Projektas

 

 

 

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS 2010 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. KS-117 „DĖL INFORMACIJOS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMO AUDIOVIZUALINĖMIS PRIEMONĖMIS PASLAUGŲ TEIKĖJĄ SKELBIMO TVARKOS“ PAKEITIMO

 

2019 m.                          d. Nr. KS-

Vilnius

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 342 straipsniu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

Pakeisti Lietuvos radijo ir televizijos komisijos 2010 m. gruodžio 22 d. sprendimą Nr. KS-117 „Dėl informacijos apie visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėją skelbimo tvarkos“ ir jį išdėstyti nauja redakcija:

LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA

 

SPRENDIMAS

DĖL INFORMACIJOS APIE VISUOMENĖS INFORMAVIMO AUDIOVIZUALINĖMIS PRIEMONĖMIS PASLAUGŲ TEIKĖJĄ SKELBIMO TVARKOS

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo 342 straipsniu, Lietuvos radijo ir televizijos komisija nusprendžia:

Nustatyti, kad:

1. Televizijos programų transliuotojai privalo skelbti šią informaciją:

1.1. televizijos programos transliuotojo pavadinimą;

1.2. buveinės adresą, kuriuo televizijos programos transliuotojas yra įsisteigęs;

1.3. televizijos programos transliuotojo duomenis, pagal kuriuos galima greitai, tiesiogiai ir veiksmingai kreiptis į televizijos programos transliuotoją: telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą arba interneto svetainės adresą;

1.4. priežiūros institucijos – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį;

1.5. savitvarkos institucijos – Visuomenės informavimo etikos asociacijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį.

2. Šio sprendimo 1 punkte nurodyta informacija turi būti:

2.1. skelbiama kiekvienos dienos televizijos programos pradžioje ir jos pabaigoje;

2.2. skelbiama lengvai įskaitomu tekstu, vienspalviame fone ir rodoma ekrane ne trumpiau kaip 1 minutę.

3. Užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai privalo skelbti šią informaciją:

3.1. užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo pavadinimą;

3.2. buveinės adresą, kuriuo užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjas yra įsisteigęs;

3.3. užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėjo duomenis, pagal kuriuos galima greitai, tiesiogiai ir veiksmingai kreiptis į užsakomosios visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugos teikėją: telefono ryšio numerį, elektroninio pašto adresą arba interneto svetainės adresą;

3.4. priežiūros institucijos – Lietuvos radijo ir televizijos komisijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį;

3.5. savitvarkos institucijos – Visuomenės informavimo etikos asociacijos – duomenis: pavadinimą, adresą ir telefono ryšio numerį.

4. Šio sprendimo 3 punkte nurodyta informacija turi būti:

4.1. paskelbta katalogo skelbimo arba kitoje paslaugų gavėjui lengvai prieinamoje vietoje, kurią paslaugų gavėjas rastų ne daugiau kaip trimis pelės paspaudimais;

4.2. skelbiama nuolat.

5. Televizijos programų transliuotojai ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjai gali sudaryti paslaugų gavėjams galimybę gauti ir kitą, šio sprendimo 1 ir 3 punktuose nenurodytą, informaciją apie televizijos programų transliuotojus ir užsakomųjų visuomenės informavimo audiovizualinėmis priemonėmis paslaugų teikėjus.

6. Šio sprendimo 5 punkte nurodyta informacija turi būti skelbiama šio sprendimo 2 ir 4 punktuose nustatyta tvarka.

 

 

Pirmininkas