Projektas

 

 

vALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTO TVIRTINIMO

 

2018 m. gegužės         d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2018 m.                   d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 2, 10, 20, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo 101 straipsniu įstatymo Nr. XIII-1062 įgyvendinimo“,
Komisija n u t a r i a:

1. Patvirtinti Energijos išteklių biržos šilumos aukciono reglamentą (pridedama).

Šis nutarimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir sąlygomis.

 

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos

2018 m. gegužės    d. nutarimu Nr. O3E-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠILUMOS AUKCIONO REGLAMENTAS

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

 

TURINYS

 

 

I skyrius. BENDROsios nuostatos...................................................................................... 3

II skyrius. DALYVAVIMO Šilumos aukcione Prielaidos ir SĄLYGOS............. 5

III SKYRIUS. ŠILUMOS AUKCIONO ORGANIZAVIMO TVARKA........................................ 7

iv skyrius. šilumos aukciono sistemos sutrikimai, prekybos klaidos  9

v skyrius. Šilumos Aukciono dalyvio įmokos....................................................... 10

VI SKYRIUS. ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS.............................................................................. 10

vii skyrius. KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJOS SKELBIMAS.................................... 11

VIII SKYRIUS. Reglamento keitimas............................................................................... 12

IX SKYRIUS. TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS..................................................12


 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 

1.    BALTPOOL UAB, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti bendrovė, yra energijos išteklių biržos operatorius, turintis šios veiklos vykdymui Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos išduotą licenciją.

 

2.    Energijos išteklių biržos operatorius organizuoja šilumos aukcioną, kurio tikslas – nustatyti prognozuojamą šilumos tiekėjo šilumos tiekimo veiklos vykdymui reikalingos šilumos kiekį, kurį šilumos tiekėjas atitinkamą kalendorinį mėnesį supirks iš nepriklausomų šilumos gamintojų ir (ar) kurį šilumos tiekėjas gamins pats, turimais šilumos gamybos įrenginiais. Iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamas ir (ar) paties šilumos tiekėjo gaminamas šilumos kiekis nustatomas atsižvelgiant į šilumos aukciono dalyvių pasiūlytą šilumos kainą ir aprūpinimo šiluma sistemos technines galimybes, laikantis taikytinuose teisės aktuose nustatytos prioritetų eilės.

 

3.    Šilumos aukciono reglamentas nustato elektroninės šilumos aukciono sistemos ir šilumos aukciono informacinės sistemos valdymo, palaikymo ir administravimo tvarką, šilumos aukciono procedūrinius reikalavimus.

 

4.    Reglamente vartojami apibrėžimai ir sąvokos:

4.1.      Aukciono diena – darbo diena, kai baigiasi pasiūlymų gaminti ir (ar) parduoti šilumos energiją (t. y. pavedimų parduoti) pateikimo elektroninėje šilumos aukciono sistemoje terminas ir šioje sistemoje skelbiama šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė.

 

4.2.      Dalyvio atstovas (atstovas) – dalyvio paskirtas asmuo, turintis jam suteiktus įgaliojimus atlikti įgaliojime nustatytus veiksmus, susijusius su registracija elektroninėje šilumos aukciono sistemoje, naudojimusi šia sistema bei dalyvio veikla šilumos aukcione.

 

4.3.      Elektroninė šilumos aukciono sistema (šilumos aukciono sistema) – Operatoriaus administruojama šilumos aukciono duomenų valdymo sistema, kurioje vyksta Operatoriaus organizuojamas šilumos aukcionas.

 

4.4.      Identifikaciniai duomenys – prisijungimui prie šilumos aukciono sistemos naudojami Operatoriaus dalyviui suteikti duomenys: elektroninės šilumos aukciono sistemos naudotojo (-ų) vardas (-ai) ir slaptažodis (-iai).

 

4.5.      Komisija – Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija.

 

4.6.      Nepriklausomas šilumos gamintojas – asmuo, gaminantis šilumą ir (ar) karštą vandenį ir parduodantis juos šilumos tiekėjui pagal šilumos pirkimo-pardavimo sutartį.

 

4.7.      Operatorius – Energijos išteklių biržos operatorius BALTPOOL UAB.

 

4.8.      Pavedimas – Pavedimas pirkti arba pavedimas parduoti.

 

4.9.      Pavedimas parduoti – teisiškai saistantis šilumos tiekėjo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis į atitinkamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą patiekti pagamintą šilumos kiekį ir (arba) nepriklausomo šilumos gamintojo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis į atitinkamą centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemą patiekti parduodamą šilumos kiekį.

 

4.10.    Pavedimas pirkti – šilumos tiekėjo pasiūlymas pavedime nurodytomis sąlygomis atitinkamoje centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemoje priimti šilumos tiekėjo pagamintą ir (ar) nepriklausomo šilumos gamintojo parduodamą šilumos kiekį.

 

4.11.    Prekybos įkainiai (šilumos aukciono dalyvio įmokų dydžiai) – Operatoriaus tinklalapyje skelbiami už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant šilumos aukcioną ir administruojant šilumos aukciono sistemą taikomi paslaugų įkainiai, kuriuos, suderinęs su Komisija, tvirtina Operatorius.

 

4.12.    Preliminari šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė – aukciono dieną šilumos aukciono sistemoje prieš pretenzijų dėl prekybos rezultatų pateikimo ir nagrinėjimo terminą skelbiama pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę. Preliminari šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė skelbiama nenurodant pasiūlymų kainų.

 

4.13.    Galutinė šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė – aukciono dieną šilumos aukciono sistemoje praėjus pretenzijų pateikimo ir nagrinėjimo terminui skelbiama pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę. Galutinė šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilė skelbiama nenurodant pasiūlymų kainų.

 

4.14.    Galutiniai šilumos aukciono rezultatai – šilumos tiekėjui nurodžius iš kiekvieno pardavėjo superkamus šilumos kiekius skelbiami galutiniai šilumos aukciono rezultatai, kuriuose nurodoma galutinė pavedimų parduoti eilė, išdėstyta pagal taikytinuose teisės aktuose nustatytą šilumos supirkimo prioriteto eilę, nurodant pasiūlymų kainas ir superkamus šilumos kiekius.

 

4.15.    Reglamentas – šis Šilumos aukciono reglamentas.

 

4.16.    Ryšio priemonės – dalyvio ir Operatoriaus komunikacijai naudojamos komunikavimo telefonu (įskaitant trumpąsias žinutes) ir (ar) elektroniniu paštu priemonės.

 

4.17.    Šilumos aukcionas (aukcionas) – taikytinų teisės aktų nustatyta tvarka Operatoriaus organizuojamas šilumos aukcionas, vykdomas per Operatoriaus administruojamą elektroninę šilumos aukciono sistemą.

 

4.18.    Šilumos aukciono dalyvio registracijos forma (Dalyvio anketa) – šilumos aukciono informacinėje sistemoje skelbiama Operatoriaus parengta tipinė forma, kurią privalo užpildyti ir (ar) atnaujinti bei Operatoriui pateikti kiekvienas asmuo, ketinantis tapti šilumos aukciono dalyviu ir (ar) esantis šilumos aukciono dalyviu (pasikeitus Dalyvio anketoje nurodytiems duomenims ir (ar) iškilus papildomų duomenų nurodymo ar kt. poreikiui), nurodydamas šilumos aukciono dalyvio registracijai elektroninėje šilumos aukciono sistemoje bei naudojimuisi šia sistema, dalyvavimui šilumos aukcione, šio aukciono organizavimui bei administravimui reikiamą informaciją (įskaitant, bet neapsiribojant, dalyvio įgaliotų asmenų kontaktinę informaciją).

 

4.19.    Šilumos aukciono dalyvio sutartis (Dalyvio sutartis) – sutartis, pasirašoma tarp Operatoriaus ir šilumos aukciono dalyvio dėl naudojimosi elektronine šilumos aukciono sistema, dalyvavimo šilumos aukcione sąlygų, šilumos aukciono sistemos ir duomenų valdymo sistemos naudojimo bei tvarkos.

 

4.20.    Šilumos aukciono dalyvis (Dalyvis) – šilumos tiekėjas ir (arba) nepriklausomas šilumos gamintojas, su Operatoriumi sudaręs Dalyvio sutartį ir šilumos aukciono sistemoje teikiantis pavedimą dėl šilumos energijos supirkimo, gamybos ir (ar) pardavimo.

 

4.21.    Šilumos aukciono informacinė sistema – Operatoriaus interneto svetainė www.baltpool.eu;

 

4.22.    Šilumos tiekėjas - asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją ir tiekiantis šilumą vartotojams pagal pirkimo-pardavimo sutartis.

 

4.23.    Taikytini teisės aktai:

 

Lietuvos Respublikos energijos išteklių rinkos įstatymas;

 

Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymas;

 

Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašas (toliau – Supirkimo tvarka);

 

Šilumos aukciono reglamentas.

 

4.24.    Tinklalapis – Operatoriaus interneto svetainė www.baltpool.eu.

 

5.    Nuorodos į laiko momentus ir intervalus

5.1.      Nuorodos į laiko momentus reiškia nuorodas į Lietuvos laiką (Rytų Europos laiko juostos laiką (UTC+2), įvertinant vasaros laiko pokytį (kai toks galioja)).

 

5.2.      Jeigu konkrečiam veiksmui atlikti nustatyta diena yra nedarbo diena, laikoma, kad terminas tam veiksmui atlikti sueina artimiausią kitą darbo dieną.

 

 

 

II SKYRIUS

DALYVAVIMO ŠILUMOS AUKCIONE PRIELAIDOS IR SĄLYGOS

 

 

6.    Dalyvavimo šilumos aukcione prielaidos ir sąlygos

6.1.      Dalyvauti šilumos aukcione, šilumos aukciono sistemoje teikti pavedimą pirkti arba pavedimą parduoti šilumos energiją gali asmuo, pateikęs Operatoriui tinkamai užpildytą Dalyvio anketą (kartu su anketoje nurodytais priedais) ir su Operatoriumi pasirašęs Dalyvio sutartį.

 

6.2.      Dalyvio anketos tipinę formą ir Dalyvio sutarties tipines sąlygas nustato ir viešai savo tinklalapyje skelbia Operatorius.

 

7.    Dalyvio anketa

7.1.      Asmuo, siekiantis dalyvauti šilumos aukcione, Operatoriui turi pateikti tinkamai užpildytą ir Dalyvio įgalioto atstovo pasirašytą nustatytos formos Dalyvio anketą kartu su anketoje nurodytais priedais.

 

7.2.      Dalyvio anketą teikiantis asmuo privalo užtikrinti, kad visa Dalyvio anketoje nurodyta informacija yra tikra ir teisinga, bei patvirtinti pridedamų dokumentų kopijų tikrumą teisės aktų nustatyta tvarka. Pasikeitus Dalyvio anketoje nurodytiems duomenims ir (ar) informacijai, taip pat tais atvejais, kai, Operatoriui pakoregavus Dalyvio anketos tipinę formą, iškyla papildomų duomenų ir (ar) informacijos nurodymo Dalyvio anketoje ar kitas poreikis, asmuo, iki dalyvavimo Šilumos aukcione, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo atnaujinti Dalyvio anketoje nurodytus ir (arba) pateikti papildomus duomenis ir (ar) informaciją Operatoriui, kartu pateikdamas tai patvirtinančius dokumentus (tinkamai patvirtintas jų kopijas).

 

8.    Dalyvio sutartis

8.1.      Operatorius, gavęs tinkamai užpildytą Dalyvio anketą (su visais reikiamais priedais), ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Dalyvio anketos gavimo dienos, Dalyvio anketą pateikusiam asmeniui pateikia Dalyvio sutartį pasirašymui. Nustatęs, kad asmens pateiktoje Dalyvio anketoje nurodyti ir (ar) kartu su ja pateikti duomenys ir (ar) informacija yra nepakankami Dalyvio sutarties sudarymui arba, kad tokios sutarties sudarymas su Dalyvio anketą pateikusiu asmeniu yra negalimas, Operatorius apie tai ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo Dalyvio anketos gavimo dienos informuoja Dalyvio anketą pateikusį asmenį, nurodydamas nustatytus Dalyvio anketos trūkumus ir nustatydamas tokių trūkumų pašalinimo terminus arba informuoja apie priežastis, dėl kurių Dalyvio sutarties sudarymas su tokiu asmeniu yra negalimas.

 

8.2.      Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasirašytos Dalyvio sutarties gavimo dienos, Operatorius Dalyvio nurodytiems elektroninės šilumos aukciono sistemos naudotojams Dalyvio nurodytais elektroninio pašto adresais išsiunčia prisijungimo prie šilumos aukciono sistemos identifikacinius duomenis.

 

8.3.      Dalyviui (jo nurodytiems šilumos aukciono sistemos naudotojams) suteikti identifikaciniai duomenys yra skirti išimtinai tik tam Dalyviui ir negali būti perduoti ar kitaip perleisti tretiesiems asmenims. Dalyvis yra atsakingas už identifikacinių duomenų saugojimą ir prisiima riziką dėl bet kokių nuostolių, kuriuos jis pats, Operatorius ar tretieji asmenys patyrė dėl netinkamo identifikacinių duomenų saugojimo ir (ar) naudojimo.

 

8.4.      Dalyvis yra asmeniškai ir visapusiškai atsakingas už visus veiksmus, atliktus prisijungus prie šilumos aukciono sistemos naudojant jam (jo nurodytiems šilumos aukciono sistemos naudotojams) suteiktus identifikacinius duomenis, įskaitant, bet neapsiribojant informacijos pateikimą, pavedimų teikimą, koregavimą, atšaukimą ir kt., bei tokių veiksmų pasekmes.

 

9.    Dalyvio patvirtinimai ir garantijos

9.1.      Dalyvis kiekvieną kartą šilumos aukciono sistemoje teikdamas pavedimą pirkti arba pavedimą parduoti šilumą patvirtina ir garantuoja Operatoriui ir kitiems šilumos aukciono dalyviams, kad:

 

9.1.1.    turi teisę ir visus reikiamus įgaliojimus sudaryti Dalyvio sutartį su Operatoriumi ir vykdyti prekybą šilumos aukcione, būtinus pagal Dalyvio įstatus, įstatymus ar kitus dokumentus, reglamentuojančius Dalyvio ūkinę veiklą;

 

9.1.2.    turi visas licencijas ir leidimus, kurie yra būtini Dalyvio prekybos šiluma šilumos aukcione vykdymui pagal galiojančius teisės aktus vykdyti;

 

9.1.3.    yra sudaręs bent vieną galiojančią šilumos pirkimo-pardavimo sutartį arba preliminarią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį su šilumos tiekėju ar nepriklausomu šilumos gamintoju;

 

9.1.4.    anketoje nurodyti duomenys yra tikri, visapusiški ir teisingi;

 

9.1.5.    susipažino su taikytinų teisės aktų reikalavimais ir žino bei supranta šilumos aukciono charakteristikas bei iš to kylančias rizikas, dalyvauja šilumos aukcione nuodugniai susipažinęs su taikomu reguliavimu ir įsipareigoja jo laikytis.

 

9.2.      Dalyvis įsipareigoja informuoti Operatorių raštu apie bet kokį įvykusį ar galimai įvyksiantį patvirtinimų ir garantijų pažeidimą nedelsdamas nuo tokių aplinkybių paaiškėjimo.

 

9.3.      Operatorius, nustatęs, kad Dalyvis neatitinka jam keliamų reikalavimų ir (ar) įvykusį dalyvio patvirtinimų ir garantijų pažeidimą, turi teisę įpareigoti Dalyvį per nustatytą terminą pašalinti trūkumus ir (ar) vienašališkai apriboti Dalyvio galimybę dalyvauti šilumos aukcione be išankstinio įspėjimo.

 

10Operatoriaus patvirtinimai ir garantijos

10.1.    Operatorius patvirtina ir garantuoja dalyviams, kad:

 

10.1.1.  turi reikiamus įgaliojimus ir leidimus vykdyti šilumos aukciono organizavimo ir šilumos aukciono sistemos administravimo veiklą;

 

10.1.2.  yra tinkamai įsteigtas ir organizuotas vadovaujantis jam taikomais teisės aktais.

 

 

 

III SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO ORGANIZAVIMO TVARKA

 

 

11Šilumos aukciono diena

11.1.    Šilumos aukcionai vyksta darbo dienomis - kiekvieno mėnesio 21 (dvidešimt pirmąją) kalendorinę dieną. Jeigu 21 (dvidešimt pirmoji) kalendorinė mėnesio diena yra nedarbo diena, aukcionas vyksta artimiausią po jos einančią darbo dieną.

 

12Informacijos, reikalingos šilumos aukciono organizavimui, deklaravimas

12.1.    Nepriklausomi šilumos gamintojai, kuriems yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, šilumos aukciono sistemoje deklaruoja ateinančio mėnesio šilumos kainos dedamąsias (kintamąją ir pastoviąją), nustatytas vadovaujantis Šilumos kainų nustatymo metodika ir išreikštas euro centais už kilovatvalandę (ct/kWh) cento šimtųjų dalių tikslumu, ne vėliau kaip 17 (septynioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną.

 

12.2.    Šilumos tiekėjas ateinantį mėnesį taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir jų apskaičiavimą šilumos aukciono sistemoje deklaruoja ne vėliau kaip 18 (aštuonioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Tokia informacija, šilumos tiekėjų šilumos aukciono sistemoje deklaruotų duomenų pagrindu, taip pat skelbiama Operatoriaus tinklalapyje. Palyginamųjų šilumos gamybos sąnaudų apskaičiavimas sistemoje deklaruojamas pateikiant šilumos tiekėjo atstovo parašu pasirašyto apskaičiavimo kopiją, kurioje nurodomi detalūs duomenys apie skaičiavimuose įvertintas šilumos gamybos sąnaudas, kaip tai nustatyta Supirkimo tvarkoje.

 

12.3.    Šilumos tiekėjas informaciją apie ateinančių 12 mėnesių prognozuojamą kasmėnesinį šilumos poreikį bei naudojamo kuro struktūrą, taikytinus skaičiuojant palyginamąsias šilumos sąnaudas, šilumos aukciono sistemoje deklaruoja ne vėliau kaip 18 (aštuonioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Tokia informacija, šilumos tiekėjų šilumos aukciono sistemoje deklaruotų duomenų pagrindu, taip pat skelbiama Operatoriaus tinklalapyje.

 

12.4.    Jeigu nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumos tiekėjas nurodytais terminais nedeklaruoja Reglamento 12.1−12.3 papunkčiuose nurodytų duomenų, laikoma, kad atitinkamai nepriklausomas šilumos gamintojas ir (ar) šilumos tiekėjas patvirtina, jog tokie duomenys išliko nepasikeitę, todėl galiojančiais laikomi vėliausiai tokio asmens pateikti duomenys.

 

13Pavedimų pirkti šilumos energiją teikimas

13.1.    Šilumos tiekėjas pavedimą pirkti šilumos energiją kitam kalendoriniam mėnesiui (nuo 2018-12-01 – antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio) konkrečiame šilumos aukcione pateikia ne vėliau kaip 18 (aštuonioliktąją) einamojo kalendorinio mėnesio dieną. Jeigu 18 (aštuonioliktoji) einamojo kalendorinio mėnesio diena yra nedarbo diena, šiame Reglamento punkte nurodytas veiksmas atliekamas artimiausią po šios nedarbo dienos einančią darbo dieną.

 

13.2.    Pavedime pirkti šilumos tiekėjas nurodo kitam (nuo 2018-12-01 – antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio) kalendoriniam mėnesiui taikomas palyginamąsias šilumos gamybos sąnaudas ir prognozuojamą atitinkamo mėnesio šilumos poreikį, nurodydamas reikšmingas aplinkybes, galinčias turėti įtakos šilumos aukciono dalyvių teikiamiems pavedimams parduoti šilumą (pvz., remonto, kiti techniniai darbai ar kitos priežastys, dėl kurių tam tikromis dienomis gali būti visiškai ar iš dalies apribotas šilumos poreikis visoje ar dalyje centralizuotos šilumos teikimo sistemoje).

 

13.3.    Šilumos tiekėjui šilumos aukciono sistemoje Reglamento 13.1 papunktyje nustatytais terminais nepateikus pavedimo pirkti, šilumos aukciono sistemoje pavedimas pirkti sugeneruojamas automatiškai ne vėliau kaip kitą einamojo kalendorinio mėnesio darbo dieną pagal šilumos tiekėjo šilumos aukciono sistemoje vėliausiai pateiktus duomenis, sutinkamai su Reglamento 12.4 papunkčio nuostatomis.

 

14Pavedimų parduoti šilumos energiją teikimas

14.1.    Pavedimas parduoti šilumos energiją kitam kalendoriniam mėnesiui (nuo 2018-12-01 – antram kalendoriniam mėnesiui po einamojo mėnesio) konkrečiame šilumos aukcione gali būti pateiktas po pavedimo pirkti pateikimo šilumos aukciono sistemoje iki Aukciono dienos 11.00 val.

 

14.2.    Pavedimą parduoti teikiantis Šilumos aukciono dalyvis privalo nurodyti ateinantį mėnesį siūlomą parduoti (pagaminti) šilumos kiekį ir šilumos kainą, išreikštą euro centais už kilovatvalandę (ct/kWh) euro cento šimtųjų dalių tikslumu.

 

14.3.    Nepriklausomų šilumos gamintojų, kuriems yra taikoma privaloma šilumos gamybos kainodara, teikiamame pavedime parduoti nurodyta šilumos kaina negali būti didesnė nei atitinkamam nepriklausomam šilumos gamintojui tam konkrečiam mėnesiui, kuriam vykdomas aukcionas, taikoma šilumos kaina (įskaitant kintamąją ir pastoviąją jos dalis), taip pat negali būti didesnė nei atitinkamo šilumos tiekėjo atitinkamos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

 

14.4.    Visais atvejais šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos negali būti didesnės nei šilumos tiekėjo atitinkamos centralizuoto aprūpinimo šiluma sistemos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos.

 

14.5.    Pavedimai, neatitinkantys Reglamento 14.1−14.4 papunkčiuose nustatytų reikalavimų, bus laikomi negaliojančiais.

 

14.6.    Iki pavedimų parduoti termino pateikimo pabaigos (iki Aukciono dienos 11 val.) Dalyviai gali koreguoti ir (ar) atšaukti jų pateiktus pavedimus parduoti.

 

14.7.    Pasibaigus pavedimų parduoti pateikimo terminui dalyviai nebegali keisti ir (ar) atšaukti anksčiau jų pateiktų pavedimų parduoti.

 

14.8.    Šilumos aukcione nepriklausomi šilumos gamintojai jų teikiamuose atskiruose pavedimuose parduoti turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai konkrečiais šilumos gamybos įrenginiais pagaminto ir į centralizuoto šilumos tiekimo sistemą patiekto šilumos kiekio apskaita yra atskira bei numatyta šilumos pirkimo–pardavimo sutartyje.

 

14.9.    Šilumos tiekėjai šilumos aukcione teikiamuose atskiruose pavedimuose parduoti turi teisę nurodyti atskirais šilumos gamybos įrenginiais pagamintiną šilumos kiekį ir (ar) skirtingą kainą tik tais atvejais, kai nurodytas atskiras šilumos gamybos įrenginys yra nurodytas šilumos tiekėjo sudarytame ir šilumos aukciono informacinėje sistemoje patalpintame šilumos gamybos įrenginių sąraše, kuriame pateikiami šilumos tiekėjo valdomi šilumos gamybos įrenginiai, turintys atskirą šilumos kiekio apskaitą.

 

14.10.  Remiantis šilumos aukciono dalyvio pateikto pavedimo parduoti duomenimis yra laikoma, kad:

 

14.10.1.            pavedime parduoti nurodytas šilumos kiekis laikomas maksimaliu šilumos kiekiu, kurį (jo dalį) dalyvis šiuo pavedimu siūlo ir sutinka parduoti;

 

14.10.2.            pavedime parduoti nurodyta kaina laikoma kaina, už kurią dalyvis siūlo ir sutinka parduoti visą pavedime nurodytą šilumos kiekį ar jos dalį.

 

15Preliminarios šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas

15.1.    Operatorius ne vėliau kaip iki aukciono dienos 12.00 val. šilumos aukciono sistemoje paskelbia preliminarią šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę, su kuria šilumos aukciono sistemoje gali susipažinti šilumos aukciono dalyviai.

 

15.2.    Skelbdamas preliminarią Šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę Operatorius šilumos aukciono sistemoje pateikia pavedimų parduoti eilę, išdėstytą pavedimuose parduoti siūlomos gaminti ir (ar) parduoti šilumos kainos didėjimo tvarka. Tais atvejais, kai skirtinguose pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos, sudarant šią pavedimų parduoti eilę laikomasi Supirkimo tvarkoje nustatytos prioritetų eilės. Tais atvejais, kai skirtinguose pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos yra vienodos ir tokie pavedimai parduoti priskirtini tai pačiai prioriteto eilei pagal Supirkimo tvarką, tokie pavedimai pateikiami vienoje (toje pačioje) preliminarioje šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės eilutėje.

 

15.3.    Preliminarioje šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nurodomi į šią eilę įtrauktuose pavedimuose parduoti nurodyti šilumos kiekiai. Šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos preliminarioje šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nenurodomos.

 

16Dalyvių pretenzijos dėl preliminarios šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės

16.1.    Jei dėl netinkamo šilumos aukciono sistemos veikimo ar kitų priežasčių šilumos aukciono sistemoje buvo pateiktas akivaizdžiai (iš esmės) klaidingas pavedimas ir dėl to būtų įvykdytas klaidingas sandoris, Šilumos aukciono dalyvis turi teisę iki Aukciono dienos 13 val. pateikti Operatoriui motyvuotą prašymą dėl tokio pavedimo atšaukimo.

 

16.2.    Operatorius ne vėliau kaip iki Aukciono dienos 16 val. priima sprendimą dėl tokio Dalyvio prašymo ir informuoja apie jį Dalyvį. Priimto sprendimo motyvus Operatorius turi pateikti Dalyviui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokio sprendimo priėmimo dienos.

 

16.3.    Vėliau nei Reglamento 16.1 papunktyje nustatytas terminas gautos Dalyvių pretenzijos nenagrinėjamos, ir pavedimai negali būti atšaukiami.

 

17Galutinės šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilės skelbimas

17.1.    Operatorius galutinę šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilę skelbia šilumos aukciono sistemoje iki Aukciono dienos 16 val.

 

17.2.    Šilumos aukciono dalyvių pavedimuose parduoti nurodytos šilumos kainos šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eilėje nenurodomos.

 

18Prognozuojamų superkamų šilumos kiekių iš kiekvieno dalyvio nustatymas

18.1.    Šilumos tiekėjas, vadovaudamasis galutine šilumos aukciono dalyvių pasiūlymų eile ir Supirkimo tvarkos nuostatomis, ne vėliau kaip iki kitos darbo dienos po Aukciono dienos 15.00 val. nustato prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius ir juos, kartu su sprendimo protokolu, deklaruoja šilumos aukciono sistemoje.

 

19Galutinių šilumos aukciono rezultatų skelbimas

19.1.    Šilumos tiekėjui pateikus į šilumos aukciono sistemą prognozuojamus iš kiekvieno aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius, šilumos aukciono sistemoje skelbiami galutiniai šilumos aukciono rezultatai.

 

 

 

IV SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO SISTEMOS SUTRIKIMAI, PREKYBOS KLAIDOS

 

 

20Visais šilumos aukciono sistemos sutrikimo atvejais Operatorius informuoja dalyvius iš karto, kai sutrikimas buvo pastebėtas, bei informuoja, kada šilumos aukciono sistemos veikimas bus atnaujintas.

 

21Esant šilumos aukciono sistemos sutrikimams, Dalyvių pavedimai gali būti teikiami ryšio priemonėmis, pateikiant užpildytą pavedimų pateikimo formą.

 

22Šilumos aukciono sistemos sutrikimo atvejais ir esant techninėms galimybėms, Operatorius turi teisę prekybos rezultatus paskelbti informuodamas Dalyvius ryšio priemonėmis.

 

23Įvertinęs šilumos aukciono sistemos sutrikimų mastą ir pobūdį, Operatorius turi teisę sustabdyti aukcioną ir (ar) panaikinti aukciono rezultatus ir (ar) perkelti aukcioną į kitą dieną, apie tai informuodamas Šilumos aukciono dalyvius.

 

 

V SKYRIUS

ŠILUMOS AUKCIONO DALYVIO ĮMOKOS

 

 

24Už Operatoriaus teikiamas paslaugas organizuojant šilumos aukcioną ir administruojant šilumos aukciono sistemą šilumos aukciono dalyviai moka su Komisija suderinto dydžio šilumos aukciono dalyvio įmokas, kurių dydis skelbiamas Operatoriaus tinklalapyje. Šilumos aukciono dalyvio mokėtinų įmokų dydis gali būti keičiamas tik iš anksto suderinus su Komisija. Pakeistas įmokos dydis šilumos aukciono dalyviams taikomos nuo jo paskelbimo momento arba nuo kitos Komisijos nurodytos tokio įmokos dydžio taikymo pradžios datos.

 

25Operatorius per 5 (penkias) darbo dienas po kalendorinio mėnesio pabaigos pagal taikomus su Komisija suderintus šilumos aukciono dalyvio įmokų dydžius šilumos aukciono dalyviui išrašo sąskaitą už dalyvavimą šilumos aukcione.

 

VI SKYRIUS

ATSAKOMYBĖS RIBOJIMAS

 

 

26Operatoriaus atsakomybė

26.1.    Operatorius neatsako už dalyvių patirtus nuostolius ar žalą, atsiradusius dėl :

 

26.1.1.  priešingos sandorio šalies pagal šilumos aukcione sudarytus sandorius įsipareigojimų nevykdymo ar netinkamo vykdymo;

 

26.1.2.  Operatoriaus pasikliovimo dalyvio nurodytais komunikavimo šaltiniais;

 

26.1.3.  valstybės valdžios institucijų ir (ar) teismo nurodymų vykdymo;

 

26.1.4.  bet kurio kito Dalyvio ar trečiojo asmens veikimo ar neveikimo;

 

26.1.5.  šilumos aukciono sistemos gedimo, neveikimo ar kitokio veiklos sutrikimo, įskaitant Operatoriaus naudojamų kitų asmenų teikiamų telekomunikacijos, kompiuterinių sistemų ir (ar) programinės įrangos, reikalingos šilumos aukciono sistemos veikimui, sutrikimus;

 

26.1.6.  bet kokio Dalyvių naudojamų telekomunikacijos priemonių, kompiuterinių sistemų ir programinės įrangos nepasiekiamumo, nepakankamumo ar netobulumo, dėl kurių Dalyviai negali naudotis / sutrinka naudojimasis šilumos aukciono sistema;

 

26.1.7.  Dalyvio dalyvavimo šilumos aukcione sustabdymo ir (ar) dalyvio pašalinimo iš šilumos aukciono šiame Reglamente ir taikytinuose teisės aktuose nustatytais atvejais.

 

26.2.    Operatoriaus atsakomybė nėra ribojama, kai žalos (nuostolių) padarymą tiesiogiai ar netiesiogiai lėmė Operatoriaus tyčia ar didelis neatsargumas.

 

27Nenugalimos jėgos aplinkybės

27.1.    Operatorius ir Dalyviai atleidžiami nuo atsakomybės atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, tai yra, tokioms aplinkybėms, kurių šalys negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti ir negalėjo užkirsti kelio tų aplinkybių ar jų pasekmių atsiradimui.

 

27.2.    Operatorius ar Dalyvis ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo dienos praneša dalyviams ir (ar) Operatoriui apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą.

 

27.3.    Atsiradus nenugalimos jėgos aplinkybėms, turinčioms ar galinčioms turėti tiesioginės ar netiesioginės įtakos Šilumos aukciono funkcionavimui, Dalyvis informuoja Operatorių, o Operatorius pagal poreikį informuoja kitus šilumos aukciono dalyvius ir pateikia:

 

27.3.1.  neįpareigojantį galimą nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos šilumos aukciono sistemos veiklai įvertinimą;

 

27.3.2.  pagrįstą informaciją dėl nenugalimos jėgos aplinkybių įtakos šilumos aukciono sistemos  veiklai dydžio bei trukmės.

 

27.3.3.  Operatoriui pareikalavus, Dalyvis nedelsdamas pateikia Operatoriui reikalaujamą informaciją, reikalingą nustatyti, ar susiklostė nenugalimos jėgos aplinkybės, ir įvertinti jų galimą poveikį dalyvavimui šilumos aukcionuose.

 

27.4.    Operatorius ir Dalyviai stengiasi neleisti atsirasti nenugalimos jėgos aplinkybių padariniams ar juos apriboti, siekdami kaip įmanoma greičiau atkurti įprastinę šilumos aukciono veiklą.

 

VII SKYRIUS

KOMUNIKACIJA IR INFORMACIJOS SKELBIMAS

 

 

28Operatoriaus vieši pranešimai

28.1.    Visiems Dalyviams skirta informacija ir pranešimai, įskaitant apibendrintą informaciją apie prekybos rezultatus, kaip tai nustato Reglamentas ir (ar) kiti teisės aktai, reglamentuojantys prekybą šilumos aukcione, skelbiami Operatoriaus tinklalapyje adresu www.baltpool.eu.

 

28.2.    Operatoriaus pranešimai ir informacija skelbiami lietuvių kalba. Operatoriaus pasirinkimu informacija papildomai gali būti skelbiama anglų ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.

 

29Operatoriaus ir Dalyvių tarpusavio komunikacija

29.1.    Operatoriaus ir Dalyvių tarpusavio komunikacija yra vykdoma naudojantis šilumos aukciono sistema arba ryšio priemonėmis. Operatoriaus pranešimų pateikimas dalyviui šilumos aukciono sistemos priemonėmis laikomas tinkamu dalyvio informavimu.

 

29.2.    Operatoriaus aktualūs kontaktiniai duomenys, kuriais privalo pasikliauti dalyviai komunikuodami su Operatoriumi ryšio priemonėmis, nurodomi Operatoriaus tinklalapyje adresu www.baltpool.eu.

 

29.3.    Dalyvis savo kontaktinius duomenis nurodo Dalyvio sutartyje, o esant kontaktinių duomenų pasikeitimams – apie tai nedelsiant, tačiau bet kuriuo atveju ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas privalo informuoti Operatorių raštu.

 

29.4.    Pranešimai ir kita informacija laikoma pristatyta išsiuntimo darbo dieną, jeigu ji buvo išsiųsta iki Operatoriaus darbo valandų pabaigos, arba kitą darbo dieną – jeigu ji buvo išsiųsti po Operatoriaus darbo valandų. Operatoriaus darbo valandos skelbiamos Operatoriaus tinklalapyje.

 

29.5.    Visi Operatoriaus ir dalyvių tarpusavio komunikavimo duomenys, telefoniniai pokalbiai ir (ar) informacija, pateikti EPS ar kitomis ryšio priemonėmis, Operatoriaus gali būti įrašomi ir saugomi laikantis galiojančių teisės aktų reikalavimų. Esant būtinybei, šie įrašai ir duomenys gali būti panaudojami ginčų sprendimui ir (ar) šilumos aukciono administravimo tikslais.

 

29.6.    Komunikacija tarp Operatoriaus ir dalyvio vykdoma lietuvių kalba. Operatoriaus sutikimu komunikacija su dalyviais gali būti vykdoma anglų ir (ar) kitomis užsienio kalbomis.

 

30Šilumos aukciono duomenys ir kita informacija

30.1.    Šilumos tiekėjas ne vėliau kaip einamojo kalendorinio mėnesio 15 dieną šilumos aukciono sistemoje deklaruoja, o Operatorius šilumos aukciono informacinėje sistemoje paskelbia informaciją apie praėjusio mėnesio faktinį šilumos poreikį, savo gamybos šaltiniuose pagamintą šilumos kiekį ir iš kiekvieno nepriklausomo šilumos gamintojo nupirktą šilumos kiekį.

 

30.2.    Šilumos aukciono administravimo tikslais Operatorius turi teisę naudotis visa informacija, gauta Dalyviams dalyvaujant šilumos aukcione. Operatorius negali atskleisti turimos neviešos informacijos apie dalyvius tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, numatytus Reglamente, įstatymuose ar kituose teisės aktuose.

 

30.3.    Operatorius turi teisę neidentifikuodamas konkrečių dalyvių viešai skelbti apibendrintus dalyvių techninius, finansinius ir kitus duomenis.

 

VIII SKYRIUS

REGLAMENTO KEITIMAS

 

 

31Reglamento nuostatos yra keičiamos Komisijos sprendimu teisės aktų nustatyta tvarka.

 

32Reglamento pakeitimai ir papildymai dalyviams yra privalomi nuo jų įsigaliojimo momento be išankstinio dalyvių patvirtinimo ir (ar) sutikimo.

 

33Viešai paskelbus apie Reglamento nuostatų pakeitimus, dalyviai įgyja teisę nutraukti Dalyvio sutartį per 14 dienų nuo pakeitimų įsigaliojimo, informuodami Operatorių apie tai raštu ne vėliau kaip likus 7 dienoms iki numatomo Dalyvio sutarties nutraukimo termino, tačiau bet kuriuo atveju dalyvis privalo įvykdyti visus savo įsipareigojimus Operatoriui ir kitiems šilumos aukciono dalyviams.

 

 

IX SKYRIUS

TAIKYTINA TEISĖ IR GINČŲ SPRENDIMAS

 

 

34Reglamentas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

 

35Kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šio Reglamento ir (ar) susijęs su šio Reglamento nuostatomis, jo pažeidimu ar galiojimu, sprendžiamas derybų būdu tarp ginčo šalių. Neišsprendus ginčo taikiai per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

 

36Nepriklausomo šilumos gamintojo ar šilumos tiekėjo skundus ir ginčus dėl šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka nagrinėja Komisija, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymu.

 

37Komisija išankstine privaloma skundų ir ginčų nagrinėjimo ne teisme tvarka pagal kompetenciją nagrinėja dalyvių ir kitų asmenų skundus bei ginčus dėl Operatoriaus veiklos. Tokie skundai ir ginčai nagrinėjami Energetikos įstatyme nustatyta tvarka.

 

 

____________________________