Projektas

 

 

 

 

 

PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL APLEISTO AR NEPRIŽIŪRIMO NEKILNOJAMOJO TURTO SĄRAŠO PATVIRTINIMO

 

2021 m. spalio     d. Nr.              

Prienai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 21 punktu, Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto mokesčio įstatymo 2 straipsnio 1 dalimi ir atsižvelgdama į Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo, patvirtinto Prienų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. lapkričio 27 d. sprendimu Nr. T3-291 „Dėl Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 7 punktą, Prienų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Apleisto ar neprižiūrimo nekilnojamojo turto sąrašą (pridedama).

Šis sprendimas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo ar įteikimo dienos gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, Kaunas) arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose teismo rūmuose (Šiaulių rūmai, Dvaro g. 80, Šiauliai; Panevėžio rūmai, Respublikos g. 62, Panevėžys; Klaipėdos rūmai, Galinio Pylimo g. 9, Klaipėda; Kauno rūmai, A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas).

 

 

Savivaldybės meras