Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL SOCIALINIO VERSLO VYKDYMO GAIRIŲ PAREIŠKĖJAMS, TEIKIANTIEMS PARAIŠKAS PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2014–2020 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES, PATVIRTINIMO

 

 

2017 m.                        d.  Nr. 3D-

Vilnius

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. kovo 13 d. nutarimu Nr. 167 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos įgyvendinimo plano patvirtinimo“, 1.1.5 papunkčiu, atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Seimo 2016 m. gruodžio 13 d. nutarimu Nr. XIII-82 „Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės programos patvirtinimo“,16, 18.1, 63.16, 77, 109.5 punktus ir Socialinio verslo koncepciją, patvirtintą Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2015 m. balandžio 3 d. įsakymu Nr. 4-207 „Dėl socialinio verslo koncepcijos“, bei siekdamas užtikrinti sklandų socialinio verslo projektų, finansuojamų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos, patvirtintos 2015 m. vasario 13 d. Europos Komisijos sprendimu Nr. C(2015)842, įgyvendinimą kaimo vietovėse,

t v i r t i n u Socialinio verslo vykdymo gaires pareiškėjams, teikiantiems paraiškas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemones (pridedama).

 

 

Žemės ūkio ministras

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Įsakymą rengė Kaimo plėtros departamento (direktorė J. Stakėnienė, tel. 239 1020) Alternatyviosios veiklos skyriaus (vedėja I. Venciulytė, tel. 239 1266) patarėja I. Javičienė, tel. 239 8416.

 

Skelbti Teisės aktų registre ir ministerijos interneto tinklalapyje