ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO PASIRAŠYTI ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS IR

UAB „ALSVETA“ INVESTICIJŲ SUTARTĮ

 

2022 m. vasario 4 d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 7 straipsnio 10 punktu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2017 m. lapkričio 9 d. sprendimą Nr. T-396 „Dėl investuotojų atrankos, valstybinės žemės nuomos ne aukciono būdu Šiaulių pramoniniame parke ir įmonių, investavusių Šiaulių pramoniniame parke, atleidimo nuo nekilnojamojo turto ir nuomos už valstybinę žemę mokesčių“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti, kad būtų pasirašyta Šiaulių miesto savivaldybės ir UAB „Alsveta“ investicijų sutartis (pridedama).

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodytą sutartį.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

Savivaldybės meras