Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

AUTORIŲ TEISIŲ IR GRETUTINIŲ TEISIŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1185

2, 3, 5, 11, 15, 21, 22, 23, 25, 32, 46, 48, 51, 53, 56, 58, 59, 63, 65, 7213, 7230, 75, 89, 91, 93, 96 STRAIPSNIŲ, 3 PRIEDO PAKEITIMO IR PAPILDYMO 151, 152, 211, 221, 222, 401, 402, 403, 571, 651 STRAIPSNIAIS, VIII IR IX SKYRIAIS ĮSTATYMAS

 

2021 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusia galios 2 straipsnio 6 dalį.

2. Pakeisti 2 straipsnio 11 dalį ir išdėstyti ją taip:

11. Gretutinių teisių objektas – tiek tiesioginis (gyvas atlikimas), tiek į garso ar audiovizualinę laikmeną įrašytas kūrinio atlikimas, fonograma, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmasis įrašas, transliuojančiosios organizacijos radijo ir (ar) televizijos transliacija, spaudos publikacija.

3. Pakeisti 2 straipsnio 12 dalį ir išdėstyti ją taip:

12. Gretutinių teisių subjektas – atlikėjas, fonogramos gamintojas, transliuojančioji organizacija, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojas, spaudos publikacijos leidėjas, kitas fizinis arba juridinis asmuo, šio Įstatymo nustatytais atvejais turintis išimtines gretutines teises, taip pat fizinis arba juridinis asmuo, kuriam perėjo išimtinės gretutinės teisės (gretutinių teisių perėmėjas).

4. Pripažinti netekusiomis galių 2 straipsnio 16 ir 17 dalis.

5. Papildyti 2 straipsnį nauja 30 dalimi:

30. Kultūros paveldo įstaigaviešai prieinama visų tipų biblioteka, muziejus, archyvas (įskaitant viešai prieinamą visuomeninio transliuotojo archyvą), kino ar garso paveldo įstaiga.

6. Buvusias 2 straipsnio 30–31 dalis atitinkamai laikyti 31–32 dalimis.

7. Papildyti 2 straipsnį nauja 33 dalimi:

33. Leidėjas – juridinis asmuo, leidžiantis knygas ir (ar) periodinius leidinius (laikraščius ir (ar) žurnalus) visuomenės pagrįstus poreikius atitinkančiu tiražu, kuris platinamas knygynuose, spaudos prekybos vietose ir (ar) prenumeruojamas.

8. Papildyti 2 straipsnį nauja 34 dalimi:

34. Mokslinių tyrimų organizacija – universitetas (įskaitant jo bibliotekas), mokslinių tyrimų institutas ar bet kuris kitas pelno nesiekiantis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kurio pagrindinė dalininkė yra valstybė, arba juridinis asmuo, įgyvendinantis uždavinius, susijusius su viešuoju interesu, kurio pagrindinis tikslas yra vykdyti mokslinių tyrimų veiklą arba švietimo veiklą, kuri apima ir mokslinių tyrimų veiklą;

8. Buvusias 2 straipsnio 32–38 dalis atitinkamai laikyti 35–41 dalimis.

9. Papildyti 2 straipsnį nauja 42 dalimi:

42. Papildomos internetinės paslaugos – internetu teikiamos paslaugos, kurias sudaro radijo ir (ar) televizijos programų teikimas visuomenei, už kurio vykdymą arba priežiūrą yra atsakinga transliuojančioji organizacija, tuo pačiu metu, kai vyksta transliuojančiosios organizacijos perduodama transliacija, arba ribotą laiką po to, taip pat visos tokią transliaciją papildančios medžiagos teikimas visuomenei.

10. Buvusią 2 straipsnio 39 dalį atitinkamai laikyti 43 dalimi.

11. Papildyti 2 straipsnį nauja 44 dalimi:

44. Retransliavimo paslaugos (retransliavimas) – bet koks visuomenei skirtų nesutrumpintų ir nepakeistų radijo ir (ar) televizijos programų perdavimas nepriklausomai nuo tokio perdavimo būdų tuo pačiu metu, kai vyksta pirminė programų transliacija, jeigu pirminė transliacija nebuvo vykdoma internetu, o programas perduoda ne ta transliuojančioji organizacija, kuri vykdė pirminę transliaciją, ją prižiūrėjo ir prisiėmė atsakomybę už ją, neatsižvelgiant į tai, kaip retransliavimą vykdantis subjektas retransliavimo tikslu iš transliuojančiosios organizacijos įsigijo programos perdavimo signalus. Kai toks programų perdavimas vykdomas internetu, jis laikomas retransliavimu tuomet,  jeigu naudojant interneto prieigos paslaugas, kaip jos apibrėžtos Reglamento (ES) 2015/2120 2 straipsnio antros pastraipos 2 punkte, programos yra perduodamos administruojamoje aplinkoje, kurioje retransliuotojas teikia saugias programų perdavimo paslaugas leidimą turintiems naudotojams;

12. Papildyti 2 straipsnį nauja 45 dalimi:

45. Spaudos publikacija – tai daugiausia iš žurnalistinio pobūdžio literatūros kūrinių sudarytas rinkinys, bet kurį taip pat gali sudaryti kiti autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių objektai, ir kuris sudaro atskirą vienetą bendrą pavadinimą turinčiame periodiniame ar reguliariai atnaujinamame leidinyje, įskaitant laikraščius arba bendro pobūdžio ar specializuotus žurnalus, kurio paskirtis yra plačiajai visuomenei suteikti su naujienomis ar kitomis temomis susijusios informacijos ir kuris išleistas bet kokioje laikmenoje paslaugų teikėjui prisiėmus redakcinę atsakomybę ir jam kontroliuojant. Moksliniais ar akademiniais tikslais skelbiami periodiniai leidiniai (įskaitant mokslo žurnalus) nelaikomi spaudos publikacijomis;

13. Papildyti 2 straipsnį nauja 46 dalimi:

46. Spaudos publikacijos leidėjas – fizinis arba juridinis asmuo, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta arba kurio buveinė ar pagrindinė verslo buvimo vieta yra Lietuvos Respublikoje ar kitoje Europos Sąjungos valstybėje narėje, kurio iniciatyva ir kuriam vadovaujant buvo sukurta spaudos publikacija, įskaitant paslaugų teikėjus (naujienų leidėjus ar naujienų agentūras), kai jie skelbia spaudos publikacijas.

14. Buvusias 2 straipsnio 40 ir 41 dalis atitinkamai laikyti 48 ir 49 dalimis.

15. Papildyti 2 straipsnį 50 dalimi:

50. Tekstų ir duomenų gavyba – bet koks automatizuotas skaitmeninės formos teksto ir duomenų analizės metodas, kurio pagalba gaunama informacija, be kita ko, apimanti informacijos modelius, tendencijas ir koreliacijas;

16. Papildyti 2 straipsnį 51 dalimi:

51. Tiesioginis tiekimas – techninis programų signalų perdavimo procesas, kai transliuojančiosios organizacijos perduoda savo radijo ir (ar) televizijos programų signalus kitai organizacijai, išskyrus transliuojančiąją organizaciją taip, kad vykdant tą perdavimą visuomenė neturi prieigos prie perduodamų programų signalų.

17. Buvusias 2 straipsnio 42 ir 43 dalis atitinkamai laikyti 52 ir 53 dalimis.

18. Pakeisti buvusią 2 straipsnio 43 dalį ir išdėstyti ją taip:

53. Transliuojančioji organizacija – juridinis asmuo, kurio pagrindinė veikla yra radijo ir (ar) televizijos programų rengimas ir transliacija, taip pat retransliuotojas, rengiantis ir transliuojantis savo radijo ir (ar) televizijos programas.

19. Papildyti 2 straipsnį 54 dalimi:

54. Turinio dalijimosi internetu paslaugos teikėjas  fizinis ar juridinis asmuo ar kita organizacija, ar jų padalinys, teikiantis informacinės visuomenės paslaugą, kaip ji apibrėžta Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme, kurios pagrindinis arba vienas iš pagrindinių tikslų yra saugoti didelį kiekį autorių teisių ar gretutinių teisių objektų, kuriuos įkėlė jų naudotojai ir kuriuos jis tvarko ir reklamuoja tiesioginiais ar netiesioginiais pelno tikslais, ir suteikti prieigą prie jų visuomenei.

20. Buvusias 2 straipsnio 44–46 dalis atitinkamai laikyti 55–57 dalimis.

21. Papildyti 2 straipsnį 58 dalimi:

58. Kitos šiame Įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos yra apibrėžtos Lietuvos Respublikos architektūros įstatyme,  Lietuvos Respublikos bibliotekų įstatyme, Lietuvos Respublikos dizaino įstatyme, Lietuvos Respublikos dokumentų ir archyvų įstatyme, Lietuvos Respublikos informacinės visuomenės paslaugų įstatyme, Lietuvos Respublikos kilnojamųjų kultūros vertybių apsaugos įstatyme, Lietuvos Respublikos muziejų įstatyme, Lietuvos Respublikos švietimo įstatyme, Lietuvos Respublikos profesionaliojo scenos meno įstatyme, Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatyme ir kituose įstatymuose.

 

2 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 3 straipsnio 1 dalies 6 punktą ir išdėstyti jį taip:

6) transliuojančiosioms organizacijoms, retransliuotojams, kurių buveinės yra Lietuvos Respublikoje arba kurių radijo ir (ar) televizijos programos transliuojamos iš Lietuvos Respublikoje esančių siųstuvų, taip pat transliuojančiosioms organizacijoms, kurių programos transliuojamos palydovinio ryšio priemonėmis, kai programas perduodantys nustatyto dažnio signalai nusiunčiami į palydovą iš Lietuvos Respublikos teritorijos.

 

3 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Papildyti 5 straipsnį nauju 7 punktu:

7) bet kokia medžiaga, gauta atgaminus vaizduojamąjį meno kūrinį nustojus galioti autorių teisių į tą kūrinį terminui, išskyrus atvejus, kai po atgaminimo gauta medžiaga yra originali (autoriaus, atgaminančio kūrinį, intelektinis kūrinys).

 

4 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 11 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

3. Autorinio atlyginimo dydis už perduotas turtines autorių teises į audiovizualinį kūrinį nustatomas šalių susitarimu atskirai už kiekvieną audiovizualinio kūrinio panaudojimo būdą, susijusį su perduotomis turtinėmis autorių teisėmis. Autorinio atlyginimo dydis turi būti tinkamas ir proporcingas faktinei ar galimai ekonominei suteiktų ar perduotų teisių vertei.

2. Pripažinti netekusia galios 11 straipsnio 5 dalį.

 

5 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 15 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

3. Autorius turi teisę gauti tinkamą ir proporcingą faktinei ar galimai ekonominei suteiktų ar perduotų teisių vertei autorinį atlyginimą už kiekvieną kūrinio naudojimo būdą, susijusį su autorių turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje. Už viešą kūrinio atlikimą autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai kūrinys atliekamas tiesiogiai (gyvas atlikimas), tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą, radijo ir televizijos transliaciją ar retransliaciją. Už kūrinio transliaciją, retransliaciją ar kitokį viešą kūrinio paskelbimą, įskaitant kūrinio padarymą viešai prieinamą perduodant kompiuterių tinklais (internete), autorius turi teisę gauti autorinį atlyginimą, tiek kai tiesioginis (gyvas) kūrinio atlikimas transliuojamas, retransliuojamas ar kitaip viešai skelbiamas, tiek panaudojant fonogramą ar audiovizualinį kūrinio įrašą. Autorinio atlyginimo dydis ir mokėjimo tvarka nustatoma autorinėje sutartyje, taip pat autorinėse licencinėse sutartyse, kurias kūrinių naudotojai sudaro su autoriais arba su kolektyvinio administravimo organizacijomis.

2. Pripažinti netekusia galios 15 straipsnio 5 dalį.

 

6 straipsnis. Įstatymo papildymas 151 straipsniu

Papildyti Įstatymą 151 straipsniu:

151 straipsnis. Kilmės šalies principo taikymas papildomoms internetinėms paslaugoms

1. Kai transliuojančiosios organizacijos teikia papildomas internetines paslaugas, laikoma, kad kūriniai viešai paskelbiami ir padaromi viešai prieinamais, visuomenei teikiant radijo ir (ar) televizijos programas, nurodytas šio straipsnio 2 dalyje, taip pat atgaminami, kiek tai yra būtina teikiant tų pačių programų internetines paslaugas, turint prieigą prie jų arba jomis naudojantis, tik toje valstybėje narėje, kurioje yra pagrindinė transliuojančiosios organizacijos buveinė.

2. Kilmės šalies principas taikomas tik radijo programoms (laidoms) ir toms atskiroms televizijos programų programoms (laidoms), kurios yra naujienų ir aktualijų programos (laidos) arba vien savo lėšomis finansuotos transliuojančiųjų organizacijų savos gamybos programos (laidos). Vien savo lėšomis finansuotomis transliuojančiųjų organizacijų savos gamybos programomis (laidomis) laikomos tokios programos (laidos), kurias pagamino transliuojančiosios organizacijos savo ar viešosiomis lėšomis, išskyrus iš nepriklausomų gamintojų užsakytas programas (laidas) ir bendros gamybos programas (laidas).

3. Kilmės šalies principas netaikomas sporto renginių transliacijoms ir į jas įtrauktiems kūriniams.

 

7 straipsnis. Įstatymo papildymas 152 straipsniu

Papildyti Įstatymą 152 straipsniu:

152 straipsnis. Programų perdavimas vykdant tiesioginį tiekimą

Kai transliuojančioji organizacija, vykdydama tiesioginį tiekimą, perduoda savo radijo ir (ar) televizijos programos signalus signalų platintojui, o pati transliuojančioji organizacija tiesiogiai neperduoda tos radijo ir (ar) televizijos programos signalų visuomenei, ir signalų platintojas tuos radijo ir (ar) televizijos programos signalus perduoda visuomenei, laikoma, kad transliuojančioji organizacija ir signalų platintojas vykdo vieną tokios radijo ir (ar) televizijos programos viešą paskelbimą, kuriam jie turi gauti autoriaus arba kito autorių teisių subjekto leidimą.“

 

8 straipsnis. 21 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 21 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

21 straipsnis. Citavimas

Leidžiama be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, atgaminti, išleisti ir viešai skelbti (įskaitant padarymą viešai prieinamos kompiuterių tinklais) nedidelę teisėtai išleisto ar viešai paskelbto kūrinio dalį tiek originalo kalba, tiek išverstą į kitą kalbą, kaip citatą (kritikos ar apžvalgos tikslais) kitame kūrinyje, jeigu toks panaudojimas yra sąžiningas ir neviršija citavimo tikslui reikalingo masto.

 

9 straipsnis. Įstatymo papildymas 211 straipsniu

Papildyti Įstatymą 211 straipsniu:

211 straipsnis. Kūrinio panaudojimas karikatūrai, parodijai ar pastišui

Leidžiama be autoriaus ar kito autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo panaudoti kūrinį karikatūrai, parodijai ar pastišui sukurti.

 

10 straipsnis. 22 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 22 straipsnio 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

1) kaip pavyzdį nekomerciniais mokymo ir mokslinių tyrimų tikslais atgaminti, viešai paskelbti, padaryti viešai prieinamais kompiuterių tinklais (internete) ir viešai rodyti nedidelius teisėtai išleistus ar viešai paskelbtus kūrinius bei jų skaitmenines kopijas ir trumpas teisėtai išleistų ar viešai paskelbtų kūrinių ar jų skaitmeninių kopijų ištraukas tiek originalo kalba, tiek išverstus į kitą kalbą, kiek tai susiję su mokymo programomis ir neviršija mokymui ar moksliniam tyrimui reikalingo masto; kai kūrinius mokymo tikslais taip naudoja švietimo įstaigos, toks naudojimas vyksta švietimo įstaigos atsakomybe, jos patalpose ar kitose vietose arba naudojant saugią elektroninę aplinką, prie kurios prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai). Sutarčių nuostatos, kurios neleidžia taikyti šiame punkte numatyto autorių turtinių teisių apribojimo, yra niekinės ir negalioja.

 

11 straipsnis. Įstatymo papildymas 221 straipsniu

Papildyti Įstatymą 221 straipsniu:

221 straipsnis. Tekstų ir duomenų gavyba mokslinių tyrimų tikslais

1. Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, mokslinių tyrimų organizacijoms ir kultūros paveldo įstaigoms leidžiama nekomerciniais tikslais atgaminti kūrinius tam, kad mokslinių tyrimų tikslais jos galėtų atlikti kūrinių, su kuriais jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą. Kūrinių kopijos saugomos užtikrinant tekstų ir duomenų naudojimo ir (ar) platinimo ribojimus ir gali būti išlaikytos mokslinių tyrimų tikslais, be kita ko, siekiant patikrinti mokslinių tyrimų rezultatus.

2. Autorių teisių subjektams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias kompiuterio tinklų ir duomenų bazių, kuriuose saugomi kūriniai, saugumą ir vientisumą.

3. Sutarčių nuostatos, kurios neleidžia taikyti šiame straipsnyje numatyto autorių turtinių teisių apribojimo, yra niekinės ir negalioja.“

 

12 straipsnis. Įstatymo papildymas 222 straipsniu

Papildyti Įstatymą 222 straipsniu:

222 straipsnis. Kūrinių naudojimas tekstų ir duomenų gavybos tikslais

1. Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, leidžiama atgaminti teisėtai prieinamus kūrinius tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Atgaminta medžiaga gali būti saugoma tiek laiko, kiek reikia tekstų ir duomenų gavybos tikslais.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytas turtinių teisių apribojimas taikomas tik tuomet, kai autorių teisių subjektai atitinkamomis priemonėmis (kompiuterio skaitomomis priemonėmis viešai internete prieinamo turinio atveju), aiškiai nenurodė,  kad pasilieka sau teisę naudoti tuos kūrinius.“

 

13 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Pakeisti  23 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Kūrinių panaudojimas kultūros paveldo įstaigų fondams ir kolekcijoms išsaugoti

1. Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir autoriaus vardą, kultūros paveldo įstaigoms ar jų vardu ir atsakomybe veikiantiems tretiesiems ar kitiems asmenims atgaminti jų fonduose ir kolekcijose nuolat esančius kūrinius bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje tokių kūrinių išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti.

2. Sutarčių nuostatos, kurios neleidžia taikyti šiame straipsnyje numatyto autorių turtinių teisių apribojimo, yra niekinės ir negalioja.“

 

14 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 25 straipsnio 6 dalį ir išdėstyti ją taip:

6) Vyriausybės įgaliota institucija nustato tvarką, numatančią keitimąsi kūrinių ar kitų objektų prieinamos formos kopijomis aklų, regos sutrikimų ar kitą spausdinto teksto skaitymo negalią turinčių asmenų labui pagal Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvą (ES) 2017/1564 ir Europos Parlamento ir Tarybos Reglamentą (ES) 2017/1563.“

 

15 straipsnis. 32 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 32 straipsnio 3 dalį ir išdėstyti ją taip:

3. Sutarčių nuostatos, trukdančios atlikti šio straipsnio 1, 5, 6 ir 7 dalyse nurodytus veiksmus, yra niekinės ir negalioja.“

2. Papildyti 32 straipsnį 5 dalimi:

5. Švietimo įstaigos be autoriaus arba kito autorių teisių subjekto leidimo gali atgaminti ir padaryti viešai prieinama kompiuterių tinklais (internete) duomenų bazę tam, kad jos skaitmeninės kopijos būtų naudojamos tik kaip pavyzdys mokymo tikslais su sąlyga, kad toks naudojimas vyksta švietimo įstaigos atsakomybe, jos patalpose ar kitose vietose arba naudojant saugią elektroninę aplinką, prie kurios prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai).“

3. Papildyti 32 straipsnį 6 dalimi:

6. Kultūros paveldo įstaigos gali be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, atgaminti jų fonduose ir kolekcijose nuolat esančias duomenų bazes bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje duomenų bazių išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina joms išsaugoti.“

4. Papildyti 32 straipsnį 7 dalimi:

7. Mokslinių tyrimų organizacijos ir kultūros paveldo įstaigos gali be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, atgaminti duomenų bazes tam, kad mokslinių tyrimų tikslais jos galėtų atlikti duomenų bazių, su kuriomis jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą. Duomenų bazių kopijos saugomos atitinkamu saugumo lygiu ir gali būti išlaikytos mokslinių tyrimų tikslais, be kita ko, siekiant patikrinti mokslinių tyrimų rezultatus. Autorių teisių subjektams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias kompiuterio tinklų, kuriuose priglobtos duoenų bazės, saugumą ir vientisumą. Tokiomis priemonėmis neviršijama to, kas būtina nurodytiems tikslams pasiekti.“

5. Papildyti 32 straipsnį 8 dalimi:

8. Be kūrinio autoriaus ar kito šio kūrinio autorių teisių subjekto leidimo ir be autorinio atlyginimo, leidžiama atgaminti teisėtai prieinamus kūrinius tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Atgaminta medžiaga gali būti saugoma tiek laiko, kiek reikia tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Šioje dalyje numatytas turtinių teisių apribojimas taikomas tik tuomet, kai autorių teisių subjektai atitinkamomis priemonėmis (kompiuterio skaitomomis priemonėmis viešai internete prieinamo turinio atveju), aiškiai nenurodė,  kad pasilieka sau teisę naudoti tas duomenų bazes.“

 

16 straipsnis. Įstatymo papildymas 401 straipsniu

Papildyti Įstatymą 401 straipsniu:

401 straipsnis. Informacijos apie kūrinio panaudojimą teikimas

1. Autoriai arba kiti autorių teisių subjektai kartą per metus jų prašymu turi teisę gauti naujausią, aktualią ir išsamią rašytinę informaciją iš šalių, kurioms autoriai sutartimi perdavė ar suteikė teises, apie jų sukurtų kūrinių panaudojimą, įskaitant duomenis apie jų panaudojimo būdus, pajamas, gautas už kūrinių panaudojimą, ir priklausantį atlygį.

2. Pareiga teikti informaciją taip pat taikoma, kai autoriai su prašymu kreipiasi į sublicencijos turėtojus dėl papildomos informacijos, kai yra suteiktos sublicencijos, ir pirmoji sutartį su autoriais sudariusi šalis neturi visos reikalingos informacijos. Bet koks prašymas suteikti informaciją sublicencijų turėtojams gali būti pateikiamas tiesiogiai arba per sutartį su autoriumi sudariusią šalį. Kai paprašoma papildomos informacijos, pirmoji su autoriais sutartį sudariusi šalis suteikia informaciją apie tuos sublicencijų turėtojus.

3. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma šiais atvejais:

1) autorius yra sudaręs sutartį su kolektyvinio administravimo organizacijomis;

2) autorius yra kompiuterių programos kūrėjas;

3) autorius yra organizacijos, atstovaujančios jo interesams (pvz., asociacijos ar sąjungos) narys, autoriui atstovaujanti organizacija yra sudariusi su kita šalimi sutartį ir taikomos joje įtvirtintos skaidrumo taisyklės;

4) autoriaus įnašas nėra reikšmingas, išskyrus atvejus, kai autorius įrodo, kad jam ši informacija reikalinga tam, kad jis galėtų pasinaudoti savo teisėmis pagal šio Įstatymo 402 straipsnio 1 dalį. Nustatant, ar autoriaus asmeninis įnašas yra reikšmingas, atsižvelgiama į tai:

a) ar autoriaus įnašas turėjo tiesioginės įtakos bendrai kūrinio komercinei sėkmei;

b) ar autoriaus įnašas galėjo būti pakeistas kito autoriaus įnašu, nedarant poveikio kūrinio komercinei sėkmei.

4. Jeigu nesutariama dėl informacijos teikimo šio straipsnio 1 ar 2 dalyje numatytais atvejais, bet kuri iš sutarties šalių gali kreiptis į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją, prašydama išspręsti ginčą, pasinaudoti kitais teisės aktuose numatytais ikiteisminiais ginčų sprendimo būdais ar teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą.

5. Sutarčių nuostatos, kuriomis atsisakoma teisės į informaciją, numatytą šio straipsnio 1 dalyje, yra niekinės ir negalioja.

6. Informacija autoriams teikiama laikantis 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų apsaugos tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo ir kuriuo panaikinama Direktyva 95/46/EB ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo reikalavimų ir užtikrinant tinkamą komercinės neskelbtinos ir (arba) konfidencialios informacijos apsaugą.

 

17 straipsnis. Įstatymo papildymas 402 straipsniu

Papildyti Įstatymą 402 straipsniu:

402 straipsnis. Teisė reikalauti papildomo atlyginimo

1. Autorius arba kitas autorių teisių subjektas turi teisę reikalauti iš šalies, su kuria sudarė sutartį dėl jų teisių naudojimo, ar šios šalies teisių perėmėjo turi teisę reikalauti papildomo atlyginimo už konkretų kūrinio naudojimo būdą, kai iš pradžių sutartimi sutartas atlygis yra neproporcingai mažas, palyginus su visomis vėlesnėmis susijusiomis pajamomis.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma:

1) autorių sutartims su kolektyvinio administravimo organizacijomis;

2) sutartims, kai autorius yra kompiuterių programos kūrėjas;

3) sutartims, kuriose numatytas atlygis yra tiesiogiai susietas su pelnu arba pajamomis, gaunamomis iš kūrinio panaudojimo;

4) kai dėl kūrinio sukūrimo ne pats autorius, o autoriui atstovaujanti organizacija (pvz., asociacija ar sąjunga) yra sudariusi su kita šalimi sutartį;

5) kai autoriaus įnašas kūrinio visumai nėra reikšmingas, kaip tai numatyta 401 straipsnio 3 dalies 4 punkte.

3. Sutarčių nuostatos, kuriomis atsisakoma teisės į papildomą atlyginimą, yra niekinės ir negalioja.

4. Jeigu autoriai nesutaria su kitomis autorinių sutarčių ar autorinių licencinių sutarčių šalimis dėl teisės į papildomą autorinį atlyginimą, bet kuri iš šalių gali kreiptis į Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją, prašydama išspręsti ginčą, pasinaudoti kitais teisės aktuose numatytais ikiteisminiais ginčų sprendimo būdais ar teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą.

 

18 straipsnis. Įstatymo papildymas 403 straipsniu

Papildyti Įstatymą 403 straipsniu:

403 straipsnis. Teisė reikalauti nutraukti sutartį, kai kūrinys nenaudojamas

1. Autorius turi teisę nutraukti arba pakeisti sutartį, kuria šaliai buvo suteiktos išimtinės autorinės teisės, arba atsisakyti išimtinio licencijos pobūdžio, jeigu kūrinys yra nenaudojamas esant visoms šioms sąlygoms:

1) po sutarties sudarymo praėjo ne mažiau nei 3 metai;

2) autorius kreipėsi į kitą sutarties šalį su prašymu pradėti naudoti kūrinį ir nustatė ne trumpesnį kaip 1 metų terminą pradėti naudoti kūrinį;

3) per nustatytą terminą kita sutarties šalis nepradėjo naudoti kūrinio ir nepateikė autoriui jokių objektyvių priežasčių, kodėl kūrinys nebuvo pradėtas naudoti.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma šiomis aplinkybėms:

1) kai autoriaus įnašas kūrinio visumai nėra reikšmingas, kaip tai numatyta 401 straipsnio 3 dalies 2 punkte;

2) esant kitam sutartiniam apribojimui, neleidžiančiam naudoti kūrinį;

3) kai autorius pažeidė esminius sutarties įsipareigojimus;

4) kai audiovizualinis kūrinys yra bent kartą transliuojamas, padaromas viešai prieinamu ir (ar) kitaip viešai paskelbiamas per 3 metus nuo jo sukūrimo momento;

5) kai kūrinys susijęs su daugiau nei vieno audiovizualinių kūrinių autoriaus įnašu;

6) kai autorius suteikė arba perleido turtines teises į ankstesnį kūrinį audiovizualinio kūrinio gamybai;

7) kai autorius yra kompiuterių programos kūrėjas.“

 

19 straipsnis. 46 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 46 straipsnio 1 dalies 7 punktą.

2. Pripažinti netekusia galios 46 straipsnio 3 dalį.

 

20 straipsnis. 48 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 48 straipsnio 3 dalį.

 

21 straipsnis. 51 straipsnio pakeitimas

Papildyti 51 straipsnį 4 dalimi:

4. Šio Įstatymo 151 ir 152 straipsnių nuostatos mutatis mutandis taikomos ir gretutinių teisių objektų naudojimui.

 

22 straipsnis. 53 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 53 straipsnį nauja 2 dalimi.

2. Atlikėjas turi teisę gauti tinkamą ir proporcingą faktinei ar galimai ekonominei suteiktų ar perduotų teisių vertei atlyginimą, kuris mokamas už kiekvieną atlikimo naudojimo būdą, susijusį su atlikėjų turtinėmis teisėmis, nurodytomis šio straipsnio 1 dalyje.

2. Pripažinti netekusia galios 53 straipsnio 7 dalį.

3. Buvusias 53 straipsnio 2–6 dalis laikyti 3–7 dalimis.

 

23 straipsnis. 56 straipsnio pakeitimas

1. Pripažinti netekusiu galios 56 straipsnio 1 dalies 2 punktą.

2. Pakeisti 56 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

2. Retransliuotojai, retransliuojantys transliuojančiųjų organizacijų transliacijas, neturi į jas šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teisių.

 

24 straipsnis. Įstatymo papildymas 571 straipsniu

Papildyti Įstatymą 571 straipsniu:

571 straipsnis. Spaudos publikacijų leidėjų teisės

1. Kai suskaitmenintas spaudos publikacijas ar jų kopijas internete naudoja informacinės visuomenės paslaugų teikėjai, spaudos publikacijų leidėjai turi išimtines teises leisti arba uždrausti informacinės visuomenės paslaugų teikėjams atlikti šiuos veiksmus:

1) atgaminti spaudos publikaciją;

2) padaryti spaudos publikaciją viešai prieinama.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, kai:

1) atskiri naudotojai naudoja spaudos publikacijas privačiais ar nekomerciniais tikslais;

2) atliekami hipersaitų įterpimo veiksmai;

3) naudojami tik paskiri žodžiai iš spaudos publikacijos arba labai trumpos jos ištraukos, sudarytos iš 200 ar mažiau spaudos ženklų, neskaičiuojant teksto antraštės ir tarpų tarp spaudos ženklų.

3. Naudojimasis šio straipsnio 1 dalyje numatytomis teisėmis negali pažeisti autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių (toliau šiame straipsnyje – saugomos teisės), susijusių su saugomų teisių objektais, įtrauktais į spaudos publikaciją.

4. Šio straipsnio 1 dalyje numatytos teisės negali būti pagrindas siekiant neleisti:

1) saugomų teisių subjektams naudoti savo saugomų teisių objektus nepriklausomai nuo spaudos publikacijos, į kurią jie yra įtraukti;

2) kitiems naudotojams naudotis saugomų teisių objektu, kai saugomų teisių objektas įtraukiamas į spaudos publikaciją remiantis neišimtine licencija;

3) naudotis saugomų teisių objektais, kai saugomų teisių galiojimo terminas jau pasibaigė.

5. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytų teisių atžvilgiu mutatis mutandis taikomi šio Įstatymo 221–223, 23 ir 89–96 straipsniai.

6. Spaudos publikacijos leidėjai privalo užtikrinti, kad į spaudos publikacijas įtrauktų kūrinių autoriai gautų tinkamą dalį pajamų, kurias spaudos publikacijų leidėjai gauna už tai, kad spaudos publikacijas naudoja informacinės visuomenės paslaugų teikėjai. Jei spaudos publikacijos leidėjas ir į spaudos publikaciją įtrauktų kūrinių autorius dėl pajamų dalies nesutaria kitaip, pajamos padalijamos į lygias dalis.

 

25 straipsnis. 58 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 58 straipsnio 1 dalies pirmą pastraipą ir išdėstyti ją taip:

1. Be gretutinių teisių subjektų leidimo ir be atlyginimo, tačiau nurodžius, jei tai įmanoma, naudojamą šaltinį ir atlikėjo vardą, leidžiama naudoti atlikimą, fonogramą, spaudos publikaciją, audiovizualinio kūrinio (filmo) įrašą ir transliuojančiosios organizacijos transliaciją arba jų įrašus:

2. Pakeisti 58 straipsnio 1 dalies 4 punktą ir išdėstyti jį taip:

4) atgaminti gretutinių teisių objektą nuolat esantį kultūros paveldo įstaigos fonde ar kolekcijoje, išskyrus gretutinių teisių objektą, paskelbtą kompiuterių tinklais (internete), kai gretutinių teisių objekto kopija daroma bet kokiu formatu ar bet kokioje laikmenoje tokių kūrinių išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti. Sutarčių nuostatos, kurios neleidžia taikyti šiame straipsnyje numatyto turtinių teisių apribojimo, yra niekinės ir negalioja;

3. Pakeisti 58 straipsnio 1 dalies 12 punktą ir išdėstyti jį taip:

12) karikatūrai, parodijai ar pastišui sukurti;

4. Papildyti 58 straipsnio 1 dalį 14 punktu:

14) citavimo (kritikos ar apžvalgos) tikslais kitame autorių ar gretutinių teisių objekte atgaminti ir viešai paskelbti (įskaitant padarymą viešai prieinamu kompiuterių tinklais) nedidelę teisėtai išleisto ar viešai paskelbto gretutinių teisių objekto dalį, jeigu toks panaudojimas yra sąžiningas ir neviršija citavimo tikslui reikalingo masto.

5. Papildyti 58 straipsnio 1 dalį 15 punktu:

15) gretutinių turtinių teisių apribojimams mutatis mutandis taikomos šio Įstatymo 221, 222 ir 23 straipsnių nuostatos.

6. Pakeisti 58 straipsnio 4 dalį ir išdėstyti ją taip:

4. Atlikėjų, fonogramų gamintojų, audiovizualinio kūrinio (filmo) pirmojo įrašo gamintojų ir transliuojančiųjų organizacijų teisė į retransliavimą įgyvendinama tik per gretutinių teisių kolektyvinio administravimo organizacijas šio Įstatymo 65 straipsnio 3 dalyje nustatyta tvarka, išskyrus šio Įstatymo 65 straipsnio 4 dalyje numatytas išimtis.“

 

26 straipsnis. 59 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 59 straipsnį nauja 5 dalimi:

5. Spaudos publikacijos leidėjo teisės į jo iniciatyva ir jam vadovaujant sukurtą spaudos publikaciją nustoja galioti praėjus dvejiems metams po to, kai spaudos publikacija yra išleidžiama.

2. Buvusią 59 straipsnio 5 dalį laikyti 6 dalimi.

 

27 straipsnis. 63 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 63 straipsnio 1 dalį 5 punktu:

5) duomenų bazė švietimo įstaigų perkeliama ar naujai panaudojama tam, kad jos skaitmeninė kopija būtų naudojama tik mokymo iliustracijoms su sąlyga, kad toks naudojimas vyksta švietimo įstaigos atsakomybe, jos patalpose ar kitose vietose arba naudojant saugią elektroninę aplinką, prie kurios prieigą turi tik švietimo įstaigos moksleiviai ar studentai ir mokytojai (dėstytojai). Sutarčių nuostatos, kurios neleidžia taikyti šiame punkte numatyto teisių apribojimo, yra niekinės ir negalioja;“

2. Papildyti 63 straipsnio 1 dalį 6 punktu:

6) duomenų bazė mokslinių tyrimų organizacijų ir kultūros paveldo įstaigų perkeliama tam, kad mokslinių tyrimų tikslais jos galėtų atlikti duomenų bazių, su kuriais jos gali teisėtai susipažinti, tekstų ir duomenų gavybą. Duomenų bazių kopijos saugomos atitinkamu saugumo lygiu ir gali būti išlaikytos mokslinių tyrimų tikslais, be kita ko, siekiant patikrinti mokslinių tyrimų rezultatus. Sui generis teisių subjektams leidžiama taikyti priemones, užtikrinančias kompiuterio tinklų, kuriuose saugomos duomenų bazės, saugumą ir vientisumą. Sutarčių nuostatos, kurios neleidžia taikyti šiame punkte numatyto teisių apribojimo, yra niekinės ir negalioja;“

3. Papildyti 63 straipsnio 1 dalį 7 punktu:

7) duomenų bazė perkeliama tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Perkelta medžiaga gali būti saugoma tiek laiko, kiek reikia tekstų ir duomenų gavybos tikslais. Šis turtinių teisių apribojimas taikomas tik tuomet, kai sui generis teisių subjektai atitinkamomis priemonėmis (kompiuterio skaitomomis priemonėmis viešai internete prieinamo turinio atveju), aiškiai nenurodė,  kad pasilieka sau teisę naudoti tas duomenų bazes.“

 

28 straipsnis. 65 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 65 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

1. Kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas (toliau – kolektyvinis administravimas) gali būti taikomas šiose kūrinių ir (ar) gretutinių teisių objektų panaudojimo srityse:

1) muzikos ir literatūros kūrinių viešam atlikimui bet kokiais būdais ir priemonėmis;

2) kūrinių ir gretutinių teisių objektų transliavimui, kitokiam viešam paskelbimui (įskaitant foninę muziką);

3) kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimui ir padarymui viešai prieinamų kompiuterių tinklais (įskaitant internetinių muzikos paslaugų teikimą);

4) meno kūrinių, literatūros ar muzikos kūrinių rankraščių originalų perpardavimui;

5) muzikos ir literatūros kūrinių atgaminimui garso įrašais (fonogramoms), literatūros, muzikos ir kitų meno kūrinių atgaminimui audiovizualiniais įrašais (audiovizualiniams kūriniams);

6) kūrinių, gretutinių teisių objektų ar jų kopijų nuomai ir panaudai, išskyrus kompiuterių programas ir duomenų bazes;

7) dailės ir taikomojo meno kūrinių, fotografijų, schemų ir brėžinių atgaminimui (reprodukcijoms) leidiniuose ir reklaminėje medžiagoje;

8) kūrinių ir gretutinių teisių objektų viešam rodymui;

9) kūrinių ir gretutinių teisių objektų, išskyrus audiovizualinių kūrinių (filmų) pirmuosius įrašus, viešam paskelbimui arba padarymui viešai prieinamais teikiant papildomas internetines paslaugas;

10) kitose kūrinių ir gretutinių teisių objektų panaudojimo srityse.

2. Kolektyvinis administravimas privalomai taikomas šiose kūrinių ir (ar) gretutinių teisių objektų panaudojimo srityse:

1) kūrinių ir gretutinių teisių objektų retransliavimui;

2) fonogramų, išleistų komerciniais tikslais, transliavimui, retransliavimui ar kitokiam viešam paskelbimui  (įskaitant foninę muziką);

3) kūrinių ir gretutinių teisių objektų viešam paskelbimui, kai signalų platintojai vykdo tiesioginį tiekimą;

4) kūrinių atgaminimui reprografijos būdu (bet kokiu fotokopijavimo būdu ar naudojant kitus panašaus pobūdžio procesus, kai atgaminama popieriuje ar kitoje panašioje laikmenoje);

5) knygų ir kitų leidinių panaudai bibliotekose;

6) kūrinių ir gretutinių teisių objektų atgaminimui asmeniniais tikslais.

3. Tuo atveju, kai autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas nėra suteikęs įgaliojimų jokiai kolektyvinio administravimo organizacijai administruoti jo išimtinę teisę leisti kūrinio ar gretutinių teisių objekto  retransliavimą, viešą paskelbimą signalų platintojams vykdant tiesioginį tiekimą, laikoma, kad tokius įgaliojimus turi kolektyvinio administravimo organizacija, Lietuvos Respublikos teritorijoje administruojanti tokio pobūdžio teises. Toks autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas turi tokias pačias teises ir įsipareigojimus pagal retransliuotojų, signalų platintojų, vykdančių tiesioginį tiekimą, ir kolektyvinio administravimo organizacijos sudarytas sutartis kaip ir kiti teisių subjektai, kurie yra suteikę tai kolektyvinio administravimo organizacijai tokius įgaliojimus. Toks autorių teisių ar gretutinių teisių subjektas, praėjus trejų metų laikotarpiui skaičiuojant nuo retransliavimo, kuriams buvo panaudotas jo kūrinys ar gretutinių teisių objektas, dienos, gali kreiptis į šio Įstatymo 7230 straipsnio 1 dalyje numatytą Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją prašydamas spręsti klausimus dėl jo teisių administravimo. Jeigu išimtines teises į kūrinių ar gretutinių teisių objektų retransliavimą, viešą paskelbimą signalų platintojams vykdant tiesioginį tiekimą Lietuvos Respublikoje administruoja daugiau negu viena kolektyvinio administravimo organizacija, sprendimą, kuri iš jų bus laikoma įgaliota kolektyviai administruoti jo teises priima tos Europos Sąjungos valstybės  narės, su kurios teritorija susijusias retransliavimo ar tiesioginio tiekimo teises siekia įgyti šių paslaugų tiekėjas, įgaliota institucija.

4. Šio straipsnio 2 dalis netaikoma transliuojančiosios organizacijos retransliavimo teisėms, kuriomis ji naudojasi savo transliacijų atžvilgiu, nepriklausomai nuo to, ar atitinkamos teisės yra jos pačios teisės, ar jai perduotos kitų autorių teisių ar gretutinių teisių subjektų. Kai transliuojančiosios organizacijos ir retransliuotojai pradeda derybas dėl leidimo retransliuoti transliuojančiųjų organizacijų transliacijas suteikimo arba dėl leidimo teikti retransliavimą papildančias paslaugas, tokios derybos turi būti vedamos sąžiningai. Derybose dalyvaujančios šalys viena kitai turi pateikti visą deryboms reikalingą informaciją, vadovaudamosi sąžiningumo, skaidrumo, teisėtumo ir protingumo principais.   Jeigu derybų metu šalims nepavyksta susitarti dėl licencinės sutarties sąlygų ir (ar) atlyginimo tarifų ir sudaryti licencinę sutartį, bet kuri iš derybų šalių gali kreiptis į šio Įstatymo 7230 straipsnio 1 dalyje numatytą Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją ar kitą tarpininkavimo derybose (mediacijos) paslaugas teikiantį tarpininką, prašydama tarpininkauti derybose dėl licencinės sutarties sudarymo.

5. Šis straipsnis netaikomas spaudos publikacijoms.

 

29 straipsnis. Įstatymo papildymas 651 straipsniu

Papildyti Įstatymą 651 straipsniu:

651 straipsnis. Išplėstinis kolektyvinis autorių teisių ir gretutinių teisių administravimas

1. Kai kolektyvinio administravimo organizacija sudaro licencinę sutartį su naudotojais dėl kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo, šio straipsnio numatytais atvejais tokia sutartis taikoma ir tiems autorių teisių ar gretutinių teisių subjektams, kurie nesuteikė įgaliojimo tai kolektyvinio administravimo organizacijai administruoti jų teisių (toliau – išplėstos apimties licencija).

2. Išplėstos  apimties licencijos gali būti teikiamos tik šiose kūrinių ir (ar) gretutinių teisių objektų panaudojimo srityse:

1) kūrinių ar gretutinių teisių objektų, kuriems taikomas šio Įstatymo 97 straipsnis ir kurie šio Įstatymo 100 straipsnyje nustatyta tvarka yra pripažinti kūriniais, kuriais nebeprekiaujama, atgaminimui, platinimui, viešam paskelbimui ar padarymui viešai prieinamų, kai išplėstos apimties licencijos yra suteikiamos kultūros paveldo įstaigoms;

2) fotografijos kūrinių, tapybos, grafikos, taikomosios dailės ir kitų dailės kūrinių, iliustracijų, brėžinių, eskizų ir kitų vizualiojo meno kūrinių atgaminimui, platinimui, adaptavimui,  viešam rodymui, viešam paskelbimui ir padarymui viešai prieinamų, kai išplėstos apimties licencijos yra suteikiamos kultūros paveldo įstaigoms;

3) transliacijoms reikalingų muzikos kūrinių, muzikos ir kitų atlikimų įrašų, fonogramų atgaminimui įrašuose archyvavimo tikslais, kai tokie įrašai saugomi ilgiau nei 30 dienų;

4) dailės kūrinių viešam rodymui.

3. Išplėstos apimties licencijas gali teikti kolektyvinio administravimo organizacijos, kurios Vyriausybės įgaliotos institucijos yra pripažintos pakankamai atstovaujančiomis atitinkamo tipo kūrinių ar gretutinių teisių objektų teisių subjektams ir teisėms, kurioms taikoma išplėstos apimties licencija. Kolektyvinio administravimo organizacija gali būti pripažinta pakankamai atstovaujančia, jeigu ji turi didžiausią skaičių narių, esančių atitinkamo tipo kūrinių ar gretutinių teisių objektų teisių turėtojais, arba jeigu ji yra vienintelė, kuri administruoja teises į atitinkamo tipo kūrinius ar gretutinių teisių objektus.

4. Išplėstos apimties licencijos gali būti tik neišimtinės licencijos. Išplėstos apimties licencijos galioja tik Lietuvos Respublikos teritorijoje, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 1 punkte nurodytą atvejį.

5. Išplėstos apimties licencija užtikrina tokias pačias sąlygas visiems teisių turėtojams, įskaitant Lietuvos Respublikos, Europos Sąjungos valstybių narių ir Europos ekonominės erdvės valstybių narių teisių turėtojus, kurių kūriniai ar gretutinių teisių objektai naudojami tokios licencijos pagrindu, ir užtikrina tas pačias teises, kurios yra numatytos šio Įstatymo 71 straipsnyje.

6. Išplėstiniu būdu kolektyviai administruojamų teisių subjektai turi teisę bet kada (prieš įsigaliojant licencijai ar jos galiojimo laikotarpiu) paprieštarauti jų kūrinių ar gretutinių teisių objektų panaudojimui pateikdami kolektyvinio administravimo organizacijai laisvos formos pranešimą, kuriame turi būti nurodyta, ar prašoma nustoti administruoti visas jų turimų autorių teises ar gretutines teises, ar tik tam tikrų kategorijų teises ar tam tikrų rūšių kūrinius ir gretutinių teisių objektus.

7. Kolektyvinio administravimo organizacija nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po teisių turėtojo prašymo gavimo, įvertina teisių turėtojų pateiktą prašymą ir imasi veiksmų dėl teisės administruoti kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą, nurodytą pranešime, atšaukimo pagal išplėstos apimties kolektyvinę licenciją. Kolektyvinio administravimo organizacija apie teisių administravimo atšaukimą atskirais pranešimais informuoja:

1teisių turėtoją, pateikusį prašymą;

2) naudotoją, kad yra nustojama teikti atitinkama naudojimo būdų licencija ir kad naudotojas dėl tolesnio naudojimo turi tartis su teisių turėtoju.

8. Naudotojas, gavęs kolektyvinio administravimo organizacijos pranešimą šio straipsnio 7 dalyje nustatyta tvarka, nutraukia pranešime nurodytą naudojimą per pranešime nustatytą terminą, jeigu po pranešimo gavimo negavo leidimo toliau naudoti iš paties autorių teisių ar gretutinių teisių subjekto. Veiksmai, kuriuos naudotojas atliko iki pranešime nurodyto termino, nuo kurio licencija yra atšaukiama, laikomi teisėtais ir nesukelia jam neigiamų pasekmių.

9. Jeigu kolektyvinio administravimo organizacija turi išplėstinai kolektyviai administruojamų teisių subjektui mokėtinų sumų, surinktų už kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimą pagal išplėstinę kolektyvinę licenciją, suteiktą iki administravimo teisės panaikinimo ar leidimo administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises atšaukimo, teisių turėtojo teisės, numatytos šio Įstatymo 727, 728, 729, 7215, 7217, 7224 ir 7227 straipsniuose, lieka galioti iki teisės administruoti panaikinimo ar teisės administruoti pasirinktas arba tam tikrų kategorijų teises atšaukimo įsigaliojimo.

10. Kolektyvinio administravimo organizacija, teikianti išplėstos apimties licencijas, savo interneto svetainėje turi skelbti informaciją apie:

1)   išduotas išplėstos apimties licencijas likus 30 dienų iki licencijos įsigaliojimo, nurodydama kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudotojus, panaudojimo būdus ir licencijos galiojimo trukmę;

2)      šio straipsnio 6 dalyje nurodytą teisių turėtojams suteikiamą teisę atšaukti administravimo teisę.

 

30 straipsnis. 7212 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7212 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

2. Prašymą suteikti licenciją naudotojas turi pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai ne vėliau kaip prieš 14 darbo dienų, o prašymą suteikti išplėstos apimties licencijas – ne vėliau kaip prieš 30 darbo dienų, iki kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo pradžios pagal licencijų teikimo tvarkos aprašą (toliau šiame skyriuje – licencijų teikimo tvarkos aprašas), patvirtintą kolektyvinio administravimo organizacijos laikantis šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 3 punkte nurodytų sąlygų. Licencijų teikimo tvarkos apraše turi būti numatytos aiškios, objektyviais ir nediskriminaciniais kriterijais pagrįstos standartinės licencijų teikimo sąlygos. Kolektyvinio administravimo organizacija prašymą pateikusiems naudotojams turi sudaryti sąlygas susipažinti su kolektyviai administruojamu repertuaru. Naudotojas turi pateikti kolektyvinio administravimo organizacijai informaciją apie kūrinių ar gretutinių teisių objektų naudojimo būdus ir komercinės veiklos sritį ar tikslus, kuriems bus naudojami kūriniai ar gretutinių teisių objektai, taip pat kitą informaciją, kuri gali būti svarbi sudarant licencinę sutartį.

 

31 straipsnis. 7213 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 7213 straipsnį ir išdėstyti jį taip:

1. Kolektyvinio administravimo organizacija, teikdama naudotojams licencijas naudoti kūrinius ar gretutinių teisių objektus ir administruodama kolektyviai administruojamų pajamų surinkimą ir išieškojimą, taiko pagal šio Įstatymo 721 straipsnio 2 dalies 4 punkte nurodytas sąlygas patvirtintus atlyginimų tarifus ir galimas jų nuolaidas (išskyrus šio Įstatymo numatytais atvejais patvirtintus kompensacinių atlyginimų tarifus, taip pat atlyginimų tarifus, taikomus privalomo kolektyvinio administravimo srityse).

2. Kolektyvinio administravimo organizacijos taikomi atlyginimo tarifai turi būti pagrįsti, inter alia, atsižvelgiant į teisių naudojimo prekyboje ekonominę vertę, kūrinių ir gretutinių teisių objektų pobūdį ir naudojimo sritį, taip pat kolektyvinio administravimo organizacijos teikiamų paslaugų ekonominę vertę. Kolektyvinio administravimo organizacijos taikomi atlyginimo tarifai už kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimą teikiant papildomas internetines paslaugas ir retransliavimą papildančias paslaugas turi būti pagrįsti papildomai atsižvelgiant į kūrinių ir gretutinių teisių objektų naudojimo intensyvumą, paslaugų, kuriose naudojami kūriniai ir gretutinių teisių objektai, savybes, įskaitant prieigos prie turinio, įtraukto į paslaugas, trukmę, auditoriją, įskaitant nacionalinę auditoriją ir užsienio auditoriją (įvertinus, ar turinys kreipiamas į užsienio teritoriją), kalbas, kuriomis ji teikiama, tačiau neužkertant kelio apskaičiuoti mokėtiną autorinį atlyginimą pagal transliuojančiosios organizacijos pajamas. 

3. Šio Įstatymo 65 straipsnio 2 dalies 1 ir 3 punkte numatyto privalomo kolektyvinio administravimo atveju teikiant licenciją kūrinių ir gretutinių teisių objektų retransliavimui, viešam paskelbimui signalų platintojams vykdant tiesioginį tiekimą, atlyginimo, mokamo už suteiktą teisę retransliuoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus, tarifai nustatomi kolektyvinio administravimo organizacijų ir naudotojų (retransliuotojų ir signalų platintojų, vykdančių tiesioginį tiekimą paslaugų teikėjų) derybų būdu. Negalima be pagrįstos priežasties šalių derybų nutraukti, taip pat trukdyti atskiriems teisių turėtojams dalyvauti derybose. Jeigu derybų šalims nepavyksta susitarti dėl atlyginimo tarifų ir sudaryti licencinę sutartį dėl aukščiau šioje dalyje išvardintų teisių, bet kuri iš derybų šalių gali kreiptis į šio Įstatymo 7230 straipsnio 1 dalyje numatytą Lietuvos autorių teisių ir gretutinių teisių komisiją ar kitą tarpininkavimo derybose (mediacijos) paslaugas teikiantį tarpininką, prašydama tarpininkauti derybose dėl atlyginimo tarifų ir licencinės sutarties sudarymo.

 

32 straipsnis. 7230 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 7230 straipsnio 3 dalies 5 punktą ir jį išdėstyti taip:

5) šio Įstatymo 65 straipsnio 4 dalyje ir 7213 straipsnio 3 dalyje numatytomis sąlygomis tarpininkauja derybose dėl teisės retransliuoti kūrinius ir gretutinių teisių objektus bei atlyginimo už suteiktą retransliacijos teisę tarifų ir nagrinėja klausimus dėl šio Įstatymo 65 straipsnio 3 dalyje numatytų teisių įgyvendinimo.

2. Papildyti 7230 straipsnio 3 dalį 7 punktu:

7) tarpininkauja derybose dėl teisės teikti užsakomųjų vaizdo programų paslaugas siekiant užtikrinti audiovizualinių kūrinių prieinamumą kompiuterių tinklais (internete).

3. Papildyti 7230 straipsnį 4 dalimi:

4. Komisija sprendžia:

1) turinio dalijimosi internetu paslaugų naudotojų ginčus su autorių teisių ar gretutinių teisių subjektais, išskyrus spaudos publikacijos leidėjus, – dėl šio Įstatymo 105 ir 106 straipsnių nuostatų taikymo;

2) autorių ar atlikėjų ginčus su kitomis sutarčių šalimis, kylančius dėl informacijos teikimo taikant šio Įstatymo 401 straipsnio nuostatas;

3) autorių ar atlikėjų ginčus su kitomis sutarčių šalimis, kylančius dėl papildomo atlyginimo taikant šio Įstatymo 402 straipsnio nuostatas.

4. Buvusią 7230 straipsnio 4 dalį laikyti 5 dalimi.

5. Pakeisti 7230 straipsnio 5 dalį ir išdėstyti ją taip:

5. Šio straipsnio 1, 2 ir 4 dalyse nurodytus ginčus Komisija sprendžia pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą ikiteisminio kolektyvinio administravimo ginčų sprendimo tvarkos aprašą. Šio straipsnio 3 dalies 3–7 punktuose numatytas tarpininkavimo funkcijas Komisija atlieka pagal Vyriausybės įgaliotos institucijos patvirtintą tarpininkavimo derybose tvarkos aprašą. Šiuose tvarkos aprašuose numatytos ginčų sprendimo ir tarpininkavimo procedūros turi būti skubios, nepriklausomos ir nešališkos. Ginčo sprendimo ar tarpininkavimo derybose procesas negali trukti ilgiau kaip 30 darbo dienų, skaičiuojant nuo ginčo sprendimo ar tarpininkavimo proceso pirmojo posėdžio dienos. Komisijos nariai dalyvauja ginčo sprendimo ar tarpininkavimo procese tik pasirašę nešališkumo deklaraciją, kurioje patvirtina savo nešališkumą ir nepriklausomumą nuo ginčo ar derybų šalių.

5. Buvusias 7230 straipsnio 5–7 dalis atitinkamai laikyti 6–9 dalimis.

 

33 straipsnis. 75 straipsnio pakeitimas.

1. Pakeisti 75 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:

1. Kai autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių subjektų taikomos techninės apsaugos priemonės šių teisių naudotojams trukdo pasinaudoti autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių apribojimais, numatytais šio Įstatymo 20 straipsnio 1 dalyje, 201 straipsnio 1 dalyje, 22 straipsnio 1 dalies 1 punkte, 221 straipsnyje, 222 straipsnyje, 23 straipsnyje, 25 straipsnyje, 27 straipsnyje, 29 straipsnio 1 dalies 2 punkte, 32 straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse, 58 straipsnio 1 dalies 4, 5, 7, 8, 9, 15  punktuose ir 2 dalyje ir 63 straipsnio 1 dalyje, teisių naudotojams turi būti sudarytos sąlygos ar suteiktos tinkamos priemonės (pvz., dekodavimo prietaisai ir kitos), leidžiančios pasinaudoti teisėtai prieinamais autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektais tiek, kad teisių naudotojai turėtų nekomercinės naudos iš jų interesais numatytų autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių apribojimų.

2. Pakeisti 75 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma kūriniams, gretutinių teisių ir sui generis teisių objektams, kurie teikiant dialogines užsakomąsias paslaugas kompiuterių tinklais (internete) padaryti viešai prieinami visuomenės nariams individualiai pasirinktoje vietoje ir pasirinktu laiku. Tokių paslaugų teikimo sąlygos nustatomos sutartyse. Ši dalis netaikoma autorių teisių, gretutinių teisių ir sui generis teisių apribojimams, numatytiems šio Įstatymo 221 straipsnyje, 222 straipsnyje, 23 straipsnyje, 32 straipsnio 5, 6, 7, 8 dalyse, 58 straipsnio 1 dalies 15  punkte ir 63 straipsnio 1 dalyje.

 

34 straipsnis. 89 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

1) knygų, dienoraščių, laikraščių, žurnalų arba kitų rašytinių kūrinių forma išleistiems kūriniams, esantiems Lietuvos Respublikos kultūros paveldo įstaigų kolekcijose;

2. Pakeisti 89 straipsnio 1 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

2) audiovizualiniams kūriniams ir fonogramoms, esantiems kultūros paveldo įstaigų kolekcijose;

3. Pakeisti 89 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir išdėstyti jį taip:

1) šio straipsnio 1 dalyje nurodytiems kūriniams ir fonogramoms, kurie niekada nebuvo išleisti ar transliuoti, jeigu viešą prieigą prie šių kūrinių ir fonogramų teisių turėtojų leidimu suteikė Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių narių kultūros kultūros paveldo įstaigos, jeigu pagrįstai galima manyti, kad teisių turėtojai nepareikš prieštaravimo dėl šių kūrinių ir fonogramų naudojimo būdų ir sąlygų, numatytų šio Įstatymo 94 straipsnyje;

 

35 straipsnis. 91 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 91 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:

1. Nenustatytų teisių turėtojų kūrinius savo veiklos srityse nekomerciniais tikslais, vykdydamos savo įprastinę veiklą, susijusią su viešojo intereso tikslais kultūros sklaidos, paveldo apsaugos, švietimo, mokslo ir visuomenės informavimo srityse, gali naudoti tik šio Įstatymo 89 straipsnio 1 dalyje nurodytos kultūros paveldo įstaigos ir visuomeninis transliuotojas (toliau – nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojai), jeigu naudojami nenustatytų teisių turėtojų kūriniai yra jų kolekcijose.

 

36 straipsnis. 93 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 93 straipsnio 2 dalį ir išdėstyti ją taip:

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytoje duomenų bazėje registruojamų duomenų sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.“

 

37 straipsnis. 96 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 96 straipsnio 1 dalį ir išdėstyti ją taip:

1. Šio Įstatymo 95 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka panaikinus nenustatytų teisių turėtojų kūrinio statusą, teisių turėtojai turi teisę gauti vienkartinę kompensaciją už buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio naudojimą šio Įstatymo 94 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais. Prašymus išmokėti šią kompensaciją teisių turėtojai pateikia Vyriausybės įgaliotai institucijai. Sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo ir jos dydžio Vyriausybės įgaliota institucija priima atsižvelgdama į kompensavimo už nenustatytų teisių turėtojų kūrinių ir kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimą ekspertų komisijos (toliau – ekspertų komisija) rekomendacines išvadas. Vyriausybės įgaliotos institucijos sprendimas ir ekspertų komisijos išvados priimamos įvertinus konkretaus buvusio nenustatytų teisių turėtojų kūrinio nekomercines naudojimo sąlygas (kūrinio ar fonogramos viešą prieinamumą, naudojimo būdus, poreikį išsaugoti arba atgaminti prarastus, sunaikintus arba tapusius netinkamus naudoti egzempliorius, nenustatytų teisių turėtojų kūrinių naudotojo siekiamų viešojo intereso tikslų svarbą, galimą padarytą žalą teisių turėtojams). Ekspertų komisiją iš 7 narių – Lietuvos meno kūrėjų asociacijos, kolektyvinio administravimo organizacijų ir Vyriausybės įgaliotos institucijos atstovų – 2 metams sudaro ir jos nuostatus tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Darbas ekspertų komisijoje apmokamas Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymo nustatyta tvarka.

 

38 straipsnis. Įstatymo papildymas VIII skyriumi

Papildyti Įstatymą VIII skyriumi:

VIII SKYRIUS

KŪRINIAI, GRETUTINIŲ TEISIŲ IR SUI GENERIS TEISIŲ OBJEKTAI, KURIAIS NEBEPREKIAUJAMA, IR JŲ NAUDOJIMO SĄLYGOS

 

97 straipsnis. Objektai, kuriems taikomos kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimo sąlygos

1. Kūrinių, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektų, kuriais nebeprekiaujama (toliau šiame skyriuje – kūriniai ar kiti objektai, kuriais nebeprekiaujama) naudojimo sąlygos taikomos kultūros paveldo įstaigų fondų rinkiniuose ar kolekcijose nuolat esantiems visų rūšių kūriniams, gretutinių teisių ar sui generis teisių objektams (toliau – kūriniai ar kiti objektai), kurių teisinės apsaugos terminai nėra pasibaigę (įskaitant neišleistus kūrinius ar kitus objektus, taip pat kūrinius ar kitus objektus, kurie niekuomet nebuvo viešoje prekyboje), jeigu šio Įstatymo nustatyta tvarka jie yra pripažinti kūriniais ar kitais objektais, kuriais nebeprekiaujama.

2. Kūrinys ar kitas objektas įgyja kūrinio ar kito objekto, kuriuo nebeprekiaujama statusą, šio Įstatymo 99 straipsnyje nustatyta tvarka atlikus jų prieinamumo viešoje prekyboje patikrą (toliau šiame skyriuje – patikra), ir atliktos patikros rezultatus, kurie leidžia daryti pagrįstą išvadą, kad kūrinys ar kitas objektas visuomenei nėra prieinamas viešoje prekyboje, paviešinus šio Įstatymo 100 straipsnyje nustatyta tvarka.

3. Laikoma, kad kūrinys ar kitas objektas nuolat yra kultūros paveldo įstaigos fondo rinkiniuose ar kolekcijose, kai kultūros paveldo įstaigai jis priklauso nuosavybės teise.

4. Kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama naudojimo sąlygos netaikomos  kultūros paveldo įstaigų fonduose esantiems kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama rinkiniams ar kolekcijoms, jei, atlikus patikrą, nustatoma, kad tokius rinkinius ar kolekcijas daugiausia sudaro:

1) kūriniai ar kiti objektai, išskyrus audiovizualinius kūrinius, kurie pirmą kartą buvo išleisti arba, jei išleisti nebuvo, pirmą kartą buvo transliuoti trečiojoje šalyje, išskyrus atvejus, kai trečiųjų šalių teisių turėtojams pakankamai atstovauja pagal šio Įstatymo 651 straipsnio 3 dalyje nustatytus reikalavimus atitinkama kolektyvinio administravimo organizacija, galinti suteikti licenciją naudoti tokius kūrinius;

2) audiovizualiniai kūriniai, kurių gamintojų buveinė arba įprastinė gyvenamoji vieta yra trečiojoje šalyje, arba trečiosios šalies piliečių kūriniai, kai, po pakankamų pastangų pagal 99 straipsnyje numatytą tvarką atlikus patikrą, nebuvo galima nustatyti kūrinio ar kito objekto kilmės, valstybės narės ar trečiosios šalies.

5.  Kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama naudojimo sąlygos taip pat netaikomos kultūros paveldo įstaigų fondų rinkiniuose ar kolekcijose nuolat esantiems kūriniams ar kitiems objektams, kurių kopijas kultūros paveldo įstaigos daro bet kokiu formatu, ar bet kokioje laikmenoje tokių kūrinių ar kitų objektų išsaugojimo tikslais ir tiek, kiek tai būtina jiems išsaugoti.

 

98 straipsnis. Kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudotojai

1. Kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, savo veiklos srityse nekomerciniais tikslais, vykdydamos savo įprastinę veiklą, susijusią su viešojo intereso tikslais kultūros sklaidos, paveldo apsaugos, švietimo, mokslo ir visuomenės informavimo srityse, gali naudoti tik kultūros paveldo įstaigos, jeigu naudojami kūriniai ar kiti objektai, kuriais nebeprekiaujama, yra jų fonduose.

2. Kultūros paveldo įstaigos, siekdamos įgyvendinti šio straipsnio 1 dalyje nurodytus viešojo intereso tikslus, susijusius su kūrinių, kuriais nebeprekiaujama, naudojimu tuo atveju, kai tokiems kūriniams ar kitiems objektams taikomas autorių teisių ar kitų turtinių teisių apribojimas, turi teisę įstatymų nustatyta tvarka sudaryti su kitais asmenimis bendradarbiavimo, jungtinės veiklos (partnerystės), paslaugų ir kitas sutartis.

3. Asmenys, su kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama,  naudotojais sudarę šio straipsnio 2 dalyje nurodytas sutartis, neįgyja teisės patys naudoti kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, ar kontroliuoti jų naudojimą.

 

99 straipsnis. Kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, patikros sąlygos, tvarka ir šaltiniai

1. Kultūros paveldo įstaigos nustato, ar kūriniais ar kitais objektais ar jų rinkiniais nebeprekiaujama, pagrįstai įvertindamos, ar jie yra viešoje prekyboje, atsižvelgdamos į konkretaus Kūrinio ar kito objekto ar konkretaus jų rinkinio ar kolekcijos ypatybes.

2.  Kultūros paveldo įstaigos atlieka kūrinių ar kitų ojektų, jų rinkinių ar kolekcijų prieinamumo viešoje prekyboje vertinimą, numatytą šio straipsnio 1 dalyje, patikrindamos atitinkamus katalogus ar duomenų bazes, kuriose kaupiama informacija apie kūrinius, esančius viešoje prekyboje, ir kurių pavyzdinį sąrašą ir patikros tvarką nustato Vyriausybės įgaliotos institucijos rekomendacijos. 

3. Kiekvieno kūrinio ar kito objekto, esančio kultūros paveldo įstaigos fonduose, atskiras vertinimas atliekamas tik tuomet, kai manoma, kad tai pagrįsta atsižvelgiant į turimą svarbią informaciją, prieinamumo viešoje prekyboje tikimybę ir tikėtiną sandorio kainą.

4. Patikra atliekama Lietuvos Respublikos teritorijoje, jeigu joje yra įsisteigusi kultūros paveldo įstaiga, nebent patikra kitose Europos Sąjungos valstybėse ar Europos ekonominės erdvės valstybėse laikoma pagrįsta, įskaitant tokius atvejus, kai turima lengvai prieinama informacija, kad literatūros kūrinys buvo pirmą kartą paskelbtas kitoje valstybėje narėje tam tikra kalba.

 

100 straipsnis. Patikros rezultatų viešinimas

1. Kultūros paveldo įstaigos, atlikusios kūrinių ar kitų objektų patikrą, kuri leidžia daryti išvadą, kad kūriniai ar kiti objektai gali būti laikomi kūriniais ar kitais objektais, kuriais nebeprekiaujama, informaciją apie patikros rezultatus ir informaciją, kokiais būdais ir sąlygomis kultūros paveldo įstaigos naudos kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, pateikia Lietuvos nacionalinei Martyno Mažvydo bibliotekai (toliau – Nacionalinė biblioteka), kuri atsakinga už šios informacijos viešinimą Europos Sąjungos viešame interneto portale (toliau – Europos Sąjungos portalas), kurį administruoja Europos Sąjungos Intelektinės nuosavybės tarnyba.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytą Europos Sąjungos portale paskelbtą informaciją Nacionalinė biblioteka skelbia ir savo administruojamoje duomenų bazėje, taip sudarydama  sąlygas šios informacijos viešinimo priemonių plėtrai Lietuvos Respublikoje. 

3. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytame Europos Sąjungos portale ir 2 dalyje nurodytoje duomenų bazėje viešinamų duomenų sąrašą ir viešinimo tvarką tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija. Kūriniai ar kiti objektai, kuriais nebeprekiaujama, Europos Sąjungos portale turi būti paviešinti ne vėliau kaip prieš šešis mėnesius iki jų naudojimo pradžios.

4. Kūriniai ar kiti objektai, paviešinti šio straipsnio 1–3 dalyje nustatyta tvarka ir sąlygomis, įgyja kūrinių, kuriais nebeprekiaujama statusą ir gali būti naudojami šio įstatymo 101 ir 102 straipsniuose nustatytais būdais ir sąlygomis.

 

101 straipsnis. Leistini kūrinių, kuriuo nebeprekiaujama, naudojimo būdai ir sąlygos pagal kolektyvinio administravimo organizacijos suteiktas licencijas

1. Kultūros paveldo įstaigos turi teisę naudoti savo fondų rinkiniuose ar kolekcijose nuolat esančius kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, pagal kolektyvinio administravimo organizacijų joms suteiktas išplėstos apimties licencijas, kurių teikimo sąlygos ir tvarka numatyta šio Įstatymo 651 straipsnio nuostatose.

2. Šio straipsnio 1 dalyje nurodytos licencijos yra neišimtinės nekomercinės paskirties licencijos ir suteikia teisę kultūros paveldo įstaigai atgaminti, platinti, viešai paskelbti ar padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete) tik kultūros paveldo įstaigoje nuolat esančius kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama.

3. Šiame straipsnyje numatytos licencijos suteikia teisę kultūros paveldo įstaigai naudoti kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, Lietuvos Respublikoje ir bet kurioje Europos Sąjungos ar Europos ekonominės erdvės valstybėje narėje.

 

102 straipsnis. Leistini kūrinių ar kitų objektų, kuriais nebeprekiaujama, naudojimo būdai ir sąlygos taikant autorių ar kitų turtinių teisių apribojimus

1. Tais atvejais, kai kultūros paveldo įstaigos neturi sąlygų gauti šio Įstatymo 651 straipsnyje numatytos kolektyvinio administravimo organizacijos licencijos naudoti turimus kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama (nėra kolektyvinio administravimo organizacijos, atitinkančios šio įstatymo 651 straipsnio 3 dalyje numatytus reikalavimus, arba ji nevykdo tam tikrų rūšių kūrinių ar kitų objektų kolektyvinio teisių administravimo), kultūros paveldo įstaigos turi teisę nekomerciniais tikslais naudoti savo fondų rinkiniuose ar kolekcijose esančius kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, juos atgaminti, platinti, viešai skelbti ar padaryti viešai prieinamus kompiuterių tinklais (internete) taikydamos šio Įstatymo IV skirsnyje, 58 ir 63 straipsniuose numatytus turtinių teisių apribojimus.

2. Kūriniai ar kiti objektai, kuriais nebeprekiaujama šios straipsnio 1 dalyje numatytomis sąlygomis gali būti naudojami tik Lietuvos Respublikoje, jeigu tokiais būdais ir tokiomis sąlygomis naudojanti kūrinius ar kitus objektus kultūros paveldo įstaiga yra įsteigta Lietuvos Respublikos teritorijoje. 

3. Kultūros paveldo įstaiga turi užtikrinti, kad naudojant kūrinius ar kitus objektus šiame straipsnyje numatytomis sąlygomis, bus nurodomi, jei tai įmanoma, autorių ir (ar) kitų teisių subjektų vardai ir naudojami šaltiniai.   

4. Kultūros paveldo įstaigos, naudodamos kūrinius ar kitus objektus, kuriais nebeprekiaujama, šiame straipsnyje numatytais būdais ir sąlygomis, gali gauti pajamų išimtinai tik patiriamoms kūrinių ar kitų  objektų, kuriais nebeprekiaujama, atgaminimo, platinimo, viešo paskelbimo ir jų padarymo viešai prieinamų kompiuterių tinklais (internete) išlaidoms padengti.

 

103 straipsnis. Kūrinio ar kito objekto, kuriuo nebeprekiaujama, statuso panaikinimas

1. Kūrinio ar kito objekto, kuriuo nebeprekiaujama, statusas bet kuriuo metu, įskaitant tuos atvejus, kai licencija jau suteikta arba kūrinys ar kitas objektas jau pradėtas naudoti atitinkamu būdu, gali būti panaikintas autorių teisių, gretutinių teisių ar sui generis teisių subjekto (toliau šiame skyriuje – teisių turėtojas) iniciatyva.

2. Šio straipsnio 1 dalyje numatytu tikslu teisių turėtojas gali pasirinkti šiuos statuso panaikinimo būdus:

1) kultūros paveldo įstaigai pateikti prašymą panaikinti kūrinio, kuriuo nebeprekiaujama, statusą;

2) Europos Sąjungos portale inicijuoti kūrinio ar kito objekto, kuriuo nebeprekiaujama, statuso panaikinimą, užpildydamas bendrąją atsisakymo užklausą elektronine forma.

3. Teisių turėtojų prašymus, pateiktus kūrinio ar kito objekto, kuriuo nebeprekiaujama, statuso panaikinimo tikslu, nagrinėja:

1) kultūros paveldo įstaiga, jeigu šio straipsnio 2 dalies 1 papunktyje numatyta tvarka prašymas susijęs su kūrinio, kuriuo nebeprekiaujama, naudojimu pagal turtinių teisių apribojimą, numatytą šio Įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje; kultūros paveldo įstaiga nedelsdama, bet ne vėliau kaip per 10 darbo dienų po teisių turėtojo prašymo gavimo dienos, įvertina teisių turėtojų pateiktą prašymą, imasi veiksmų nutraukti kūrinių ar kitų objektų naudojimą, nurodytą prašyme, ir apie tai informuoja teisių turėtoją;

2) kolektyvinio administravimo organizacija šio Įstatymo 651 straipsnio 6 ir 7 dalyje nustatyta tvarka, jeigu šio straipsnio 2 dalies 1 papunktyje pateikta tvarka prašymas susijęs su kūrinio ar kito objekto, kuriuo nebeprekiaujama, naudojimu pagal licenciją, suteiktą laikantis šio Įstatymo 101 straipsnio reikalavimų;

3) tas Europos Sąjungos portalo naudotojas (kultūros paveldo įstaiga ar kolektyvinio administravimo organizacija),  kuris yra registruotas portalo naudotoju Vyriausybės įgaliotos institucijos nustatyta tvarka ir kuriam portalo sistema sugeneruos pranešimą, jeigu prašymas pateiktas pagal šio straipsnio 2 dalies 2 papunktyje numatytu būdu.

 

104 straipsnis. Teisė gauti atlyginimą ar vienkartinę kompensaciją panaikinus kūrinio ar kitos objekto, kuriuo nebeprekiaujama, statusą

1. Panaikinus šio Įstatymo 103 straipsnio 1 dalyje nustatyta tvarka kūrinio ar kito objekto, kuriuo nebeprekiaujama, statusą, teisių turėtojai turi teisę gauti atlyginimą už faktinį to kūrinio ar kito objekto naudojimą.

2. Atlyginimą už buvusio kūrinio, kuriuo nebeprekiaujama, naudojimą šio Įstatymo 101 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais teisių turėtojai gali gauti šio Įstatymo 651 straipsnio 9 dalyje nustatyta tvarka.

3. Vienkartinę kompensaciją už buvusio kūrinio, kuriuo nebeprekiaujama, naudojimą šio Įstatymo 102 straipsnio 1 dalyje nustatytais būdais teisių turėtojai gali gauti Vyriausybės įgaliotai institucijai pateikę prašymus išmokėti šią kompensaciją. Sprendimą dėl kompensacijos išmokėjimo ir jos dydžio Vyriausybės įgaliota institucija priima atsižvelgdama į ekspertų komisijos, nurodytos šio Įstatymo 96 straipsnio 1 dalyje, rekomendacines išvadas.

4. Kompensacija negali viršyti 10 bazinių socialinių išmokų dydžio sumos. Ši kompensacijos suma paskirstoma ir mokama proporcingai buvusio kūrinio, kuriuo nebeprekiaujama, teisių turėtojams. Kompensacija mokama iš valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatyme šiam tikslui numatytų lėšų, kurių poreikis nustatomas atsižvelgus į šioje dalyje nustatyta tvarka priimtus sprendimus dėl kompensacijų mokėjimo ir jų dydžio.

 

39 straipsnis. Įstatymo papildymas IX skyriumi

Papildyti Įstatymą IX skyriumi:

IX SKYRIUS

TURINIO DALIJIMOSI INTERNETU PASLAUGŲ TEIKĖJŲ TAM TIKRO NAUDOJIMOSI KŪRINIAIS IR GRETUTINIŲ TEISIŲ OBJEKTAIS SĄLYGOS

 

105 straipsnis. Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų naudojimasis saugomu turiniu

1. Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjas (toliau šiame skyriuje – paslaugų teikėjas), suteikdamas visuomenei prieigą prie autorių teisių saugomų kūrinių ar gretutinių teisių objektų, kuriuos įkėlė jų naudotojai, išskyrus spaudos publikacijas, duomenų bazes ir kompiuterių programas (toliau šiame skyriuje – saugomas turinys), atlieka saugomo turinio viešą paskelbimą arba padaro jį viešai prieinamu ir tam turi gauti autorių teisių ar gretutinių teisių subjekto, išskyrus spaudos publikacijos leidėjus, duomenų bazių ar kompiuterių programų autorius (toliau šiame skyriuje – saugomo turinio subjektas), leidimą. Šis leidimas galioja ir turinio dalijimosi internetu paslaugų naudotojams, įkeliantiems saugomą turinį paslaugų teikėjų svetainėse (toliau – paslaugų naudotojai), kai jie veikia ne komerciniais tikslais arba kai jų veikla neduoda didelių pajamų, tačiau tik viešo paskelbimo ir padarymo viešai prieinamu veiksmams ir tik tokios apimties, kokia buvo suteikta paslaugų teikėjui.

2. Paslaugų teikėjai saugomo turinio subjektų prašymu turi suteikti jiems šią informaciją:

1) apie savo praktiką gaunant saugomo turinio subjektų leidimus ir užtikrinant saugomo turinio neprieinamumą;

2) apie turinio, kuriam taikomos sutartys, naudojimą, kai paslaugų teikėjai ir saugomo turinio subjektai yra sudarę licencines sutartis.

3. Paslaugų teikėjai savo nuostatuose ir naudojimosi savo interneto svetainėmis sąlygose turi pranešti paslaugų naudotojams, kad jie gali naudotis saugomu turiniu, kuriam taikomi šiame Įstatyme numatyti autorių turtinių teisių ar gretutinių teisių apribojimai.

4. Paslaugų teikėjai, teikdami šio Įstatymo 105 ir 106 straipsnių reglamentuojamas paslaugas ir atlikdami naudotojų įkelto saugomo turinio viešo paskelbimo ir padarymo viešai prieinamu veiksmus, neturi bendros prievolės stebėti informaciją, kurią paslaugų teikėjai saugo, tvarko ir reklamuoja.

5. Paslaugų teikėjai nustato ir viešai paskelbia savo interneto svetainėse tvarką apie prieigos prie saugomo turinio, apie kurio naudojimą pranešta, apribojimą ar panaikinimą, tokio saugomo turinio pašalinimą iš savo interneto svetainių ir prieigos prie tokio saugomo turinio grąžinimą į savo interneto svetaines.

6. Paslaugų teikėjai savo veikloje vadovaujasi bendradarbiavimo su saugomo turinio subjektais principu ir veiklos reguliavimo principais, nustatytais Informacinės visuomenės paslaugų įstatyme.

 

106 straipsnis. Turinio dalijimosi internetu paslaugų teikėjų atsakomybė

1. Paslaugų teikėjai atsako už neteisėtus saugomo turinio viešo paskelbimo ar padarymo viešai prieinamais veiksmus, jei leidimas, numatytas šio Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje, nesuteikiamas.

2. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma, jeigu paslaugų teikėjai įrodo, kad, vadovaudamiesi profesinio atidumo ir rūpestingumo reikalavimais, jie ėmėsi visų šių veiksmų:

1) dėjo geriausias pastangas gauti leidimą, kaip nustatyta šio Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje;

2) vadovaudamiesi profesinio atidumo ir rūpestingumo reikalavimais, dėjo geriausias pastangas užtikrinti, kad saugomas turinys būtų neprieinamas, kai saugomo turinio subjektai pateikė paslaugų teikėjams aktualios ir būtinos informacijos apie saugomą turinį jo neprieinamumui užtikrinti;

3) gavę saugomo turinio subjektų ar kolektyvinio administravimo organizacijos pakankamai pagrįstą ir šį turinį tiksliai identifikuojantį pranešimą apie saugomo turinio naudojimą paslaugų teikėjo svetainėje, nedelsdami ėmėsi veiksmų panaiknti prieigą prie saugomo turinio, apie kurio naudojimą pranešta, arba pašalinti jį iš savo interneto svetainių, ir dėjo geriausias pastangas užkirsti kelią to konkretaus saugomo turinio įkėlimui ateityje pagal šio straipsnio 2 punkto reikalavimus.

3. Vertinant, ar paslaugų teikėjai vadovavosi profesinio atidumo ir rūpestingumo reikalavimais ir ėmėsi visų šio straipsnio 2 dalyje numatytų veiksmų, vadovaujamasi proporcingumo principu ir atsižvelgiama į:

1) paslaugos pobūdį, auditoriją ir apimtį;

2) saugomo turinio, kurį įkėlė paslaugų naudotojai, tipą;

3) tinkamų ir efektyvių priemonių prieinamumą paslaugų teikėjams ir tų priemonių sąnaudas.

4. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma naujiems paslaugų teikėjams, kurių paslaugos viešai prieinamos Europos Sąjungos rinkoje trumpiau nei trejus metus ir kurių metinė apyvarta yra mažesnė nei 10 mln. EUR, apskaičiuota remiantis Europos Komisijos rekomendacija 2003/361/EB (20), su sąlyga, kad šias paslaugas teikia ne naujai įsisteigęs arba veikiantis kitu vardu, bet jau veikiantis ar veikęs paslaugų teikėjas ir, jeigu nauji paslaugų teikėjai įrodo, kad ėmėsi visų šių veiksmų:

1) dėjo geriausias pastangas gauti leidimą, kaip nustatyta šio Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje;

2) gavę saugomo turinio subjektų ar kolektyvinio administravimo organizacijos pakankamai pagrįstą pranešimą apie saugomo turinio naudojimą paslaugų teikėjo svetainėje, nedelsdami ėmėsi veiksmų panaikinti prieigą prie saugomo turinio, apie kurio naudojimą pranešta, arba pašalintų jį iš savo interneto svetainių.

5. Šio straipsnio 1 dalis netaikoma naujiems paslaugų teikėjams, kurių vidutinis mėnesinis pavienių lankytojų skaičius viršija 5 mln., skaičiuojant pagal ankstesnių kalendorinių metų duomenis, jeigu jie įrodo, kad ėmėsi šių veiksmų:

1) dėjo geriausias pastangas gauti leidimą, kaip nustatyta šio Įstatymo 105 straipsnio 1 dalyje;

2) gavę saugomo turinio subjektų ar kolektyvinio administravimo organizacijos pakankamai pagrįstą pranešimą apie saugomo turinio naudojimą paslaugų teikėjo svetainėje, nedelsdami ėmėsi veiksmų panaikinti prieigą prie saugomo turinio, apie kurio naudojimą pranešta, arba pašalinti jį iš savo interneto svetainių, ir dėjo geriausias pastangas užkirsti kelią to konkretaus saugomo turinio įkėlimui ateityje pagal šio straipsnio 2 punkto reikalavimus.

6. Šio straipsnio 2, 4 ir 5 dalys netaikomos paslaugų teikėjams, kurių pagrindinis tikslas – dalyvauti vykdant autorių teisių ar gretutinių teisių objektų neteisėto naudojimo veiklą arba ją palengvinti, kas nustatoma taikant Įstatymo 78 straipsnio 6 dalį.

 

107 straipsnis. Ginčų sprendimas.

1. Paslaugų teikėjai turi nustatyti ir viešai paskelbti veiksmingo ir operatyvaus ginčų dėl prieigos prie paslaugų naudotojų įkelto saugomo turinio panaikinimo ar jo pašalinimo (toliau šiame straipsnyje – ginčas) nagrinėjimo taisykles. Taisyklėse nustatomi paslaugų naudotojų prašymų išspręsti ginčą formos, turinio ir pateikimo, įrodymų rinkimo ir pateikimo reikalavimai, taip pat šalių taikinimo procedūra ir ginčų nagrinėjimo procedūra, įskaitant ir ginčų sprendimą naudojant elektronines priemones, kitos ginčų nagrinėjimo taisyklės. Taisyklėse taip pat nustatoma, kad paslaugų naudotojų skundai tvarkomi nedelsiant. Taisyklės gali nustatyti sankcijas saugomo turinio subjektams, kurie piktnaudžiauja automatinio turinio atpažininmo technologijomis, ir (ar) paslaugų naudotojams, kurie teikia piktavališkus ar nepagrįstus skundus.

2. Saugomo turinio subjektai per paslaugų teikėjo nustatytą terminą turi atsakyti į paslaugų naudotojų skundus, gautus per paslaugų teikėjus, ir tinkamai pagrįsti savo prašymus pašalinti saugomą turinį ar apriboti prieigą prie jo, nurodydami prašymo priežastis. Saugomo turinio subjektai turi peržiūrėti saugomą turinį, dėl kurio pašalinimo ar prieigos prie jo apribojimo ar pašalinimo naudotojas teikia skundą, ir užtikrinti, kad tokią peržiūrą vykdo žmogus. Kai saugomo turinio subjektas per paslaugų teikėjo nustatytą terminą atsiliepia į skundą, tačiau paslaugų naudotojas nesutinka su saugomo turinio subjekto sprendimu, saugomo turinio subjektas gali imtis veiksmų dėl ginčo sprendimo. Kol vyksta ginčas, paslaugų teikėjas apriboja prieigą prie ginčijamo saugomo turinio.

3. Ginčus tarp saugomo turinio subjektų ir paslaugų naudotojų ne teismo tvarka nagrinėja Autorių teisių ir gretutinių teisių komisija šio Įstatymo 7230 straipsnio 4 dalyje nustatyta tvarka. Ginčo šalys taip pat gali pasinaudoti kitais teisės aktuose numatytais ikiteisminiais ginčų sprendimo būdais ar teisės aktų nustatyta tvarka kreiptis į teismą.

4. Šis straipsnis taikomas paslaugų teikėjams, įsisteigusiems Lietuvos Respublikos teritorijoje.

 

40 straipsnis. Įstatymo 3 priedo pakeitimas

1. Papildyti Įstatymo 3 priedą 14 punktu:

14. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva (ES) 2019/789, kuria nustatomos naudojimosi autorių teisėmis ir gretutinėmis teisėmis, taikytinomis tam tikroms transliuojančiųjų organizacijų internetu transliuojamoms programoms bei retransliuojamoms televizijos ir radijo programoms, taisyklės ir kuria iš dalies keičiama Tarybos direktyva 93/83/EEB (OL 2019 L 130, p. 82).

2. Papildyti Įstatymo 3 priedą 15 punktu:

15. 2019 m. balandžio 17 d. Europos Parlamento ir tarybos direktyva (ES) 2019/790  dėl autorių teisių ir gretutinių teisių bendrojoje skaitmeninėje rinkoje, kuria iš dalies keičiamos direktyvos 96/9/EB ir 2001/29/EB (OL 2019 L 130, p. 92).

 

41 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Įstatymas, išskyrus 6, 7 ir 16 straipsnius, įsigalioja 2021 m. birželio 7 d.

2. Įstatymo 6 straipsnis įsigalioja 2023 m. birželio 7 d.

3. Įstatymo 7 straipsnis įsigalioja 2025 m. birželio 7 d.

4. Įstatymo 16 straipsnis įsigalioja 2022 m. birželio 7 d.

5. Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas