Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. RUGSĖJO 2 D. SPRENDIMO NR. T-366 „DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „AEI PANAUDOJIMAS ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOJE, PLAUKIMO CENTRE DELFINAS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE PAKEITIMO

 

2022 m.                  Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi,

Šiaulių miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a :

Pakeisti Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. rugsėjo 2 d. sprendimą Nr. T-366 „Dėl pritarimo įgyvendinti projektą „AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje“ ir išdėstyti jį nauja redakcija:

 

„ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ĮGYVENDINTI PROJEKTĄ „AEI PANAUDOJIMAS ŠIAULIŲ JULIAUS JANONIO GIMNAZIJOJE, PLAUKIMO CENTRE DELFINAS IR ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 28 punktu, Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančiu planu, patvirtintu Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. balandžio 21 d. įsakymu Nr. D1-237 „Dėl Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano patvirtinimo“, atsižvelgdama į Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2021 m. birželio 15 d. įsakymu Nr. D1-364 „Dėl Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“, Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros kvietimą pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ ir 2022 m. kovo 21 d. pasirašytą Klimato kaitos programos priemonės „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ finansavimo sutartį Nr. SŽ-357,  Šiaulių miesto savivaldybės taryba  nusprendžia:

1.  Pritarti, kad būtų įgyvendintas projektas „AEI panaudojimas Šiaulių Juliaus Janonio gimnazijoje, plaukimo centre „Delfinas“ ir Šiaulių miesto savivaldybės administracijoje“ (toliau – Projektas).

2.  Skirti Projektui įgyvendinti iki 310 400,00 Eur nutolusios saulės elektrinės daliai iš saulės elektrinių parko įsigyti ir lėšų priežiūros paslaugoms iki 3,5 proc. nuo įrenginio įsigijimo vertės per metus 25 metų laikotarpiui.

3Įgalioti Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktorių pasirašyti visus dokumentus, susijusius su Projekto rengimu, teikimu ir įgyvendinimu.

Šis sprendimas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo jo įteikimo dienos gali būti skundžiamas paduodant skundą Lietuvos administracinių ginčų komisijos Šiaulių apygardos skyriui adresu: Dvaro g. 81, Šiauliai, arba Regionų apygardos administraciniam teismui bet kuriuose šio teismo rūmuose.“

 

 

Savivaldybės meras