Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

BRANDUOLINĖS SAUGOS ĮSTATYMO NR. XI-1539 25 STRAIPSNIO PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

 

2020 m.                                           d. Nr.

Vilnius

 

 

1 straipsnis. 25 straipsnio pakeitimas

1.   Pakeisti 25 straipsnio 10 dalį ir ją išdėstyti taip:

10. Licencijos, nurodytos šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 1 ir 3 punktuose, išduodamos tik kai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija įsitikina, kad pareiškėjui išduotas ir galioja Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos leidimas statyti branduolinės energetikos objekto statinius. Valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija prie Aplinkos ministerijos, išdavusi leidimą statyti branduolinės energetikos objekto statinius, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas, kai priimamas atitinkamas sprendimas, praneša Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai atitinkamai apie šio leidimo išdavimą, galiojimo sustabdymą, įspėjimą apie galiojimo sustabdymą, galiojimo sustabdymo panaikinimą, įspėjimą apie galiojimo panaikinimą, galiojimo panaikinimą.“

2.  Pakeisti 25 straipsnio 11 dalį ir ją išdėstyti taip:

11. Licencijas, nurodytas šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktuose, Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija išduoda, kai įsitikina, kad pareiškėjui aplinkos ministro įgaliotos institucijos yra išduotas ir galioja leidimas, nurodytas Aplinkos apsaugos įstatymo 191 arba 192 straipsnyje, arba nurodyta, kad toks leidimas nereikalingas. Aplinkos ministro įgaliota institucija, išdavusi minėtą leidimą, ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo išduoti leidimą, jį pakeisti ar panaikinti jo galiojimą arba įspėjimo pareiškėjui apie leidimo galiojimo panaikinimą praneša apie tai Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai. Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai paprašius, aplinkos ministro įgaliota institucija informuoja, ar reikia atitinkamo leidimo.

3.  Pakeisti 25 straipsnio 12 dalį ir ją išdėstyti taip:

12. Licencijos, nurodytos šio įstatymo 22 straipsnio 1 dalies 2, 4 ir 5 punktuose, ir leidimai, nurodyti šio įstatymo 22 straipsnio 2 dalies 2 ir 3 punktuose, išduodami tik kai Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija įsitikina, kad radiologinio aplinkos monitoringo programa suderinta su Radiacinės saugos centru. Radiacinės saugos centras ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo praneša Valstybinei atominės energetikos saugos inspekcijai apie sprendimus, susijusius su šios programos suderinimu, atnaujinimo (pakeitimo) suderinimu.“

 

2 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas

Šis įstatymas įsigalioja 2021 m. sausio 1 d.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas