Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2010 M. SPALIO 4 D. NUTARIMO NR. O3-202 „DĖL ŠILUMOS GAMYBOS IR (AR) SUPIRKIMO TVARKOS IR SĄLYGŲ APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                   d. Nr. O3E-

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 10 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos gamintojų ir konkurencijos skyriaus 2023 m.           d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimo Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“, Taryba nutaria:

Pakeisti Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašą, patvirtintą Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3-202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“:

1. Pakeisti 13.1.6 papunkčio 6 pastraipą ir ją išdėstyti taip:

∆p skirtumas tarp faktinės praėjusio mėnesio Nordpool biržos skelbiamos mėnesinės kainos „LT“ zonoje (papildomai įvertinus elektros energijos vartojimo netolygumo, elektros energijos tiekėjo disbalanso sąnaudų koeficientus bei praėjusį mėnesį taikytą p VTPK) ir praėjusį mėnesį taikyto p el. įsigijimo.“

2. Papildyti 27.2.1.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4. sistemose, atitinkančiose Supirkimo tvarkos 31 punkto reikalavimus, tuo atveju, jei šaltuoju metų laikotarpiu kogeneraciniu (elektros ir šilumos gamybos) įrenginiu pagrindiniame šilumos aukcione buvo pasiūlyta 70 proc. nuo maksimalia šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh), su tuo kogeneraciniu (elektros ir šilumos gamybos) įrenginiu pagrindiniame šilumos aukcione gali būti pasiūlytas papildomas šilumos kiekis (toliau – papildomas šilumos kiekis) iki maksimalia šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh). Papildomo šilumos kiekio siūlymas pagrindiniame šilumos aukcione neriboja galimybių kogeneraciniu (elektros ir šilumos gamybos) įrenginiu teikti pasiūlymus šilumos aukcionuose dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo, laikant, kad bendras pagal pagrindinį (įskaitant papildomą šilumos kiekį) ir balansavimo šilumos aukcionus superkamas šilumos kiekis negali viršyti kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio maksimalia šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (MWh);“

3. Papildyti 27.2.1.4.1 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.1. kogeneraciniu (elektros ir šilumos gamybos) įrenginiu papildomai pasiūlyto šilumos kiekio kaina (Eur/MWh) nustatoma:

 

(11)

kur:

ppapkogeneraciniu (elektros ir šilumos gamybos) įrenginiu papildomai pasiūlyto šilumos kiekio kaina, Eur/MWh;

0,5 kompensacijos dydžio nustatymo koeficientas;

Tuo atveju, jei

kur:

ppasiūl – šilumos aukciono dalyvio šilumos aukcione pasiūlyto šilumos kiekio kaina, Eur/MWh;“

4. Papildyti 27.2.1.4.2 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.2. iš kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio galimas supirkti papildomas šilumos kiekis priklauso nuo prognozuojamo balansavimo šilumos poreikio (kiekio) ir, atsižvelgiant į pagal Supirkimo tvarkos 27.2.1.4.3 papunktį perleidžiamo šilumos kiekio būvimą, nustatomas:

(12)

kur:

Qsuperk.pap – iš kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio galimas supirkti papildomas šilumos kiekis, MWh. Jei pagal šią formulę apskaičiuotas Qsuperk.pap lygus nuliui ar yra neigiamo dydžio, iš kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomas šilumos kiekis nesuperkamas;

Qpasiūl.pap – kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio šilumos aukcione pasiūlytas papildomas šilumos kiekis, MWh;

Qbal.poreik – prognozuojamas balansavimo šilumos poreikis (kiekis), MWh;“

5. Papildyti 27.2.1.4.3 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.3. teikdami pasiūlymus pagrindiniame šilumos aukcione, šilumos aukciono dalyviai (išskyrus kogeneracinius (elektros ir šilumos gamybos) įrenginius) šilumos aukciono sistemoje pažymi, ar sutinka, kad jiems laimėjus pagrindinį šilumos aukcioną (kai yra jiems tenkantis gamintinas šilumos kiekis), esant poreikiui, iš jų būtų superkamas mažesnis šilumos kiekis, perleidžiant dalį iš jų superkamo šilumos kiekio kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybai;“

6. Papildyti 27.2.1.4.4 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.4. iš sutikusių šilumos aukciono dalyvių, jiems laimėjus pagrindinį šilumos aukcioną (kai yra jiems tenkantis gamintinas šilumos kiekis), šilumos supirkimas dėl kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybos mažinamas nustatyta šilumos supirkimo prioriteto tvarka (pradedant nuo žemiausio prioriteto) ir, atsižvelgiant į šilumos poreikį ir pasiūlytą šilumos kiekį, šilumos supirkimas gali būti sumažintas ne daugiau kaip iki to šilumos gamybos vieneto minimalios šilumos gamybos galios. Šilumos aukciono dalyvis aukciono sistemoje pasirenka šilumos supirkimo sumažinimo ribą nuo 70 proc. iki minimalios šilumos gamybos galios intervale, kas 10 proc. tikslumu;“

7. Papildyti 27.2.1.4.5 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.5. už iš šilumos aukcioną laimėjusio dalyvio nesupirktą šilumos kiekį dėl kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybos tam šilumos aukciono dalyviui mokama kompensacija (Eur), kuri nustatoma:

 

(13)

kur:

Cnesup – šilumos aukciono dalyviui mokama kompensacija už iš jo nesupirktą šilumos kiekį dėl kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybos, Eur. Jei pagal šią formulę apskaičiuotas Cnesup lygus nuliui ar yra neigiamo dydžio, kompensacija šilumos aukciono dalyviui nėra mokama;

Qnesup – iš šilumos aukciono dalyvio nesupirktas šilumos kiekis dėl kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybos, MWh;“

8. Papildyti 27.2.1.4.6 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.6. iš šilumos aukciono dalyvio nesupirktas šilumos kiekis dėl kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybos (Qnesup) nustatomas kaip skirtumas tarp šilumos kiekio, kuris būtų gaminamas šio šilumos aukciono dalyvio, jei iš kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio nebūtų superkamas papildomas šilumos kiekis (sudaromas papildomas darbinis dispečerinio šilumos gamybos valdymo planas šiai situacijai įvertinti), ir Sąvado nustatyta tvarka sudarytame bei dalyviams pateiktame dispečerinio šilumos gamybos valdymo plane tam šilumos aukciono dalyviui numatyto pagaminti šilumos kiekio, MWh.

Tais atvejais, kai dispečerinio valdymo planas buvo sudarytas atsižvelgiant į šilumos aukciono dalyvio negalėjimą išlaikyti nustatytų tiekiamos šilumos parametrų ir (ar) šilumos tiekimo galios, sumažinant ar visiškai nutraukiant iš to šilumos aukciono dalyvio superkamus šilumos kiekius, už šį sumažintą šilumos kiekį kompensacija neskaičiuojama, o iš šilumos aukciono dalyvio nesupirktam šilumos kiekiui nustatyti naudojamas atskirai nustatytas šilumos kiekis, kurį tas šilumos aukciono dalyvis privalėtų gaminti pagal dispečerinio valdymo planą, jeigu veiktų patikimai (be gedimų);“

9. Papildyti 27.2.1.4.7 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.7. kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio pagamintas papildomas šilumos kiekis (Qpagam.pap) nustatomas sumuojant iš šilumos aukciono dalyvių nesupirktus šilumos kiekius dėl kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybos (∑Qnesup), MWh;“

10. Papildyti 27.2.1.4.8 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.8. tuo atveju, jei kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio 70 proc. nuo maksimalia šilumos gamybos galia (MW) veikiant galimo pagaminti šilumos kiekio (Q70 proc.) ir pagal Supirkimo tvarkos 27.2.1.4.7 papunktį nustatyto pagaminto papildomo šilumos kiekio (Qpagam.pap) suma yra didesnė nei visas kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio faktiškai pagamintas šilumos kiekis (Qkogen.fakt), mažinamas pagal Supirkimo tvarkos 27.2.1.4.7 papunktį nustatytas pagamintas papildomas šilumos kiekis (Qpagam.pap), laikant, kad Qpagam.pap = Qkogen.fakt – Q70 proc.. Tokiu atveju taip pat perskaičiuojami pagal Supirkimo tvarkos 27.2.1.4.6 papunktį nustatyti iš šilumos aukciono dalyvių nesupirkti šilumos kiekiai, proporcingai šiems kiekiams tarp dalyvių paskirstant pagal šį papunktį sumažintą kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio pagamintą papildomą šilumos kiekį;“

11. Papildyti 27.2.1.4.9 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.9. visais atvejais kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio pagamintas papildomas šilumos kiekis (Qpagam.pap) turi būti lygus iš šilumos aukciono dalyvių nesupirktų šilumos kiekių dėl kogeneracinio (elektros ir šilumos gamybos) įrenginio papildomo šilumos kiekio gamybos sumai (∑Qnesup);“

12. Papildyti 27.2.1.4.10 papunkčiu ir jį išdėstyti taip:

27.2.1.4.10. jeigu papildomą šilumos kiekį pasiūlo daugiau nei vienas kogeneracinis (elektros ir šilumos gamybos) įrenginys ir jie priskiriami tai pačiai šilumos supirkimo prioriteto eilei, papildomo šilumos kiekio supirkimo prioritetas tarp šių įrenginių nustatomas pagal mažiausią šilumos kainą turintį pagal Supirkimo tvarkos 27.2.1.2 papunktį pateiktą pasiūlymą;“.

 

 

 

Tarybos pirmininkas