Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

Dėl AB „energijos skirstymo operatorius“ ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIES STANDARTINIŲ SĄLYGŲ DERINIMO

 

2021 m.                       d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos elektros energetikos įstatymo 39 straipsnio 1 dalies 13 punktu bei atsižvelgdama į AB „Energijos skirstymo operatorius“ 2021 m. rugpjūčio 3 d. raštą Nr. 21KR-SD-9237 „Dėl persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų pakeitimo derinimo“ (reg. Nr. R1-10815) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Dujų ir elektros departamento Elektros skyriaus 2021 m.     d. pažymą          Nr. O5E-  „Dėl AB „Energijos skirstymo operatorius“ elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties standartinių sąlygų derinimo“, Taryba n u t a r i a:

Derinti AB „Energijos skirstymo operatorius“ pateiktą elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartį su priedais (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Tarybos pirmininkas

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projektas

 

SUDERINTA

Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos

2020 m. liepos 3 d. nutarimu Nr. O3E-567

(2021 m.             d. nutarimo Nr. O3E- redakcija)

 

PATVIRTINTA

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Generalinio direktoriaus 2020 m. birželio 29 d.

sprendimu Nr. 20ITA-136

 

ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIS 

 

[metai] m. [mėnuo] [diena] d.

Vilnius

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas <.....>, registruotos buveinės adresas <......>, LT-<....> Vilnius, duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, veikianti kaip skirstomųjų tinklų operatorius (toliau – Operatorius, ESO), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

[pavadinimas], pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti [teisinė forma], juridinio asmens kodas [kodas], registruotos buveinės adresas [adresas], duomenys apie bendrovę kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, veikianti kaip nepriklausomas tiekėjas (toliau – Tiekėjas), atstovaujama [pareigos] [vardas pavardė], [veikiančio / veikiančios] pagal [teisinis atstovavimo pagrindas],

 

toliau kartu vadinamos Šalimis ir kiekviena atskirai – Šalimi, sudarė šią Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutartį (toliau – Sutartis), kuri susideda iš Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir sudaro vientisą ir nedalomą visumą:

 

 

I.          ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO

SPECIALIOSIOS SĄLYGOS

 

ATASKAITINIS LAIKOTARPIS

1 (vienas) kalendorinis mėnuo

TIEKĖJAS ATSISKAITYMO UŽTIKRINIMUI NAUDOJA PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĘ: 

1) banko garantija; 2) piniginis užstatas; 3) banko garantija kombinuota / suderinta su piniginiu užstatu; 4) Tiekėją patronuojančios įmonės išduota garantija.

[nurodyti]

TIEKĖJO  PRIEVOLIŲ UŽTIKRINIMO PRIEMONĖ YRA PRIDEDAMA PRIE SUTARTIES

[paliekamas įrašas TAIP arba NE]  -

 

SUTARTIES GALIOJIMAS

Sutartis įsigalioja jos sudarymo dieną ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui.

 

KITOS SĄLYGOS

 

1. Šiai Sutarčiai taikomos Sutarties Bendrosios sąlygos, kurios yra viešai skelbiamos interneto svetainėje www.eso.lt;

2. Pasirašydamas šią Sutartį Tiekėjas patvirtina, kad su Sutarties Bendrosiomis ir Specialiosiomis sąlygomis yra susipažinęs, Sutarties sąlygos Tiekėjui yra aiškios, suprantamos ir su jomis Tiekėjas sutinka.

 

 

SUTARTIES PRIEDAI. Priedas Nr. 1. Duomenų mainų reglamentas.

 

ŠALIŲ REKVIZITAI IR PARAŠAI:

 

OPERATORIUS

 

AB „Energijos skirstymo operatorius“

Aguonų g. 24, LT- 03212, Vilnius

Įmonės kodas: 304151376

PVM kodas:   LT100009860612

A.s. Nr. LT82 7044 0600 0298 2730

AB SEB bankas, banko kodas 70440

A.s. Nr. (piniginiam užstatui) LT10 4010 0510 0543 2798

Luminor bankas, banko kodas 40100

Tel. Nr.: +370 277 7524

Faksas: +370 277 7514

El. paštas: [email protected]

 

TIEKĖJAS

 

 

 

II.         ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO NEPRIKLAUSOMAM TIEKĖJUI SUTARTIES

BENDROSIOS SĄLYGOS

 

1.    SUTARTIES OBJEKTAS

1.1.    Ši Sutartis nustato Šalių teises ir pareigas bei bendradarbiavimo principus Operatoriui teikiant elektros energijos persiuntimo paslaugą (toliau – persiuntimo paslauga) ir (ar) kitas šioje Sutartyje numatytas arba Šalių sutartas paslaugas, kuriomis naudojasi prie Operatoriaus valdomų skirstomųjų elektros energijos tinklų prijungti ir su Tiekėju elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartį sudarę elektros energijos vartotojai, įskaitant gaminančius vartotojus (toliau – Tiekėjo vartotojai).

1.2.    Ši Sutartis susideda iš Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų ir sudaro vientisą ir nedalomą visumą. Specialiosios sąlygos su kiekvienu Tiekėju pasirašomos atskirai ir viešai neskelbiamos. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos teisės aktuose ir Sutartyje nustatyta tvarka. Jeigu tarp Bendrųjų sąlygų ir Specialiųjų sąlygų būtų neatitikimų ar prieštaravimų, bus vadovaujamasi Sutarties Specialiosiomis sąlygomis ir pridedamų pasirašytų priedų sąlygomis.

1.3.    Ši Sutartis taip pat nustato informacijos tarp Šalių apsikeitimo principus, procedūras ir reikalavimus, kitus Šalių tarpusavio santykius keičiantis Bendrųjų sąlygų 1.1 papunktyje nurodytų paslaugų teikimui būtinais duomenimis (Sutarties priedas Nr. 1). Siekiant šios Sutarties tinkamo įgyvendinimo, Operatorius ir Tiekėjas susitaria sudaryti papildomą susitarimą, kuriame nustatys Operatoriaus informacinių sistemų naudojimosi tvarką ir sąlygas.  

1.4.    Sutarties Šalims yra žinoma, kad elektros energijos persiuntimo santykius, be šios Sutarties, taip pat reglamentuoja Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Lietuvos Respublikos Vyriausybės bei Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) nutarimai, Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklės (toliau – EETNT) bei kiti teisės aktai. Lietuvos Respublikos teisės aktų nuostatoms, reglamentuojančioms šioje Sutartyje nustatytus Šalių teisinius santykius ir iš jų kylančias Šalių teises bei pareigas, pasikeitus taip, kad šios Sutarties sąlygos neatitinka teisės aktų nuostatų, Šalių tarpusavio santykiams, teisėms ir pareigoms taikomos pasikeitusių teisės aktų nuostatos.

 

2SUTARTIES DALYKAS

2.1.    Šia Sutartimi Šalys susitaria, kad Operatorius teiks Tiekėjo vartotojams persiuntimo paslaugą, tai yra užtikrins elektros energijos persiuntimą skirstomaisiais tinklais iki Operatoriaus ir Tiekėjo vartotojų elektros tinklų nuosavybės ribos, o Tiekėjas, organizuojantis šios paslaugos teikimą Tiekėjo vartotojams, atsiskaitys už šią paslaugą Operatoriui Sutartyje nustatyta tvarka.

2.2.    Šia Sutartimi Operatorius taip pat įsipareigoja Tiekėjo prašymu nutraukti elektros energijos persiuntimą ir (arba) atnaujinti persiuntimą konkrečiam Tiekėjo vartotojui bei nurašyti pas konkretų Tiekėjo vartotoją įrengto elektros apskaitos prietaiso rodmenis EETNT nustatytais atvejais ir tvarka.

2.3.    Šalys turi teisę susitarti ir dėl kitų, šioje Sutartyje nenumatytų, paslaugų teikimo ir dėl to sudaryti atskirą susitarimą.

 

3.       ATSISKAITYMO TVARKA

3.1                                                                                                                                               Tiekėjas už Tiekėjo vartotojams Operatoriaus suteiktas persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas paslaugas atsiskaito Operatoriui pagal Operatoriaus Tiekėjui pateiktą mokėjimo dokumentą šioje Sutartyje nustatyta tvarka. Šalys susitaria, jog Tiekėjo vartotojai už jiems Operatoriaus suteiktą persiuntimo paslaugą atsiskaito tiesiogiai su Tiekėju sudarytose elektros energijos pirkimo-pardavimo ir persiuntimo paslaugos teikimo sutartyse nustatyta tvarka ir sąlygomis.

4.       ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1.    Vykdydamos Sutartį Šalys turi vadovautis sąžiningumo ir atsakingumo principais bei atsižvelgti į viena kitos interesus ir teises bei teisės aktuose nustatytas teisės, pareigas bei funkcijas.

4.1.    Šalys įsipareigoja laikyti konfidencialia visą kitos Šalies neviešo pobūdžio informaciją, įskaitant informaciją apie Operatoriaus naudojamas saugumo sistemas užtikrinant tvarkomų asmens duomenų apsaugą ir saugumą, nepriklausomai nuo to, ar Operatorius nurodė, kad tokie duomenys yra konfidencialūs, ar ne. Kiekviena Šalis įsipareigoja laikytis asmens duomenų apsaugos reikalavimų, bei, kiek tai priklauso nuo kiekvienos Šalies individualiai, imtis visų organizacinių ir techninių priemonių apsaugoti asmens duomenis ir užtikrinti tokių duomenų mainų saugumą.

4.2.    Šalys įsipareigoja užtikrinti savalaikį, kokybišką ir tinkamą licencijoje / leidime apibrėžtos veiklos vykdymą, kaip tai apibrėžia Lietuvos Respublikos teisės aktai.

4.3.    Vykdydamos Sutartį, Šalys gali pasitelkti trečiųjų asmenų pagalbą tinkamam savo veiklos ir šios Sutarties vykdymui užtikrinti, jei to nedraudžia galiojantys teisės aktai. Pasitelktiems tretiesiems asmenims turi būti taikomi tokie patys duomenų apsaugos įsipareigojimai, kaip nustatyti Operatoriui bei Teikėjui šioje Sutartyje ir jos prieduose.

4.4.    Jei pasitelktas trečiasis asmuo nesilaiko teisės aktų arba nevykdo jam nustatytų įpareigojimų, numatytų jo sutartyje su Tiekėju ir (arba) Operatoriumi, Tiekėjas ir (arba) Operatorius išlieka visiškai atsakingas vienas prieš kitą už pasitelkto trečiojo asmens įsipareigojimų vykdymą, ar nevykdymą pagal teisės aktus arba sudarytą Sutartį.

4.5.    Operatoriaus pareigos:

4.5.1. užtikrinti Sutarties ir teisės aktų reikalavimus atitinkančią persiuntimo paslaugą Tiekėjo vartotojų objektams;

4.5.2. ne vėliau kaip iki 5 (penktos) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo dienos pateikti duomenis Tiekėjui apie Tiekėjo vartotojams suteiktos persiuntimo paslaugos ir (ar) kitų paslaugų apimtis;

4.5.3. ne vėliau kaip iki 7 (septintos) mėnesio, einančio po ataskaitinio laikotarpio, darbo dienos pateikti Tiekėjui mokėjimo dokumentą už Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas paslaugas;

4.5.4. Tiekėjo prašymu nutraukti ar apriboti persiuntimo paslaugą Tiekėjo vartotojams teisės aktuose nustatytais atvejais ir terminais;

4.5.5. atlikti planinį, o Tiekėjo atskiru prašymu – neplaninį Tiekėjo nurodytų Tiekėjo vartotojų elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą;

4.5.6. Tiekėjo vartotojui keičiant tarifą ar tarifo planą, atlikti elektros apskaitos prietaisų keitimą ar perparametravimą;

4.5.7. diegti, naudoti ir prižiūrėti Operatoriui priklausančiais elektros tinklais persiunčiamos elektros energijos apskaitą bei eksploatuoti ir prižiūrėti pas Tiekėjo vartotojus esančius elektros apskaitos prietaisus ir jų prijungimo schemoje naudojamus įrenginius ir įtaisus: įrengti, keisti bei pateikti metrologinei patikrai elektros apskaitos prietaisus ir srovės matavimo transformatorius, kurie yra Operatoriaus nuosavybė. Įgyvendindamas šias prievoles Operatorius gali įdiegti Tiekėjo vartotojui galios ribojimo priemones, kurios neleistų viršyti Tiekėjo vartotojui suteiktos leistinosios naudoti galios;

4.5.8. Tiekėjo vartotojo reikalavimu ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nuostolių vertės ir reikalavimo pagrįstumo nustatymo dienos atlyginti Tiekėjo vartotojo patirtus pagrįstus tiesioginius nuostolius kai dėl Operatoriaus pareigų ir funkcijų nevykdymo arba netinkamo vykdymo Tiekėjo vartotojui nutraukiama ar apribojama persiuntimo paslauga arba elektros energijos kokybės parametrai persiuntimo paslaugos vietoje neatitinka nustatytų norminių teisės aktų reikalavimų, išskyrus EETNT ir kituose teisės aktuose nustatytus atvejus, kai už persiuntimo ir (ar) tiekimo nutraukimo ar apribojimą Operatorius neatsako. Šiame punkte nurodyti Tiekėjo gauti Tiekėjo vartotojų reikalavimai ir (ar) skundai bei (ar) kreipimaisi perduodami nagrinėti Operatoriui apie tai pranešant Tiekėjo vartotojui tokiu būdu, kuriuo buvo gautas konkretus Tiekėjo vartotojo reikalavimas ir (ar) skundas bei (ar) kreipimasis. Operatoriui perduoti Tiekėjo vartotojų reikalavimai ir (ar) skundai bei (ar) kreipimaisi nagrinėjami Operatoriaus interneto svetainėje viešai skelbiama skundų nagrinėjimo tvarka;

4.5.9. Tiekėjo reikalavimu, ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo nuostolių vertės ir reikalavimo pagrįstumo nustatymo dienos, kompensuoti Tiekėjo tiesioginius nuostolius, patirtus dėl Operatoriaus pareigų bei funkcijų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

4.5.10. Tiekėjo reikalavimu, sumokėti Tiekėjui 0,02 proc. dydžio delspinigius už šioje Sutartyje nurodytų piniginių prievolių Tiekėjui neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą. Nurodyto dydžio delspinigiai skaičiuojami nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną;

4.5.11. užtikrinti, kad Tiekėjo vartotojams teikiamos elektros energijos persiuntimo paslaugos kokybė atitiktų Sutarties bei galiojančių Lietuvos Respublikos standartų reikalavimus;

4.5.12. užtikrinti, kad Tiekėjas vienodomis sąlygomis su kitais tiekėjais galės tiekti elektros energiją savo vartotojams Operatoriaus valdomais elektros tinklais;

4.5.13. šioje Sutartyje numatyta tvarka teikti informaciją Tiekėjui apie Operatoriaus atliktus vartotojų elektros apskaitos prietaisų rodmenų patikrinimų rezultatus, pačių vartotojų Operatoriui deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą Tiekėjo prašomą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų Tiekėjo funkcijų vykdymui;

4.5.14. teisės aktuose nustatyta tvarka informuoti Tiekėjo vartotojus apie planuojamus ir neplanuotus elektros tiekimo sutrikimus, sutrikimų priežastis ir sutrikimų pašalinimo terminus;

4.5.15. esant rašytiniam ar elektroninių ryšių priemonėmis pateiktam vartotojo sutikimui ir Tiekėjo prašymui, pateikti Tiekėjui vartotojo elektros energijos suvartojimo duomenis, kurie naudojami pasiūlymui dėl elektros energijos tiekimo bei kitų su elektros energijos tiekimu susijusių energijos sprendimų suformuoti ir pateikti vartotojui;

4.5.16. tais atvejais, kai Tiekėjo vartotojai iš anksto nepraneša apie laikiną nevartojimą bei nedeklaruoja rodmenų, įvertinti patiektos elektros energijos kiekį kitais teisės aktuose nurodytais būdais ir perduoti šiuos duomenis Tiekėjui;

4.5.17. konsultuoti Tiekėją jam nagrinėjant Tiekėjo vartotojų pretenzijas, skundus, ginčus bei teikti įrodymus ta apimtimi, kiek tai susiję su Operatoriaus funkcijų, vykdant šią Sutartį, vykdymu.

 

4.6.    Tiekėjas įsipareigoja:

4.6.1. šioje Sutartyje numatyta tvarka teikti informaciją Operatoriui apie Tiekėjo vartotojų Tiekėjui deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis bei kitą Operatoriaus prašomą informaciją, būtiną teisės aktuose nustatytų Operatoriaus funkcijų vykdymui;

4.6.2. apmokėti už Tiekėjo vartotojams per ataskaitinį laikotarpį suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat už kitas paslaugas pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą. Už per ataskaitinį laikotarpį nebuitiniams Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą Tiekėjas sumoka ne vėliau kaip iki 15 (penkioliktos) kito ataskaitinio laikotarpio dienos. Už  per ataskaitinį laikotarpį buitiniams Tiekėjo vartotojams bei vartotojams, kuriems teisės aktų nustatytais atvejais taikomos tokios pačios kainos ir tarifai kaip ir buitiniams vartotojams, suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat už kitas pagal šią Sutartį suteiktas paslaugas Tiekėjas atsiskaito iki priešpaskutinės kito ataskaitinio laikotarpio dienos. Jei mokėjimo diena sutampa su nedarbo ar valstybinės šventės diena, mokėjimas atliekamas paskutinę darbo dieną, einančią prieš nedarbo ar valstybinės šventės dieną. Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte nurodytus mokėjimus Tiekėjas atlieka kiekvieną ataskaitinio laikotarpio darbo dieną iki 24 val.;

4.6.3. neatsiskaitęs už persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka, sumokėti Operatoriui 0,02 proc. dydžio delspinigius, skaičiuojamus nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą kalendorinę dieną. Tiekėjas, gavęs mokėjimo dokumentą, delspinigius privalo sumokėti kartu su po delspinigių priskaičiavimu mokama įmoka už persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas paslaugas, suteiktas per ataskaitinį laikotarpį;

4.6.4. už Tiekėjo vartotojui suteiktą persiuntimo paslaugą išrašyti Tiekėjo vartotojui mokėjimo dokumentą savo vardu ir sąskaitą. Tiekėjas turi užtikrinti, kad, be teisės aktuose nurodytos privalomos informacijos, Tiekėjo vartotojui teikiamame mokėjimo dokumente ir (arba) jo prieduose būtų nurodyta informacija apie kiekvieną Tiekėjo vartotojo objektą, atskiriant duomenis, susijusius su persiuntimo paslauga, nuo duomenų, susijusių su elektros tiekimu.

 

5.  PERSIUNTIMO IR KITŲ PASLAUGŲ KAINA

5.1.    Už Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą, taip pat už kitas Tiekėjui ir (ar) Tiekėjo vartotojams suteiktas su elektros energijos persiuntimu susijusias paslaugas, įskaitant viešuosius interesus atitinkančias paslaugas (toliau – VIAP), Tiekėjas atsiskaito su Operatoriumi teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuotomis ir/ar viešai paskelbtomis kainomis.

5.2.    Pasikeitus persiuntimo paslaugos kainai, naujoji persiuntimo paslaugos kaina įsigalioja ir tampa privaloma Sutarties šalims nuo teisės aktuose nurodytos datos. Apie persiuntimo paslaugos kainos pakeitimą Operatorius papildomai skelbia viešai savo interneto svetainėje ir kitomis priemonėmis.

5.3.    Už kitas Operatoriaus suteiktas paslaugas Tiekėjas atsiskaito Operatoriaus nustatytais arba su Taryba suderintais (jei tokią pareigą nustato teisės aktai) įkainiais, kurie skelbiami viešai Operatoriaus interneto svetainėje.

5.4.   Operatoriaus teikiamų paslaugų kainos ir įkainiai Tiekėjui išrašytame mokėjimo dokumente nurodomi be pridėtinės vertės mokesčio (PVM). PVM apmoka Tiekėjas. 

 

6.       PERSIUNTIMO PASLAUGOS KIEKIO NUSTATYMO IR ATSISKAITYMO TVARKA

6.1.    Tiekėjo vartotojams suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas pagal pas Tiekėjo vartotojus įrengtų elektros apskaitos prietaisų rodmenis, kuriuos teisės aktų nustatyta tvarka Tiekėjo vartotojai deklaruoja Tiekėjui. Tiekėjo vartotojai turi teisę deklaruoti elektros apskaitos prietaisų rodmenis ir Operatoriaus savitarnos svetainėje. Tais atvejais, kai Tiekėjo vartotojai elektros apskaitos prietaisų rodmenis deklaruoja tiek Tiekėjui, tiek Operatoriui, suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas vadovaujantis vėliau deklaruotais elektros energijos apskaitos prietaisų rodmenimis. Tiekėjo vartotojų Tiekėjui deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis Tiekėjas perduoda Operatoriui. Kai Tiekėjo vartotojams suteiktos persiuntimo paslaugos kiekiui nustatyti nėra deklaruotų elektros apskaitos prietaisų rodmenų, persiųstos elektros energijos kiekį Operatorius nustato kitais teisės aktuose nurodytais būdais.

6.2.    Operatorius pateikia Tiekėjui mokėjimo dokumentą:

6.2.1. už per ataskaitinį laikotarpį Tiekėjo vartotojams suteiktą persiuntimo paslaugą. Operatoriaus suteiktos persiuntimo paslaugos kiekis nustatomas pagal Tiekėjo vartotojų Tiekėjui ir (ar) Operatoriui deklaruotus elektros apskaitos prietaisų rodmenis ar kitais teisės aktuose numatytais patiektos elektros energijos kiekio nustatymo būdais;

6.2.2. už Tiekėjo prašymu suteiktą elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir atnaujinimo paslaugą;

6.2.3. už Tiekėjo prašymu suteiktą neplaninio elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo paslaugą;

6.2.4. už Šalių šia Sutartimi ar papildomu susitarimu sutartas ir Tiekėjui suteiktas kitas paslaugas.

6.3Operatorius pateikia mokėjimo dokumentą už persiuntimo paslaugą, VIAP ir kitas Šalių sutartas paslaugas Tiekėjui elektroniniu būdu arba išsiunčia jį paštu paskutiniu Tiekėjo pateiktu adresu ar kitu Šalių suderintu būdu.

6.4.    Kartu su mokėjimo dokumentu Operatorius pateikia Tiekėjui duomenis apie Tiekėjo vartotojų suminius priskaitymus pagal detalizuotas paslaugų rūšis.

6.5.    Tuo atveju, kai elektros apskaitos prietaisų įrengimo vieta nesutampa su elektros tinklo nuosavybės riba, Tiekėjo vartotojams papildomai apskaičiuojamos nesutampančios dalies elektros persiuntimo sąnaudos kaip tai numato EETNT.

6.6.    Tiekėjas nustatęs, kad Operatoriaus pateiktuose dokumentuose yra netikslumų, apie tai nedelsiant turi informuoti Operatorių. Jei informacija apie klaidingus duomenis gaunama ne vėliau kaip prieš 3 (tris) darbo dienas iki ataskaitinio laikotarpio uždarymo, Operatorius tikslina mokėjimo dokumentuose nurodytus duomenis iš karto, kai tik nustato netikslumus, ir patikslintus duomenis (dokumentus) pateikia Tiekėjui ir, kai tai būtina, kitiems teisėtą suinteresuotumą turintiems asmenims.

6.7.    Visi mokėjimai atliekami eurais į mokėjimo dokumente nurodytą Operatoriaus banko sąskaitą.

6.8.    Tiekėjas už persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių sutartas paslaugas, suteiktas per ataskaitinį laikotarpį, taip pat netesybas (delspinigius) turi sumokėti iki Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.6.2 punkte nustatyto termino. Visi mokėjimai laikomi atlikti nuo pinigų įskaitymo į Operatoriaus banko sąskaitą dienos. Tiekėjo mokėjimai už persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių sutartas paslaugas įskaitomi Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse nustatytu eiliškumu: netesybos (delspinigiai), skola už praėjusio laikotarpio suteiktą persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių sutartas paslaugas, einamieji mokėjimai už suteiktas persiuntimo paslaugą ir kitas Šalių sutartas paslaugas.

6.9.    Jeigu paskutinė mokėjimo termino diena sutampa su ne darbo ar švenčių diena, tai mokėjimo termino pabaigos diena laikoma po jos einanti darbo diena.

6.10.  Kai Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte nustatyta tvarka už suteiktą persiuntimo paslaugą Tiekėjas apmoka Operatoriui išankstiniais kasdieniais mokėjimais, Operatorius įskaito šiuos mokėjimus pagal Tiekėjui už praėjusį ataskaitinį laikotarpį išrašytą mokėjimo dokumentą. Jei Tiekėjo per praėjusį ataskaitinį laikotarpį atliktų išankstinių kasdienių mokėjimų bendra suma yra mažesnė nei mokėjimo dokumente nurodyta mokėtina suma už persiuntimo paslaugą, Tiekėjas sumoka Operatoriui susidariusį skirtumą. Jei Tiekėjo per praėjusį ataskaitinį laikotarpį atliktų išankstinių kasdienių mokėjimų bendra suma yra didesnė nei mokėjimo dokumente nurodyta mokėtina suma už persiuntimo paslaugą, susidariusiu perviršiu mažinama mokėtina suma už per einamąjį ataskaitinį laikotarpį suteiktą persiuntimo paslaugą arba susidaręs perviršis per 5 (penkias) darbo dienas grąžinamas Tiekėjui į Tiekėjo nurodytą sąskaitą.

6.11. Tiekėjui praleidus atsiskaitymo (įskaitant Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte nurodytus mokėjimus) terminus ir jo nepašalinus per Operatoriaus nustatytą ne ilgesnį nei 3 (trijų) darbo dienų terminą, taip pat jei Tiekėjui pradėtos bankroto, restruktūrizavimo ar likvidavimo procedūros, ir (ar) yra kitų aplinkybių, leidžiančių pagrįstai manyti, kad Tiekėjas nevykdys savo prievolių pagal sudarytą Sutartį, Operatorius turi teisę pasinaudoti Tiekėjo pateikta prievolių įvykdymo užtikrinimo priemone (toliau – Prievolių užtikrinimo priemonė), numatyta Sutarties 7 skyriuje.

 

7.   PRIEVOLIŲ ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS

7.1.1.   Sutartimi prisiimtų prievolių įvykdymui užtikrinti Tiekėjas savo nuožiūra pasirenka vieną iš Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 – 7.1.1.4 punktuose nurodytų Prievolių užtikrinimo priemonių (Tiekėjo pasirinkta Prievolių užtikrinimo priemonė nurodoma Sutarties Specialiosiose sąlygose):

7.1.1.1.            banko garantiją  - Tiekėjas pateikia Operatoriui besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo garantiją, išduotą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos ekonominės erdvės valstybėje registruoto banko, arba bendrovių grupės, kuriai jis priklauso, turinčius:

7.1.1.1.1.         ne žemesnį nei BBB- pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą (jeigu garantijos dydis yra didesnis nei 100 000 (šimtas tūkstančių) Eur));

7.1.1.1.2          nevertinant bankui arba bendrovių grupei, kuriai jis priklauso, suteikto ilgalaikio skolinimosi reitingo (jeigu garantijos dydis neviršija 100 000 (šimto tūkstančių)) Eur.

7.1.1.2.            piniginį užstatą  – Tiekėjas perveda į Operatoriaus nurodytą atskirą, piniginiams užstatams laikyti skirtą banko sąskaitą atitinkamą pinigų sumą, kuri nėra naudojama einamiesiems mokėjimams atlikti ir kuria užtikrinami mokėjimai tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas neatsiskaitytų su Operatoriumi už nupirktą persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas paslaugas;

7.1.1.3.            banko garantiją, kombinuotą/suderintą su piniginiu užstatu – Tiekėjas pateikia Operatoriui Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4 punkte nustatyta tvarka apskaičiuotą, besąlyginę neatšaukiamą pirmo pareikalavimo garantiją, ne mažesnę nei nustatyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte, išduotą Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje ar Europos Ekonominės Erdvės valstybėje registruoto banko, arba bendrovių grupės, kuriai jis priklauso, garantiją ir likusią sumą perveda į Operatoriaus nurodytą banko sąskaitą kaip piniginį užstatą, kuris nėra naudojamas einamiesiems mokėjimams atlikti ir kuriuo užtikrinami mokėjimai tuo atveju, jei šios Sutarties galiojimo laikotarpiu Tiekėjas neatsiskaitytų su Operatoriumi už nupirktą persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Šalių sutartas paslaugas;

7.1.1.4. Tiekėją patronuojančios įmonės išduotą garantiją (toliau – Patronuojančios įmonės garantija) -  ne žemesnį nei BBB- pagal „Fitch Ratings“ agentūrą (arba „Standard&Poor’s“ arba „Moody’s“ reitingo agentūrų atitikmenį) ilgalaikio skolinimosi reitingą, nepriklausomai nuo garantijos sumos.

7.2.      Tiekėjas norėdamas pasikeisti galiojančią Prievolių užtikrinimo priemonę į kitą Prievolių užtikrinimo prievolę turi:

7.2.1.   tuo atveju, jeigu keičiama Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 punkte ar 7.1.1.4 punkte nurodyta Prievolių užtikrinimo priemonė į Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.2 punkte nurodytą Prievolių užtikrinimo priemonę, Tiekėjas elektroniniu paštu turi kreiptis į Operatorių su prašymu sumokėti piniginį užstatą vietoj išleistos banko garantijos ar Patronuojančios įmonės garantijos. Operatorius gavęs Tiekėjo prašymą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu patvirtina, kad Prievolių užtikrinimo priemonės keitimas yra galimas. Tiekėjas, gavęs patvirtinimą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas sumoka piniginį užstatą į Operatoriaus nurodytą banko sąskaitą. Operatorius, gavęs piniginį užstatą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas grąžina Tiekėjui banko garantiją ar Patronuojančios įmonės garantiją;

7.2.2.   tuo atveju, jeigu keičiama Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.2 punkte nurodyta Prievolių užtikrinimo priemonė į Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 punkte ar 7.1.1.4 punkte nurodytą Prievolių užtikrinimo priemonę, Tiekėjas elektroniniu paštu turi kreiptis į Operatorių su prašymu grąžinti piniginį užstatą, vietoj piniginio užstato pateikiant banko garantiją ar Patronuojančios įmonės garantiją. Operatorius, gavęs Tiekėjo prašymą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu patvirtina, kad Prievolių užtikrinimo priemonės keitimas yra galimas. Tiekėjas, gavęs patvirtinimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Operatoriui banko garantiją ar Patronuojančios įmonės garantiją. Operatorius, gavęs banko garantiją ar Patronuojančios įmonės garantiją, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dieną grąžina Tiekėjui piniginį užstatą į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą;

7.2.3.   tuo atveju, jeigu keičiama Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.3 punkte nurodyta Prievolių užtikrinimo priemonių sumų proporcija, Tiekėjas elektroniniu paštu turi kreiptis į Operatorių su prašymu padidinti/sumažinti piniginio užstato/banko garantijos sumas. Operatorius, gavęs Tiekėjo prašymą padidinti/sumažinti piniginio užstato/banko garantijos sumas, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas perskaičiuoja Prievolių užtikrinimo priemonių sumas ir pateikia informaciją Tiekėjui. Tiekėjas, gavęs informaciją apie naujas Prievolių užtikrinimo sumas, pateikia Operatoriui arba atnaujintą banko garantiją, arba padidina piniginį užstatą. Operatorius:

7.2.3.1.            gavęs Tiekėjo atnaujintą banko garantiją, grąžina dalį/visą piniginio užstato sumą į Tiekėjo nurodytą banko sąskaitą per 5 (penkias) darbo dienas;

7.2.3.2.            gavęs Tiekėjo piniginį užstatą ir atnaujintą banko garantiją, grąžina Teikėjui galiojusią banko garantiją per 3 (tris) darbo dienas.

7.2.4. tuo atveju, jeigu Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.4 punkte nurodyta Prievolių užtikrinimo priemonė keičiama į Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 punkte nurodytą Prievolių užtikrinimo priemonę arba Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.1 punkte nurodyta Prievolių užtikrinimo priemonė keičiama į Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.4 punkte nurodytą Prievolių užtikrinimo priemonę, Tiekėjas elektroniniu paštu turi kreiptis į Operatorių su prašymu pakeisti Patronuojančios įmonės garantiją į banko garantiją arba banko garantiją į Patronuojančios įmonės garantiją. Operatorius gavęs Tiekėjo prašymą, ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu patvirtina, kad Prievolių užtikrinimo priemonės keitimas yra galimas. Tiekėjas, gavęs patvirtinimą, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas pateikia Operatoriui banko garantiją ar juridinio asmens išduotą Sutarties įvykdymo užtikrinimą. Operatorius, gavęs pasirinktą Sutarties įvykdymo užtikrinimą, ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas grąžina Tiekėjui banko garantiją ar Patronuojančios įmonės garantiją.

7.3.      Sutarties galiojimo laikotarpiu minimalus Prievolių užtikrinimo priemonės dydis - 10 000 (dešimt tūkstančių) Eur. Minimalaus dydžio Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonę Tiekėjas pateikia Operatoriui per 5 (penkias) darbo dienas nuo šios Sutarties sudarymo.

7.4.             Sutartyje nurodytos Prievolių užtikrinimo priemonės, taikomos Tiekėjui, apskaičiavimo tvarka:

 

7.4.1.   Sutarties galiojimo laikotarpiu Prievolių užtikrinimo priemonės dydis negali būti mažesnis nei minimalus Prievolių užtikrinimo priemonės dydis, nurodytas Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte;

7.4.2.   Prievolių užtikrinimo priemonės dydį Operatorius apskaičiuoja pagal būsimo ataskaitinio laikotarpio Tiekėjo vartotojų sąrašą ir šiame sąraše esančių Tiekėjo vartotojų vidutinius paskutinių 6 (šešių) pasibaigusių ataskaitinių laikotarpių istorinius duomenis (priskaitytas sumas už persiuntimo paslaugą, galią, patikimumo kategoriją, reaktyvinę energiją, naudojimosi tinklais ir kitas su persiuntimu susijusias paslaugas). Gautai sumai už elektros energiją taikomas:

7.4.2.1. koeficientas 1,5 (nebuitinių vartotojų atveju);

7.4.2.2. koeficientas 2 (buitinių vartotojų atveju);

7.4.2.3. koeficientas 0,5 su sąlyga, kad Sutartimi prisiimtų Tiekėjo prievolių įvykdymui užtikrinti taikoma Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.2 punkte nurodyta Prievolių užtikrinimo priemonė, o už Sutartimi suteiktą persiuntimo paslaugą Tiekėjas atsiskaitys kasdieniais išankstiniais mokėjimais, kurie lygiomis dalimis bus pervedami į Operatoriaus sąskaitą kiekvieną ataskaitinio laikotarpio, kuriuo Tiekėjo vartotojams teikiama persiuntimo paslauga, darbo dieną.

7.4.3.   Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2 punkte nurodytas koeficientas nustatomas vieną kartą ir nėra perskaičiuojamas, išskyrus atvejus, kai pakeitus šios Sutarties bendrąsias sąlygas būtų nustatytas kitoks atsiskaitymo terminas.

7.4.4.   Apskaičiuojant Prievolių įvykdymo užtikrinimo priemonės dydį Operatorius taiko Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.1 ir 7.4.2.2 punktuose nurodytus koeficientus. Tais atvejais, kai Sutartimi prisiimtų Tiekėjo prievolių įvykdymui užtikrinti taikoma Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.2 punkte nurodyta Prievolių užtikrinimo priemonė, Tiekėjui pageidaujant, jos dydis apskaičiuojamas taikant Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte nurodytą koeficientą.  Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte nurodytas koeficientas, apskaičiuojant  Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.1.1.2 punkte nurodytos Prievolių užtikrinimo priemonės dydį, taikomas ne trumpiau nei 6 (šešis) mėnesius. Apie ketinimą pasirinkti kitą Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2 punkte nurodytą koeficientą Tiekėjas elektroninių ryšių priemonėmis informuoja Operatorių ne vėliau kaip likus 13 (trylika) darbo dienų iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo Tiekėjo vartotojams teikiama persiuntimo paslauga, pradžios. Tiekėjui neinformavus Operatoriaus apie ketinimą pasirinkti kitą Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2 punkte nurodytą koeficientą arba informavus nesilaikant šiame punkte nustatytų terminų, laikoma, kad Tiekėjas kito koeficiento nesirenka.

7.4.5. Apie apskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį, o Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte numatytais atvejais – ir apie kasdien Tiekėjo Operatoriui mokėtino išankstinio mokėjimo dydį, Operatorius informuoja Tiekėją ne vėliau kaip likus 10 (dešimt) darbo dienų iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo Tiekėjo vartotojams bus teikiama persiuntimo paslauga, pradžios;

7.4.6.   likus ne vėliau kaip 5 (penkioms) darbo dienoms iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo Tiekėjo vartotojams bus teikiama persiuntimo paslauga, pradžios, Tiekėjas pateikia Operatoriui Prievolių užtikrinimo priemonę, kurios dydis apskaičiuotas Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2  punkte nustatyta tvarka, tačiau visais atvejais ne mažesnis nei nurodyta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3 punkte;

7.4.7.   Sutarties Prievolių užtikrinimo priemonės dydis perskaičiuojama kartą per mėnesį įvertinant faktinius Tiekėjo vartotojų kiekius, elektros energijos suvartojimo apimtis, įtampas ir kitų paslaugų apimtis už praeitą ataskaitinį laikotarpį ir/ar kitą svarbią informaciją. Informaciją apie  perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo dydį pateikiama Tiekėjui elektroniniu paštu arba kitu Operatoriaus nurodytu informaciniu kanalu ne vėliau kaip likus 7 (septynioms) darbo dienoms iki ataskaitinio laikotarpio, kuriuo Tiekėjo vartotojams bus teikiama persiuntimo paslauga, pradžios;

7.4.8.   jei Tiekėjo galiojančios Prievolių užtikrinimo priemonės dydis yra didesnis už perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį, Tiekėjas turi teisę raštu prašyti Operatoriaus grąžinti piniginio užstato skirtumą arba atitinkamai sumažinti banko garantijos ar Patronuojančios įmonės garantijos dydį Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.6 punkte nustatyta tvarka.

7.4.9.   Prievolių užtikrinimo priemonė turi galioti arba būti atnaujinama, kad galiotų visą Sutarties galiojimo laikotarpį, įskaitant visus Sutarties pratęsimus, ir ne trumpiau kaip 45 (keturiasdešimt penkias) kalendorines dienas nebuitinių vartotojų atveju ir 60 (šešiasdešimt) kalendorinių dienų buitinių vartotojų atveju po Sutarties galiojimo pabaigos datos, kai Prievolių užtikrinimo priemonės dydis apskaičiuojamas Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.1 ir 7.4.2.2 punktuose nustatyta tvarka, ir ne trumpiau kaip 15 (penkiolika) kalendorinių dienų po Sutarties galiojimo pabaigos datos, kai Prievolių užtikrinimo priemonės dydis apskaičiuojamas Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte nustatyta tvarka.

7.5.      Jei Tiekėjo pateiktos Prievolių užtikrinimo priemonės dydis yra mažesnis už Operatoriaus perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį daugiau kaip 3 proc., Tiekėjas privalo padidinti Prievolių užtikrinimo priemonės dydį šia tvarka:

7.5.1.   Operatorius elektroniniu paštu informuoja Tiekėją apie trūkstamą Prievolių užtikrinimo priemonės  dydį;

7.5.2.   jei Tiekėjas nesutinka su reikalaujamu Prievolių užtikrinimo priemonės padidinimu, nedelsiant, tačiau ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas elektroniniu paštu turi pateikti Operatoriui pagrįstus argumentus, įrodančius Prievolių užtikrinimo priemonės faktinių duomenų netikslumą, ar kitas aplinkybes dėl tikslaus istorinio persiuntimo kiekių duomenis Prievolių užtikrinimo priemonės perskaičiavimui. Operatorius, atsižvelgdamas į pateiktus argumentus, gali perskaičiuoti Prievolių užtikrinimo priemonės dydį ir ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo argumentų pateikimo elektroniniu paštu informuoti Tiekėją apie perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį;

7.5.3.   Tiekėjas turi padidinti pateiktos Prievolių užtikrinimo priemonės dydį arba avansu sumokėti (apmokėti sąskaitą) trūkstamą sumą ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Operatoriaus pranešimo pateikimo dienos, bet ne vėliau nei iki priešpaskutinės ataskaitinio laikotarpio darbo dienos;

7.5.4.   Tiekėjas, padidinęs Prievolių užtikrinimo priemonės sumą, elektroniniu paštu nedelsiant pateikia Operatoriui Prievolių užtikrinimo priemonės padidinimą patvirtinančių dokumentų kopijas. Originalus įteikia per kurjerį arba paštu ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas.

7.6.             Jei Tiekėjo pateiktos Prievolių užtikrinimo priemonės dydis yra didesnis už Operatoriaus perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės sumą:

7.6.1.   pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui ir Operatoriui perskaičiavus Prievolių užtikrinimo priemonės dydį bei pateikus informaciją apie perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį Tiekėjui, Tiekėjas turi teisę ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų kreiptis į Operatorių dėl piniginio užstato skirtumo grąžinimo arba dalinio ar viso einamojo mokėjimo užskaitymo, jei galiojanti Prievolių užtikrinimo priemonės suma yra didesnė už perskaičiuotą Prievolių užtikrinimo priemonės dydį arba pateikti atitinkamai sumažintą banko garantiją;

7.6.2.   Operatorius ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas grąžina Tiekėjui prašyme nurodytą sumą pavedimu į Tiekėjo nurodytą sąskaitą arba įskaito šią sumą kaip einamąjį mokėjimą už persiuntimo paslaugą ir VIAP;

7.6.3.   dėl bet kokių priežasčių pasibaigus Sutarties galiojimui per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo Sutarties galiojimo pabaigos, tačiau bet kuriuo atveju ne anksčiau nei Tiekėjas įvykdys visus mokėjimų įsipareigojimus, Operatorius grąžina Tiekėjui banko garantiją ir/arba į Tiekėjui nurodytą banko sąskaitą perveda nepanaudotą piniginio užstato dalį.

7.7. Prievolių užtikrinimo priemonė Operatoriui turi būti pateikta Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.3, 7.4.6  ir 7.5.3 punktuose nustatytais terminais. Tiekėjui laiku nepateikus ar pateikus nepakankamo dydžio Prievolių užtikrinimo priemonę, Operatorius Sutartyje nustatyta tvarka praneša Tiekėjui apie Sutarties pažeidimą bei numatomą Sutarties nutraukimą persiuntimo paslaugų dalyje Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.4 punkte numatyta tvarka ir pagrindais.

 

8.   PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO IR APRIBOJIMO SĄLYGOS 

8.1. Šalys turi teisę nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą Tiekėjo vartotojams EETNT ar kituose teisės aktuose nustatytais atvejais ir tvarka. Pranešimus apie elektros energijos persiuntimo nutraukimą ar apribojimą Šalys Tiekėjo vartotojams siunčia EETNT nustatyta tvarka ir terminais. 

 

9.    VARTOTOJŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

9.1. Siekdamos įvykdyti šią Sutartį, Šalys tam tikra apimtimi tvarko (gauna, teikia, keičiasi) Tiekėjo vartotojų asmens duomenis, kurių apsaugai taikomi Bendrojo duomenų apsaugos reglamento ir kitų duomenų apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimai. Šalys susitaria, kad vartotojų asmens duomenys bus tvarkomi tik tokia apimtimi, kiek tai būtina atsižvelgiant į duomenų tvarkymo tikslus ir siekiant įvykdyti Sutartyje nustatytus įsipareigojimus.

9.2. Sutarties pagrindu tvarkomų Tiekėjo vartotojų asmens duomenų atžvilgiu abi Šalys veikia kaip atskiri duomenų valdytojai.

9.3. Sutarties vykdymo procese tvarkomi asmens duomenys apima šiuos Tiekėjo vartotojų asmens duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą arba gimimo datą, vartotojo kodą, adresą, telefono numerį, elektroninio pašto adresą, suvartojimo duomenis, atsiskaitymų duomenis ir vartotojo mokėjimo būdą ir kitą informaciją, reikalingą Sutarčiai sudaryti ir vykdyti. 

9.4. Duomenų tvarkymo (perdavimo/teikimo) būdai ir konkretūs duomenys, kuriais keičiasi Šalys Sutarties vykdymo kontekste, nurodyti Duomenų mainų reglamente.

9.5. Šalys įsipareigoja savo lėšomis užtikrinti tinkamą tvarkomų asmens duomenų apsaugą, įgyvendindamos tinkamas technines bei organizacines priemones, skirtas apsaugoti tvarkomus asmens duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, sugadinimo, pakeitimo, praradimo, atskleidimo, taip pat nuo bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Šios priemonės turi užtikrinti reikiamą apsaugos lygį, kuris atitiktų tvarkomų asmens duomenų pobūdį ir jų tvarkymo keliamą riziką bei teisės aktų reikalavimus. Šalys įsipareigoja užtikrinti, kad šios apsaugos priemonės būtų įdiegtos prieš pradedant tvarkyti asmens duomenis bei būtų nuolat peržiūrimos ir, reikalui esant, atnaujinamos, vykdoma jų stebėsena ir kontrolė.

9.6. Šalys, atsižvelgdamos į duomenų tvarkymo pobūdį ir galima apimtimi panaudodamos tinkamas technines bei organizacines priemones, padeda viena kitai įgyvendinti asmens duomenų subjektų prašymus pasinaudoti duomenų subjekto teisėmis.

9.7. Šalys įsipareigoja nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 val. pranešti viena kitą apie įvykusius Sutarties pagrindu tvarkomų asmens duomenų saugumo pažeidimus  ir informuoti, kokių techninių ir organizacinių priemonių buvo imtasi pažeidimo poveikiui sumažinti/eliminuoti.

9.8. Tuo atveju, kai įgaliotos valstybės institucijos, pareigūnai ar bet kuris kitas asmuo, įskaitant duomenų subjektą, prašo Šalies pateikti Sutarties pagrindu tvarkomus asmens duomenis, prašymą gavusi Šalis privalo nedelsiant apie tokį prašymą informuoti kitą Šalį, o prireikus – perduoti tokį prašymą kitai Šaliai.

9.9. Šalys įsipareigoja per Šalių sutartą terminą suteikti prašymą pateikusiai Šaliai reikiamą informaciją, būtiną tam, kad prašymą pateikusi Šalis galėtų tinkamai vykdyti visus asmens duomenų apsaugos teisės aktų reikalavimus ir prireikus įrodyti tokių reikalavimų laikymąsi.

9.10.  Šalys įsipareigoja be kitos Šalies raštiško sutikimo neatskleisti pagal Sutartį tvarkomų asmens duomenų ar kitaip neleisti su jais susipažinti jokiai trečiajai šaliai, išskyrus atvejus, kai tai numato teisės aktai.

9.11.  Šalys užtikrina, kad visi su asmens duomenų tvarkymu susiję asmenys būtų įsipareigoję užtikrinti konfidencialumą, arba kad jiems būtų taikoma atitinkama įstatymais nustatyta konfidencialumo prievolė.

 

10.     SUTARTIES GALIOJIMAS

10.1.  Sutartis įsigalioja Šalims pasirašius Sutarties Specialiąsias sąlygas ir laikoma sudaryta neterminuotam laikui, jeigu Šalys nesusitaria kitaip. Tokiu atveju, Sutarties galiojimo terminas yra nurodomas Sutarties Specialiosiose sąlygose.

 

11. SUTARTIES KEITIMO, NUTRAUKIMO IR NEGALIOJIMO PAGRINDAI

11.1.  Sutartis gali būti keičiama ir papildoma Šalių susitarimu. Sutarties papildymai ir pakeitimai galioja, jeigu jie sudaryti raštu ir patvirtinti abiejų Šalių parašais arba kitomis elektroninėmis priemonėmis. Pasirašyti Sutarties pakeitimai ir/arba papildymai tampa Sutarties dalimi. Sutarties Specialiųjų sąlygų nuostatos, įskaitant prie Sutarties pridedamus priedus, gali būti keičiamos rašytiniu abiejų Šalių susitarimu (pasirašant papildomą susitarimą prie šios Sutarties), išskyrus Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.3 punkte nurodytus atvejus.

11.2.  Kiekviena Šalis privalo Sutarties vykdymui paskirti įgaliotus asmenis, ir apie tai raštu pranešti kitai Šaliai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Sutarties įsigaliojimo.

11.3.  Operatorius turi teisę pakeisti Sutarties Bendrąsias sąlygas ir Sutarties Priedą Nr. 1 prieš tai, jų pakeitimus teisės aktų nustatyta tvarka suderinęs su Taryba. Tarybos nutarimu suderinti Sutarties Bendrųjų sąlygų pakeitimai tampa privalomi Sutarties Šalims nuo Tarybos nutarimo įsigaliojimo datos.

11.4.  Sutartis gali būti nutraukta:

11.4.1. rašytiniu Sutarties Šalių susitarimu;

11.4.2. Tiekėjo vienašaliu rašytiniu pranešimu Operatoriui, pateiktu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų  iki numatomos Sutarties nutraukimo dienos;

11.4.3. Operatoriaus vienašaliu rašytiniu pranešimu, jei Tiekėjas padaro esminį Sutarties pažeidimą ir per nurodytą terminą, kuris negali būti trumpesnis nei 3 (trys) darbo dienos, tokio pažeidimo neištaiso. Šalys susitaria, kad esminiu Sutarties pažeidimu bus laikomi šie atvejai:

11.4.3.1.   Tiekėjas ilgiau kaip 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų vėluoja apmokėti už persiuntimo paslaugą;

11.4.3.2.   Tiekėjas ilgiau kaip 3 (tris) darbo dienas vėluoja atlikti kasdienius išankstinius mokėjimus, nurodytus Sutarties Bendrųjų sąlygų 7.4.2.3 punkte;

11.4.3.3. Tiekėjas nepateikia Prievolių užtikrinimo priemonės arba Tiekėjo pateikta Prievolių užtikrinimo priemonė yra nepakankamo dydžio;

11.4.3.4.  Tiekėjas be objektyviai pateisinamų priežasčių nevykdo Sutarties sąlygų ir jam tenkančių įsipareigojimų pagal Sutartį, kai Operatorius dėl to yra įspėjęs Tiekėją bent 2 (du) kartus;.

11.5.    Tiekėjui padarius esminį Sutarties pažeidimą, įvardintą Sutarties 11.4.3 papunktyje nurodytuose atvejuose, ir šiam nepašalinus tokio pažeidimo (Sutarties 11.4.3.4 papunkčio atveju – nepaisant Operatoriaus įspėjimo du kartus), Sutartis vienašališkai nutrūksta nuo Operatoriaus pranešime apie Sutarties nutraukimą nurodytos dienos, kuri yra ne ankstesnė nei 14 (keturiolikta) diena, skaičiuojant nuo Operatoriaus pranešimo išsiuntimo dienos. Visais atvejais siekiant išvengti teisėtų Tiekėjo vartotojų interesų pažeidimo apie Sutarties nutraukimą nedelsiant pranešama Tarybai.

11.6. Nepriklausomai nuo Šalių valios, Sutartis automatiškai nustoja galioti šiais atvejais:

11.6.1. teisės norminiuose aktuose nustatyta tvarka Operatoriui netekus licencijos elektros energijos skirstymo veiklai vykdyti ir (ar) Tiekėjui netekus leidimo vykdyti nepriklausomo elektros energijos tiekimo veiklą;

11.6.2.vienai iš Šalių tapus nemokia ar paskelbus Šalies bankroto ar likvidavimo procedūrą.

11.7. Šalis, sužinojusi apie Sutarties Bendrųjų sąlygų 11.6 punkte nurodytas aplinkybes, privalo nedelsdama, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas raštu informuoti kitą Šalį apie susidariusias aplinkybes.

11.8. Sutarties galiojimo termino pabaiga ar Sutarties nutraukimas dėl bet kokių priežasčių  nepanaikina Tiekėjo prievolės sumokėti už persiuntimo paslaugą ir (ar) kitas Operatoriaus suteiktas paslaugas, netesybas (delspinigius) bei kitus Sutartyje ar teisės aktuose numatytus mokėjimus, atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl prievolių neįvykdymo ar netinkamo įvykdymo, o taip pat Operatoriaus prievolių Tiekėjui tiek, kiek tai yra būtina Tiekėjo ir Tiekėjo vartotojų sutartiniams santykiams užbaigti

 

12. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

12.1.  Šalis atsako prieš kitą Šalį už kitai Šaliai ir/ ar tretiesiems asmenims neteisėtais veiksmais padarytą žalą ir nuostolius dėl Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų nevykdymo ar jų netinkamo vykdymo. Šalių atsakomybė visais atvejais ribojama tiesioginiais nuostoliais, t. y. negautos pajamos nėra atlyginamos.

12.2.  Šalys atsako už netinkamą Sutartyje numatytų įsipareigojimų vykdymą arba nevykdymą, įskaitant veiklą asmenų, kuriuos Šalis pasitelkia savo teisėms įgyvendinti ir įsipareigojimams vykdyti arba kuriems Šalis leidžia atlikti tokius veiksmus.

12.3.  Bet kuri Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už savo sutartinių įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą, jei įrodo, kad toks nevykdymas ar netinkamas vykdymas buvo nulemtas nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui. Nenugalima jėga (force majeure) nelaikoma tai, kad Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių Sutarčiai tinkamai ir laiku vykdyti arba Šalies (skolininko) kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

12.4.  Šalys nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėmis susitaria laikyti aplinkybes, kaip jos reglamentuotos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu
 Nr. 840 patvirtintose “Atleidimo nuo atsakomybės, esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, taisyklėse”, taip pat blokada, terorizmas, perversmas, kiti neramumai, radiacinis ar kitoks pavojingas gyvybei oro užterštumas, kompetentingų institucijų sprendimu paskelbta epidemija ir (arba) pandemija valstybėse, susijusiose su Sutarties vykdymu.

12.5.  Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negali įvykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo momento, kai sužinojo ar turėjo sužinoti apie tokių aplinkybių atsiradimą, raštu apie tai informuoti kitą Šalį, nurodyti nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, ir sutartinius įsipareigojimus, kurių ji negalės vykdyti. Tokiu atveju, jei abi Šalys pripažįsta, kad susiklosčiusios aplinkybės yra pripažintinos nenugalima jėga (force majeure), sutartinių įsipareigojimų vykdymas laikomas sustabdytu pagrįstai, kol išnyks pirmiau nurodytos aplinkybės. Jeigu šio pranešimo kita Šalis negauna per 5 (penkių) darbo dienų terminą po to, kai Sutarties nevykdanti Šalis sužinojo ar turėjo sužinoti apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, tai pastaroji Šalis privalo kitai Šaliai atlyginti nuostolius, susijusius su negautu ar ne Sutartyje nustatytu terminu gautu pranešimu. Šalis, laiku nepranešusi kitai Šaliai apie nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, negali jomis remtis kaip atleidimo nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą pagrindu. Pranešime turi būti nurodyta:

12.5.1. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių konkreti prievolė negali būti vykdoma Sutartyje nustatytais terminais ir (ar) tvarka;

12.5.2. Visi galimi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinantys įrodymai, kuriuos turi Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes. Tuo atveju, jeigu Šalis, patyrusi nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes, po pranešimo pateikimo kitai Šaliai dienos gauna papildomų nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybes patvirtinančių įrodymų, visi tokie įrodymai kitai Šaliai turi būti pateikti per kiek įmanoma trumpesnį terminą;

12.5.3. Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių pradžia ir planuojama (tikėtina) pabaiga;

12.5.4. Nenugalimos jėgos (force majeure) įtaka tos Sutarties sąlygos įvykdymui, taip pat kitų šios Sutarties sąlygų įvykdymui.

12.6.  Esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms Šalis atleidžiama nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam minėtų aplinkybių buvimo laikotarpiui. Kai dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų daugiau kaip 6 (šešis) mėnesius, kita Šalis turi teisę nutraukti arba sustabdyti Sutartį, raštu apie tai pranešusi Sutarties nevykdančiai Šaliai.

12.7.  Pasibaigus nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms, Šalis, dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių negalėjusi vykdyti savo sutartinių įsipareigojimų, privalo nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 3 (tris) darbo dienas, pranešti apie tai kitai Šaliai ir atnaujinti savo sutartinių įsipareigojimų vykdymą, jeigu Šalys nesusitarė kitaip. Šalis, nepranešusi apie aukščiau nurodytų aplinkybių pasibaigimą ir (ar) neatnaujinusi savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo šiame punkte nustatyta tvarka, privalo atlyginti kitai Šaliai dėl negauto pranešimo patirtus nuostolius.

12.8.  Sutarties nutraukimas arba sustabdymas nepanaikina pareigos sumokėti už iki Sutarties nutraukimo ar sustabdymo suteiktas paslaugas ir (ar) pristatytas prekes, ir (ar) atliktus darbus, ir kitos Šalies teisės reikalauti atlyginti netesybas bei nuostolius, atsiradusius dėl Sutarties nevykdymo ar netinkamo vykdymo iki nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių atsiradimo.

 

13.     KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

13.1.  Kai EETNT nustatytais atvejais Tiekėjo vartotojo per kaupimo laikotarpį sukauptas elektros energijos kiekis yra perkeliamas į Šalies vykdomą apskaitą, teisę gauti kompensaciją už šį kiekį turinti Šalis ne vėliau kaip per 7 (septynias) darbo dienas po kaupimo laikotarpio pabaigos pateikia mokėjimo dokumentą kitai Šaliai. Informaciją apie Tiekėjo vartotojų objektuose per kaupimo laikotarpį sukauptą ir į Šalies vykdomą apskaitą perkeltą elektros energijos kiekį bei už jį kompensuotiną sumą, apskaičiuotą teisės aktų nustatyta tvarka, Operatorius pateikia Tiekėjui ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas po kaupimo laikotarpio pabaigos. Mokėjimo dokumentą gavusi Šalis jį apmoka per mokėjimo dokumente nurodytą terminą, tačiau ne vėliau nei per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų po kaupimo laikotarpio pabaigos.

13.2. Šalių teisės bei pareigos, o taip pat esami ar būsimi reikalavimai pagal Sutartį įstatymų nustatyta tvarka gali būti perleisti ar įkeisti tretiesiems asmenims be atskiro kitos Šalies sutikimo. Apie šiame punkte nurodytus sutarties vykdymo pasikeitimus Šalis raštu informuoja kitą Šalį prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Teisės aktų nustatyta tvarka reorganizavus Šalį, perleidus jos verslo dalį,  Šalies teisių perėmėjas automatiškai tampa Sutarties šalimi nuo teisių perėmimo momento ir Sutartyje nustatyta tvarka pateikia atitinkamas Prievolių užtikrinimo priemones.

13.3.Šaliai tinkamai nevykdant šioje Sutartyje nurodytų jai priklausančių mokėjimų, kita Šalis turi teisę informaciją apie Šalį ir jos įsiskolinimą skelbti viešai, taip pat šiuos duomenis įtraukti į asmenų skolų registrus. Šalis turi teisę be kitos Šalies sutikimo pavesti tretiesiems asmenims atlikti su skolos išieškojimu susijusius veiksmus (priminimų bei raginimų siuntimą ir/ar įteikimą, duomenų apie kitą Šalį ar jo įsiskolinimą tvarkymą bei skelbimą viešuose sąrašuose, ieškinių pateikimą ir pan.), taip pat perleisti visą kreditorinį reikalavimą ar jo dalį tretiesiems asmenims. Šalys įsipareigoja atlyginti su skolos išieškojimu susijusias pagrįstas išlaidas.

13.4.Tais atvejais, kai Tiekėjas pradeda Tiekėjo vartotojo įsiskolinimo, nulemto Operatoriaus veiksmų (pavyzdžiui, atlikto perskaičiavimo), išieškojimo procesą teismo ar arbitražo tvarka, Tiekėjas inicijuoja Operatoriaus įtraukimą dalyvauti procese trečiuoju asmeniu.

13.5.Bet koks pranešimas, prašymas, reikalavimas, ataskaita, mokėjimo dokumentas ar kita informacija, kurią reikia pateikti pagal šią Sutartį, turi būti rašytinė ir laikoma pateikta, jeigu įteikiama per pasiuntinį, išsiunčiama paštu registruotame laiške, iš anksto apmokėjus pašto išlaidas, ar nusiunčiama elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis Šalių įgaliotiems asmenims. Informacinių sistemų pagalba suformuotos užduotys ir duomenų mainai laikomi kaip atlikti tinkamai ir pakankami, informuojant kitą Šalį.

13.6.Bet kuriuo metu, pateikusi rašytinį pranešimą kitai Šaliai, Šalis gali nurodyti kitus adreso ir banko rekvizitų bei kontaktinių asmenų duomenis šios Sutarties tikslais. Apie šiame punkte nurodytų duomenų pasikeitimą Šalys įsipareigoja raštu informuoti kitą Šalį ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo tokių pasikeitimų atsiradimo. Nesant tokio rašytinio pranešimo, visi pranešimai, prašymai, reikalavimai, sąskaitos ir kita informacija šios Sutarties tikslais laikoma tinkamai pateiktais, taip pat visi mokėjimai pagal šią Sutartį laikomi tinkamai atliktais.

13.7.Sutarčiai taikoma Lietuvos Respublikos teisė, Visi ginčai ar nesutarimai, kylantys iš Sutarties, sprendžiami Sutarties šalių tarpusavio sutarimu, o nesutarus – Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos kompetentingose institucijose ir/ar teisme.

13.8.Jei pasikeičia teisės aktai, reguliuojantys elektros rinką ar santykius tarp šalių, Šalys įsipareigoja pakeisti teisės aktų reikalavimų neatitinkančias Sutarties nuostatas, numatyti naujas Sutarties sąlygas ar pakeisti Sutartį kita. Iki Sutarties pakeitimo dėl naujų teisės aktų reikalavimų įgyvendinimo Šalys, vykdydamos Sutartį, įsipareigoja taikyti naujų / pasikeitusių teisės aktų reikalavimus bei vadovautis protingumo, teisingumo, sąžiningumo kriterijais.

13.9.Šalys visapusiškai bendradarbiauja keisdamosi informacija, reikalinga Sutartimi prisiimtiems įsipareigojimams tinkamai vykdyti, vadovaudamosi norminiuose teisės aktuose, Operatoriaus patvirtintose taisyklėse ir Sutartyje nustatytais reikalavimais.

13.10.Visi priedai yra neatskiriamos Sutarties dalys. Ši Sutartis surašoma 2 (dviem) vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po 1 (vieną) kiekvienai Sutarties šaliai. 


 

 

Priedas Nr. 1

prie 20   m.                       d.

Elektros energijos persiuntimo paslaugos teikimo nepriklausomam tiekėjui sutarties Nr.

 

DUOMENŲ MAINŲ REGLAMENTAS

 

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1.  Šis duomenų mainų reglamentas nustato informacijos tarp Sutarties Šalių apsikeitimo principus, procedūras bei reikalavimus.

2.  Šis reglamentas apima šias duomenų mainų sritis:

2.1. persiuntimo paslaugos teikimo apskaita;

2.2. neapskaitytos elektros energijos perskaičiavimų apskaita;

2.3. elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo apskaita;

2.4. elektros energijos persiuntimo nutraukimo ir atnaujinimo apskaita;

2.5. vartotojo objekto elektros apskaitos prietaiso skalės/tarifo keitimo apskaita;

2.6. vartotojų užklausų valdymas.

3.  Informacijos pagal šią Sutartį apsikeitimas tarp Šalių yra neatlygintinis.

4.  Šalys užtikrina, kad šios Sutarties vykdymo tikslais nuolat keisis ir nedelsiant atnaujins (esant pokyčiams) šią Šalies turimą informaciją:

4.1. Tiekėjo vartotojų kontaktinė informacija (telefono numeris, elektroninio pašto adresas, korespondencijos adresas);

4.2. objekto, kuriam teikiama persiuntimo paslauga, teisėtas valdytojas ar naudotojas (vardas, pavardė, gimimo data arba juridinio asmens duomenys) ir jo kontaktinė informacija).

5.  Visa informacija, nurodyta Sutartyje, turi būti siunčiama raštu ir pateikiama paštu arba elektroniniu paštu arba perduodama Šalių elektroninių mainų tarp informacinių sistemų pagrindu. Informacinių sistemų pagalba suformuotos užduotys ir duomenų mainai laikomi kaip atlikti tinkamai ir pakankami, informuojant kitą Šalį.

6.  Informacijos ar dokumentų (nepaminėtų Sutartyje) perdavimo diena laikoma:

6.1. diena, kai Sutarties Šalis gauna informaciją, perduotą elektroninio ryšio priemonėmis arba informacinių sistemų pagalba. Jeigu informacija šiuo būdu yra gaunama Sutarties Šalies ne darbo dieną, informacijos ir (ar) dokumentų perdavimo diena yra laikoma pirma po to einanti Sutarties šalies darbo diena. Siunčiančios Sutarties Šalies prašymu bei Sutartyje nurodytais atvejais kita Sutarties Šalis elektroninio ryšio priemonėmis nedelsdama privalo patvirtinti atsiųsdama pranešimą apie gautą informaciją kitos Sutarties Šalies elektroniniu pašto adresu;

6.2. 5 (penkta) kalendorinė diena nuo pranešimo išsiuntimo dienos, jeigu toks pranešimas buvo išsiųstas registruotu paštu, paskutiniu Sutarties Šalies pateiktu adresu; taip pat diena, kurią Sutarties Šalis pasirašytinai patvirtina, kad gavo informaciją ir (arba) dokumentus.

 

II. PERSIUNTIMO PASLAUGOS TEIKIMO APSKAITA

7.  Persiuntimo paslaugos apskaita Tiekėjo vartotojų objektuose vykdoma šioje Sutartyje ir teisės aktuose nustatyta tvarka ir sąlygomis.

8.  Pasibaigus ataskaitiniam laikotarpiui, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas Operatorius pateikia Operatoriaus apskaičiuotus duomenis Tiekėjui apie Tiekėjo vartotojams suteiktos persiuntimo paslaugos ir (ar) kitų paslaugų apimtis, įskaitant informaciją, nurodytą Sutarties Bendrųjų sąlygų 4.5.13 punkte. Šiame punkte nurodytų duomenų pateikimo tvarka detalizuojama Šalių susitarime dėl informacinių sistemų naudojimo tvarkos ir sąlygų nustatyta tvarka (Sutarties Bendrųjų sąlygų 1.3 punktas).

9.  Prekybos elektros energija taisyklėse nustatyta tvarka Operatorius pateikia Tiekėjui ir Tiekėjo pasirinktam Balansavimo elektros energijos tiekėjui ir (ar) perdavimo sistemos operatoriui nurodytais elektroninio pašto adresais informaciją apie Tiekėjo vartotojų suminius mėnesinius, suminius valandinius suvartotos ir į skirstomąjį tinklą pateiktos elektros energijos kiekius, suvartojimo profilio koeficientus bei kitus duomenis, teisės aktuose nustatyta apimtimi.

10.  Tiekėjas atsiskaitydamas už persiuntimo paslaugą Operatoriui, taip pat atsiskaito ir už VIAP persiųstos elektros energijos apimtimi (įskaitant PVM), išskyrus teisės aktų nustatytas išimtis, kai asmenys yra atleisti nuo prievolės mokėti VIAP.

11.  Operatoriui užfiksavus faktinius rodmenis ir nustačius skirtumą tarp Tiekėjo vartotojų deklaruotų ir Operatoriaus užfiksuotų rodmenų, šių kiekių sumažėjimą ar padidėjimą Operatorius nurodo mokėjimo dokumente Tiekėjui tą ataskaitinį laikotarpį, kurį Operatorius užfiksavo faktinius elektros apskaitos prietaiso rodmenis.

12.  Jei randama klaidų Operatoriaus Tiekėjui išrašytuose mokėjimo dokumentuose arba Tiekėjo Operatoriui perduotuose Tiekėjo vartotojo deklaruotuose elektros apskaitos prietaisų rodmenyse,  Operatorius juos įvertina ir išrašo patikslintą mokėjimo dokumentą.

13.  Perskaičiuojant elektros energijos kiekius, įskaitant ir tuos, kurie nustatyti dėl elektros apskaitos prietaiso ar apskaitos schemos elemento gedimo ir (ar) pažeidimo, perskaičiavimo laikotarpio pradžios data negali būti ankstesnė nei Tiekėjo vartotojo ir Tiekėjo sutarties įsigaliojimo data, išskyrus jei perskaičiavimo laikotarpiu Tiekėjo vartotojas keitė Tiekėją - tokiais atvejais perskaičiuoti elektros energijos kiekiai įvertinami tam Tiekėjui, kuris atitinkamu pasibaigusiu ataskaitiniu laikotarpiu tiekė elektros energiją vartotojui.

14.  Nustatęs didelės apimties elektros energijos kiekių perskaičiavimo atvejus, Operatorius ne vėliau kaip prieš 5 (penkias) darbo dienas iki kalendorinio mėnesio pradžios informuoja apie tai Tiekėją. Didelės apimties elektros energijos kiekiu laikomas perskaičiuotas elektros energijos kiekis, viršijantis įprastinį objekto suvartojimą per kalendorinį mėnesį, bet ne mažesnis nei 20 000 kWh objektui.

 

III. ELEKTROS APSKAITOS PRIETAISŲ RODMENŲ NURAŠYMO APSKAITA

15. Elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymo apskaita apima:

15.1. planinį rodmenų nurašymą, kurį Operatorius atlieka vykdydamas teisės aktuose nustatytas  
        funkcijas;

15.2. neplaninį rodmenų nurašymą, kuris vykdomas Tiekėjo prašymu.

16. Tiekėjui pageidaujant atlikti Tiekėjo vartotojo objekto elektros apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą, Tiekėjas Operatoriaus informacinėmis sistemomis arba raštu vieną kartą per mėnesį iki einamojo mėnesio 20 (dvidešimtos) dienos formuoja užduotį ir kreipiasi į Operatorių, kuris: a) esant iki 50 tikrinamų objektų, ne vėliau kaip per 10 (dešimt) darbo dienų; b) esant iki 100 tikrinamų objektų, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų; c) esant iki 200 tikrinamų objektų, ne vėliau kaip per 25 (dvidešimt penkias) darbo dienas; d) esant virš 200 tikrinamų objektų – el. paštu ar kitomis informavimo priemonėmis suderinus atlikimo terminą su Tiekėju, atlieka elektros skaitiklio rodmenų nurašymą Duomenų mainų reglamento 8 punkte nustatyta tvarka pateikia duomenis Tiekėjui.

17. Tiekėjas už neplaninį rodmenų nurašymą sumoka Operatoriui pagal su Taryba suderintus įkainius. Už šias paslaugas Tiekėjas atsiskaito su Operatoriumi kiekvieną mėnesį pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą.

 

IV. ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO NUTRAUKIMO IR ATNAUJINIMO APSKAITA

18.  Elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo bei atnaujinimo procedūros Tiekėjo iniciatyva Tiekėjo vartotojams vykdomos vadovaujantis EETNT bei kitų teisės aktų nuostatomis bei terminais.

19.  Tiekėjas, pateikdamas prašymą dėl elektros energijos persiuntimo nutraukimo ar apribojimo, prašyme patvirtina, kad Tiekėjo vartotojas buvo tinkamai, vadovaujantis atitinkamų teisės aktų nuostatomis, įspėtas dėl galimo persiuntimo nutraukimo ar apribojimo. Prašymą nutraukti ar apriboti elektros energijos persiuntimą Tiekėjas gali atšaukti ne vėliau kaip iki paskutinės darbo dienos, kurią Tiekėjo vartotojui nutraukiamas elektros energijos persiuntimas, 12 valandos. Tiekėjui pateikus prašymą atšaukti persiuntimo nutraukimą Tiekėjo vartotojo objekte nesilaikant nurodytų terminų, Operatorius turi teisę reikalauti, kad Tiekėjas apmokėtų Operatoriui už pavėluotai pateiktą prašymą atšaukti persiuntimo nutraukimą pagal su Taryba suderintus įkainį.

20.  Operatorius įvykdo Tiekėjo prašymą per 5 darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo gavimo dienos. Jei paskutinė šiame punkte nustatyto termino diena sutampa su nedarbo diena (savaitgalio, šventinė ar priešventinė diena), Operatorius įvykdo Tiekėjo prašymą kitą po jos einančią darbo dieną ir per 1 (vieną) darbo dieną informuoja apie tai Tiekėją.

21.  Operatorius turi teisę nevykdyti Tiekėjo prašymo Elektros energijos tiekimo ir naudojimo taisyklėse nustatytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai Tiekėjo prašymo pateikimo dieną maksimali paros oro temperatūra yra žemesnė negu -15 °C ar aukštesnė negu +30 °C, išskyrus atvejus, kai prašymą nutraukti ar apriboti persiuntimą Tiekėjui pateikė Tiekėjo vartotojas. Visais atvejais apie neįvykdytą Tiekėjo ir (ar) Tiekėjo vartotojo prašymą Operatorius per 1 (vieną) darbo dieną informuoja Tiekėją pateikdamas tokio sprendimo motyvus bei priežastis.

22.  Operatorius atnaujina elektros energijos persiuntimą Tiekėjo vartotojui ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo Tiekėjo prašymo operatoriui gavimo dienos ir informuoja apie tai Tiekėją.

23.  Tiekėjas apmoka Operatoriui už elektros energijos tiekimo nutraukimą ar apribojimą bei atnaujinimą pagal su Taryba suderintus įkainius. Už šias paslaugas Tiekėjas atsiskaito su Operatoriumi kiekvieną mėnesį pagal Operatoriaus pateiktą mokėjimo dokumentą. 

 

V. VARTOTOJO OBJEKTO ELEKTROS APSKAITOS PRIETAISO SKALĖS/TARIFO KEITIMO APSKAITA

24.       Tais atvejais, kai esamas Tiekėjo vartotojas kreipiasi į Tiekėją siekdamas pakeisti tarifo planą tokiu, kuomet yra būtina pakeisti / perparametruoti elektros skaitiklį ar jo skales į kitas, Tiekėjas informacinių sistemų pagalba arba raštu formuoja užduotį ir kreipiasi į Operatorių, kuris: a) esant iki 50 objektų, ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas; b) esant iki 100 objektų, ne vėliau kaip per  10 (dešimt) darbo dienų; c) esant iki 200 objektų, ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų; d) esant virš 200 objektų – el. paštu ar kitomis informavimo priemonėmis suderinus atlikimo terminą su Tiekėju, pakeičia / perparametruoja elektros skaitiklį ar jo skales į kitas  (arba) keičia atsiskaitymo būdą už naudojimosi elektros tinklais paslaugas. Tiekėjas Operatoriui gali pateikti ne daugiau kaip: a) 400 prašymų, kai Tiekėjas turi ne daugiau kaip 10 000  objektų; b) 500 prašymų, kai Tiekėjas turi ne daugiau kaip 20 000 objektų; c) 700 prašymų, kai Tiekėjas turi ne daugiau kaip 30 000 objektų ir d) ne daugiau kaip 1000 prašymų, kai Tiekėjas turi daugiau kaip 30 000 objektų. Esant pagrįstam poreikiui ir suderinus su Operatoriumi, Tiekėjas, turintis daugiau nei 30 000 objektų, gali pateikti daugiau nei 1000 prašymų per vieną ataskaitinį laikotarpį. Šiame punkte nurodytais atvejais, taip pat tais atvejais, kai dėl tarifo plano pakeitimo Tiekėjo vartotojas kreipiasi tiesiogiai į Operatorių, Operatorius informuoja Tiekėją apie atliktus darbus Duomenų mainų reglamento 8 punkte nustatyta tvarka.

25.  Už elektros apskaitos prietaiso skalės/tarifo keitimą Tiekėjas arba Tiekėjo vartotojas apmokestinamas teisės aktų nustatyta tvarka.

 

VI. VARTOTOJŲ UŽKLAUSŲ VALDYMAS

26.  Kiekviena iš Sutarties Šalių priima ir administruoja jų gautas Tiekėjo vartotojų užklausas pagal jiems teisės aktų pavestas funkcijas. Tais atvejais, kai bet kuri iš Šalių raštu, telefonu ar elektroninių ryšių priemonėmis gauna Tiekėjo vartotojo užklausą, kurios turinys nėra susijęs su užklausą gavusios Šalies vykdoma veikla, Tiekėjo vartotojui nurodoma kreiptis į kitą Sutarties Šalį, kompetentingą nagrinėti pateiktą užklausą.