Projektas

 

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2013 M. GRUODŽIO 27 D. NUTARIMO NR. O3-761 „DĖL VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m.    d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 9 dalies 17 punktu, Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 9 straipsnio 1 dalies 7 punktu ir 26 straipsnio 1 dalies 4 punktu bei atsižvelgdama į Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) Šilumos ir vandens departamento Ekonominės analizės skyriaus 2019 m.        pažymą Nr. O5E-   „Dėl Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimo Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Komisija nutaria:

1. Pakeisti Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašą (toliau – Aprašas), patvirtintą Komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-761 „Dėl Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir išdėstyti jį nauja redakcija (pridedama).

2. Nustatyti, kad:

2.1. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 1 punkto redakcija:

1. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, vykdančių veiklą, kuriai reikalinga licencija, leidimas, ir (ar) kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – Asmenys) ir Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) viešai privalomos skelbti informacijos apie reguliuojamą veiklą reikalavimus.“

2.2. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 2 punkto redakcija:

2. Šis Aprašas taikomas Tarybai ir Asmenims, vykdantiems reguliuojamą veiklą, išskyrus Aprašo 8 punkte nurodytiems Asmenims, kurie gamtines dujas perka arba parduoda tik gamtinių dujų biržoje.“

2.3. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 3.2 punkto redakcija:

3.2. Pasikeitus reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos aprašui Asmenys jį viešai skelbia per 5 darbo dienas nuo pateikimo Tarybai termino pabaigos.“

2.4. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 4 punkto redakcija:

4. Asmenų interneto svetainėse turi būti skelbiama tik aktuali ir teisinga Apraše nurodyta informacija lietuvių kalba. Asmenys, neturintys savo interneto svetainių, Apraše nurodytą informaciją skelbia savivaldybių, kurių teritorijose vykdo reguliuojamą veiklą, interneto svetainėse arba teikia prašymą viešai skelbti ir (ar) tikslinti informaciją  Tarybai, kuri gautą informaciją paskelbia savo interneto svetainėje. Už prašyme viešai skelbti nurodytos informacijos pateikimą laiku ir teisingumą atsako Asmenys, kurių informacija yra skelbiama. Taryba iš Asmenų gautą viešai skelbiamą informaciją paskelbia/atnaujina per 5 darbo dienas.“

2.5. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo V skyriaus pavadinimo redakcija:

 

 

V SKYRIUS

TARYBOS VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SKELBIMO MASTAS, TVARKA IR SĄLYGOS“

 

2.6. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 17 punkto redakcija:

17. Taryba, neatskleisdama informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus sandorius, Tarybos interneto svetainėje skelbia informaciją, padedančią užtikrinti rinkos skaidrumą, konkurencingumą ir kontrolę.“

2.7. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 18 punkto pirmosios pastraipos redakcija:

18. Taryba savo interneto svetainėje:“

2.8. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 18.1.4 papunkčio redakcija:

18.1.4. tais atvejais, kai Taryba atlieka gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir/ar Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamąją analizę, ji skelbiama Tarybos tinklalapyje ne vėliau kaip prieš savaitę iki reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo;“

2.9. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 18.1.6 papunkčio redakcija:

18.1.6. Tarybos nustatytus alternatyvaus šilumos šaltinio techninius-ekonominius rodiklius;“

2.10. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 19 punkto redakcija:

19. Tarybai kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai viešai skelbiamai informacijai.“

2.11. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 20 punkto redakcija:

20. Tais atvejais, kai Taryba, gavusi listinguojamos energetikos įmonės informaciją, nurodytą kaip konfidencialią ir viešai neatskleistą, pagal teisės aktų reikalavimus privalo šią informaciją paviešinti, prieš skelbdama šią informaciją viešai, Taryba informuoja energetikos įmonę.“

2.12. nuo 2019 m. liepos 1 d. įsigalioja tokia šiuo nutarimu patvirtinto Aprašo 22 punkto redakcija:

22. Tarybos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.“

 

 

Komisijos pirmininkas                                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

PATVIRTINTA

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės

komisijos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu

Nr. O3-761

(Valstybinės kainų ir energetikos

kontrolės komisijos

2019 m.                d. nutarimo Nr. O3E-     redakcija)

 

 

VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Viešai skelbiamos informacijos tvarkos aprašas (toliau – Aprašas) reglamentuoja asmenų, vykdančių veiklą, kuriai reikalinga licencija, leidimas, ir (ar) kuriems taikomos valstybės reguliuojamos kainos, taip pat nepriklausomų šilumos gamintojų (toliau – Asmenys) ir Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (toliau – Komisija) viešai privalomos skelbti informacijos apie reguliuojamą veiklą reikalavimus.

2. Šis Aprašas taikomas Komisijai ir Asmenims, vykdantiems reguliuojamą veiklą, išskyrus Aprašo 8 punkte nurodytiems Asmenims, kurie gamtines dujas perka arba parduoda tik gamtinių dujų biržoje.

3. Asmenų vieša (viešai skelbiama) informacija, jei Asmenų veiklą reglamentuojantys teisės aktai ir šis Aprašas nenurodo kitaip, skelbiama tokia tvarka:

3.1. Asmenų interneto svetainėse, išskyrus atvejus, numatytus 4 punkte.

3.2. per 5 darbo dienas nuo jos gavimo arba patvirtinimo ar pasikeitimo;

3.3. pasikeitus reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos aprašui Asmenys jį viešai skelbia per 5 darbo dienas nuo pateikimo Komisijai termino pabaigos.

4. Asmenų interneto svetainėse turi būti skelbiama tik aktuali ir teisinga Apraše nurodyta informacija lietuvių kalba. Asmenys, neturintys savo interneto svetainių, Apraše nurodytą informaciją skelbia savivaldybių, kurių teritorijose vykdo reguliuojamą veiklą, interneto svetainėse arba teikia prašymą viešai skelbti ir (ar) tikslinti informaciją Komisijai, kuri gautą informaciją paskelbia savo interneto svetainėje. Už prašyme viešai skelbti nurodytos informacijos pateikimą laiku ir teisingumą atsako Asmenys, kurių informacija yra skelbiama. Komisija iš Asmenų gautą viešai skelbiamą informaciją paskelbia/atnaujina per 5 darbo dienas.

5. Kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi viešos informacijos skelbimo reikalavimai Asmenims.

 

II SKYRIUS

ASMENŲ, VEIKIANČIŲ DUJŲ SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

6. Asmuo, turintis gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:

6.1. nuolat skelbia tokią informaciją:

6.1.1. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;

6.1.2. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;

6.1.3. avarijos atveju – apie perdavimo sistemos operatoriaus eksploatavimo procedūras;

6.1.4. atitinkamus duomenis apie apibendrintą prognozuojamą ir faktinę perdavimo pajėgumų pasiūlą bei paklausą;

6.1.5. informaciją apie vamzdynų ir jungiamųjų vamzdynų prieinamumą bei jų naudojimą;

6.1.6. taisykles, taikomas perdavimo sistemos operatoriui prekybai balansavimo dujomis gamtinių dujų biržoje;

6.2. kartą per metus skelbia apibendrintą informaciją apie sudarytas dujų perdavimo sutartis;

6.3. kartą per mėnesį, per 20 kalendorinių dienų po ataskaitinio mėnesio pabaigos, paskelbia paromis išdėstytą informaciją apie atliktų balansavimo veiksmų, išlaidas, dažnumą ir apimtį, įskaitant, bet neapsiribojant sistemos naudotojams priskirtus neigiamus ir teigiamus disbalanso kiekius, perdavimo sistemos operatoriaus įsigytas balansavimo paslaugas, perdavimo sistemos operatoriaus įsigyjamus ir (ar) parduodamus gamtinių dujų kiekius vykdant sistemos techninį balansavimą, taip pat informaciją apie perdavimo sistemos operatoriaus neutralumo pinigų srautus.

6.4. kasdien skelbia:

6.4.1. suteiktus ir antrinėje rinkoje perleistus abipusio srauto pajėgumus;

6.4.2. planuotų ir neplanuotų nutraukimų kokybės rodiklius (nutraukimų skaičius ir trukmė). Informacija turi būti paskelbta už paskutinius 5 metus.

6.4.3. kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis perdavimo sistema.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ SKIRSTYMO OPERATORIAUS LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

7. Asmuo, turintis gamtinių dujų skirstymo operatoriaus licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:

7.1. nuolat skelbia tokią informaciją:

7.1.1. jeigu skirstymo operatorius vykdo garantinį tiekimą, garantinio tiekimo sąlygas, numatytas Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2014 m. spalio 10 d. įsakymu Nr. 1-248 „Dėl Gamtinių dujų tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo“, kurių privalo laikytis visi pažeidžiami vartotojai nuo garantinio tiekimo pradžios (jei nepasirinko kitos tiekimo įmonės);

7.1.2. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;

7.1.3. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą.

7.2. kartą per metus skelbia kitą informaciją, kuri būtina norint saugiai ir efektyviai naudotis skirstymo sistema.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO LEIDIMĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

8. Asmuo, turintis gamtinių dujų tiekimo leidimą, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:

8.1. nuolat skelbia detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;

8.2. kartą per metus paskelbia reguliuojamų kainų ir tarifų struktūrą.

 

 

 

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ SUSKYSTINTŲ GAMTINIŲ DUJŲ PAKARTOTINIO DUJINIMO LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

9. Asmuo, turintis suskystintų gamtinių dujų (toliau – SGD) pakartotinio dujinimo licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:

9.1. nuolat skelbia tokią informaciją:

9.1.1. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;

9.1.2. standartines paslaugų teikimo (sutarčių) sąlygas;

9.1.3. pertraukiamųjų pajėgumų naudojimo sąlygas;

9.1.4. SGD sistemos priežiūros planą;

9.1.5. atgabenamų SGD tvarkaraščio sudarymo principus ir tvarką;

9.1.6. maksimalų ir minimalų pajėgumų faktinį suvartojimą per mėnesį;

9.1.7. aplinkybes, kurios gali turėti įtakos sutartyje nustatytiems pajėgumams naudoti;

9.1.8. SGD infrastruktūros bei jungiamųjų taškų su kitomis sistemomis aprašymą;

9.1.9. jei taikytina, galimų sankcijų skyrimo ar kompensavimo mechanizmų vartotojams taisykles;

9.1.10. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;

9.2. pasibaigus finansiniams metams, ne vėliau kaip iki einamųjų metų gegužės 1 d., paskelbia:

9.2.1. SGD terminalo prijungimo prie magistralinio dujotiekio taške, minimalius ir maksimalius užpildymo pajėgumus;

9.2.2. gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumų maksimalias ir minimalias ribas;

9.2.3. gamtinių dujų patiekimo į gamtinių dujų perdavimo sistemą pajėgumus;

9.2.4. plaukiojančiosios SGD saugyklos talpinimo iš atplaukusio dujovežio maksimalų laiko periodą SGD kroviniui iškrauti;

9.2.5. metams į priekį skelbia ir, situacijai pasikeitus, atnaujina SGD terminalo priežiūros planus.

 

PENKTASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ LAIKYMO LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

10. Asmuo, turintis gamtinių dujų laikymo licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:

10.1. nuolat skelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina tokią informaciją:

10.1.1. prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus pakeitimus;

10.1.2. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;

10.2. kartą per metus paskelbia kainų ir tarifų struktūrą.

 

ŠEŠTATSIS SKIRSNIS

GAMTINIŲ DUJŲ GAVYBOS VEIKLĄ VYKDANČIŲ ĮMONIŲ, NUOSAVYBĖS TEISE VALDANČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ GAVYBOS TINKLUS IR JAIS PADUODANČIŲ IŠGAUTAS GAMTINES DUJAS Į LIETUVOS GAMTINIŲ DUJŲ SISTEMAS, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

11. Asmuo, vykdantis gamtinių dujų gavybos veiklą, nuosavybės teise valdantis gamtinių dujų gavybos tinklus ir jais disponuojantis išgautas gamtines dujas į Lietuvos gamtinių dujų sistemas, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:

11.1. nuolat skelbia tokią informaciją:

11.1.1. prijungimo prie sistemų ir tinklų kainų struktūrą, sąlygas bei numatomus pakeitimus;

11.1.2. detalų teikiamų reguliuojamų paslaugų aprašymą, įvardijant visas teikiamas paslaugas, jų apibūdinimą ir teikimo procedūrą;

11.1.3. duomenis apie sistemų ir tinklų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, faktines bei planuojamas (vienerių metų ir ilgesnio laikotarpio) investicijas į tinklų ir sistemų plėtrą;

11.2. kartą per metus paskelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina reguliuojamų kainų ir tarifų struktūrą.

 

III SKYRIUS

ASMENŲ, VEIKIANČIŲ ŠILUMOS SEKTORIUJE, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ ŠILUMOS TIEKIMO LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

12. Asmuo, turintis šilumos tiekimo licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu:

12.1. nuolat skelbia tokią informaciją:

12.1.1. teikiamų paslaugų aprašymą;

12.1.2. paslaugų teikimo atnaujinimo ir nutraukimo bei sutarties sudarymo, pratęsimo ir nutraukimo sąlygas;

12.1.3. numatomus paslaugų tiekimo sutarčių sąlygų pasikeitimus;

12.1.4. informaciją apie vartotojų ir/arba sistemos naudotojų teises bei skundų nagrinėjimą;

12.1.5. naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos aprašą.

12.2. kartą per metus paskelbia tokią informaciją:

12.2.1. duomenis apie veiklos pajamas;

12.2.2. duomenis apie atliktus pastato šildymo ir karšto vandens sistemos eksploatavimo darbus.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

KARŠTO VANDENS TIEKĖJŲ VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

13. Karšto vandens tiekėjas, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu, nuolat skelbia tokią informaciją:

13.1. teikiamų paslaugų aprašymą;

13.2. naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos aprašą.

 

TREČIASIS SKIRSNIS

REGULIUOJAMŲ NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

14. Reguliuojamas nepriklausomas šilumos gamintojas vadovaudamasis Aprašo 3 punktu nuolat skelbia naudojamą Reguliavimo apskaitos atskyrimo ir sąnaudų paskirstymo sistemos laisvos formos aprašą.

 

 

 

 

 

 

 

 

IV SKYRIUS

ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS IR GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS OPERATORIAUS VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ ENERGIJOS IŠTEKLIŲ BIRŽOS OPERATORIAUS LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

15. Asmuo, turintis energijos išteklių biržos operatoriaus licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu, nuolat skelbia tokią informaciją:

15.1. apibendrintus statistinius savaitės ir mėnesio prekybos biržoje duomenis apie perkamus ir parduodamus atskirų biokuro rūšių kiekius ir kainas;

15.2. likus ne mažiau kaip 1 savaitei informaciją apie vieno ar kelių produktų prekybos energijos išteklių biržoje sustabdymą.

 

ANTRASIS SKIRSNIS

ASMENŲ, TURINČIŲ GAMTINIŲ DUJŲ BIRŽOS OPERATORIAUS LICENCIJĄ, VIEŠAI SKELBIAMA INFORMACIJA

 

16. Asmuo, turintis gamtinių dujų biržos operatoriaus licenciją, vadovaudamasis Aprašo 3 punktu, nuolat skelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina statistinę dienos, savaitės ir mėnesio informaciją apie perkamų ir parduodamų gamtinių dujų kiekius bei kainas.

 

V SKYRIUS

KOMISIJOS VIEŠAI SKELBIAMOS INFORMACIJOS SKELBIMO MASTAS, TVARKA IR SĄLYGOS

 

17. Komisija, neatskleisdama informacijos, kuri laikoma komercine (gamybine) ar profesine paslaptimi, apie atskirus rinkos dalyvius ar atskirus sandorius, Komisijos interneto svetainėje skelbia informaciją, padedančią užtikrinti rinkos skaidrumą, konkurencingumą ir kontrolę.

18. Komisija savo interneto svetainėje:

18.1. nuolat skelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina tokią informaciją:

18.1.1. licencijuojamos ar leidimais reguliuojamos veiklos paslaugų kainas, gamtinių dujų tarifus buitiniams vartotojams;

18.1.2. atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų aptarnavimo mokesčius;

18.1.3. gamtinių dujų ir elektros energetikos sektoriaus perdavimo sistemos operatoriaus ir skirstymo sistemos operatoriaus dešimties metų tinklo plėtros plano įgyvendinimo vertinimo rezultatus;

18.1.4. tais atvejais, kai Komisija atlieka gerą praktinį pavyzdį turinčių Lietuvos ir/ar Europos Sąjungos šalių palyginamų ar analogiškų gamtinių dujų įmonių lyginamąją analizę, ji skelbiama Komisijos tinklalapyje ne vėliau kaip prieš savaitę iki reguliuojamų kainų gamtinių dujų sektoriuje nustatymo;

18.1.5. nepriklausomų šilumos gamintojų sąrašą, informaciją apie nepriklausomų šilumos gamintojų pripažinimą ar nepripažinimą nereguliuojamais;

18.1.6. Komisijos nustatytus alternatyvaus šilumos šaltinio techninius-ekonominius rodiklius;

18.1.7. maksimalias šilumos suvartojimo normas daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti;

18.1.8. biodujų supirkimo į gamtinių dujų sistemas tarifus ateinantiems kalendoriniams metams ne vėliau kaip prieš mėnesį iki jų taikymo pradžios;

18.1.9. gamtinių dujų ir elektros energijos tarifų struktūrą;

18.1.10. kartą per metus suderintus prijungimo prie gamtinių dujų sistemos įkainius;

18.1.11. kasmet apibendrintą informaciją apie per ataskaitinius metus iš vartotojų gautus skundus, prašymus ir paklausimus;

18.1.12. pusmetines gamtinių dujų ir elektros energetikos rinkos rinkų stebėsenos ataskaitas;

18.1.13. metinę gamtinių dujų tranzito per Lietuvos Respublikos teritoriją srautų stebėsenos ataskaitą;

18.1.14. ketvirtines energijos išteklių rinkos stebėsenos ataskaitas;

18.1.15. du kartus per metus gamtinių dujų kainų buitiniams vartotojams palyginimą Baltijos ir Europos šalyse.

18.2. kartą per mėnesį paskelbia ir, įvykus pasikeitimams, atnaujina tokią informaciją:

18.2.1. atnaujintą informaciją apie šilumos ir karšto vandens kainas bei jų struktūrą, reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų šilumos gamybos, geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo bei pardavimo kainas, paviršinių nuotekų tvarkymo kainas;

18.2.2. atnaujintus duomenis apie šilumos tiekėjų ir reguliuojamų nepriklausomų šilumos gamintojų taikomas nepadengtų kuro sąnaudų ar papildomai gautų pajamų dedamąsias;

18.2.3. kiekvieną mėnesį importuojamų į Lietuvą gamtinių dujų vidutinę mėnesio kainą.

19. Komisijai kituose teisės aktuose gali būti nustatyti papildomi reikalavimai viešai skelbiamai informacijai.

20. Tais atvejais, kai Komisija, gavusi listinguojamos energetikos įmonės informaciją, nurodytą kaip konfidencialią ir viešai neatskleistą, pagal teisės aktų reikalavimus privalo šią informaciją paviešinti, prieš skelbdama šią informaciją viešai, Komisija informuoja energetikos įmonę.

 

VI SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

21. Asmenys, pažeidę Aprašo nuostatas, atsako teisės aktų nustatyta tvarka.

22. Komisijos veiksmai ar neveikimas įgyvendinant Aprašą gali būti skundžiami teisės aktų nustatyta tvarka.

______________