herbas-L_spalvotas

LIETUVOS BANKO

PRIEŽIŪROS TARNYBA

 

Adresatams pagal sąrašą

 

 

Nr.     

 

 

DĖL LIETUVOS BANKO VALDYBOS NUTARIMŲ PROJEKTŲ DERINIMO

 

 

 

Lietuvos bankas parengė ir teikia derinti Finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių projektą (toliau – Projektas dėl veiklos perdavimo), 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo projektą (toliau – Projektas dėl leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms) ir 2012 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ (toliau – Projektas dėl elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo) pakeitimo projektą (toliau kartu – projektai).

Projektas dėl veiklos perdavimo parengtas atsižvelgiant į 2019 m. vasario 25 d. Europos bankininkystės institucijos gaires EBA/GL/2019/02 dėl užsakomųjų paslaugų ir nustato finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims valdymo sistemą ir reikalavimus, taikomus veiklos funkcijų perdavimo sutartims, perduotų veiklos funkcijų vykdymo stebėsenai ir kontrolei, taip pat nustato informacijos apie svarbių veiklos funkcijų perdavimo sutartis pateikimo Lietuvos bankui ir šios informacijos vertinimo tvarką. Projektas dėl veiklos perdavimo pakeistų šiuo metu galiojančias Lietuvos banko valdybos 2004 m. birželio 10 d. nutarimu Nr. 99 patvirtintas Banko veiklą papildančių paslaugų pirkimo taisykles bei Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 30 d. nutarimu Nr. 247 patvirtintų Vidaus kontrolės, rizikos valdymo ir gautų lėšų apsaugos reikalavimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms III-jį skyrių „Veiklos finkcijų perdavimas kitiems asmenims“.

Projekte dėl leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms pateikiama nauja Deklaracija dėl ketinamų perduoti svarbių veiklos funkcijų sutarčių sąlygų, atsižvelgiant į Projekte dėl veiklos perdavimo nustatytus reikalavimus, įsigaliosianti kartu su Projektu dėl veiklos perdavimo, taip pat atnaujintas iš pareiškėjo, siekiančio gauti elektroninių pinigų įstaigos arba mokėjimo įstaigos licenciją prašomos informacijos dėl organizacinės struktūros, atsakingų asmenų, informacinių ir ryšių technologijų ir saugumo rizikos valdymo, pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos, turinys.

Projekte dėl elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo atlikti tie patys kaip ir Projekte dėl leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms pakeitimai, aktualūs siekiant įvertinti pareiškėjo pasirengimą gauti užsienio valstybės elektroninių pinigų įstaigų filialo licenciją.

Projektai skelbiami Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarijos teisės aktų informacinėje sistemoje (TAIS). Maloniai prašome pastabas ir pasiūlymus dėl šių projektų pateikti iki 2020 m. birželio 30 d. per TAIS arba elektroniniu paštu ddulkiene@lb.lt. Jei, atsižvelgiant apsunkintas dėl Covid-19 darbo sąlygas, Jums reikėtų daugiau laiko projektams peržiūrėti ir pastaboms pateikti, prašome apie tai informuoti rašto rengėją.

 

 

 

 

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos banko valdybos nutarimo „Dėl finansų rinkos dalyvių veiklos funkcijų perdavimo kitiems asmenims taisyklių patvirtinimo“ projektas, 16 lapų.

2. Lietuvos banko valdybos 2009 m. gruodžio 24 d. nutarimo Nr. 238 „Dėl Lietuvos banko išduodamų leidimų elektroninių pinigų ir mokėjimo įstaigoms“ pakeitimo projektas ir jo lyginamasis variantas, 61 lapas.

3. Lietuvos banko valdybos 2012 m. vasario 23 d. nutarimo Nr. 03-43 „Dėl užsienio valstybių elektroninių pinigų įstaigų filialų licencijavimo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo projektas ir jo lyginamasis variantas, 26 lapai.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dalia Dulkienė, tel. +370 668 77110, el. p. ddulkiene@lb.lt