Projektas

 

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

SVEIKATOS SISTEMOS ĮSTATYMO NR. I-552 67 STRAIPSNIO PAKEITIMO ĮSTATYMAS

 

2017 m. ....... d. Nr. .....

 

Vilnius

 

1 straipsnis. 67 straipsnio pakeitimas

 

1. Pakeisti 67 straipsnio 1 dalį ir ją išdėstyti taip:

 

67 straipsnis. Nacionalinė sveikatos taryba

1. Nacionalinė sveikatos taryba – Seimui atskaitinga sveikatos politikos vertinimo ir formavimo patariamoji institucija. Nacionalinė sveikatos taryba sudaroma ir veikia pagal Seimo patvirtintus nuostatus. Nacionalinę sveikatos tarybą sudaro 17 narių: savivaldybių bendruomenių sveikatos tarybų atstovai – 3; švietimo, socialinių reikalų, aplinkosaugos, ekonomikos, kultūros, kaimo reikalų ar teisės specialistai – 7; visuomeninių organizacijų, ginančių visuomenės sveikatos arba pacientų interesus, atstovai – 3; mokslo ir studijų institucijų, rengiančių sveikatos priežiūros specialistus, atstovai – 3; Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovas. Nacionalinės sveikatos tarybos nariai dirba visuomeniniais pagrindais. Asmuo Nacionalinės sveikatos tarybos nariu gali būti skiriamas ne daugiau kaip dvi kadencijas iš eilės, išskyrus Pasaulio sveikatos organizacijos atstovybės Lietuvoje vadovą, kuris Nacionalinės sveikatos tarybos nariu tampa ex officio. Tarybos veikla yra finansuojama iš valstybės biudžeto.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia

Seimo nariai

Asta Kubilienė

Agnė Širinskienė