Projektas

 

KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

     

SPRENDIMAS

 

 

DĖL 2022 METŲ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS PAVELDOTVARKOS PROGRAMOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ OBJEKTŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO

      Nr.      

 

 

Kaunas

 

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 26 punktu, atsižvelgdama į Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos, patvirtintos Kauno miesto savivaldybės tarybos 2014 m. birželio 19 d. sprendimu Nr. T-336 „Dėl Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos patvirtinimo“, 13 ir 14 punktus ir Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuotinų objektų atrankos darbo grupės 2022 m. gegužės 5  d. posėdžio protokolą Nr. 55-15-1, Kauno miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti 2022 metų Kauno miesto savivaldybės paveldotvarkos programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašą (pridedama).

2. Šis sprendimas gali būti skundžiamas per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo dienos Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

 

Savivaldybės meras