Projektas Nr. TSP-142

 

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS           

DĖL PRITARIMO PROJEKTO ĮGYVENDINIMUI IR FINANSAVIMUI

 

2019 m. gegužės       d. Nr. TS- 

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16  straipsnio 2 dalies 30 punktu, Kupiškio rajono vietos veiklos grupės kvietimu teikti paprastus kaimo vietovių projektus pagal vietos plėtros strategijos „Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruota vietos plėtros strategija Nr. 42VS-KP-15-1-06716“  priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ Nr. LEADER-19.2-SAVA-6 ir atsižvelgdama į Palėvenės kaimo bendruomenės „Palėvenys“ 2019 m. balandžio 5 d. prašymą, Kupiškio rajono savivaldybės taryba                           n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Palėvenės kaimo bendruomenės „Palėvenys“ teikiamo projekto „Vienuolyno akimirkos dvelksmas“ pagal Kupiškio rajono 2016–2023 m. integruotos vietos plėtros strategijos Nr. 42VS-KP-15-1-06716 priemonę „Bendruomeninio verslumo kaimiškoje vietovėje kūrimas ir plėtra“ įgyvendinimui.

2. Prisidėti prie projekto „Vienuolyno akimirkos dvelksmas“ įgyvendinimo Savivaldybės biudžeto lėšomis  ne daugiau kaip 5 proc. projekto vertės.

3. Įgalioti Palėvenės kaimo bendruomenės pirmininkę pasirašyti  projekto paraišką ir kitus su projektu susijusius dokumentus, reikalingus teikiant paraišką, o gavus finansavimą pasirašyti projekto finansavimo sutartį.                      

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       

 

 

Parengė

 

Viešųjų pirkimo ir strateginio planavimo skyriaus vedėjas

 

 

 

Arūnas Valintėlis

 

 

Projektas suderintas DVS