Projektas

 

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS

Direktorius

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TRANSPORTO KOMPETENCIJŲ AGENTŪROS DIREKTORIAUS 2020 M. LIEPOS 27 D. ĮSAKYMO NR. 2-204 „DĖL CIVILINĖS AVIACIJOS SPECIALISTŲ SVEIKATOS PAŽYMĖJIMŲ IR KELEIVIŲ SALONO ĮGULOS NARIŲ ATESTACIJOS MEDICININIŲ PAŽYMŲ IŠDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                  d. Nr.  

Vilnius

 

Pakeičiu Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašą, patvirtintą viešosios įstaigos Transporto kompetencijų agentūros direktoriaus 2020 m. liepos 27 d. įsakymu Nr. 2-204 „Dėl Civilinės aviacijos specialistų sveikatos pažymėjimų ir keleivių salono įgulos narių atestacijos medicininių pažymų išdavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeičiu 9.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.3. gydytojo ar gydymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmuo nėra turėjęs psichologinių sutrikimų ir nesirgęs psichikos ligomis, jei kliniškai ar epidemiologiškai reikalinga siekiant patikslinti medicininę informaciją;“.

2. Pakeičiu 9.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„9.4. gydytojo ar gydymo įstaigos išduotą pažymą, patvirtinančią, kad asmeniui nebuvo nustatyta priklausomybė nuo alkoholio, psichotropinių ar narkotinių medžiagų, jei kliniškai ar epidemiologiškai reikalinga siekiant patikslinti medicininę informaciją.“

3. Pakeičiu 21 punktą ir jį išdėstau taip:

„21. Pirminės sveikatos patikros metu LAPL sveikatos pažymėjimui ir Keleivių salono įgulos nario atestacijos medicininei pažymai gauti taikomi specifiniai reikalavimai, išdėstyti 2011 m. lapkričio 3 d. Komisijos reglamento (ES) Nr.1178/2011 IV priedo MED dalies 3 skirsnio MED.B.095 dalyje ir C skyriaus 2 skirsnio MED.C.025 dalyje.“

 

 

 

Direktorius