Projektas

 

LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS TRANSPORTO SAUGOS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS 2020 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMO NR. 2BE-178 „DĖL MAKSIMALIŲ KAINŲ SU PVM UŽ MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ PRIVALOMOSIOS TECHNINĖS APŽIŪROS ATLIKIMĄ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2021 m. _____________ d. Nr. 2BE-______

Vilnius

 

 

1. Pakeičiu Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašą, patvirtintą Lietuvos transporto saugos administracijos direktoriaus 2020 m. gegužės 27 d. įsakymu Nr. 2BE-178 „Dėl Maksimalių kainų su PVM už motorinių transporto priemonių ir jų priekabų privalomosios techninės apžiūros atlikimą sąrašo patvirtinimo“ ir jį papildau 23 punktu:

23.

Papildoma istorinių motorinių transporto priemonių patikra

78,4

19,6
(PTA)

 

“.

2. Nustatau, kad šis įsakymas nustatyta tvarka skelbiamas Teisės aktų registre ir Lietuvos transporto saugos administracijos interneto svetainėje.

 

 

 

Administracijos direktorius