ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

dĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2020 M. LIEPOS 2 D. SPRENDIMO NR. T-290 „DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VISOS DIENOS MOKYKLOS

TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 2 straipsnio 1 ir 2 dalimis, 1 straipsniu pakeisto Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 25 straipsnio 5 dalimi, Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašo, patvirtinto Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2020 m. liepos 2 d. sprendimu Nr. T-290 „Dėl Šiaulių miesto savivaldybės visos dienos mokyklos tvarkos aprašo patvirtinimo“, 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

13. Mokyklų, kurios vykdys VDM veiklą, sąrašas tvirtinamas Savivaldybės mero potvarkiu.“

2. Nustatyti, kad šis sprendimas, išskyrus 3 punktą, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d., o jo nuostatos pradedamos taikyti, kai naujai išrinkta 2023‒2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės taryba susirenka į pirmąjį posėdį.

3. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės Tarybos ir mero sekretoriatą, paskelbus 2023‒2027 metų kadencijos Šiaulių miesto savivaldybės tarybos susirinkimo datą, pranešti apie tai Teisės aktų registrui.

 

 

 

Savivaldybės meras