Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2015 M. KOVO 6 D. ĮSAKYMO NR. 1V-164 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETŲ ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANO IR NACIONALINIŲ STEBĖSENOS RODIKLIŲ SKAIČIAVIMO APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                   Nr.

Vilnius

 

Pakeičiu Nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministro 2015 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. 1V-164 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos prioritetų įgyvendinimo priemonių įgyvendinimo plano ir nacionalinių stebėsenos rodiklių skaičiavimo aprašo patvirtinimo“:

1. Pripažįstu netekusia galios 3 eilutę.

2. Pakeičiu 13 eilutę ir ją išdėstau taip:

„13.

R.N.914

„Alternatyvaus ginčų nagrinėjimo mediacijos būdu išspręstų ginčų pokytis“

Procentiniai punktai

Alternatyvus ginčų sprendimas – ginčų sprendimo ne teisme procedūros, dalyvaujant alternatyvaus ginčų sprendimo subjektui, kuris pasiūlo sprendimą, nukreipia besiginčijančias šalis tinkama ginčo sprendimo linkme ir padeda šalims surasti geriausią ginčo sprendimo būdą.

 

Mediacija – civilinių ar administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli ginčų taikinimo tarpininkai (mediatoriai) padeda ginčo šalims taikiai spręsti ginčą.

 

Neteisminė mediacija – civilinių ar administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda teisme nesprendžiamo ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą.

 

Privalomoji mediacija – mediacija, kuria įstatymų nustatytais atvejais privaloma pasinaudoti prieš kreipiantis į teismą dėl civilinio ginčo sprendimo.

 

Teisminė mediacija – civilinių ar administracinių ginčų sprendimo procedūra, kurios metu vienas ar keli mediatoriai padeda ginčo šalims taikiai spręsti šį ginčą teisme nagrinėjamoje byloje.

 

Skaičiuojamos tik valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybos administruojamos privalomosios mediacijos, antrinės valstybės garantuojamos teisinės pagalbos gavėjams paskirtos neteisminės mediacijos ir teisminės mediacijos.

Skaičiuojamas remiantis Lietuvos teismų veiklos rezultatų metinėmis ataskaitomis, skelbiamomis interneto svetainėje www.teismai.lt, ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos metinėmis veiklos ataskaitomis, skelbiamomis interneto svetainėje www.tm.lrv.lt.

 

Skaičiuojamas pagal formulę

M = (Sb – Sc)* 100 %/Sc

 

M – mediacijos būdu išspręstų ginčų pokytis, procentiniais punktais.

 

Sb – mediacijos būdu išspręstų ginčų skaičius rodiklio skaičiavimo periodo pabaigoje (2023 m. nustatytas mediacijos būdu išspręstų ginčų skaičius per 2022 m.).

 

Sc – mediacijos būdu išspręstų ginčų skaičius rodiklio skaičiavimo periodo pradžioje (2019 m. nustatytas mediacijos būdu išspręstų ginčų skaičius per 2018 m.).

Jei Sc reikšmė per 2018 m. būtų 0, rašoma 1.

Įvedamasis

Pirminiai šaltiniai:

Lietuvos teismų veiklos rezultatų metinės ataskaitos, skelbiamos interneto svetainėje www.teismai.lt, ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos metinės veiklos ataskaitos, skelbiamos interneto svetainėje www.tm.lrv.lt.

Antriniai šaltiniai:

2014–2020 metų Europos Sąjungos struktūrinių fondų posistemis (SFMIS2014).

Pasiekta stebėsenos rodiklio reikšmė nustatoma 2023 m., kai Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija, remdamasi Lietuvos teismų veiklos rezultatų metinių ataskaitų ir Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos metinių veiklos ataskaitų informacija, apskaičiuoja stebėsenos rodiklio reikšmę.

Už duomenų apie pasiektą stebėsenos rodiklio reikšmę teikimą antriniuose šaltiniuose yra atsakinga Vidaus reikalų ministerija.“

 

 

 

Vidaus reikalų ministras