Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO NR. VIII-1605 4 IR 5 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2019 m.                              d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 4 straipsnio pakeitimas

Pripažinti netekusia galios 4 straipsnio 2 dalį.

 

2 straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 5 straipsnį nauja 8 dalimi:

8. Teisę įsigyti vienkartinį arba terminuotą vardinį važiavimo vietinio (miesto ir priemiestinio) reguliaraus susisiekimo autobusais ir troleibusais bilietą su 80 procentų nuolaida turi nedirbantys pensinio amžiaus asmenys.“

2. Buvusią 5 straipsnio 8 dalį laikyti 9 dalimi.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

Šis įstatymas įsigalioja 2020 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas