Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MEDŽIOKLĖS ĮSTATYMO Nr. IX-966 14 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 14 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 14 straipsnio 6 dalį ir ją išdėstyti taip:

14 straipsnis. Teisės medžioti suteikimas ir medžiotojo bilieto išdavimas

6. Medžiotojo pareigos:

1) laikytis šio Įstatymo, Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių, kitų teisės aktų, reglamentuojančių medžioklę, taip pat racionalios ir etiškos medžioklės reikalavimų;

2) kasmet per medžiotojų visuomeninę organizaciją, vienijančią medžiotojų klubus ir būrelius, pateikti patikslintą informaciją medžiotojų sąvadui;

3) medžiojant turėti su savimi medžiotojo bilietą bei kitus Medžioklės Lietuvos Respublikos teritorijoje taisyklių nustatytus dokumentus;

4) medžioti blaiviam (ne daugiau 0,4 promilės) ir neapsvaigus nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų. Medžioklėje dalyvaujantys medžiotojai aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės pareigūnų reikalavimu privalo leistis būti tikrinami neblaivumo (girtumo) ar apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų būsenai nustatyti. Asmuo, atsisakęs ar vengiantis pasitikrinti blaivumą ar apsvaigimo nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų būseną, laikomas neblaiviu ar apsvaigusiu nuo narkotinių ar psichotropinių medžiagų;

5) pristatyti į medžioklės trofėjų apžiūras sumedžiotų medžiojamųjų gyvūnų trofėjus.“

 

 

2 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2019 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė arba jos įgaliota institucija iki 2018 m. gruodžio 31 d. priima šiam įstatymui įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

Seimo nariai

               Lauras Stacevičius

               Kęstutis Mažeika (pasirašė 2018-03-20)