Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS

2018 M. GRUODŽIO 31 D. NUTARIMO NR. O3E-470 „DĖL ŠILUMOS SEKTORIAUS ĮMONIŲ APSKAITOS ATSKYRIMO IR SĄNAUDŲ PASKIRSTYMO REIKALAVIMŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m.                   Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 1 ir                      33 punktais, 181 straipsniu bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2021 m.              pažymą Nr. O5E-      „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimo               Nr. O3E-470 “Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

Pakeisti Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašą, patvirtintą Tarybos 2018 m. gruodžio 31 d. nutarimu Nr. O3E-470 „Dėl Šilumos sektoriaus įmonių apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo reikalavimų aprašo patvirtinimo“:

1.   Pakeisti 24.4.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.4.6. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio nematerialaus turto vertę (išskyrus atvejus, kai tai susiję su energetikos inovacijų diegimu bandomojoje aplinkoje ir šios inovacijos laikomos pasiteisinusiomis pagal Asmenų prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo, patvirtinto Tarybos 2020 m. rugpjūčio 7 d. nutarimu Nr. O3E-699 „Dėl asmenų  prašymų leisti veikti bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje pateikimo ir nagrinėjimo bei veiklos bandomojoje energetikos inovacijų aplinkoje vykdymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Inovacijų aprašas), 26 punkte nurodytas sąlygas, bendrai neviršijant kainų nustatymo metu Tarybos skirtos energetikos inovacijų finansavimo dalies);“

2.   Pakeisti 24.4.13 papunktį ir jį išdėstyti taip:

24.4.13. ilgalaikio turto vienetų vertės dalį, sukurtą už Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšas, taip pat sukurtą už dotacijų, subsidijų, apyvartinių taršos leidimų teigiamo prekybos rezultato lėšas ir joms prilygintas lėšas bei ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą diegiant energetikos inovacijas ir finansuotą iš reguliuojamų šilumos kainų papildomos dedamosios;“

3.   Papildyti 24.4.131 papunkčiu:

24.4.131. ilgalaikio turto vertės dalį, sukurtą įgyvendinus energetikos inovacijų investicinius projektus iš Ūkio subjekto lėšų, išskyrus atvejus, kai energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino Inovacijų aprašo nuostatomis;“

4.   Papildyti 41.61 papunkčiu:

41.61. tyrimų, studijų ir panašaus pobūdžio sąnaudas, sudarančias daugiau kaip 0,05 proc. Ūkio subjekto sąnaudų, nurodytų Aprašo 28.8–28.15 papunkčiuose;“

5.   Pakeisti 41.19 papunktį ir jį išdėstyti taip:

41.19. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudas nuo ilgalaikio turto ar jo dalies vertės, sukurtos įvykdžius investicinius projektus, teisės aktų nustatyta tvarka nesuderintus su atitinkamos savivaldybės taryba ir (arba) Taryba, taip pat nuo ilgalaikio turto vertės dalies, sukurtos diegiant energetikos inovacijas ir finansuotos iš reguliuojamų šilumos kainų papildomos dedamosios;“

6.   Papildyti 41.221 papunkčiu:

41.221. nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalį nuo ilgalaikio turto vertės dalies, priskaičiuotos nuo įgyvendintų energetikos inovacijų investicinių projektų iš Ūkio subjekto lėšų, išskyrus atvejus, kai energetikos inovacijų diegimas bandomojoje aplinkoje pasiteisino vadovaujantis Inovacijų aprašu;“.

 

 

Tarybos pirmininkas