Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

vietos savivaldos įstatymo Nr. I-533 19 ir 20 straipsnių pakeitimo

ĮSTATYMAS

 

2018 m.          d. Nr.      

Vilnius

 

 

 

1 straipsnis. 19 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 19 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Mero, mero pavaduotojo, mero pareigas laikinai einančio savivaldybės tarybos nario darbo užmokestį pagal įstatymų nustatytus koeficientus tvirtina savivaldybės taryba. Merui darbo užmokestis nemokamas, kai jam yra taikomos kardomosios priemonės, dėl kurių meras negali vykdyti mero įgaliojimų.“

 

2 straipsnis. 20 straipsnio pakeitimas

1. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 16 punktą ir jį išdėstyti taip:

16) priima į pareigas ir atleidžia iš jų biudžetinių įstaigų, išskyrus švietimo įstaigas ir seniūnijas – biudžetines įstaigas, vadovus; kitas funkcijas, susijusias su visų biudžetinių įstaigų vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba šio įstatymo nustatytais atvejais šias funkcijas įgyvendina mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys ar mero pavaduotojas;“.

2. Pakeisti 20 straipsnio 2 dalies 17 punktą ir jį išdėstyti taip:

17) priima į pareigas ir atleidžia iš jų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė), išskyrus švietimo įstaigas, vadovus; kitas funkcijas, susijusias su visų viešųjų įstaigų (kurių savininkė yra savivaldybė) vadovų darbo santykiais, Darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka įgyvendina pats arba šio įstatymo nustatytais atvejais šias funkcijas įgyvendina mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys ar mero pavaduotojas;“.

3. Pakeisti 20 straipsnio 8 dalį ir ją išdėstyti taip:

8. Mero pavaduotojas atlieka mero nustatytas funkcijas ir pavedimus. Meras mero pavaduotojo funkcijas nustato mero pavaduotojo kadencijos laikotarpiui ir gali jas keisti. Kai meras negali eiti pareigų, mero pavaduotojas ar laikinai mero pareigas einantis savivaldybės tarybos narys atlieka visas mero pareigas, išskyrus šio straipsnio 2 dalies 4–8, 15, 18, 19 ir 22 punktuose nustatytus įgaliojimus. Tokiu atveju šio straipsnio 2 dalies 15, 16, 17, 18, 19 ir 22 punktuose nustatytus mero įgaliojimus atlieka savivaldybės taryba, išskyrus funkcijas, kurias šio įstatymo nustatytais atvejais atlieka mero pavaduotojas ar mero pareigas laikinai einantis savivaldybės tarybos narys. Mero veikla ir jo pavadavimo procedūra nustatyta reglamente.“

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Valstybės valdymo ir savivaldybių

komiteto vardu komiteto pirmininkė                                                                       Guoda Burokienė