Projektas Nr. XIVP-2486(2)

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMAS

 

 

NUTARIMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO Vi (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2023 m.             d. Nr. XIV-

Vilnius

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos Seimas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos Seimo statuto 89 straipsnio 12 dalimi, nutaria:

 

1 straipsnis.

Patvirtinti Lietuvos Respublikos Seimo VI (pavasario) sesijos darbų programą (pridedama).

 

 

 

Seimo Pirmininkas

 

                                                                                                                                                           

 

 

Teikia:

 

Seimo Pirmininkė                                                                                    Viktorija Čmilytė-Nielsen

 

 

Seimo Pirmininko

pirmasis pavaduotojas                                                                             Jurgis Razma


 

PATVIRTINTA

Lietuvos Respublikos Seimo

2023 m.              d. nutarimu Nr. XIV-

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO VI (PAVASARIO) SESIJOS DARBŲ PROGRAMA

(2023 M. KOVO 10 D. – BIRŽELIO 30 D.)

 

I SKYRIUS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PLANUOJAMI INICIJUOTI SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS BEI EKONOMINĖS POLITIKOS, TEISINGUMO IR TEISĖSAUGOS, ISTORINĖS ATMINTIES BEI LIETUVOS RESPUBLIKOS IR UŽSIENIO VALSTYBIŲ PILIEČIŲ NUOPELNŲ PAGERBIMO SRIČIŲ

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

1. Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriame numatoma sparčiau didinti neapmokestinamųjų pajamų dydį (toliau – NPD) darbuotojams ir vaikus auginantiems asmenims, siekiant šiai grupei taikomą NPD sparčiau artinti prie minimaliosios mėnesinės algos dydžio.

2. Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 461 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriame numatoma, kad Lietuvoje investicinių projektų vykdymo sąlygos po 2023 metų, jei visuotinis ekonominis neapibrėžtumas tęsis, nepablogės dėl reguliavimo pokyčių.

3. Įstatymų paketas, kuriuo siekiama geresnio ir teisingesnio sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo retas sveikatos būkles (ligas) turintiems žmonėms ir tikslingesnio lėšų, skiriamų labai retų žmogaus sveikatos būklių (ligų) gydymo išlaidoms kompensuoti, planavimo, taip pat tikslinti šių išlaidų kompensavimo pagrindinius principus didinant pacientų (jų atstovų) ir juos gydančių gydytojų įtraukimą į sprendimų priėmimą.

4. Transporto lengvatų įstatymo Nr. VIII-1605 pakeitimo įstatymas, kurio tikslas – didinti važiavimo keleiviniu transportu galimybes pažeidžiamiausių, didžiausią skurdo riziką patiriančių visuomenės grupių žmonėms (senatvės pensininkams, šeimoms, auginančioms vaikus).

5. Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymas, kurio tikslas – peržiūrėti Baudžiamojo kodekso XVI skyriaus „Nusikaltimai valstybės nepriklausomybei, teritorijos vientisumui ir konstitucinei santvarkai“ tam tikruose straipsniuose nustatytas sankcijas, siekiant užtikrinti proporcingą ir teisingą baudimą už pačias pavojingiausias nusikalstamas veikas.

6. Baudžiamojo kodekso 270, 2711 ir 2771 straipsnių pakeitimo įstatymas, kurio tikslas – pašalinti akivaizdžias teisinio reguliavimo spragas, sudarančias kliūtis efektyviems nusikalstamų veikų aplinkai tyrimams.

7. Įstatymų, kuriais siūloma didinti teisėjų ir prokurorų pareiginės algos koeficientus, paketas.

8. Įstatymų, kuriais siekiama spręsti bendrosios kompetencijos teismų darbo krūvio problemas, paketas.

9. Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas, kuriuo siūloma įteisinti naują atmintiną dieną – sausio 22-ąją, skirtą 1863–1864 m. Abiejų Tautų Respublikos tautų nacionalinio ir socialinio išsivadavimo sukilimui prieš Rusijos imperijos valdžią paminėti.

10. Įstatymų paketas, kurio tikslas – atnaujinti ir nauja redakcija išdėstyti valstybės apdovanojimus ir pasipriešinimo 1940–1990 metų okupacijoms dalyvių teisinio statuso pripažinimą ir karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų prilyginimą reglamentuojančius įstatymus, siekiant šios srities teisinio reguliavimo aktualumo, aiškumo ir suderinimo su galiojančiais teisės aktais.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

 1.  

nereg.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 461 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 2 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 2, 8 ir 59straipsnių pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Transporto lengvatų įstatymo
Nr. VIII-1605 pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Teisėjų darbo apmokėjimo įstatymo Nr. X-1771 priedo pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Prokuratūros įstatymo Nr. I-599 1 priedo pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Civilinio proceso kodekso pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Atmintinų dienų įstatymo Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 1.  

nereg.

Pasipriešinimo
1940–1990 metų okupacijų dalyvių teisinio statuso pripažinimo ir karių savanorių karinių laipsnių bei apdovanojimų prilyginimo įstatymo Nr. VIII-398 pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

 

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 

ANTRASIS SKIRSNIS

RESPUBLIKOS PREZIDENTO PALAIKOMI

SEIMO NARIŲ IR VYRIAUSYBĖS INICIJUOTI AR PLANUOJAMI INICIJUOTI SOCIALINĖS IR SVEIKATOS APSAUGOS BEI

EKONOMINĖS POLITIKOS SRITIES

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

1. Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio pakeitimo įstatymas, kurio tikslas – didinti socialinį teisingumą ir užtikrinti šalpos pensijos mokėjimą įsidarbinusiems asmenims, kurie negalią įgijo būdami vyresni negu 24 metų ir neturėdami minimalaus darbo stažo, taip pat senatvės pensijos amžių sukakusiems asmenims, kurie neturi teisės gauti socialinio draudimo pensijų.

2. Elektroninių ryšių įstatymo Nr. IX-2135 3, 37 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas, kuriuo siūloma, esant poreikiui, nustatyti pareigą valstybės ar savivaldybės valdomame statinyje įrengti elektroninių ryšių infrastruktūrą, ja naudotis ir (ar) ją aptarnauti, taip pat apibrėžti atvejus, kuriais tokia pareiga neatsiranda (pvz., dėl statinių, kurių paskirtis – užtikrinti nacionalinį saugumą, kurie pripažinti kultūros vertybe, yra viešosios susisiekimo infrastruktūros dalis), taip pat siūloma universaliąja kalbinio ryšio paslauga laikyti ir kalbinio ryšio paslaugą, kuri teikiama viešojo mobiliojo ryšio tinklu.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

 1.  

XIVP-2222

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 7 straipsnio 2 dalies pripažinimo netekusia galios įstatymas

Seimo nariai

Respublikos Prezidentas, SRDK, NTK

balandis–birželis

 1.  

nereg.

Elektroninių ryšių įstatymo

Nr. IX-2135 3, 37 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

SEIMO NARIŲ ARBA VYRIAUSYBĖS TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, KURIŲ SVARSTYMĄ SEIMO VI (PAVASARIO) SESIJOJE PALAIKO

RESPUBLIKOS PREZIDENTAS

 

1. Kompleksinės mokesčių reformos, skirtos didesniam teisingumui mokesčių sistemoje užtikrinti, įstatymai.

2. Ilgalaikės priežiūros reformos, kurios tikslas – integruoti sveikatos ir socialines paslaugas ir sukurti vieną naują jų modelį su tvariu finansavimo mechanizmu, padidinti šių ilgalaikės priežiūros paslaugų prieinamumą sparčiai senstančioje visuomenėje, įstatymai.

3. Numatomos peržiūrėti pensijų kaupimo sistemos tobulinimo įstatymai.

4. Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 pakeitimo įstatymas, kurio tikslas – mažinti vaikus auginančių asmenų skurdo riziką ir pajamų nelygybę didinant minimalias socialinio draudimo motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokas nuo 6 bazinių socialinių išmokų (toliau – BSI) dydžio iki 8 BSI.

5. Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymas, kurio tikslas – nustatyti draudimą teistiems juridiniams asmenims įgyti licencijas importuoti (eksportuoti) karinę įrangą.

6. Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymas, kurio tikslas – sudaryti reikiamas sąlygas paankstinti Lietuvos Respublikos ir kitų Baltijos šalių elektros energetikos sistemų sinchronizaciją su kontinentinės Europos elektros tinklais.

7. Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymas, kuriuo siekiama prisidėti prie Europos Sąjungos politikos aplinkosaugos, klimato kaitos ir kitais su miškais susijusiais klausimais įgyvendinimo, užtikrinti miško išteklių apsaugą, jų atkūrimo kokybę, numatyti gamtos vertybių apsaugai palankią miškininkystę.

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

1.

nereg.

Pensijų kaupimo sistemos patobulinimo įstatymai

Vyriausybė, Seimo nariai

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

2.

nereg.

Strateginių prekių kontrolės įstatymo Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo
Nr. XIVP-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė, Seimo nariai

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

3.

nereg.

Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė, Seimo nariai

Respublikos Prezidentas

kovas–birželis

 

II SKYRIUS

VYRIAUSYBĖS IR SEIMO KOMITETŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, ĮGYVENDINANTYS PASIRINKTUS PRIORITETUS

 

PIRMASIS SKIRSNIS

ATSAKINGA FINANSŲ POLITIKA

 

1. Sodros biudžeto planavimo ir atskaitomybės pagal socialinio draudimo rūšis įteisinimas.

2. Ekonominių sankcijų, baudų už nusikalstamas veikas, kitų baudų, teismo priteistų sumų valstybės naudai administravimo tobulinimas.

3. Didelių tarptautinių įmonių ir įmonių grupių įmonių mokamo pelno mokesčio pagal šalis skaidrumo didinimas.

4. Mokesčių įstatymuose nustatytų neterminuotų lengvatų ir kitų specialiųjų apmokestinimo sąlygų reglamentavimo peržiūra, savivaldybių finansinio savarankiškumo didinimas, nelygybės mokesčių srityje mažinimas, pažangių investicijų skatinimas ir mokesčių sistemos efektyvumo ir prognozuojamumo užtikrinimas.

5. Nacionalinių plėtros įstaigų konsolidavimo reformos reglamentavimo tikslinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžeto sandaros įstatymo Nr. IX-547 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         2.          

nereg.

NKL

Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX‑2112 2, 14, 26, 81, 86, 88, 93, 97, 105, 106, 110 straipsnių pakeitimo ir 89 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK

kovas

         3.          

XIVP-2480 ES,

XIVP-2481,

XIVP-2482,

XIVP-2483,

XIVP-2484

Įmonių atskaitomybės įstatymo Nr. IX-575 1, 2, 3, 26, 29 straipsnių, septintojo skirsnio pavadinimo, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo dešimtuoju skirsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

kovas

         4.          

nereg.

NKL

Mokesčių sistemos peržiūros įstatymai

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas, Vyriausybė

gegužė

         5.          

nereg.

Nacionalinių plėtros įstaigų įstatymo
Nr. XIII-1257 pavadinimo, 1, 4, 111 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK

gegužė

 

ANTRASIS SKIRSNIS

SOCIALIAI PAŽEIDŽIAMŲ VISUOMENĖS GRUPIŲ ĮGALINIMAS

 

1. Socialinio draudimo pensijų, vienišo asmens išmokos ir kitų pensinio pobūdžio išmokų apskaičiavimo nuostatų suderinimas su 2024 m. sausio 1 d. įsigaliosiančiais asmenų su negalia teisių apsaugos srities reformą įgyvendinančiais teisės aktais.

2. Specialiosios socialinės paslaugos – laikinojo atokvėpio ir jos finansavimo šaltinių reglamentavimas, fizinių asmenų kaip socialinių paslaugų teikėjų nustatymas, kadencijų ir nepriekaištingos reputacijos reikalavimų socialinių paslaugų įstaigų vadovams nustatymas.

3. Minimalių socialinio draudimo motinystės, tėvystės, vaiko priežiūros išmokų didinimas.

4. Veiksmingų, proporcingų ir atgrasančių sankcijų už nelegalų darbą, nedeklaruotą darbą ir užsieniečių įdarbinimo pažeidimus numatymas.

5. Savanoriškos veiklos reglamentavimo tobulinimas ir savanorio sąvokos apibrėžimas.

6. Palankesnių sąlygų skirti išmokas iš Garantinio fondo ir Ilgalaikio darbo išmokų fondo sudarymas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo
Nr. I-549
pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         2.          

nereg.

Socialinių paslaugų įstatymo  Nr. X-493 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         3.          

nereg.

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 111, 12, 18, 19, 21, 24, 25 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas, Vyriausybė

balandis

         4.          

nereg.

Užimtumo įstatymo
Nr. XII-2470 2, 4, 16, 20, 25, 302, 393, 41, 42, 43, 44, 45, 47, 48, 481, 56, 57, 58, 60 straipsnių pakeitimo ir 591, 592 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         5.          

nereg.

Savanoriškos veiklos įstatymo Nr. XI-1500 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         6.          

XIVP-2272

Garantijų darbuotojams jų darbdaviui tapus nemokiam ir ilgalaikio darbo išmokų įstatymo Nr. XII-2604 2, 6, 8, 10 ir 11 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, SRDK

kovas

 

TREČIASIS SKIRSNIS

STIPRI IR SAUGI LIETUVA

 

1. Asmens duomenų tvarkymo ir perdavimo trečiosioms valstybėms ar tarptautinėms organizacijoms nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais reglamentavimo tobulinimas.

2. Ribojamųjų priemonių nustatymo galimybės įteisinimas ir konkrečių ribojamųjų priemonių reaguojant į agresiją Ukrainoje nustatymas .

3. Administracinės atsakomybės už tarptautinių sankcijų, grynųjų pinigų deklaravimo ir pareigos pateikti tarptautinių mokėjimo operacijų duomenis pažeidimus sugriežtinimas.

4. Naujos Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimas.

5. Naujos Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos, kaip ilgalaikės valstybinės saugumo stiprinimo programos, patvirtinimas.

6. Statutinių įstaigų veiklos efektyvinimas.

7. Principinės kariuomenės struktūros plėtra.

8. Visapusiškos ir efektyvios sienos apsaugos ir kontrolės užtikrinimas, migracijos srautų valdymo efektyvinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Asmens duomenų, tvarkomų nusikalstamų veikų prevencijos, tyrimo, atskleidimo ar baudžiamojo persekiojimo už jas, bausmių vykdymo arba nacionalinio saugumo ar gynybos tikslais, teisinės apsaugos įstatymo Nr. XI-1336 1, 2, 7, 8, 26, 29, 34, 36, 37, 38, 39, 41, 43 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

kovas

         2.          

XIVP-2493,

XIVP-2494,

XIVP-2495,

XIVP-2496

Tarptautinių sankcijų įstatymo Nr. XIV-1020 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         3.          

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso 29, 212, 515, 589 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 1884 straipsniu pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         4.          

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Krašto apsaugos sistemos stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

balandis

 

         5.          

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Viešojo saugumo stiprinimo ir plėtros programos patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

kovas–balandis

 

         6.          

nereg.

Vidaus tarnybos statuto pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

balandis

 

         7.          

nereg.

Principinės kariuomenės struktūros, karių ir Lietuvos kariuomenės darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš valstybės biudžeto ir valstybės pinigų fondų (išskyrus darbuotojus, gaunančius darbo užmokestį iš Europos Sąjungos struktūrinės, kitos Europos Sąjungos finansinės paramos ir tarptautinės finansinės paramos lėšų (išskyrus techninės paramos lėšas), ribinio skaičiaus patvirtinimo įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

gegužė

         8.          

XIVP-2383,

XIVP-2384

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo
Nr. VIII-1666 I ir III skyrių, 4, 10, 16, 18, 23, 26 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 231 straipsniu ir nauju IX skyriumi įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė,

NSGK, URK, ŽTK

kovas–balandis

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

AUKŠTOS PRIDĖTINĖS VERTĖS EKONOMIKA

 

1. Sąlygų vykdyti 5G gairių projektą sudarymas.

2. Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų politikos formavimo ir įgyvendinimo funkcijų optimizavimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Kelių įstatymo
Nr. I-891 2 ir 5 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

balandis

         2.          

XIVP-2279 ES,

XIVP-2280

Elektroninės atpažinties ir elektroninių operacijų patikimumo užtikrinimo paslaugų įstatymo Nr. XIII-1120 1, 2, 3, 12, 13, 16, 17, 18 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 41, 42 straipsniais, V1, V2 skyriais įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK, NSGK, TTK

kovas–balandis

 

PENKTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS ŽALIASIS KURSAS

 

1. Žaliosios infrastruktūros, gamtinio karkaso sprendinių ir priemonių formavimo sąlygų teisinio reguliavimo tobulinimas.

2. Alternatyvių nusikalstamą veiką aplinkai kvalifikuojančių požymių – ekstremalusis įvykis arba didelė žala aplinkai – įteisinimas.

3. Transporto priemonių taršos matavimo, lokalių oro taršos problemų sprendimo reglamentavimo tobulinimas.

4. Gamtos vertybių apsaugai palankios miškininkystės numatymas ir miško išteklių apsaugos užtikrinimas. 

5. Ūkinės veiklos ribojimų nustatymas siekiant apsaugoti natūralias buveines, saugomas rūšis ir jų buveines, vandens telkinius ir jų pakrantes nuo sunaikinimo vykdant ūkinę veiklą.

6. Privačios nuosavybės teise priklausančios žemės paėmimo visuomenės poreikiams, įgyvendinant krašto apsaugos sistemos poreikius ir tikslus, įteisinimas, valstybinės žemės sklypų rezervavimo modelio nustatymas.

7. Sanitarinės apsaugos zonų teisinio reguliavimo tobulinimas.

8. Nuostatų, susijusių su žemės naudojimu, atsinaujinančių išteklių energetikos bendrijų veiklos sąlygomis, kompensacijomis kariuomenei, patikslinimas.

9. Biodegalų gamybai tinkamų žaliavų naudojimo tvarkos nustatymas, degalų tiekėjo sąvokos patikslinimas ir degalų sąvokos apibrėžimas.

10. Iškastiniam kurui 2023–2025 m. taikomų akcizų lengvatų sumažinimas arba jų atsisakymas, nuoseklus gazoliams, akmens anglims, koksui ir lignitui taikomų akcizų tarifų didinimas, akcizų šildymui skirtoms durpėms nustatymas ir nuoseklus jų didinimas.

12. Šilumos ūkio darnios plėtros gairių nustatymas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Saugomų teritorijų įstatymo Nr. I-301 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         2.          

nereg.

Baudžiamojo kodekso 270 ir 2771 straipsnių pakeitimo  įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         3.          

nereg.

Aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         4.          

nereg.

Aplinkos apsaugos įstatymo Nr. I-2223 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         5.          

nereg. ES

Miškų įstatymo
Nr. I-671 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, ERK

gegužė

         6.          

nereg.

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
Nr. XIII-2166 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         7.          

nereg.

Žemės įstatymo
Nr. I-446 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, NSGK

kovas–gegužė

         8.          

nereg.

Sanitarines apsaugos zonas reguliuojančių įstatymų pakeitimų įstatymai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         9.          

nereg. ES

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

gegužė

       10.        

nereg. ES

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

       11.        

XIVP-1185 ES, NKL

Akcizų įstatymo
Nr. IX-569 1, 2, 3, 27, 35, 36, 37, 38, 39, 41, 43, 581, 59 straipsnių, II skyriaus penktojo skirsnio pakeitimo, 40 straipsnio pripažinimo netekusiu galios ir Įstatymo papildymo 3 priedu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK

kovas

       12.        

XIVP-2400

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo
Nr. VIII-500 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

       13.        

XIVP-2331 ES, VK

Šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 3, 7, 8, 9, 10, 101, 12, 15, 17, 20, 22, 30, 32, 34, 35, 36, 37 straipsnių, aštuntojo ir vienuoliktojo skirsnių pavadinimų pakeitimo ir Įstatymo papildymo 82, 102, 291 straipsniais įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

kovas

       14.        

XIVP-2373

Radioaktyviųjų atliekų tvarkymo įstatymo
Nr. VIII-1190 11 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

kovas

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ILGAS IR VISAVERTIS SVEIKO ŽMOGAUS GYVENIMAS

 

1. Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo reglamentavimo tobulinimas užtikrinant asmens duomenų apsaugą.

2. Asmeninės gydytojų atsakomybės už vardinio vaistinio preparato vartojimą atsisakymas, šių vaistinių preparatų importo, įsigijimo, tiekimo, išrašymo ir skyrimo reglamentavimo tobulinimas. Mokslinių-reguliacinių patarimų teikimo instituto Lietuvoje įteisinimas.

3. Gydytojų administracinės naštos mažinimas.

4. Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos (LNSS) viešųjų įstaigų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, naujų veiklos rezultatų ir kokybės matavimo rodiklių įteisinimas.

5. Ilgalaikės priežiūros paslaugų teikimo modelio įgyvendinimo Lietuvoje reglamentavimas.

6. Nuostatų dėl teritorinių ligonių kasų konsolidavimo įteisinimas, naujos asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertinimo tvarkos nustatymas.

7. Naujų Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto  sudarymo mechanizmų numatymas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Pakartotinio sveikatos duomenų naudojimo įstatymo Nr. XIV-789 3, 7 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         2.          

nereg.

Farmacijos įstatymo
Nr. X-709
8, 11, 15, 17, 24, 28, 30, 33, 39, 551, 57, 59, 592 ir 61 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         3.          

nereg.

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 381, 49, 64 ir 65 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         4.          

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
Nr. I-1367 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         5.          

nereg.

NKL

Ilgalaikės priežiūros įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Respublikos Prezidentas, Vyriausybė, SRK

balandis–birželis

         6.          

XIVP-2341 VK,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, SRK

kovas–gegužė

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

ATKURTAS PASITIKĖJIMAS TEISINGUMO SISTEMA

 

1. Galimybės trečiųjų šalių advokatams, kurie naudojasi specialiu laikinosios apsaugos statusu, vykdyti advokato veiklą Lietuvos Respublikoje numatymas.

2. Jungtinių Tautų Priverstinio dingimo komiteto ir Jungtinių Tautų Komiteto prieš kankinimus rekomendacijų įgyvendinimas.

3. Civilinio ir baudžiamojo proceso efektyvinimas, apylinkių teismų ir šių teismų rūmų skaičių mažinimas, teismų išlaikymui skiriamų lėšų didinimas ir jų panaudojimo efektyvinimas.

4. Antstolių ir notarų veiklos reglamentavimo tobulinimas.

5. Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos kokybės gerinimas ir efektyvumo didinimas.

6. Asmens duomenų apsaugos reikalavimų tikslinimas.

7. Valstybės baudžiamosios politikos (kaip ultima ratio priemonės) sisteminis suderinimas ir subalansavimas.

8. Nuotolinės administracinių nusižengimų teisenos galimybės numatymas, administracinių nusižengimų teisenos ir administracinių ginčų nagrinėjimo reglamentavimo tobulinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Advokatūros įstatymo Nr. IX-2066 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         2.          

nereg.

Baudžiamojo kodekso 1001, 1003 ir 1131 straipsnių pakeitimo įstatymo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         3.          

nereg.

VK

Apylinkių teismų įsteigimo ir jų veiklos teritorijų nustatymo įstatymo Nr. I-2375 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         4.          

nereg.

VK

Antstolių įstatymo
Nr. IX-876 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         5.          

nereg.

Notariato įstatymo
Nr. I-2882 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         6.          

XIVP-2064

Seimo nutarimas „Dėl pritarimo Sauliaus Luko Kalėdos kandidatūros siūlymui į Europos Sąjungos Bendrojo Teismo teisėjus“

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         7.          

XIVP-2357 ES

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 29, 31, 32 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, TTK, SSPK

kovas–gegužė

         8.          

XIVP-2437,

XIVP-2438

Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo Nr. I-1374 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

kovas

         9.          

XIIIP-4856 ES,

XIIIP-4857,

XIIIP-4858,

XIIIP-4859

Baudžiamojo kodekso 156, 76, 178, 180, 181, 182, 183, 184, 1891, 190, 192, 195, 196, 197, 199, 1991, 1992, 200, 201, 203, 204, 206, 207, 208, 209, 212, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 2241, 246, 248, 253, 255, 256, 267, 2671, 270, 277 ir 281 straipsnių pakeitimo, Kodekso papildymo 2821 straipsniu ir Kodekso 177, 186 ir 298 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK

kovas

       10.        

XIVP-1869 ES,

XIVP-1870

Administracinių nusižengimų kodekso 12, 211, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 421, 484, 576, 577, 579, 581, 584, 587, 588, 589, 594, 608, 609, 616, 617, 619, 620, 621, 627, 644, 666, 671, 673, 675, 676, 678 straipsnių ir priedo pakeitimo, kodekso papildymo 5651 ir 5741 straipsniais bei 591 ir 677 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK

kovas–balandis

       11.        

XIIIP-4251 ES,

XIIIP-4252,

XIIIP-4253,

XIIIP-4254,

XIIIP-4255,

XIIIP-4256,

XIIIP-4257

Administracinių bylų teisenos įstatymo
Nr. VIII-1029 20, 23, 27, 28, 31, 33, 43, 117, 134, 138 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1151 ir 1381 straipsniais įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, TTK

balandis–birželis

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

VISUOMENĖS POREIKIUS ATITINKANTIS VIEŠASIS SEKTORIUS

 

1. Biudžetinių įstaigų valdymo efektyvumo, skaidrumo ir profesionalumo didinimas.

2. Naujo valstybės informacinių išteklių valdymo modelio įteisinimas.

3. Migrantų priėmimo sąlygų užtikrinimo funkcijų vienoje institucijoje konsolidavimas.

4. Policijos įstaigų sistemos optimizavimas ir darbo organizavimo efektyvinimas.

5. Valstybės tarnybos optimizavimas, efektyvumo ir profesionalumo didinimas, atsakomybės stiprinimas, lyderystės ugdymas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg. ES

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 2, 4, 8 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

kovas

         2.          

nereg.

Biudžetinių įstaigų įstatymo Nr. I-1113 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         3.          

nereg.

VK

Valstybės informacinių išteklių valdymo įstatymo Nr. XI-1807 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

balandis

         4.          

nereg.

Asmenų, represuotų už pasipriešinimą okupaciniams režimams, teisių atkūrimo įstatymo
Nr. I-180 3, 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         5.          

nereg.

Privalomojo turto ir verslo vertinimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK

balandis

         6.          

nereg.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 2, 3, 5, 67, 71, 79, 85, 108, 109, 113, 115, 1151, 118, 123, 1408, 14012,14019 ir 14021 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         7.          

nereg.

Policijos įstatymo
Nr. VIII-2048 2, 6, 7, 10, 14, 15, 16, 19, 25, 27, 29 ir 30 straipsnių pakeitimo, 17 ir 18 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         8.          

nereg.

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 22, 23 ir 26 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

gegužė

         9.          

XIVP-2066,

XIVP-2067,

XIVP-2068,

XIVP-2069,

XIVP-2070,

XIVP-2071,

XIVP-2072,

XIVP-2073,

XIVP-2074,

XIVP-2075,

XIVP-2076,

XIVP-2077,

XIVP-2078,

XIVP-2079,

XIVP-2080,

XIVP-2081,

XIVP-2082,

XIVP-2083,

XIVP-2084,

XIVP-2085,

XIVP-2086,

XIVP-2087,

XIVP-2088,

XIVP-2089,

XIVP-2090,

XIVP-2091,

XIVP-2092,

XIVP-2093,

XIVP-2094,

XIVP-2095,

XIVP-2096,

XIVP-2097,

XIVP-2098,

XIVP-2099,

XIVP-2100,

XIVP-2101,

XIVP-2102,

XIVP-2103

Valstybės tarnybos įstatymo Nr. VIII-1316 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, VVSK

balandis

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

VIENODOS STARTO POZICIJOS VISIEMS LIETUVOS ŽMONĖMS

 

1. Bendros mokymosi visą gyvenimą sistemos modelio nustatymas.

2. Sportininkų dvikryptės karjeros įteisinimas, trenerių pritraukimo į sporto klubus skatinimas, valstybės stipendijų ir rentų mokėjimo sportininkams sąlygų tikslinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

NKL

 

Neformaliojo suaugusiųjų švietimo ir tęstinio mokymosi įstatymo
Nr. VIII-822  
2, 4, 7, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 17 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 91 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         2.          

nereg.

Sporto įstatymo
Nr. I-1151 2, 11, 18, 24 ir 25 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         3.          

XIVP-2436

Seimo nutarimas „Dėl Gintaro Valinčiaus skyrimo Lietuvos mokslo tarybos pirmininku“

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

ASMENS IR VISUOMENĖS GYVENIMO KOKYBĘ KEIČIANTI KULTŪRA

 

1. Visuomenės ir verslo įsitraukimo į kultūros mecenatystę didinimas ir naujos mecenatų kategorijos – bendruomenės mecenato – sukūrimas.

2. Muziejų misijos ir funkcijų, atitinkančių šiuolaikinės visuomenės poreikius, apibrėžimas.

3. Lietuvos žiniasklaidos (medijų) paramos (VšĮ Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas) modelio atnaujinimas.

4. Atsakomybės už neteisėtą kūrinio ar gretutinių teisių objekto padarymą viešai prieinamo kompiuterių tinklais (internete) griežtinimas.

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg.

Mecenavimo įstatymo Nr. XIII-1198 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

balandis

         2.          

XIVP-2312

Muziejų įstatymo
Nr. I-930 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė,

KK

kovas

         3.          

XIVP-2355 ES,

XIVP-2356

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 2, 6, 19, 24, 27, 28, 48 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 191 ir 192 straipsniais įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, KK, NSGK

kovas–balandis

         4.          

XIVP-2454,

XIVP-2455

Baudžiamojo kodekso 191 ir 192 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

 

III SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ, SUSIJUSIŲ SU EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATŲ PERKĖLIMU IR ĮGYVENDINIMU, PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

PROJEKTAI, SUSIJĘ SU PRADĖTA EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS PAŽEIDIMO PROCEDŪRA ARBA SU EUROPOS KOMISIJOS PAKLAUSIMAIS DĖL ATITIKTIES EUROPOS SĄJUNGOS TEISEI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg. ES

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 šeštojo skirsnio ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

gegužė

         2.          

XIVP-2385

ES

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 67, 1408, 14012 straipsnių pakeitimo ir 14011, 14017 straipsnių pripažinimo netekusiais galios įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK, NSGK, URK, ŽTK

kovas–balandis

 

         3.          

XIVP-2392

ES

Reglamentuojamų profesinių kvalifikacijų pripažinimo įstatymo Nr. X-1478 1, 2, 5, 58, 59, 63 straipsnių ir 6 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 591 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

kovas

         4.          

XIVP-2442

ES

Nesąžiningos prekybos praktikos žemės ūkio ir maisto produktų tiekimo grandinėje draudimo įstatymo
Nr. XIV-409 2, 4 ir 21 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

kovas

         5.          

XIVP-2177

ES

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 2, 4, 383 ir 58 straipsnių pakeitimo įstatymo
Nr. XIV-726 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

kovas

 

ANTRASIS SKIRSNIS

PROJEKTAI, KURIAIS PERKELIAMOS ARBA ĮGYVENDINAMOS EUROPOS SĄJUNGOS TEISĖS AKTŲ NUOSTATOS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

nereg. ES

Įstatymas „Dėl Europos Sąjungos bei jos valstybių narių ir Armėnijos Respublikos bendrosios aviacijos erdvės susitarimo ratifikavimo“ ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

kovas

         2.          

nereg. ES

Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymo Nr. X-1809 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo ketvirtuoju2 skirsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

balandis

         3.          

nereg. ES

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo
Nr. I-1143 2, 41, 84, 911 straipsnių ir 2 priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, ERK

balandis

         4.          

nereg. ES

Konkurencijos įstatymo Nr. VIII-1099 8, 21, 36, 54, 55, 56, 57 straipsnių ir priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 551 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

balandis

         5.          

nereg. ES

Kelių transporto kodekso Nr. I-1628 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

gegužė

         6.          

nereg. ES

Transeuropinio transporto tinklo
(TEN-T) įgyvendinimo paspartinimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

gegužė

         7.          

XIVP-2401

ES

Aviacijos įstatymo
Nr. VIII-2066 2, 3, 5, 6, 16, 18, 35, 38, 41, 411, 46 ir 50 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo 191 ir 412 straipsniais, III
skyriaus papildymo vienuoliktuoju skirsniu ir 1, 2 ir 3 priedų pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

kovas

         8.          

XIVP-2326 ES,

XIVP-2327,

XIVP-2328,

XIVP-2329

 

 

Vienos valstybės ribas peržengiančio ribotos atsakomybės bendrovių jungimosi įstatymo
Nr. X-1367 pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK, SRDK

kovas–balandis

         9.          

XIVP-2447

ES

Metrologijos įstatymo Nr. I-1452 2, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 38 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK, ERK

kovas

       10.        

XIVP-2420

ES,

XIVP-2421,

XIVP-2422

Finansinių priemonių rinkų įstatymo
Nr. X-1024 3, 93 straipsnių ir priedo pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė, BFK, ERK

kovas

 

 

 

IV SKYRIUS

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI, KURIAIS ĮGYVENDINAMI KONSTITUCINIO TEISMO NUTARIMAI, VALSTYBĖS KONTROLĖS IR KITŲ INSTITUCIJŲ REKOMENDACIJOS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-2474

 

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo
Nr. XIV-1268 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         2.          

XIVP-2500

Vaiko minimalios ir vidutinės priežiūros įstatymo Nr. X-1238 2, 7, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 21, 22, 23, 24, 28, 29, 30 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         3.          

nereg.

 

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5, 9, 10, 11, 13, 14, 15 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         4.          

XIVP-2499

Žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo
Nr. I-1553 5, 8, 9, 14, 20, 21, 25, 26 ir 29 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         5.          

XIVP-2501

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo Nr. VIII-2043 10, 111 ir 33 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         6.          

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Valstybės pažangos strategijos „Lietuva 2050“ patvirtinimo“

Vyriausybė

Vyriausybė

birželis

         7.          

XIVP-2410

Sodininkų bendrijų įstatymo Nr. IX-1934 6 ir 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė

kovas

         8.          

XIVP-2183

Kelių transporto kodekso 81, 11, 171, 18, 182 straipsnių pakeitimo ir Kodekso papildymo 182 straipsniu įstatymas

Vyriausybė

Vyriausybė, EK

kovas

 

V SKYRIUS

KITI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KOMITETŲ IR KOMISIJŲ SIŪLOMI

TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

APLINKOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-2305

Alternatyviųjų degalų įstatymo Nr. XIV-196 6, 12, 23 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, LF

kovas

         2.          

XIVP-2207 GR

Ūkininko ūkio įstatymo Nr. VIII-1159 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Respublikos Prezidentas

AAK

kovas

         3.          

XIVP-1789

Miškų įstatymo
Nr. I-671 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

kovas

         4.          

XIVP-1104,

XIVP-1105

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo
Nr. VIII-500 2, 3, 10, 12 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

AAK, LF

balandis

 

         5.          

XIVP-890

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

balandis

 

         6.          

XIVP-1457

Medžioklės įstatymo Nr. IX-966 5 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 151 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

AAK, LSDPF

balandis

 

         7.          

XIVP-2284

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK, LF

gegužė

         8.          

XIVP-2332,

XIVP-2366

Valstybės paramos daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti) įstatymo Nr. I-2455 3 straipsnio pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

AAK, LKVIAK, LF

gegužė

         9.          

XIVP-2334

Žuvininkystės įstatymo Nr. VIII-1756 2, 6, 14, 141, 143, 144, 15, 20 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

AAK

gegužė

 

ANTRASIS SKIRSNIS

AUDITAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-2338,

XIVP-2339,

XIVP-2340

Seimo nutarimas „Dėl Vidaus audito tarnybos paskyrimo“ ir jo lydimieji teisės aktai

ADK

ADK

balandis–

birželis

         2.          

XIVP-2054

Centralizuotai valdomo valstybės turto valdytojo įstatymo
Nr. XII-791 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK

balandis–

birželis

         3.          

XIVP-521

Finansinių ataskaitų audito įstatymo Nr. VIII-1227 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK

kovas

         4.          

XIVP-1037,

XIVP-2023

Labdaros ir paramos įstatymo Nr. I-172 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ADK,

Seimo nariai

balandis–

birželis

         5.          

XIVP-1989

Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo Nr. IX-1253 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ADK

balandis–

birželis

         6.          

nereg.

Įstatymai ir Seimo nutarimai dėl valstybinio audito rekomendacijų įgyvendinimo

ADK

ADK

kovas–

birželis

 

TREČIASIS SKIRSNIS

MOKESČIAI, JŲ ADMINISTRAVIMAS, FINANSAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-2226

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 12 ir 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

gegužė

         2.          

XIVP-2060

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo
Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK

kovas–birželis

         3.          

XIVP-1913, XIVP-2044

Loterijų įstatymo
Nr. IX-1661 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

BFK

balandis

         4.          

XIIIP-1741

Skolų išieškojimo įmonių įstatymas

Seimo nariai

BFK, LVŽSF

kovas

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

EKONOMIKA, VERSLAS, ENERGETIKA, TRANSPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-473

Smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatymo Nr. VIII-935 2, 3 ir 9 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

gegužė

         2.          

XIVP-485

Kurortų ir kurortinių teritorijų darnaus vystymo įstatymas

Seimo nariai

EK,

TS-LKDF

gegužė

         3.          

XIVP-486

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo
Nr. I-1143 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

balandis

         4.          

XIVP-703,

XIVP-704,

XIVP-705

Šventosios jūrų uosto įstatymo Nr. X-910 4, 5, 7 ir 10 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK,

TS-LKDF

birželis

         5.          

XIVP-792,

XIVP-793

 

 

Fizinių asmenų bankroto įstatymo
Nr. XI-2000 29 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

EK

birželis

         6.          

XIVP-1050,

XIVP-1051

Valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo Nr. I-722 11 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

EK

balandis

         7.          

XIVP-1086

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 10, 12, 17, 18 ir 34 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK, PPK, LSF

gegužė

         8.          

XIVP-1300

Transporto lengvatų įstatymo VIII-1605 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK,

Seimo nariai

gegužė

         9.          

XIVP-1330,

XIVP-1436,

XIVP-1437

Elektros energetikos įstatymo
Nr. VIII-1881  pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

EK,

Seimo nariai

gegužė

       10.        

XIVP-1708,

XIVP-1709, XIVP-1710,

XIVP-2176

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
Nr. XIII-2166 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

EK

gegužė

       11.        

XIVP-2184

Kelių įstatymo
Nr. I-891 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

balandis

       12.        

XIVP-2371

Statybos įstatymo
Nr. I-1240 271 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK

gegužė

       13.        

XIVP-2418

Elektros energetikos sistemos sujungimo su kontinentinės Europos elektros tinklais darbui sinchroniniu režimu įstatymo Nr. XI-2052 preambulės, 2, 6, 61, 12, 13 ir 131 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

EK, LSF,
TS-LKDF

balandis

       14.        

XIIIP-3458,

XIIIP-3459, XIIIP-3460

Socialinio verslo plėtros įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Vyriausybė

EK

kovas

 

PENKTASIS SKIRSNIS

NACIONALINIS SAUGUMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-1808

Valstybės sienos ir jos apsaugos įstatymo
Nr. VIII-1666 2 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

birželis

 

         2.          

XIVP-2318,

XIVP-2319,

XIVP-2320

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

NSGK

kovas

         3.          

XIVP-2375

Krizių valdymo ir civilinės saugos įstatymoNr.VIII-971 40 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK, DFVL

kovas

         4.          

XIVP-2444

Nepaprastosios padėties įstatymo
Nr. IX-938 2, 13, 15, 16, 21, 22, 27 ir 28 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1272 1, 4, 5, 6 ir 7 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

kovas

         5.          

XIVP-2322,

nereg.

Vadovybės apsaugos įstatymo Nr. IX-1183 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

NSGK

kovas–balandis

         6.          

XIVP-2462

Strateginių prekių kontrolės įstatymo
Nr. I-1022 pakeitimo įstatymo
Nr. XIV-1738 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

kovas

         7.          

nereg.

Korupcijos prevencijos įstatymo Nr. IX-904 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

kovas–balandis

 

         8.          

XIVP-1878

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo
Nr. IX-705 2, 7, 19, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 40 ir 46 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

balandis

 

         9.          

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Viešųjų objektų atitikties Draudimo propaguoti totalitarinius, autoritarinius režimus ir jų ideologijas įstatymo 3 straipsnio nuostatoms vertinimo tarpinstitucinės komisijos sudarymo ir jos pirmininko skyrimo“

Seimo nariai

NSGK

balandis

 

       10.        

nereg.

Įstatymas „Dėl Estijos Respublikos Vyriausybės, Latvijos Respublikos Vyriausybės ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės susitarimo dėl sustiprinto bendradarbiavimo gynybos srityje ratifikavimo“

Vyriausybė

NSGK

birželis

 

       11.        

XIVP-1603,

XIVP-1604,

XIVP-1605,

XIVP-1606

Žvalgybos įstatymo Nr. VIII-1861 2, 5, 9, 13, 15, 18, 26, 29, 30, 31, 32, 37, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 49, 50, 53, 54, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70 straipsnių, priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 2 priedu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

NSGK, TTK

gegužė–birželis

 

       12.        

XIVP-1855

Kibernetinio saugumo įstatymo Nr. XII-1428 13 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

NSGK, LF

birželis

 

       13.        

XIVP-184

Teismų įstatymo
Nr. I-480 48 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NSGK

birželis

 

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

ŽEMĖS ŪKIS IR KAIMO PLĖTRA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-2237

Žemės ūkio paskirties žemės įsigijimo įstatymo Nr. IX-1314 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

kovas

         2.          

XIIIP-5119,

XIVP-188,

XIVP-422,

XIVP-2020,

XIVP-2238,

XIVP-2239

Žemės įstatymo
Nr. I-446 pakeitimo
įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

KRK

kovas–birželis

         3.          

XIVP-180

Veterinarijos įstatymo Nr. I-2110 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

kovas–balandis

         4.          

XIIIP-4687,

XIVP-2297

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo
Nr. VIII-359 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

KRK

kovas– birželis

         5.          

XIVP-378

Augalų apsaugos įstatymo Nr. I-1069 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK, LSDPF

kovas–birželis

         6.          

XIIIP-5004

Ūkio subjektų, perkančių- parduodančių žalią pieną ir prekiaujančių pieno gaminiais, nesąžiningų veiksmų draudimo įstatymo
Nr. XII-1907 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

kovas–birželis

         7.          

XIIIP-5052,

XIIIP-5220

Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

KRK

kovas–birželis

         8.          

XIVP-478

Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo Nr. IX-987 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

KRK

kovas–birželis

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

SOCIALINĖ APSAUGA IR DARBAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-2406,

nereg.

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK

kovas

         2.          

XIVP-528,

XIVP-725,

XIVP-928,

XIVP-1272,

XIVP-1607,

XIVP-1883,

XIVP-2166

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK, DFVL, LSDPF

kovas–birželis

         3.          

nereg.

Įstatymo ,,Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

balandis–birželis

         4.          

XIVP-2413,

XIVP-2414

Vaiko teisių apsaugos pagrindų įstatymo
Nr. I-1234 2, 29 ir 49 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 366 straipsniu įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

SRDK, TTK, ŽTK,

SSPK, DFVL

balandis–birželis

         5.          

XIVP-844

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 2, 16, 18 straipsnių ir III skyriaus pavadinimo pakeitimo bei Įstatymo papildymo 122 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

SRDK

balandis–birželis

         6.          

XIVP-284,

XIVP-2196

Šalpos pensijų įstatymo Nr. I-675 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRDK, NTK, DFVL

balandis–birželis

         7.          

XIVP-1045

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8 ir 17 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRDK

balandis–birželis

         8.          

XIVP-187

Valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-730 4, 5 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymo Nr. XIII-789 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

PK

SRDK, PK

gegužė–birželis

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SVEIKATOS APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-1690

Seimo nutarimas „Dėl Nacionalinės darbotvarkės narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės, vartojimo prevencijos ir žalos mažinimo klausimais iki 2035 metų patvirtinimo“

Vyriausybė

SRK, PPK

kovas–balandis

         2.          

XIVP-278,

XIVP-865,

XIVP-1298,

XIVP-1968,

nereg.

Sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, LF, LVŽSF,

TS-LKDF

kovas–birželis

         3.          

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo Nr. I-857 pakeitimo įstatymai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK

kovas–birželis

         4.          

XIVP-1378,

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, DFVL

kovas–birželis

         5.          

nereg.

Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo
Nr. I-1367 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK

kovas–birželis

         6.          

nereg.

Sveikatos sistemos įstatymo Nr. I-552 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK

kovas–birželis

         7.          

XIVP-163,

XIVP-164,

XIVP-165,

nereg.

Odontologų rūmų įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

SRK,
TS-LKDF

gegužė–birželis

         8.          

XIVP-762,

XIIIP-685, XIIIP-3234

Psichologų praktinės veiklos įstatymai

Seimo nariai

SRK, PPK,  SSPK, LVŽSF,

TS-LKDF

gegužė–birželis

         9.          

XIVP-1867,

nereg.

Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK,

TS-LKDF

gegužė–birželis

       10.        

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

SRK

kovas–birželis

       11.        

XIVP-1496

Tam tikrų dopingo medžiagų kontrolės įstatymo Nr. XII-1672 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK

kovas–balandis

       12.        

XIVP-1000,

XIVP-1001,

nereg.

Medicinos praktikos įstatymo Nr. I-1555 3 straipsnio pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

SRK

kovas–birželis

       13.        

nereg.

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė, Seimo nariai

SRK

kovas–birželis

       14.        

XIVP-2062

Papildomosios ir alternatyviosios sveikatos priežiūros įstatymo
Nr. XIII-2771 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

SRK

kovas–gegužė

 

DEVINTASIS SKIRSNIS

KULTŪRA IR VISUOMENĖS INFORMAVIMAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-1796,

XIVP-1797,

XIVP-2468,

XIVP-2469

nereg.

Visuomenės informavimo įstatymo Nr. I-1418 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

KK,

NSGK

kovas–birželis

         2.          

XIIIP-5324 VK

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo
Nr. XIII-2166 2, 60, 66 straipsnių ir V skyriaus šeštojo skirsnio pavadinimo pakeitimo įstatymas

PK

PK

kovas–birželis

 

DEŠIMTASIS SKIRSNIS

ŠVIETIMAS, MOKSLAS, SPORTAS

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-823,

XIVP-1214

Švietimo įstatymo
Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ŠMK, DFVL

gegužė–birželis

         2.          

XIVP-1320,

XIVP-1507

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. XI-242 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

ŠMK, LF

kovas–birželis

         3.          

XIVP-1368

Valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymo Nr. XIII-198 5 priedo pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŠMK, DFVL

gegužė–birželis

         4.          

XIVP-1873

Valstybės apdovanojimų įstatymo Nr. IX-957 4, 7, 11, 19 straipsnių pakeitimo, Įstatymo papildymo aštuntuoju ir devintuoju skirsniais ir 42 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LKVIAK

kovas–birželis

         5.          

XIVP-1918, XIVP-1951,

XIVP-2227, XIVP-2269,

nereg.

Sporto įstatymo
Nr. I-1151 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Vyriausybė,

Seimo nariai

SRK, ŠMK,

JSRK,

TS-LKDF

balandis–birželis

         6.          

XIVP-2291

Seimo apdovanojimo – Aleksandro Stulginskio žvaigždės įstatymo Nr. XIV-117 3 ir 6 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŠMK, LVŽSF

kovas

         7.          

XIVP-2377

Valstybinės lietuvių kalbos komisijos įstatymo Nr. I-108 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

ŠMK, LF

kovas

         8.          

XIVP-1624

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2011 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. XI-1322 „Dėl Lietuvos muzikos ir teatro akademijos statuto patvirtinimo“ pakeitimo“

Vyriausybė

ŠMK

birželis

         9.          

XIVP-2427

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo 2021 m. sausio 7 d. nutarimo
Nr. XIV-154 „Dėl Lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisijos patvirtinimo“ pakeitimo“

Seimo nariai

ŠMK

kovas

       10.        

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Lietuvos Respublikos mokslo, technologijų ir inovacijų ilgalaikės politikos krypčių“

Seimo nariai

ATK, LSF

kovas–birželis

       11.        

XIVP-1715

Seimo nutarimas „Dėl 2024 metų paskelbimo NATO ir Europos Sąjungos, Dainų šventės bei Antano Smetonos ir Sofijos Smetonienės metais“

Seimo nariai

ŠMK, LKVIAK

balandis–gegužė

       12.        

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl atmintinų metų nustatymo tvarkos“ pakeitimo

Seimo nariai

LKVIAK

kovas–birželis

       13.        

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl Laisvės kovų tyrimų, įamžinimo ir sklaidos programos patvirtinimo“

Seimo nariai

LKVIAK

kovas–birželis

 

VIENUOLIKTASIS SKIRSNIS

TEISĖ IR TEISĖTVARKA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-1479

 

Konstitucijos 52 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

NTK, LF

kovas–birželis

         2.          

XIVP-1373,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

NSGK, TTK,

SSPK

kovas–birželis

         3.          

XIVP-428

Asociacijų įstatymo Nr. IX-1969 2, 8, 9, 12, 13, 15 ir 16 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

gegužė

         4.          

XIVP-1377

Kriminalinės žvalgybos įstatymo Nr. XI-2234 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK

kovas–balandis

         5.          

XIVP-1241,

XIVP-1508,

XIVP-1645,

XIVP-1646

Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo
Nr. VIII-2043 pakeitimo įstatymas ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTK, LSF, LSDPF

balandis–birželis

         6.          

XIVP-1694,

XIVP-1695,

XIVP-1696,

XIVP-1697,

XIVP-2049,

XIVP-2050,

XIVP-2051

Civilinės sąjungos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TTK, ŽTK, LF

balandis

         7.          

XIVP-2416

Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos įstatymo
Nr. VIII-1591 11, 17, 18, 19, 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TTK, ŽTK,

SSPK, LSDPF

balandis–gegužė

         8.          

XIVP-992,

XIVP-1798,

XIVP-2224,

XIVP-2361

Seimo statutai „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto
Nr. I-399 pakeitimo“

Seimo nariai

NSGK, TTK, VVSK, LSDPF

kovas–gegužė

         9.          

XIVP-2380,

XIVP-2411,

XIVP-2419,

nereg.

 

Baudžiamojo proceso kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTK, ŽTK,

SSPK. LSDPF

kovas–birželis

       10.        

XIVP-2404,

XIVP-2405

Bausmių vykdymo kodekso 96 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTK, DFVL

kovas–balandis

       11.        

XIIIP-1159,

XIIIP-1160,

XIVP-1717

Civilinio kodekso pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Vyriausybė,

Seimo nariai

TTK, ŽTK, LF

kovas–birželis

       12.        

XIVP-627,

XIVP-628

Valstybinės kalbos įstatymo Nr. I-779 16 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

TTK, LSDPF

birželis

       13.        

XIVP-2270,

XIVP-2304

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TTK, LSF

balandis

 

DVYLIKTASIS SKIRSNIS

VIEŠASIS ADMINISTRAVIMAS, VIETOS SAVIVALDA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-700

Valstybės vėliavos ir kitų vėliavų įstatymo Nr. I-1497 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

VVSK

kovas

 

 

TRYLIKTASIS SKIRSNIS

ŽMOGAUS TEISIŲ APSAUGA

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

Svarstymo mėnuo

         1.          

XIVP-1850,

XIVP-1851,

XIVP-2364

Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo
Nr. I-1057 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

ŽTK, LF,

LSF

kovas–birželis

         2.          

XIVP-893

Seimo nutarimas „Dėl valstybės pripažinimo suteikimo Senovės baltų religinei bendrijai „Romuva“

Seimo nariai

ŽTK, LF

kovas–birželis

         3.          

nereg.

Lygių galimybių įstatymo Nr. IX-1826 pakeitimo įstatymas

Vyriausybė

ŽTK

kovas–birželis

         4.          

XIVP-693,

XIVP-694,

XIVP-695

Nepriklausomybės gynėjų ir kitų nukentėjusių nuo 1991 m. sausio
11–13 d. ir po to vykdytos SSRS agresijos asmenų teisinio statuso pripažinimo įstatymo
Nr. VIII-1517 3 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LKVIAK

kovas–birželis

         5.          

XIVP-2343

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centro įstatymo
Nr. VIII-238 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LKVIAK

kovas–birželis

 

VI SKYRIUS

SEIMO FRAKCIJŲ IR SEIMO NARIŲ SIŪLOMI TEISĖS AKTŲ PROJEKTAI

 

PIRMASIS SKIRSNIS

DARBO PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

         1.          

XIVP-2440

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

         2.          

XIVP-2445

 

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

         3.          

nereg.

Profesinio mokymo įstatymo
Nr. VIII-450 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

         4.          

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

DPF

         5.          

nereg.

Civilinio kodekso 4.84 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

         6.          

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

         7.          

nereg.

Pensijų kaupimo įstatymo
Nr. IX-1691 29 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

         8.          

nereg.

Baudžiamojo proceso kodekso 176, 240 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

         9.          

XIVP-2473

Transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo įstatymo Nr. IX-378 26 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DPF

 

ANTRASIS SKIRSNIS

DEMOKRATŲ FRAKCIJOS „VARDAN LIETUVOS“ SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

           1.          

XIVP-1884,

XIVP-2452

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

DFVL

           2.          

XIIIP-5330

Sodininkų bendrijų įstatymo
Nr. IX-1934 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

           3.          

XIVP-2451

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5, 461, 47 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

           4.          

XIVP-2256,

XIVP-2449

Pareigūnų ir karių valstybinių pensijų įstatymo Nr. I-693 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

DFVL

           5.          

XIVP-2335,

XIVP-2450

Valstybinių pensijų įstatymo
Nr. I-730 2 straipsnio pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

DFVL

           6.          

XIVP-2456

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymo Nr. IX-110 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

           7.          

XIVP-1213

Teritorijų planavimo įstatymo
Nr. I-1120 20 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

           8.          

XIVP-2376

Žemės įstatymo Nr. I-446 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1311 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

           9.          

XIVP-2487

Ginklų ir šaudmenų kontrolės įstatymo Nr. IX-705 13 ir 31 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         10.        

XIVP-2306

Želdynų įstatymo Nr. X-1241 8 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 1 priedu įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         11.        

XIVP-2465,

XIVP-2466

Užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 24 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo  lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

DFVL

         12.        

XIVP-2055

Maisto įstatymo Nr. VIII-1608 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         13.        

nereg.

Darbo kodekso 115 ir 122 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         14.        

XIVP-2162,

XIVP-2163,

XIVP-2164,

XIVP-2336,

nereg.

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 pakeitimo įstatymai ir jų lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

DFVL

         15.        

XIVP-2467

Pensijų kaupimo įstatymo
Nr. IX-1691 5, 6, 10, 13, 22, 29, 30, 33, 36 straipsnių pakeitimo ir 32 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         16.        

nereg.

Socialinio draudimo pensijų įstatymo Nr. I-549 19, 20, 21, 22 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         17.        

nereg.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 2, 3, 5, 6, 11, 13, 14, 201, 202, 22, 30, 32, 48, 49, 51 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 131, 203 straipsniais įstatymo Nr. XIV-1169 18 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         18.        

nereg.

Energetikos įstatymo Nr. IX-884 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         19.        

nereg.

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         20.        

nereg.

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

       21.       v

nereg.

Socialinės paramos išmokų atskaitos rodiklių ir bazinio bausmių ir nuobaudų dydžio nustatymo įstatymo Nr. XIII-820 2 ir 3 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

         22.        

XIVP-263

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

DFVL

 

TREČIASIS SKIRSNIS

LAISVĖS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

         1.          

nereg.

Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose Nr. XIV-903 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

         2.          

nereg.

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

         3.          

nereg.

Pagalbinio apvaisinimo įstatymo
Nr. XII-2608 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

         4.          

nereg.

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LF

         5.          

XIVP-2292,

nereg.

Baudžiamojo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LF

         6.          

XIVP-2346,

XIVP-2347,

XIVP-2348,

XIVP-2349,

XIVP-2350,

XIVP-2351,

XIVP-2352,

XIVP-2353,

XIVP-2408,

XIVP-2409

Elektroninių ryšių įstatymo
Nr. IX-2135 papildymo 98 straipsniu įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LF

         7.          

nereg.

Pakuočių ir pakuočių atliekų tvarkymo įstatymo Nr. IX-517 papildymo 84 ir 85 straipsniais įstatymas

Seimo nariai

LF

         8.          

nereg.

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 15 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

         9.          

nereg.

Klimato kaitos valdymo įstatymo
Nr. XI-329 123 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

       10.        

nereg.

Civilinio kodekso 2.8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

       11.        

nereg.

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 322 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

       12.        

nereg.

Pilietybės įstatymo Nr. XI-1196 45 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

       13.        

nereg.

Mokslo ir studijų įstatymo Nr. X-242 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LF

       14.        

nereg.

 

Viešųjų pirkimų įstatymo Nr. V-353 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

       15.        

XIVP-1295

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF,

Seimo nariai

       16.        

XIVP-1877

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

       17.        

nereg.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

       18.        

nereg.

Atmintinų dienų įstatymo
Nr. VIII-397 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF

 

KETVIRTASIS SKIRSNIS

LIBERALŲ SĄJŪDŽIO FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

         1.          

XIVP-887

VK,

XIVP-888,

nereg.

Miškų įstatymo Nr. I-671 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

         2.          

nereg.

Baudžiamojo kodekso 1702 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

         3.          

nereg.

Įstatymo „Dėl užsieniečių teisinės padėties“ Nr. IX-2206 45 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

         4.          

nereg.

Administracinių nusižengimų kodekso 213 straipsnio ir 515 straipsnio pakeitimų įstatymas

Seimo nariai

LSF

         5.          

XIVP-726

Lukiškių aikštės Vilniuje memorialinio statuso įstatymo
Nr. XIII-3202 pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LSF

         6.          

XIVP-1966

Alkoholio kontrolės įstatymo
Nr. I-857 16 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

         7.          

nereg.

Socialinio draudimo pensijų įstatymas

Seimo nariai

LSF

         8.          

nereg.

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

         9.          

XIVP-2391,

nereg.

Atsinaujinančių išteklių energetikos įstatymo Nr. XI-1375 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF

       10.        

nereg.

Elektros energetikos įstatymo
Nr. VIII-1881 211, 22, 67 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       11.        

nereg.

Įstatymo „Dėl reglamento (ES) 2022/1854 įgyvendinimo“
Nr. XIV-1680 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       12.        

nereg.

Alternatyviųjų degalų įstatymo
Nr. XIV-196 20 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSF

       13.        

nereg.

Mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo Nr. VIII-1183 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       14.        

nereg.

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSF

       15.        

XIVP-1916

Jaunimo politikos pagrindų įstatymo Nr. IX-1871 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       16.        

XIVP-1341

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 71 ir 92 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       17.        

XIVP-2171,

XIVP-2172,

XIVP-2173

Darbo kodekso Nr. XII-2603 123 ir 126 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

LSF

       18.        

nereg.

Pelno mokesčio įstatymo 
Nr. IX-675 383 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       19.        

nereg.

Nekilnojamo turto mokesčio įstatymo X-233 7 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       20.        

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

       21.        

nereg.

Ūkininko ūkio įstatymo
Nr. VIII-1159 8 ir 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSF

 

PENKTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS SOCIALDEMOKRATŲ PARTIJOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

         1.          

XIVP-2

Žuvininkystės įstatymo
Nr. VIII-1756 2, 6, 14 ir 141 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

         2.          

XIVP-28

Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo Nr. XIII-2166 86 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

         3.          

XIVP-170

Mėgėjų žvejybos įstatymo
Nr. IX-2389 2, 3, 4, 5, 11 ir 13 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

         4.          

XIVP-179,

XIVP-210,

XIVP-1222

Darbo kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

         5.          

XIVP-193

Motorinių transporto priemonių registracijos mokesčio įstatymo
Nr. XIII-2690 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

         6.          

XIVP-205,

XIVP-252,

XIVP-794

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

         7.          

nereg.

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 pakeitimo įstatymo Nr. XIV-1268 1 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

         8.          

XIVP-212,

XIVP-1402

Pelno mokesčio įstatymo Nr. IX-675 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

         9.          

XIVP-216,

XIVP-230,

XIVP-1670

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

       10.        

XIVP-298

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-7516 19 straipsnio 4 dalies pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       11.        

XIVP-410,

XIVP-633,

XIVP-861

Gyvūnų gerovės ir apsaugos įstatymo Nr. VIII-500 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

       12.        

XIVP-689

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 15 straipsnio papildymo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       13.        

XIVP-728,

XIVP-1305,

nereg.

Savivaldybių biudžetų pajamų nustatymo metodikos įstatymo Nr. VIII-385 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

       14.        

XIVP-1380,

XIVP-1455,

XIVP-1848

Civilinio proceso kodekso 93 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       15.        

XIVP-1480

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 17 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       16.        

XIVP-1487

Statybos įstatymo Nr. I-1240 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LF, LSDPF

       17.        

XIVP-1622

Transporto lengvatų įstatymo
Nr. VIII-1605 4, 5 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       18.        

XIVP-1658

Civilinės saugos įstatymo
Nr. VIII-971 2 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       19.        

XIVP-1677

Seimo statutas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 138 straipsnio pakeitimo“

Seimo nariai

LSDPF

       20.        

XIVP-1718

Miškų įstatymo Nr. I-671 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       21.        

XIVP-1740

Žemės gelmių įstatymo Nr. I-1034 23 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       22.        

XIVP-1899

Darbuotojų saugos ir sveikatos įstatymo Nr. IX-1672 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF,

LVŽSF

       23.        

XIVP-1906,

XIVP-1907

Civilinio kodekso 6.583 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

       24.        

XIVP-1911

Pensijų kaupimo įstatymo
Nr. XIII-1360 4, 5, 7, 29 pakeitimo ir 6 straipsnio pripažinimo netekusiu galios įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       25.        

XIVP-1912

Išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       26.        

XIVP-2107

Civilinių pirotechnikos priemonių apyvartos kontrolės įstatymo
Nr. IX-931 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       27.        

XIVP-2175,

XIVP-2398

Finansinės paskatos pirmąjį būstą įsigyjančioms jaunoms šeimoms įstatymo Nr. XIII-1281 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

       28.        

XIVP-2379,

XIVP-2386

Elektros energetikos įstatymo
Nr. VIII-1881 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

LSDPF

       29.        

XIVP-2396

Savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos
Nr. IX-1607 4 straipsnio papildymo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       30.        

XIVP-2397

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       31.        

XIVP-2403,

XIVP-2424,

XIVP-2425

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 pakeitimo įstatymai ir jų lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LSDPF

       32.        

nereg.

Bendruomeninių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XIII-1774 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

       33.        

nereg.

Krašto apsaugos sistemos organizavimo ir karo tarnybos įstatymo Nr. VIII-723 59 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LSDPF

 

ŠEŠTASIS SKIRSNIS

LIETUVOS VALSTIEČIŲ IR ŽALIŲJŲ SĄJUNGOS FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

         1.          

XIVP-2434

Žemės įstatymo Nr. I-446 42 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

         2.          

XIIIP-3565

Asmenų, nukentėjusių nuo 1939-1990 metų okupacijų, teisinio statuso įstatymo Nr. VIII-342 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

         3.          

nereg.

Seimo nutarimas „Dėl 2025 metų paskelbimo Vaclovo Into metais“

Seimo nariai

LVŽSF

         4.          

nereg.

Rinkimų kodekso 10 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

         5.          

XIVP-2458,

XIVP-2459

Administracinių nusižengimų kodekso 349 straipsnio pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LVŽSF

         6.          

nereg.

Civilinio kodekso 4.82 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

         7.          

XIVP-2423

Pensijų kaupimo įstatymo
Nr. IX-1691 4, 5 , 6, 13, 29, 30 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

         8.          

XIVP-1930

Elektros energetikos įstatymo
Nr. VIII-1881 43 ir 44 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

         9.          

XIVP-2040

Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo Nr. XII-717 4 ir 8 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       10.        

nereg.

Turizmo įstatymo Nr. VIII-667 2 ir 29 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 301 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       11.        

nereg.

Teritorijų planavimo įstatymo
Nr. I-1120 4 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       12.        

nereg.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo
Nr. X-764 3 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       13.        

nereg.

Paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo Nr. XII-1215 25 straipsnio pakeitimo

Seimo nariai

LVŽSF

       14.        

nereg.

Tabako, tabako gaminių ir su jais susijusių gaminių kontrolės įstatymo Nr. I-1143 10 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       15.        

nereg.

Alkoholio kontrolės įstatymo
Nr. I-857 12, 16 ir 24 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       16.        

nereg.

Farmacijos įstatymo Nr. X-709 35 ir 351 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       17.        

XIVP-1288

Teismų įstatymo Nr. I-480 441, 90, 98 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       18.        

XIIIP-1319

Civilinio proceso kodekso 606, 627, 693, 736, 738, 739 ir 747 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       19.        

XIVP-1707

Seimo nutarimas „Dėl 2023 metų paskelbimo Dariaus ir Girėno "Lituanicos" skrydžio metais“

Seimo nariai

LVŽSF

       20.        

XIVP-1093

Darbo kodekso Nr. XII-2603 138 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       21.        

XIVP-2204

Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 8, 10, 14, 16, 17, 22, 23, 25 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       22.        

XIVP-2472

Periodinės pensijos išmokos įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       23.        

XIVP-2457

Socialinės paramos mokiniams įstatymo Nr. X-686 5 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

       24.        

XIVP-2470,

XIVP-2471

Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 pakeitimo įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

LVŽSF

       25.        

nereg.

Asmenų, įtariamų ir nuteistų už lytinius nusikaltimus, kontrolės įstatymas

Seimo nariai

LVŽSF

 

SEPTINTASIS SKIRSNIS

TĖVYNĖS SĄJUNGOS-LIETUVOS KRIKŠČIONIŲ DEMOKRATŲ FRAKCIJOS SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

         1.          

nereg.

Nutarimas „Dėl pilietybės referendumo paskelbimo“

Seimo nariai

TS-LKDF

         2.          

XIVP-880,

XIVP-881,

XIVP-2303

Valstybinės kalbos konstitucinio įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

TS-LKDF

         3.          

nereg.

Pacientų teisių ir žalos sveikatai atlyginimo įstatymo Nr. I-1562 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

         4.          

nereg.

Medicinos praktikos įstatymo
Nr. I-1555 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

         5.          

nereg.

Odontologijos praktikos ir burnos priežiūros praktikos įstatymo
Nr. I-1246 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

         6.          

XIVP-2161,

XIVP-2412

Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

TS-LKDF

         7.          

XIVP-2402

Elektroninių ryšių įstatymo
Nr.IX-2135 1 priedo papildymo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

         8.          

XIVP-2372

Aviacijos įstatymo Nr. VIII-2066 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

         9.          

XIVP-2431

Sporto įstatymo Nr. I-1151 2 ir 19 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

TS-LKDF

 

AŠTUNTASIS SKIRSNIS

SEIMO NARIŲ SIŪLOMI PROJEKTAI

 

Eil.

Nr.

Projekto

Nr.

Teisės akto projekto pavadinimas

Teikia

Siūlo

         1.          

XIP-1648,

XIIP-2242

Tautinių mažumų įstatymai

Seimo nariai

Seimo nariai

         2.          

XIIP-337,

XIIP-338, XIIP-339

Gyvybės prenatalinėje fazėje apsaugos įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

Seimo nariai

         3.          

XIIP-2812

Transporto lengvatų įstatymo

Nr. VIII-1605 8 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

         4.          

XIIP-3452

Pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 19 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

         5.          

XIIP-4093,

XIIP-4094,

XIIIP-1725

Švietimo įstatymo Nr. I-1489 pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

Seimo nariai

         6.          

XIIP-4132

Valstybinio socialinio draudimo įstatymo Nr. I-1336 2 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

         7.          

XIIP-4660

Vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 3, 20, 31, 32, 33, 34 ir 35 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

         8.          

XIIIP-3948,

XIIIP-3949

Finansų rinkos dalyvių mokesčio įstatymas ir jo lydimasis teisės aktas

Seimo nariai

Seimo nariai

         9.          

XIIIP-5149

Vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymo Nr. XIII-2886 pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       10.        

XIVP-518

Angliavandenilių išteklių mokesčio įstatymo Nr. I-2944 12 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       11.        

XIVP-1868

Baudžiamojo kodekso papildymo 1711 straipsniu įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       12.        

XIVP-1874,

XIVP-1875, XIVP-1876

Žmogaus audinių, ląstelių, organų donorystės ir transplantacijos įstatymo Nr. I-1626 7 ir 14 straipsnių pakeitimo įstatymas ir jo lydimieji teisės aktai

Seimo nariai

Seimo nariai

       13.        

XIVP-1952

Asmens vardo ir pavardės rašymo dokumentuose įstatymo Nr. XIV-903 3 ir 4 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       14.        

XIVP-2354

Smurtiniais nusikaltimais padarytos žalos kompensavimo įstatymo
Nr. X-296 pakeitimo įstatymo
Nr. XIII-1928 2 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       15.        

XIVP-2390

Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos įstatymo Nr. I-1571 13 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       16.        

XIVP-2399

Viešųjų ir privačių interesų derinimo įstatymo Nr. VIII-371 6 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       17.        

XIVP-2407

Piliečių nuosavybės teisių į išlikusį nekilnojamąjį turtą atkūrimo įstatymo Nr.VIII-359 21 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       18.        

XIVP-2426

Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo Nr. VIII-2032 9 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       19.        

XIVP-2435

Seimo statutas „Dėl Lietuvos Respublikos Seimo statuto Nr. I-399 143, 144, 145, 154, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 1714, 172, 174, 178, 1806, 1862, 2021 straipsnių ir dvidešimt ketvirtojo skirsnio pavadinimo pakeitimo“

Seimo nariai

Seimo nariai

       20.        

XIVP-2439,

XIVP-2443

Rinkimų kodekso pakeitimo įstatymai

Seimo nariai

Seimo nariai

       21.        

XIVP-2446

Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 30 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       22.        

nereg.

Slaugos praktikos ir akušerijos praktikos įstatymo Nr. IX-413 11 ir 12 straipsnių pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

       23.        

nereg.

Asmens sveikatos priežiūros praktikos įstatymo Nr. XIII-3222 11 straipsnio pakeitimo įstatymas

Seimo nariai

Seimo nariai

 

VII SKYRIUS

KITI KLAUSIMAI

 

1. Tarptautinių sutarčių ratifikavimas ir denonsavimas.

2. Įstatymų projektai, susiję su Konstitucinio Teismo nutarimų įgyvendinimu.

3. Seimo narių kreipimaisi į Konstitucinį Teismą.

4. Seimo valdybos, Seimo komitetų, komisijų, frakcijų ir Vyriausybės pasiūlytos diskusijos svarbiomis temomis.

5. Seimo rezoliucijos.

6. Seimo nutarimai ir pareiškimai svarbiausiais Europos Sąjungos klausimais.

7. Teisėjų skyrimas ir pritarimas teisėjų skyrimui, teisėjų atleidimas, pritarimas teisėjų atleidimui.

8. Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių skyrimas ir pritarimas jų skyrimui, Seimui atskaitingų institucijų vadovų, narių atleidimas ir pritarimas jų atleidimui.

9. Seimui atskaitingų institucijų veiklos ataskaitos.

10. Seimo nutarimai dėl Seimui atskaitingų institucijų ir Seimo komisijų nuostatų, Seimo laikinųjų tyrimo komisijų atliktų parlamentinių tyrimų išvadų.

11. Respublikos Prezidento teikiami teisės aktų projektai.

12. Seimo Pirmininko teikiami teisės aktų projektai.

13. Vyriausybės teikiami teisės aktų projektai.

 

Santrumpos ir sutrumpinimai

 

AAK

– Aplinkos apsaugos komitetas

ATK

– – Ateities komitetas

ADK

– Audito komitetas

BFK

– Biudžeto ir finansų komitetas

DPF

– Darbo partijos frakcija

DFVL

Demokratų frakcija „Vardan Lietuvos“

EK

– Ekonomikos komitetas

ERK

– Europos reikalų komitetas

ES

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos naryste Europos Sąjungoje

JSRK

– Jaunimo ir sporto reikalų komisija

KK

– Kultūros komitetas

KRK

– Kaimo reikalų komitetas

LF

– Laisvės frakcija

LKVIAK

– Laisvės kovų ir valstybės istorinės atminties komisija

LSDPF

– Lietuvos socialdemokratų partijos frakcija

LSF

– Liberalų sąjūdžio frakcija

LVŽSF

– Lietuvos valstiečių ir žaliųjų sąjungos frakcija

nereg.

– neregistruotas

NKL

– teisės aktas, įgyvendinantis Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo plane „Naujos kartos Lietuva“ numatytus įsipareigojimus

NSGK

Nacionalinio saugumo ir gynybos komitetas

NTK

Neįgaliųjų teisių komisija

PK

Peticijų komisija

PPK

Priklausomybių prevencijos komisija

SSPK

– Savižudybių ir smurto prevencijos komisija

SRDK

– Socialinių reikalų ir darbo komitetas

SRK

– Sveikatos reikalų komitetas

ŠMK

– Švietimo ir mokslo komitetas

TS-LKDF

– Tėvynės sąjungos-Lietuvos krikščionių demokratų frakcija

TTK

– Teisės ir teisėtvarkos komitetas

URK

– Užsienio reikalų komitetas

VK

– teisės aktas, susijęs su Lietuvos Respublikos valstybės kontrolės rekomendacijų įgyvendinimu

VVSK

– Valstybės valdymo ir savivaldybių komitetas

ŽTK

– Žmogaus teisių komitetas

_____________________