Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PAVEDIMO DALYVAUTI SVEIKATOS CENTRO (-Ų) VEIKLOJE FUNKCINIO BENDRADARBIAVIMO BŪDU Šiaulių miesto savivaldybėJE

 

2023 m.                             d. Nr. T-

Šiauliai

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 4 dalimi, Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo 39 straipsnio 4 dalies 4 punktu, 5 dalimi, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 7 straipsnio 5 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2023 m. gegužės 22 d. įsakymo Nr. V-589 „Dėl Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (toliau – Įsakymas) 2.2 papunkčiu ir  Įsakymo 1 punktu patvirtinto Sveikatos centrui priskiriamų sveikatos priežiūros paslaugų teikimo organizavimo tvarkos aprašo 6 punktu ir 11.2 papunkčiu, įgyvendindama Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2023 m. liepos 13 d. sprendimą Nr. T-317 „Dėl sveikatos centro (-ų) Šiaulių miesto savivaldybėje steigimo funkcinio bendradarbiavimo būdu inicijavimo“, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pavesti dalyvauti sveikatos centro (-ų) steigime ir veikloje funkcinio bendradarbiavimo būdu Šiaulių miesto savivaldybėje šioms sveikatos priežiūros įstaigoms:

1.1. Viešajai įstaigai Šiaulių centro poliklinikai;

1.2. Viešajai įstaigai Dainų pirminės sveikatos priežiūros centrui;

1.3. Viešajai įstaigai Šiaulių reabilitacijos centrui;

1.4. Viešajai įstaigai Šiaulių ilgalaikio gydymo ir geriatrijos centrui;

1.5. Biudžetinei įstaigai Šiaulių miesto savivaldybės sveikatos biurui.

2. Nurodyti skelbti šį sprendimą Šiaulių miesto savivaldybės interneto svetainėje www.siauliai.lt.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

 

Savivaldybės meras