Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

PREZIDENTO ĮSTATYMO NR. I-56 13 ir 15 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

Nr.

Vilnius


 

 

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Respublikos Prezidento politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų, Respublikos Prezidento kanceliarijos valstybės tarnautojų ir pagal darbo sutartis dirbančių darbuotojų pareigybių skaičių Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymo nustatyta tvarka tvirtina Respublikos Prezidentas ar jo įgaliotas asmuo.“

 

2 straipsnis. 15 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 15 straipsnį ir jį išdėstyti taip:

15 straipsnis. Respublikos Prezidento darbo užmokestis

Respublikos Prezidento darbo užmokestis yra lygus 6,5 pareiginės algos (atlyginimo) baziniams dydžiams.

 

3 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas

1. Šio įstatymo 1 straipsnis įsigalioja 2023 m. liepos 1 d.

2. Šio įstatymo 2 straipsnyje išdėstytame Lietuvos Respublikos Prezidento įstatymo 15 straipsnyje numatytas Respublikos Prezidento darbo užmokesčio dydis pradedamas taikyti naujai išrinktam Respublikos Prezidentui nuo pareigų ėjimo pradžios dienos.

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas                                                                                                                    

part_d420388e41034c399a22c5bc25b394a4_end