Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2000 M. BALANDŽIO 28 D. NUTARIMO NR. 478 „DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TRANSPORTO LENGVATŲ ĮSTATYMO ĮGYVENDINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m.                                   d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų pajamų), susijusių su transporto lengvatų taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2000 m. balandžio 28 d. nutarimu Nr. 478 „Dėl Lietuvos Respublikos transporto lengvatų įstatymo įgyvendinimo“:

1. Pakeisti 5.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.1. vežėjai, turintys Lietuvos transporto saugos administracijos (toliau – Administracija) išduotas licencijas verstis keleivių vežimu ir leidimus vežti keleivius tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusų maršrutais, pasibaigus ataskaitiniam kalendoriniam mėnesiui, iki kito mėnesio 10 d. pateikia Administracijai pagal sudarytas su ja sutartis ataskaitas apie parduotus su nuolaida važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais bilietus (Aprašo 5 priedas);“.

2. Pakeisti 5.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

5.2. Administracija, pasibaigus ataskaitų pateikimo terminui, per 10 darbo dienų jas įvertina ir finansų ministro nustatyta tvarka pateikia Lietuvos Respublikos finansų ministerijai paraiškas kompensuoti (atlyginti) šių vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl transporto lengvatų Lietuvos Respublikos valstybės biudžete numatytomis lėšomis; gautos lėšos per 3 darbo dienas pervedamos vežėjams.

3. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

6. Vežėjas ataskaitas gali pateikti per atstumą, elektroninių ryšių priemonėmis arba tiesiogiai kreipdamasis į savivaldybę arba jos įgaliotą įstaigą, Susisiekimo ministeriją ar Administraciją.

4. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

8. Kad įsitikintų ataskaitų apie parduotus su nuolaida važiavimo keleiviniu transportu bilietus duomenų teisingumu, savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ir Administracija savo nustatyta tvarka iš vežėjų periodiškai reikalauja papildomų ataskaitų ar dokumentų (pavyzdžiui, kasos aparatų kontrolinių juostų, kasos aparatų ataskaitų, bilietų pardavimo apskaitos knygų, bilietų pardavimo žiniaraščių, bilietų kontrolės lapų ir panašiai) kopijų, kurių pagrindu sudarytos ataskaitos, arba teisės aktų nustatyta tvarka tikrina reikiamus dokumentus vežėjų patalpose. Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ir Administracija kompensuoja (atlygina) šių vežėjų išlaidas (negautas pajamas) dėl transporto lengvatų tik po to, kai vežėjai pateikia reikalaujamas papildomas ataskaitas ar dokumentų kopijas, arba tik patikrinusios reikiamus dokumentus vežėjų patalpose ir įsitikinusios ataskaitų duomenų teisingumu.

5. Pakeisti 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

9Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ar Administracija, nustačiusios, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį vežėjui dėl transporto lengvatų kompensuota (atlyginta) daugiau, negu turėjo būti kompensuota (atlyginta), nedelsdamos apie tai raštu informuoja vežėją, o permokėta turėtų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensacijos (atlyginimo) suma išskaičiuojama iš ateinančio (-ių) ataskaitinio (-ių) kalendorinio (-ių) mėnesio
(-ių) kompensuotinos (-ų) (atlygintinos (-ų) sumos (-ų).“

6. Pakeisti 10 punktą ir jį išdėstyti taip:

10Savivaldybės arba jų įgaliotos įstaigos, Susisiekimo ministerija ar Administracija, nustačiusios, kad per ataskaitinį kalendorinį mėnesį vežėjui dėl transporto lengvatų kompensuota (atlyginta) mažiau, negu turėjo būti kompensuota (atlyginta), nedelsdamos apie tai raštu informuoja vežėją, o neprimokėta turėtų išlaidų (negautų pajamų) dėl transporto lengvatų kompensacijos (atlyginimo) suma pridedama prie ateinančio ataskaitinio kalendorinio mėnesio kompensuotinos (atlygintinos) sumos.“

7. Pakeisti 5 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

 

 

 

Ministras Pirmininkas

 

 

Susisiekimo ministras 

 

 

Keleivinio transporto vežėjų išlaidų (negautų

pajamų), susijusių su transporto lengvatų

taikymu, kompensavimo (atlyginimo) tvarkos

aprašo
5 priedas

 

 

(Ataskaitos formos pavyzdys)

 

 

 

_______________________________________________________________________

(įmonės pavadinimas)

_______________________________________________________________________

(įmonės kodas, adresas, kiti duomenys)

 

Lietuvos transporto saugos administracijai

 

 

ATASKAITA APIE PARDUOTUS SU NUOLAIDA VAŽIAVIMO TOLIMOJO REGULIARAUS SUSISIEKIMO AUTOBUSAIS BILIETUS

PER 20 __ M. __________ MĖNESĮ

 

20__-__-__ Nr. ____

 

Maršruto numeris ir pavadinimas

Bilietų rūšis

Nuolaida, procentais

Parduotų su nuolaida bilietų skaičius, vienetais

Gauta pajamų už parduotus su nuolaida bilietus, eurais

Išlaidų (negautų pajamų) dėl keleiviams suteiktų važiavimo tolimojo reguliaraus susisiekimo autobusais lengvatų kompensavimo (atlyginimo) dydis, eurais

Vienkartiniai

50

80

Terminuoti vardiniai

50

80

Iš viso

Vienkartiniai

50

80

Terminuoti vardiniai

50

80

Iš viso

 

(Įmonės vadovo pareigų pavadinimas)                       (Parašas)                            (Vardas ir pavardė)

 

 

(Įmonės vyriausiasis finansininkas (buhalteris)            (Parašas)                     (Vardas ir pavardė)

 

––––––––––––––––––––