Projektas

                                                                                                                                                  

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TURTO PERDAVIMO ŠIAULIŲ LOPŠELIUI-DARŽELIUI „EGLUTĖ“

PATIKĖJIMO TEISE

 

2023 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 8 straipsnio 1 dalies 2 punktu ir įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gruodžio 23 d. sprendimu Nr. T-496 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunktį, atsižvelgdama į Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Statybos ir renovacijos skyriaus 2023-04-20 raštą Nr. SVA-212, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį materialųjį turtą − vertikalų keltuvą „A28 STEPPY“, skirtą transportuoti neįgaliajam vežimėlyje, įrengtą K. Korsako g. 6A, Šiauliuose, kurio įsigijimo vertė 11 374,90 Eur (su PVM), Šiaulių lopšeliui-darželiui „Eglutė“ valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise.

2. Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės merą pasirašyti šio sprendimo 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras