Projektas Nr. TSP-284

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS
DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 22 D. SPRENDIMO NR. TS-328 „DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ REIKALŲ KOMISIJOS SUDARYMO IR ŠIOS KOMISIJOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2020 m. gruodžio   d. Nr. TS-

Kupiškis

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ 1 punktą ir  išdėstyti jį nauja redakcija:

1.  Sudaryti Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisiją:

1.1. Laima Bartulienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vedėja;

1.2. Laimutė Bernadickienė – Kupiškio rajono diabeto klubo „Kupa“ pirmininkė;

1.3. Ingrida Bernatavičienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotoja;

1.4. Lina Buitvydaitė – Kupiškio socialinių paslaugų centro direktorė;

1.5. Irena Bujanauskienė – POLA (Pagalbos onkologiniams ligoniams asociacijos) kortelės ambasadorė Kupiškyje;

1.6. Inga Dovydėnienė – Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriaus pirmininkė;

1.7. Saulius Dugnas – Kupiškio rajono savivaldybės tarybos narys;

1.8. Tomas Furmonavičius – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Infrastruktūros skyriaus vyriausiasis architektas;

1.9. Bronė Kaleinikovienė – Kupiškio rajono neįgaliųjų draugijos pirmininkė;

1.10. Kristina Malinauskienė – VšĮ Panevėžio ir Utenos regionų aklųjų centro Kupiškio skyriaus pirmininkė;

1.11. Jūratė Meškauskienė – Lietuvos specialiosios kūrybos draugijos „Guboja“ Kupiškio skyriaus valdybos narė;

1.12. Jurgita Trifeldienė – Kupiškio rajono savivaldybės administracijos Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja;

1.13. Karina Vasiljeva – Kupiškio rajono savivaldybės gydytoja (vyriausioji specialistė);

1.14. Gediminas Virbickas – Kupiškio krašto žmonių su negalia sąjungos pirmininkas.“.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2019 m. gegužės              14 d. sprendimą Nr. TS-104 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 22 d. sprendimo Nr. TS-328 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės neįgaliųjų reikalų komisijos sudarymo ir šios komisijos nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“.

3. Paskelbti šį sprendimą Savivaldybės interneto svetainėje ir Teisės aktų registre.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parengė

Socialinės paramos skyriaus

vedėja

Laima Bartulienė