Projektas

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL TARYBOS NARIO, PAVADUOJANČIO MERĄ AR LAIKINAI EINANČIO MERO PAREIGAS, SKYRIMO

 

2023 m.                 Nr. T-

Šiauliai

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 30 straipsnio 2, 3 ir 6 dalimis, Šiaulių miesto savivaldybės taryba   nusprendžia:

1. S k i r t i  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos narį, pavaduojantį merą ar laikinai einantį mero pareigas:

1.1. Simoną Potelienę;

1.2. kai Simona Potelienė negali eiti šių pareigų, – Vytautą Juškų;

1.3. kai Simona Potelienė ir Vytautas Juškus negali eiti šių pareigų, – Gintautą Sitniką.

2. N u s t a t y t i  Šiaulių miesto savivaldybės tarybos nariui, laikinai einančiam mero pareigas, tokį darbo užmokestį:

2.1. pareiginės algos koeficientas (baziniais dydžiais) – 19;

2.2. priedas už ištarnautus Lietuvos valstybei metus, apskaičiuotas įstatymo nustatyta tvarka.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.

 

 

 

Savivaldybės meras