Projektas Nr. TSP-116

 

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VIEŠOSIOS BIBLIOTEKOS PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės         d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi ir Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 3 dalies 7 punktu, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti didžiausią leistiną Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos darbuotojų, dirbančių pagal darbo sutartis ir gaunančių darbo užmokestį iš Savivaldybės biudžeto, pareigybių skaičių – 44,75.

2. Pripažinti netekusiu galios Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2009 m. vasario 26 d. sprendimą Nr. TS-71 „Dėl Kupiškio rajono savivaldybės viešosios bibliotekos pareigybių skaičiaus“.

Šis sprendimas per vieną mėnesį gali būti skundžiamas Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras    

 

 

 

Parengė        

Finansų ir biudžeto skyriaus vedėja

 

Reda Totorienė

 

Projektas suderintas DVS