Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VALSTYBĖS TARNYBOS ĮSTATYMO NR. VIII-1316 17, 25, 27, 49 STRAIPSNIŲ IR 3 PRIEDO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 17 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 17 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

Teisę atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes karjeros valstybės tarnautojo pareigas toje pačioje ar kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – ir teisę atkurti įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymuose nustatytai kadencijai) statusą – Vyriausybės nustatyta tvarka grįžti į eitas arba, jeigu nėra galimybės, kitas lygiavertes įstaigos vadovo (išskyrus įstaigos vadovą, priimamą į pareigas politinio (asmeninio) pasitikėjimo pagrindu ar įstatymuose nustatytai kadencijai) pareigas kitoje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje – turi:

1) diplomatų ir karjeros valstybės tarnautojų sutuoktiniai, kurie atsistatydino savo noru iš karjeros valstybės tarnautojo arba įstaigos vadovo pareigų dėl išvykimo kartu su sutuoktiniu, perkeltu ar paskirtu dirbti užsienyje, – per 3 mėnesius po sutuoktinio perkėlimo ar paskyrimo laikotarpio pabaigos arba per 3 mėnesius nuo prašymo atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą arba įstaigos vadovo statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas nepasibaigus sutuoktinio perkėlimo laikotarpiui;

2) asmenys, kurie atsistatydino savo noru iš karjeros valstybės tarnautojo ar įstaigos vadovo pareigų dėl terminuotos diplomato tarnybos sutarties sudarymo pagal Diplomatinės tarnybos įstatymo 28 straipsnio 2, 3 ir 4 dalis, – per 3 mėnesius nuo terminuotos diplomato tarnybos sutarties pabaigos arba per 3 mėnesius nuo prašymo atkurti karjeros valstybės tarnautojo statusą arba įstaigos vadovo statusą pateikimo dienos, jeigu toks prašymas pateikiamas iki terminuotos diplomato tarnybos sutarties termino pabaigos likus ne daugiau kaip 3 mėnesiams.“

2. Pakeisti 17 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti asmenys priimami į eitas valstybės tarnautojo pareigas arba lygiavertes valstybės tarnautojo pareigas, jeigu atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir jiems siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti asmenys, kurie buvo priimti įstatymų nustatytai kadencijai, pagal šią dalį į pareigas priimami ne ilgiau kaip likusiai kadencijos daliai.“

 

2 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

 

1.   Pakeisti 25 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Karjeros valstybės tarnautojas su jo rašytiniu sutikimu gali būti perkeltas į kitas lygiavertes pareigas Lietuvos Respublikos diplomatinėse atstovybėse, konsulinėse įstaigose ir atstovybėse prie tarptautinių organizacijų, taip pat perkeltas dirbti į specialiąsias misijas.“

2. Pakeisti 25 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti asmenys priimami į eitas valstybės tarnautojo pareigas arba lygiavertes valstybės tarnautojo pareigas, jeigu atitinka bendruosius reikalavimus, keliamus asmeniui, priimamam į valstybės tarnautojo pareigas, ir jiems siūlomos pareigybės aprašyme nustatytus specialiuosius reikalavimus. Šio straipsnio 2, 3 ir 4 dalyse nurodyti asmenys, kurie buvo priimti įstatymų nustatytai kadencijai, pagal šią dalį į pareigas priimami ne ilgiau kaip likusiai kadencijos daliai.“

 

 

3 straipsnis. 27 straipsnio pakeitimas

 

1.   Pakeisti 27 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Karjeros valstybės tarnautojo (išskyrus įstaigos padalinio vadovą) tarnybinės veiklos ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinės veiklos vertinimo tikslas – kiekvienais metais nustatyta tvarka įvertinti jo kvalifikaciją ir gebėjimus atlikti pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas ir pasiektus rezultatus, vykdant jiems suformuluotas užduotis. Karjeros valstybės tarnautojo vertinimo metu atliekamas ir jo tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos vertinimas. Gauti tiesioginio vadovo tarnybinės veiklos vertinimo rezultatai nuasmeninami ir pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą metodiką yra naudojami, atliekant tiesioginio vadovo – karjeros valstybės tarnautojo, įstaigos vadovo ar įstaigos padalinio vadovo – tarnybinę veiklą.“

2. Pakeisti 27 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Įstaigos vadovo tarnybinę veiklą vertina šį valstybės tarnautoją į pareigas priimantis asmuo, o kai įstaigos vadovą į pareigas priima kolegiali institucija, – šios institucijos vadovas. Karjeros valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą ir pakaitinio valstybės tarnautojo tarnybinę veiklą vertina jų tiesioginis vadovas. Valstybės tarnautojas turi teisę kviesti profesinės sąjungos, kurios narys jis yra, ar kitų biudžetinės įstaigos darbuotojų atstovavimą įgyvendinančių subjektų atstovą dalyvauti tiesioginio vadovo atliekamame jo vertinime.“

 

4 straipsnis. 49 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 49 straipsnio 4 dalį ir ją išdėstyti taip:

4. Pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalį perkeltiems į kitas pareigas karjeros valstybės tarnautojams garantuojamos eitos arba kitos lygiavertės pareigos toje pačioje valstybės ar savivaldybės institucijoje ar įstaigoje, valstybės tarnautojui taikant ne mažesnį, negu iki perkėlimo nustatytas, pareiginės algos koeficientą ir ne mažesnį, negu tai pareigybei nustatytas mažiausias koeficientas. Pagal šio įstatymo 25 straipsnio 1 dalį perkeltiems kadencijai priimtiems karjeros valstybės tarnautojams ši garantija taikoma ne ilgiau negu iki kadencijos pabaigos.“

 

5 straipsnis. 3 priedo pakeitimas

1.   Pakeisti įstatymo  3 priedą  ir jį išdėstyti taip:

„ Lietuvos Respublikos

valstybės tarnybos įstatymo

3 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ KOEFICIENTAI

 

Eil. Nr.

Įstaigų vadovų ir karjeros valstybės tarnautojų pareigybių grupė arba pareigybė

Politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybės

Pareiginės algos koeficientas

(baziniais dydžiais)

I įstaigų grupė

II įstaigų grupė

III įstaigų grupė

1.

Seimo kancleris

Vyriausybės kancleris, Respublikos Prezidento kanceliarijos kancleris

22

2.

Vyriausybės įstaigos vadovas,

Nacionalinės teismų administracijos vadovas, direktorius (taikoma įstaigos vadovui, kai įstaiga veikia visoje valstybės teritorijoje),

teismo kancleris

viceministras, Vyriausybės kanclerio pirmasis pavaduotojas,

Seimo Pirmininko sekretoriato vadovas,

Ministro Pirmininko biuro vadovas, ministerijos kancleris

19,5–21,5

18,5–21

17–19,5

2.1.

Respublikos Prezidento vyriausiasis patarėjas

19,5–21

3.

Vyriausybės kanclerio pavaduotojas, direktorius (taikoma įstaigos vadovui, kai įstaiga veikia ne visoje valstybės teritorijoje)

18,7–20,5

17,9–20

16,2–19

3.1.

Respublikos Prezidento patarėjas, Seimo Pirmininko patarėjas,

Ministro Pirmininko patarėjas

18,7–20

4.

direktoriaus pavaduotojas (taikoma įstaigos vadovo pavaduotojui),

prokuratūros kancleris,

departamento direktorius (Seimo kanceliarijoje), grupės vadovas (Seimo kanceliarijoje),

savivaldybės kontrolierius

Vyriausybės įgaliotinis,

savivaldybės administracijos direktorius

17,8–19

16,2–18,5

14,5–17,5

5.

departamento direktorius,

valdybos viršininkas,

grupės vadovas,

komisijos administracijos direktorius,

tarybos administracijos direktorius,

įstaigos prie ministerijos kancleris, Seimo komiteto biuro vedėjas (Seimo kanceliarijoje),

sekretoriato vedėjas (Seimo kanceliarijoje),

skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (Seimo kanceliarijoje),

savivaldybės kontrolieriaus pavaduotojas

savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas,

Vyriausybės įgaliotinio pavaduotojas

11,5–18,5

10,5–18

9,5–17

5.1.

ministerijos gynybos politikos direktorius, generalinis inspektorius,

vyriausiasis patarėjas, teismo pirmininko patarėjas,

Vyriausybės atstovas Europos Žmogaus Teisių Teisme,

gynybos patarėjas,

vyresnysis patarėjas (Seimo kanceliarijoje)

Seimo Pirmininko pavaduotojo patarėjas,

opozicijos lyderio patarėjas

11,5–18

10,5–17,5

9,5–16,5

6.

skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas,

komisijos sekretoriato vadovas,

tarybos sekretoriato vadovas,

seniūnas,

skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas (Seimo kanceliarijoje)

11–16,5

9–16

8,1–15

6.1.

vyresnysis patarėjas,

patarėjas (Seimo kanceliarijoje)

ministro patarėjas

11–16

9–15,5

8,1–14,5

7.

skyriaus, kuris yra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjas,

biuro vedėjas,

poskyrio vedėjas (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose),

skyriaus, kuris nėra kitame struktūriniame padalinyje, vedėjo pavaduotojas (savivaldybių viešojo administravimo įstaigose),

seniūno pavaduotojas

9,2–15,5

8,3–15

7,4–14

7.1.

patarėjas, patarėjas administracijai (diplomatinėse atstovybėse), patarėjas finansams (diplomatinėse atstovybėse),

vyriausiasis valstybinis auditorius,

vyriausiojo prokuroro padėjėjas,

teismo pirmininko padėjėjas,

teismo skyriaus pirmininko patarėjas,

teisėjo vyresnysis padėjėjas,

gynybos patarėjo pavaduotojas,

Seimo nuolatinis atstovas Europos Sąjungoje,

specialusis atašė,

vyriausiasis specialistas (Seimo kanceliarijoje)

Respublikos Prezidento atstovas spaudai,

Seimo Pirmininko atstovas spaudai,

Ministro Pirmininko atstovas spaudai,

ministro atstovas spaudai

9,2–15

8,3–14,5

7,4–13,5

8.

vyriausiasis specialistas,

specialiojo atašė pavaduotojas,

vyresnysis valstybinis auditorius,

prokuroro padėjėjas,

teisėjo padėjėjas,

teismo konsultantas,

padėjėjas (Seimo kanceliarijoje),

vyresnysis specialistas (Seimo kanceliarijoje)

savivaldybės tarybos sekretorius,

mero patarėjas,

Respublikos Prezidento referentas,

Seimo Pirmininko padėjėjas,

Ministro Pirmininko padėjėjas,

Seimo frakcijos referentas

7,7–13,5

7,1–13

6,4–12

9.

vyresnysis specialistas,

valstybinis auditorius,

specialistas (Seimo kanceliarijoje)

Seimo nario patarėjas, Seimo nario padėjėjas,

ministro padėjėjas,

mero padėjėjas

6,7–12

6,3–11,5

5,8–10,5

10.

specialistas,

teismo administracijos sekretorius,

valstybinio auditoriaus padėjėjas,

teismo posėdžių sekretorius

5,6–11

5,3–10,5

5–9,5

 

______________“

 

6 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

 

1.   Įstatymas įsigalioja 2021 metų sausio 1d.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas 

 

Teikia Seimo nariai

 

Rasa Budbergytė

 

Algirdas Sysas