Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

VIENKARTINĖS IŠMOKOS SOCIALINIO DRAUDIMO PENSIJŲ

IR ŠALPOS IŠMOKŲ GAVĖJAMS

ĮSTATYMAS

 

2020 m.                           d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas

1.    Šio įstatymo paskirtis – nustatyti vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams (toliau – vienkartinė išmoka) dydį, teisę ją gauti turinčius asmenis bei jos skyrimo ir mokėjimo tvarką.

2. Šis įstatymas taikomas asmenims, kuriems paskirtos:

1) socialinio draudimo senatvės (išankstinės senatvės) pensijos;

2) socialinio draudimo netekto darbingumo (invalidumo) pensijos;

3) socialinio draudimo našlių pensijos;

4) socialinio draudimo našlaičių pensijos;

5) maitintojo netekimo pensijos;

6) ištarnauto laiko pensijos;

7) kompensacijos už ypatingas darbo sąlygas;

8) šalpos senatvės pensijos;

9) šalpos neįgalumo pensijos;

10) šalpos pensijos už invalidų slaugą namuose;

11) šalpos našlaičių pensijos;

12) socialinės pensijos;

13) šalpos kompensacijos;

14) pensijos pagal Lietuvos Respublikos tarptautines sutartis ir (ar) Europos Sąjungos socialinės apsaugos sistemų koordinavimo reglamentus.

3. Šiame įstatyme vartojamos sąvokos suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos socialinio draudimo pensijų įstatyme, Lietuvos Respublikos šalpos pensijų įstatyme ir Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatyme.

 

2 straipsnis. Vienkartinės išmokos dydis

Vienkartinės išmokos dydis yra 200 eurų.

 

3 straipsnis. Teisė į vienkartinę išmoką

1. Teisę į vienkartinę išmoką turi asmenys, kurie teisę gauti šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas įgijo iki 2020 m. gruodžio 31 d.

2. Asmuo, nepriklausomai nuo jo teisės gauti  šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytas išmokas skaičiaus, turi teisę gauti vieną vienkartinę išmoką.

3. Teisė gauti vienkartinę išmoką nepaveldima.

 

4 straipsnis. Vienkartinės išmokos mokėjimo terminai

1. Asmenims, kuriems šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos išmokos paskirtos iki  2020 m. birželio 30 d. įskaitytinai, vienkartinė išmoka išmokama 2020 m. rugpjūčio mėnesį.

2. Asmenims, kuriems šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodytos išmokos paskirtos
2020 m. liepos 1 d. ir vėliau,
 vienkartinė išmoka išmokama kartu su pirmąja mokama išmoka, nurodyta šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje.

 

5 straipsnis. Vienkartinės išmokos skyrimas ir mokėjimas

1. Vienkartines išmokas, vadovaudamosi Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registro duomenimis, paskiria ir šio įstatymo 4 straipsnyje nustatytais terminais išmoka valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigos, nereikalaudamos iš asmenų, kurie pagal šį įstatymą turi teisę gauti vienkartinę išmoką, prašymų.

2. Vienkartinė išmoka asmeniui pristatoma tokia pačia tvarka, kuria jam pristatoma šio įstatymo 1 straipsnio 2 dalyje nurodyta išmoka.

 

6 straipsnis. Vienkartinės išmokos ir kitų asmeniui priklausančių išmokų ar    kompensacijų santykis

Pagal šį įstatymą išmokama vienkartinė išmoka neturi įtakos kitoms asmeniui pagal įstatymus priklausančioms kas mėnesį mokamoms išmokoms ir (ar) kompensacijos, taip pat skiriamai piniginei socialinei paramai, apmokėjimui už socialines paslaugas.

 

7 straipsnis. Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimų apskundimas

Valstybinio socialinio draudimo fondo administravimo įstaigų sprendimai dėl vienkartinės išmokos išmokėjimo per vieną mėnesį nuo tos dienos, kurią asmuo sužinojo ar turėjo sužinoti apie skundžiamo sprendimo priėmimą, gali būti skundžiami teismui Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

8 straipsnis. Vienkartinių išmokų finansavimo šaltinis

Vienkartinės išmokos išmokamos iš Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui skiriamų valstybės biudžeto tikslinių asignavimų.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas