Projektas

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO

 

2020 m. lapkričio 19 d.  Nr. T1-292

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 27 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 26 straipsnio 2 dalimi, Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001 m. spalio 19 d. nutarimu Nr. 1250 „Dėl Pripažinto nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti valstybės ir savivaldybių turto nurašymo, išardymo ir likvidavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 12.2 papunkčiu bei atsižvelgdama į Prienų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2020 m. sausio 6 d. įsakymą Nr. A3-7 „Dėl valstybės turto pripažinimo netinkamu (negalimu) naudoti“, Informacinių technologijų tarnybos prie Krašto apsaugos ministerijos 2020-11-13 raštą Nr. IS-829, Prienų rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:          

1.  Nurašyti ir likviduoti pripažintą netinkamu (negalimu) naudoti dėl fizinio ir funkcinio nusidėvėjimo, sugedimo valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Prienų rajono savivaldybės administracijos patikėjimo teise valdomą trumpalaikį turtą – monitorius „Vector 17“ (atidavimo eksploatuoti metai 2007-04-27), 4 vnt., bendra įsigijimo suma 770,99 Eur (naudojosi Prienų r. Balbieriškio pagrindinė mokykla).

2. Įpareigoti Prienų r. Balbieriškio pagrindinės mokyklos direktorių likviduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą teisės aktų nustatyta tvarka ir pateikti tai patvirtinančius dokumentus Prienų rajono savivaldybės administracijos Buhalterijos skyriui.

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras