Projektas Nr. TSP-272

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ APTARNAVIMO

TERITORIJŲ PAGAL UGDYMO PROGRAMAS SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2020 m.  gruodžio    d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 7 punktu, 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 29 straipsnio 2, 3 ir 4 dalimis, Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. birželio 29 d. nutarimu Nr. 768 „Dėl Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklių patvirtinimo“, Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo lavinimo, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. V-1019 „Dėl Priėmimo į valstybinę ir savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklą, profesinio mokymo įstaigą bendrųjų kriterijų sąrašo patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. kovo 31 d. sprendimu Nr. TS-54 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės mokyklų tinklo pertvarkos 2016–2020 metų bendrojo plano patvirtinimo“, Kupiškio rajono savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Kupiškio rajono savivaldybės bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas sąrašą (pridedama).

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. rugsėjo 26 d. sprendimą Nr. TS-218 „Dėl Kupiškio rajono bendrojo ugdymo mokyklų aptarnavimo teritorijų pagal ugdymo programas patvirtinimo“ su vėlesniais jo papildymais.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras           

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus

vyr. specialistė

Valda Tilienė