Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

TEISĖS GAUTI INFORMACIJĄ IR duomenų PAKARTOTINIO NAUDOJIMO ĮSTATYMO Nr. VIII-1524 5 straipsnio PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2021 m.                  Nr.

Vilnius

 

1   straipsnis. 5 straipsnio pakeitimas

Papildyti 5 straipsnio 2 dalį 51 punktu:

51) informacija apie lėšas, skirtas institucijos veiklos viešinimui;“

 

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas ir įgyvendinimas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio antrą dalį, įsigalioja 2022 m. sausio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė iki 2021 m. gruodžio 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

 

 

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

 

Respublikos Prezidentas