Projektas Nr. TSP-217

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL NEKILNOJAMOJO TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU SAVIVALDYBĖS POREIKIAMS IR JO NURAŠYMO BEI LIKVIDAVIMO

 

2019 m. rugpjūčio      d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos  įstatymo  16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 1 dalies 1, 2 ir 8 punktais, 27 straipsnio 6 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašu, patvirtintu Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 18 d. sprendimu Nr. TS-334 „Dėl pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti Kupiškio rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, ir atsižvelgdama į Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti nekilnojamojo turto apžiūros 2019 m. rugpjūčio    7 d. pažymą Nr. E14-10, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a :

1. Pripažinti netinkamais (negalimais) naudoti dėl funkcinio nusidėvėjimo ir nurašyti Kupiškio rajono savivaldybės administracijai priklausančius pastatus:

1.1. fermą, esančią Mieliūnų k. Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 488,30 Eur vertės;

1.2. parduotuvę, esančią Bugailiškių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 1,75 Eur vertės;

1.3. fermą, esančią Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 228,40 Eur vertės;

1.4. fermą, esančią Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 187,50 Eur vertės;

1.5. mokyklą, esančią Butėnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 1,19 Eur vertės;

1.6. mokyklą, esančią Mieliūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 86,66 Eur vertės;

1.7. chemikalų talpų pamatus, esančius Jurkštų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 39,60 Eur vertės;

1.8. elektrodinės katilinės pamatus, esančius Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 165,30 Eur vertės;

1.9. elektrodinės katilinės rezervuarų pamatus, esančius Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 106,90 Eur vertės;

1.10. gaterinę, esančią Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 134,60 Eur vertės;

1.11. gaterinės sandėliuką, esantį Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 0,75 Eur vertės;

1.12. gaterinės pamatus, esančius Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 3,37 Eur vertės;

1.13. sandėlio pamatus, esančius Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 671,80 Eur vertės;

1.14. statinio pamatus, esančius Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 1,21 Eur vertės;

1.15. vasaros veršidę, esančią Juodžiūnų k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 473,80 Eur vertės;

1.16. karvidę, esančią Šimonių mstl., Kupiškio r. sav., – 948,20 Eur vertės;

1.17. siurblinę, esančią Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 3,90 Eur vertės;

1.18. kuro stotelę, esančią Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 6,83 Eur vertės;

1.19. sandėliuką, esantį Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 3,75 Eur vertės;

1.20. kiaulidę, esančią Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 736,10 Eur vertės;

1.21. kiaulidę, esančią Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 415,30 Eur vertės;

1.22. kiaulidę, esančią Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 355,10 Eur vertės;

1.23. kiaulidę, esančią Raukštonių k., Šimonių sen., Kupiškio r. sav., – 481,30 Eur vertės;

1.24. karvidę, esančią Kinderių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 481,10 Eur vertės;

1.25. veršidę, esančią Antašavos mstl., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 351,90 Eur vertės;

1.26. siloso tranšėjas, esančias Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 352,20 Eur vertės;

1.27. vandens bokštą, esantį Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 7,13 Eur vertės;

1.28. svarstykles, esančias Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 2,00 Eur vertės;

1.29. karvidę, esančią Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 805,00 Eur vertės;

1.30. svarstykles, esančias Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 2,00 Eur vertės;

1.31. šakniavaisių sandėlį, esantį Uoginių k., Kupiškio sen., Kupiškio r. sav., – 204,80 Eur vertės.

2. Įgalioti Kupiškio rajono savivaldybės administraciją būti atsakinga už šio turto išardymo ir likvidavimo organizavimą.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės mero pavaduotojas,        

laikinai einantis Savivaldybės mero pareigas                                                                                               

 

 

Parengė

Infrastruktūros skyriaus vedėjas

 

Mažvydas Šalkauskas

 

 

Projektas suderintas DVS