Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SOCIALINIŲ PASLAUGŲ ĮSTATYMO NR. X-493 11, 13, 19, 23, 24 ir 241 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2020 m.  d. Nr.

Vilnius

 

 

 

 

 

1 straipsnis. 11 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 11 straipsnį ir jį išdėstyti taip: 

11 straipsnis. Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kompetencija

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija:

1) formuoja socialinių paslaugų politiką, organizuoja, koordinuoja ir kontroliuoja jos įgyvendinimą;

2) pagal savo kompetenciją teikia Vyriausybei siūlymus dėl valstybės socialinių paslaugų sistemos ir socialinio darbo vystymo krypčių ir rengia teisės aktų projektus dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo, socialinių paslaugų skyrimo, teikimo, finansavimo, mokėjimo už socialines paslaugas, socialinės globos normų, socialinės globos įstaigų licencijavimo, socialinių darbuotojų, socialinių darbuotojų padėjėjų profesinės kvalifikacijos kėlimo ir veiklos reglamentavimo ir kt.;

3) analizuoja ir vertina socialinių paslaugų būklę šalyje ir teikia savivaldybėms siūlymus dėl socialinių paslaugų planavimo, organizavimo;

4) analizuoja socialinių darbuotojų poreikius tobulinti profesinę kompetenciją, organizuoja socialinių darbuotojų praktinės veiklos vertinimą.“

 

2 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 13 straipsnio 7 dalį ir ją išdėstyti taip:

7. Savivaldybė informuoja Socialinės apsaugos ir darbo ministeriją ir gyventojus apie jos teritorijoje teikiamas socialines paslaugas, savo interneto svetainėje viešina informaciją apie visas jos teritorijoje veikiančias socialinių paslaugų įstaigas, šiose įstaigose teikiamas socialines paslaugas, jų kainas ir vietų skaičių. Duomenis apie gyventojams skirtas, teikiamas ar neskirtas (nurodydamos jų neskyrimo priežastis) socialines paslaugas savivaldybės teikia Socialinės paramos šeimai informacinėje sistemoje (SPIS).“

2. Papildyti 13 straipsnį 9 dalimi:

9. Savivaldybės administracija, gavusi informacijos, kad savivaldybės teritorijoje veikiančioje socialinės globos įstaigoje socialinė globa, įskaitant ir įstaigos teikiamą socialinę globą asmens namuose, galimai teikiama neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų, apie tai nedelsdama informuoja Socialinių paslaugų priežiūros departamentą.“

 

3 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 19 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Socialinių paslaugų įstaigos vadovas privalo tobulinti savo profesinę kompetenciją, vertinama jo kasmetinė profesinė veikla. Socialinių paslaugų įstaigų vadovų profesinės kompetencijos tobulinimo ir profesinės veiklos vertinimo tvarkų aprašus tvirtina socialinės apsaugos ir darbo ministras. Socialinės globos įstaigos vadovas privalo turėti aukštąjį išsilavinimą.

2. Papildyti 19 straipsnį 11 dalimi:

„11. Socialinių paslaugų įstaigos savo interneto svetainėje viešina informaciją apie teikiamas paslaugas, jų kainas ir vietų skaičių, taip pat informaciją apie turimą licenciją, jos išdavimą, sustabdymą ir (ar) panaikinimą. Šią informaciją vieną kartą per ketvirtį socialinių paslaugų įstaigos teikia savivaldybei, kurios teritorijoje teikia paslaugas.“

 

4 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 23 straipsnio pavadinimą ir jį išdėstyti taip:

23 straipsnis. Licencijos išdavimo sąlygos“.

2.   Pakeisti 23 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

1. Licencija gali būti išduodama įstaigai, kuri yra tinkamai pasirengusi teikti socialinę globą, – įstaigos numatoma teikti socialinė globa atitinka socialinės globos normose nustatytus reikalavimus personalo struktūrai, skaičiui, išsilavinimui ir patalpoms, ir kuri per pastaruosius vienerius metus iki prašymo išduoti licenciją pateikimo dienos: neteikė socialinės globos neturėdama licencijos ir (ar) įstaigai nebuvo panaikintas licencijos teikti socialinę globą galiojimas, išskyrus, kai licencijos galiojimas buvo panaikintas šio įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, ir (ar) įstaigos vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims nebuvo du kartus ir daugiau paskirta administracinė nuobauda už socialinės globos teikimą neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų;“.

3.    Pakeisti 23 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Licencijai gauti užpildoma ir Socialinių paslaugų priežiūros departamentui tiesiogiai, registruotu laišku, elektroninėmis priemonėmis arba per Paslaugų įstatyme nurodytą kontaktinį centrą (toliau – kontaktinis centras) pateikiama paraiška-klausimynas, kurioje pateikiama rašytinė informacija, įrodanti, kad įstaigos numatoma teikti socialinė globa atitiks socialinės globos normose nustatytus reikalavimus personalo struktūrai, skaičiui, išsilavinimui ir patalpoms, taip pat informacija apie tai, ar įstaiga yra teikusi socialinę globą neturėdama licencijos, ar įstaigai buvo panaikintas licencijos teikti socialinę globą galiojimas, išskyrus, kai licencijos galiojimas buvo panaikintas šio įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, ar įstaigos vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims buvo paskirta administracinė nuobauda už socialinės globos teikimą neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų. Paraiškos-klausimyno formą tvirtina Socialinių paslaugų priežiūros departamentas.“

4.    Pakeisti 23 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Prieš išduodamas licenciją, Socialinių paslaugų priežiūros departamentas patikrina, ar įstaigos šio straipsnio 2 dalyje nurodytoje paraiškoje-klausimyne pateikta informacija yra teisinga, taip pat pagal paraiškoje-klausimyne įstaigos pateiktą informaciją patikrina vietoje, kurioje ketinama teikti socialinę globą, ar įstaiga yra pasirengusi teikti socialinę globą. Dėl socialinės globos, kurią ketinama teikti asmens namuose, patikrinimas vietoje neatliekamas.“

 

5 straipsnis. 24 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 24 straipsnio 1 dalį 3 punktu:

3) įstaiga šio įstatymo 23 straipsnio 1 dalyje nurodytu laikotarpiu teikė socialinę globą neturėdama licencijos ir (ar) įstaigai buvo panaikintas licencijos teikti socialinę globą galiojimas, išskyrus, kai licencijos galiojimas buvo panaikintas šio įstatymo 24 straipsnio 7 dalies 2 punkte nustatytu pagrindu, ir (ar) įstaigos vadovams ar kitiems atsakingiems asmenims buvo du kartus ir daugiau paskirta administracinė nuobauda už socialinės globos teikimą neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų.“

2. Pakeisti 24 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Sustabdžius licencijos galiojimą, socialinės globos įstaigai leidžiama toliau teikti socialinę globą, įskaitant ir įstaigos teikiamą socialinę globą asmens namuose, visą licencijos galiojimo sustabdymo laikotarpį tik tais atvejais, kai nustatyti pažeidimai nekelia grėsmės socialinių paslaugų gavėjų interesams ir saugumui. Į socialinės globos įstaigą, kurios veiklos licencijos galiojimas yra sustabdytas, nauji socialinės globos paslaugos gavėjai nepriimami ir socialinė globa namuose nepradedama teikti naujiems šios paslaugos gavėjams iki tol, kol licencijos galiojimo sustabdymas panaikinamas.“

3. Pakeisti 24 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Socialinės globos įstaiga kartu su sprendimą dėl socialinės globos skyrimo priėmusia savivaldybe ar savivaldybe, kurios teritorijoje veikia socialinės globos įstaiga, kai asmeniui įstaigoje paslaugos teikiamos šalių susitarimu, koordinuoja socialinių paslaugų gavėjams reikalingų ir geriausiai jų socialinių paslaugų poreikius atitinkančių paslaugų tęstinumo užtikrinimą ir interesų apsaugą, kai sustabdomas ar panaikinamas socialinės globos įstaigos licencijos galiojimas, ar nustatoma, jog socialinė globa teikiama neturint licencijos ar nesilaikant licencijuojamos veiklos sąlygų. Jeigu asmeniui įstaigoje paslaugos teikiamos šalių susitarimu, socialines paslaugas jam organizuoja asmens gyvenamosios vietos savivaldybė, o kai teikiama institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) – savivaldybė, kurioje buvo paskutinė asmens deklaruota gyvenamoji vieta iki apsigyvenimo socialinės globos įstaigoje.“

 

6 straipsnis. 241 straipsnio pakeitimas

1. Papildyti 241 straipsnio 2 dalį 6 punktu:

6) duomenis apie asmenims teikiamas socialinės globos paslaugas teikti į SPIS, išskyrus, kai socialinė globa asmeniui teikiama savivaldybės sprendimu, ir informuoti socialinės paslaugos gavėjo gyvenamosios vietos savivaldybę, o kai teikiama institucinė socialinė globa (ilgalaikė, trumpalaikė) – paskutinės deklaruotos gyvenamosios vietos savivaldybę iki apsigyvenimo socialinės globos įstaigoje apie jiems teikiamą socialinę globą.“

2. Pakeisti 241 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Licencijos turėtojas institucinę socialinę globą turi teisę teikti tik licencijoje nurodytu veiklos patalpų adresu (-ais), nurodytai paslaugų gavėjų grupei, ne didesniam nei licencijoje  nurodytam socialinės globos gavėjų skaičiui.“

 

7 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio įstatymo 4 straipsnio 2, 3 dalis ir 5 straipsnio 1 dalį ir šio straipsnio 3 dalį, įsigalioja 2020 m. spalio 1 d.

2. Šio įstatymo 4 straipsnio 2, 3 dalys ir 5 straipsnio 1 dalis įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ar jos įgaliota institucija iki 2020 m. spalio 1 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

4. Paraiškos gauti licenciją teikti socialinę globą socialinės globos įstaigoje arba asmens namuose, pateiktos Socialinių paslaugų priežiūros departamentui iki 2022 m. sausio 1 d., yra nagrinėjamos ir sprendimai dėl licencijos išdavimo priimami vadovaujantis įstatymo nuostatomis, galiojusiomis iki šio įstatymo 4 straipsnio 2 ir 3 dalių ir 5 straipsnio 1 dalies įsigaliojimo dienos. 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas