Projektas

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                               d. Nr.

Vilnius

 

PREAMBULĖ

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo ir Stabilumo ir augimo pakto – 2005 m. birželio 27 d. Europos Sąjungos Tarybos reglamento (EB) Nr. 1055/2005, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo, – fiskalinę drausmę reglamentuojančias nuostatas, kurias vykdant valdomas valdžios sektoriaus struktūrinis deficitas ir ribojamas valdžios sektoriaus išlaidų didėjimas, ir į tai, kad fiskalinę drausmę reglamentuojančių nuostatų nesilaikymas keltų riziką ilgalaikiam valdžios sektoriaus finansų ir ekonomikos augimo tvarumui;

įvertindamas tai, kad Lietuva 2017 metais nenukrypo nuo vidutinio laikotarpio tikslo (1 procento bendrojo vidaus produkto (toliau – BVP) valdžios sektoriaus struktūrinio deficito) ir 2018 metais bei likusiais vidutinio laikotarpio metais numatoma nuo jo nenukrypti;

įvertindamas tai, kad 2019 metais bus tęsiama 2017 metais pradėta įgyvendinti struktūrinė darbo rinkos ir socialinės apsaugos reforma (socialinis modelis), kurios kaštai vidutiniu laikotarpiu didins valdžios sektoriaus išlaidas;

įvertindamas nuo 2019 m. sausio 1 d. pradedamas įgyvendinti naujas struktūrines reformas švietimo, sveikatos apsaugos, šešėlinės ekonomikos mažinimo, inovacijų, socialinio draudimo (pensijų) bei mokestinio reguliavimo srityse ir atsižvelgdamas į tai, kad reformų įgyvendinimo kaštai vidutiniu laikotarpiu turės įtakos valdžios sektoriaus pajamų, išlaidų, balanso rodikliams;

atsižvelgdamas į valstybės išorinės ekonominės aplinkos neapibrėžtumą, kintančią geopolitinę ir saugumo padėtį Europoje ir į tai, kad tokiomis aplinkybėmis neigiama rizika dėl šalies ekonominės raidos scenarijaus išlieka, į poreikį vykdyti narystės NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose įsipareigojimus;

įvertindamas tai, kad pagal šio įstatymo, taip pat įstatymų, reglamentuojančių Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų finansinius rodiklius, rengimo metu turimus duomenis formuojami valdžios sektoriaus finansų rodikliai 2019 metais turi atitikti nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytas fiskalinės drausmės taisykles,

p r i i m a šį įstatymą.

 

1 straipsnis.    Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinamas Lietuvos Respublikos 2019 metų valstybės biudžetas – 10 586 676 tūkst. eurų pajamų (įskaitant 1 921 550 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų), 11 681 216 tūkst. eurų asignavimų (įskaitant 2 242 676 tūkst. eurų Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų) išlaidoms ir turtui įsigyti (kartu su Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšomis asignavimai viršija pajamas 1 094 540 tūkst. eurų) (1, 2, 3 ir 4 priedai).

 

2 straipsnis.    Lietuvos Respublikos 2019 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai ir jų rengimas

1.   Šiuo įstatymu patvirtinami šie 2019 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai:

1)     gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 46,79 procento, kurią sudaro pastovioji dalis – 42,77 procento, kintamoji dalis – 4,02 procento;

2)     kiekvienos savivaldybės biudžetui skiriama gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais) (6 priedas), pagal kurią Valstybinė mokesčių inspekcija faktiškai įplaukusias lėšas iš gyventojų pajamų mokesčio perveda savivaldybei;

3)     gyventojų pajamų mokesčio dalys (procentais), reikalingos prognozuojamoms pajamoms iš gyventojų pajamų mokesčio apskaičiuoti:

a)   Vilniaus miesto savivaldybei – 52,17 procento;

b)   Kauno miesto savivaldybei – 73,32 procento;

c)   Klaipėdos miesto savivaldybei – 84,98 procento;

d)   Neringos savivaldybei – 57,99 procento;

e)   visoms kitoms savivaldybėms – 100 procentų;

4)     valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 873 618 tūkst. eurų (5 priedas).

2.   Šiuo įstatymu numatomas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus (6 priedas).

3.   Vilniaus miesto, Kauno miesto ir Klaipėdos miesto savivaldybių biudžetai turi būti planuojami, tvirtinami, keičiami ir vykdomi vadovaujantis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo 4 straipsnio 2 dalies nuostatomis.

 

3 straipsnis.    Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas ir pervedimas

1.  Šio įstatymo 5 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos specialias tikslines dotacijas, nustatytas šio įstatymo 5 priede:

1)    per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos paskirsto savivaldybėms ir apie tai joms praneša, išskyrus specialias tikslines dotacijas, skirtas etatinio mokytojų darbo apmokėjimo II etapui įgyvendinti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d., kurias paskirsto savivaldybėms ir apie tai joms praneša iki 2019 m. spalio 25 d.;

2)    perveda savivaldybėms atsižvelgdamos į lėšų poreikį.

2.  Valstybės institucijos ir įstaigos jų asignavimuose numatytas dotacijas paskirsto savivaldybėms, nurodydamos dotacijų paskirtį, apie tai joms praneša ir, atsižvelgdamos į lėšų poreikį, perveda šias dotacijas savivaldybėms. Dotacijos ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui įsigyti pervedamos už atliktus darbus, suteiktas paslaugas ar įsigytas prekes sumokėti.

3.  Savivaldybių tarybos, atsižvelgdamos į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

4.  Savivaldybės gautas ir nepanaudotas dotacijų sumas grąžina valstybės institucijoms ir įstaigoms, iš kurių jos buvo gautos.

 

4 straipsnis.    Valstybės biudžeto asignavimų perskirstymas, asmeniui keičiant studijų programą

1Asmeniui, kurio studijos yra valstybės finansuojamos, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo ir studijų programos keitimo tvarką reglamentuojančių kitų teisės aktų nustatyta tvarka keičiant studijų programą, valstybės biudžeto asignavimų sumos perskirstomos tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų.

2Lietuvos Respublikos finansų ministerija valstybės biudžeto asignavimų sumas perskirsto tarp:

1)     valstybinių universitetų, kai asmuo pereina iš vieno valstybinio universiteto į kitą;

2)     valstybinių universitetų ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos, kai asmuo pereina iš valstybinio universiteto į nevalstybinę aukštąją mokyklą ar atvirkščiai.

3Švietimo ir mokslo ministerija asignavimų sumas perskirsto tarp kolegijų, kai asmuo pereina iš vienos kolegijos į kitą.

 

5 straipsnis.    Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

2019 metų valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą dydis yra 44 procentai Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 373,1 euro už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.

 

6 straipsnis.    Valstybės biudžeto asignavimai bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti

2019 metų valstybės biudžeto asignavimai bendrajai socialinio draudimo pensijos daliai finansuoti sudaro 1 722 112 tūkst. eurų.

 

7 straipsnis.    Papildoma pensijų įmoka iš valstybės biudžeto į pensijų fondus

2019 metų papildoma pensijų įmoka iš valstybės biudžeto į pensijų fondus už dalyvį yra lygi 1,5 procento Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio, padauginto iš 1,289, ir sudaro 16,40 euro per mėnesį. 2019 metų papildoma pensijų įmoka iš valstybės biudžeto į pensijų fondus už dalyvį, kuriam taikomos Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo (2018 m. birželio 28 d. įstatymo Nr. XIII-1360 redakcija) 8 straipsnio 2 dalies nuostatos, yra lygi 0,3 procento Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio, padauginto iš 1,289, ir sudaro 3,28 euro per mėnesį.

 

8 straipsnis.    Įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos asignavimų valdytojų programoms finansuoti

Šiuo įstatymu patvirtinamos 2019 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, pagal asignavimų valdytojus – 812 248 tūkst. eurų (3 priedas).

 

9 straipsnis.    Valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai

2019 metais valstybės garantijos gali būti teikiamos:

1)    už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2019 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 327 420 tūkst. eurų. Į garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitą neįtraukiama garantijų institucijų įsipareigojimų pagal garantijas dalis, kuri yra pergarantuota finansų institucijų, turinčių aukščiausią kredito reitingą (AAA), suteiktą bent dviejų iš tarptautinių reitingų agentūrų Moody’s, Standard & Poor’s ir Fitch Ratings;

2)    dėl paskolų, teikiamų valstybės investicijų projektams finansuoti ir (arba) naudojamų Lietuvos Respublikos nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme nurodytų nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių įmonių apyvartinėms lėšoms papildyti. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2019 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 101 700 tūkst. eurų;

3)    dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2019 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 90 000 tūkst. eurų, iš jų per 2019 metus prisiimtų naujų įsipareigojimų suma negali viršyti 16 000 tūkst. eurų.

 

10 straipsnis.  Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas

2019 metų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas yra (teigiamas) –2 620 187 tūkst. eurų, iš jų 1 329 499 tūkst. eurų skirta sukaupti lėšoms euroobligacijų emisijai 2020 metais išpirkti.

 

11 straipsnis.  Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai

2019 metais valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos gali pasirašyti paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, suteikiančius teisę skolintis ne daugiau kaip 10 000 tūkst. eurų. 2019 metais valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2019 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus limitas – 7 000 tūkst. eurų. Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto šiame straipsnyje nurodytus skolinimosi limitus valstybinėms aukštosioms mokykloms ir valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms savo nustatyta tvarka. Valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos už prisiimtus skolinius įsipareigojimus atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijai jos nustatyta tvarka.

 

12 straipsnis.  Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai ir įsiskolinimų padengimas

1.  Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

1)    savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, bet neapsiribojant jomis) negali viršyti 60 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės – 85 procentų) šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų;

2)    savivaldybės metinio grynojo skolinimosi suma finansų ministro nustatyta tvarka atrinktiems projektams, kuriais prisidedama prie regiono ir (arba) savivaldybės socialinės ir ekonominės plėtros tikslų, nustatytų strateginio planavimo dokumentuose, ir mažinamos savivaldybės biudžeto išlaidos ir (arba) didinamos savivaldybės biudžeto pajamos, yra ne daugiau kaip 5 procentai šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų, o visų savivaldybių bendra metinio grynojo skolinimosi suma minėtiems projektams yra ne daugiau kaip 1 procentas šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų visų savivaldybių biudžetų pajamų. Kiekvienos savivaldybės biudžeto atitiktis Fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstitucinio įstatymo nuostatoms turi būti pasiekta per ketverių metų laikotarpį, skaičiuojant nuo pirmų metų, kai pradedama naudoti metinio grynojo skolinimosi suma;

3)    savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės valdomų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 6 priede nurodytų prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

2.  Į skolos ir skolinimosi limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartinių lėšų.

3.  Savivaldybės 2020 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti ne didesnis už 2019 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 

13 straipsnis.  Vyriausybės ir kitų institucijų teisės vykdant biudžetą

1Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai suteikiama teisė:

1)    paskirstyti pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) Valstybės investicijų 2019–2021 metų programoje numatytas valstybės kapitalo investicijoms skirtas lėšas;

2)    paskirstyti Finansų ministerijos vykdomai Finansų politikos formavimo ir įgyvendinimo programai skirtus asignavimus, numatytus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms ir projektams įgyvendinti, pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir (arba) savivaldybes ir 2019 metais leisti juos naudoti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinamiems ir (arba) numatomiems įgyvendinti projektams, programoms ir fondams finansuoti;

3)    perskirstyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms (priemonėms), projektams ir fondams valstybės biudžete numatytus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, atsižvelgiant į programų, projektų ir fondų įgyvendinimo duomenis;

4)    perskirstyti pagal sudarytas finansinių priemonių finansavimo sutartis Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotų ar finansuojamų finansinių priemonių grįžusias ir (ar) grįšiančias lėšas, įvertinus atitinkamo asignavimų valdytojo pateiktą siūlymą dėl grįžusių ir (ar) grįšiančių lėšų panaudojimo ir atsižvelgiant į tai, kad grįžusios ir (ar) grįšiančios lėšos turi būti naudojamos pagal tas pačias arba kitas finansines priemones, vadovaujantis konkrečiais Europos Sąjungos teisės aktų, reglamentuojančių Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą, reikalavimais;

5)    paskirstyti asignavimų valdytojams Finansų ministerijos šio straipsnio 3 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams pasiskolintas lėšas;

6)    perskirstyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos asignavimus turtui įsigyti, išskyrus asignavimus investicijų projektams, ir juos naudoti kaip priimančiosios šalies paramą – išlaidoms, išskyrus darbo užmokestį, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti tiekiant reikiamas prekes, teikiant paslaugas ar atliekant darbus pajėgoms, kurios atvyksta dalyvauti tarptautinėse operacijose, tarptautinėse karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose arba vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją (toliau – priimančiosios šalies parama);

7)    perskirstyti valstybės biudžeto asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių pagal priimtus teisės aktus dėl įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, funkcijų konsolidavimo, funkcijų perdavimo arba biudžetinės ar kitos įstaigos savininko teisių ir pareigų perdavimo, taip pat tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir savivaldybių;

8)    Teisėjų tarybos teikimu vieną kartą per metus perskirstyti valstybės biudžeto asignavimus, numatytus šio įstatymo 4 priede, tarp teismų, atsižvelgiant į teismų programų įgyvendinimo duomenis;

9)    perskirstyti Lietuvos 2007–2013 metų Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategiją įgyvendinančių veiksmų programų (toliau – veiksmų programos) projektų sugrąžintas į valstybės biudžetą Europos Sąjungos fondų lėšas, kurios, įvertinus Europos Komisijos priimtus sprendimus dėl galutinio likučio išmokėjimo, nemažina iš Europos Komisijos pagal veiksmų programas gautinų Europos Sąjungos fondų lėšų, ir panaudoti jas toms pačioms veiksmų programose numatytoms sritims finansuoti.

2Valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šio įstatymo 5 priede, suteikiama teisė perskirstyti specialias tikslines dotacijas tarp savivaldybių ir tarp specialių tikslinių dotacijų, nurodytų šio įstatymo 5 priede, esant papildomų lėšų poreikiui ar sutaupytoms lėšoms, – dotacijas atitinkamai didinti ar mažinti.

3.  Finansų ministerijai suteikiama teisė:

1)     skolintis valstybės vardu, kai yra poreikis ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 10 ir 20 straipsnių nuostatos: su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti; priemonėms, finansuojamoms iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, bendrai finansuoti ir su šių priemonių įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą mokėti; nenumatytoms išlaidoms dėl einamaisiais biudžetiniais metais paskelbto referendumo ir (arba) pirmalaikių, naujų ar pakartotinių rinkimų apmokėti; Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su naryste NATO, atsiradus papildomų lėšų poreikiui dėl Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) skelbiamos BVP prognozės Lietuvos Respublikai (užtikrinant ne daugiau kaip 2,05 procento BVP skyrimą); Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu, vykdyti, įskaitant rezervinių lėšų sukaupimą ir (arba) paskolinimą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimuose ir (arba) su tuo susijusiose sutartyse ar susitarimuose; Europos Sąjungos teisės aktais numatytai nacionalinei paramai žemės ūkio subjektams teikti; valstybės paramai teikti įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus; išmokai vaikui mokėti ir iš valstybės biudžeto už pensijų fondo dalyvį mokamai pensijų įmokai į pensijų fondą finansuoti pagal faktišką poreikį; išlaidoms, susijusioms su atstovavimu Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose, įskaitant teisinių išvadų dėl jų sprendimų apskundimo parengimą, teisinių išvadų dėl sprendimų apskundimo gavimą ir atstovavimą Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) atliekant kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) interesų gynimu (bet neapsiribojant tuo), apmokėti; arbitražų ar teismų sprendimams, kuriais priteistos sumos iš Lietuvos valstybės, vykdyti;

2)     leisti įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, gautos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai naudoti valstybės biudžeto reikmėms ir valstybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti užtikrinant, kad programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, įmokėtos biudžetinių įstaigų pajamos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, iš valstybės biudžeto būtų finansuojamos laiku;

3)     savivaldybių grąžintas (nepanaudotas) valstybės biudžeto dotacijų sumas, kurios buvo išmokėtos savivaldybėms nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai finansuoti iš lėšų, skirtų iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams, įgyvendinamiems pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programą, patvirtintą 2014 m. rugsėjo 8 d. Europos Komisijos įgyvendinimo sprendimu, kuriuo patvirtinami tam tikri „2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos“ elementai, kad, siekiant investicijų į ekonomikos augimą ir darbo vietų kūrimą tikslo, iš Europos regioninės plėtros fondo, Sanglaudos fondo, Europos socialinio fondo ir specialaus asignavimo Jaunimo užimtumo iniciatyvai būtų teikiama parama Lietuvai (apie nurodytą sprendimą Europos Komisija pranešė dokumentu Nr. C(2014) 6397) (toliau – 2014–2020 metų veiksmų programa), panaudoti tai pačiai paskirčiai – valstybės biudžeto dotacijoms savivaldybėms pagal 2014–2020 metų veiksmų programą įgyvendinamų projektų nuosavų lėšų indėliui ar jo daliai finansuoti;

4)     kompensuoti nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų ir įmokėtą, bet nepanaudotą Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų dalį, skirtą šiam tikslui, naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas;

5)     kompensuoti nustatyta tvarka 2014–2021 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų partnerių, programų operatorių ir kitų susijusių institucijų atstovų komandiruočių į patirties mainų renginius, kurių organizavimą remia atsakingos šalių donorių institucijos, išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų;

6)     paskirstyti tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms lėšas, numatytas Finansų ministerijos asignavimuose tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus ir Lietuvos statistikos departamento paskelbtą tikinčiųjų skaičių.

4.  Švietimo ir mokslo ministerijai suteikiama teisė:

1)     paskirstyti pagal aukštąsias mokyklas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas studentų, 2019 metais priimamų studijuoti pagal pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios pakopos ir profesinių studijų programas, studijų ir kitoms išlaidoms;

2)     paskirstyti pagal savivaldybes ir valstybines mokyklas, vykdančias ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas išlaidoms, susijusioms su valstybinių ir savivaldybių mokyklų pedagoginio personalo (mokytojų, dirbančių pagal ikimokyklinio, priešmokyklinio, bendrojo ugdymo ir profesinio mokymo programas, ir auklėtojų) optimizavimu, apmokėti;

3)     paskirstyti savivaldybėms neformaliajam vaikų švietimui skirtas lėšas, kurias savivaldybės perskirsto neformaliojo vaikų švietimo teikėjams, išskyrus atvejus, kai neformaliojo vaikų švietimo teikėja yra mokykla, teikianti bendrąjį ugdymą;

4)     paskirstyti pagal savivaldybes Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorių pareigybėms išlaikyti;

5)     paskirstyti pagal valstybines mokslo ir studijų institucijas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas šių institucijų tinklo optimizavimui įgyvendinti ir kitoms priemonėms, susijusioms su mokslo ir studijų kokybės, dėstytojų, mokslo darbuotojų ir kitų tyrėjų darbo apmokėjimo sąlygų gerinimu.

5.  Krašto apsaugos ministerijai, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė:

1)     perskirstyti asignavimus išlaidoms ir juos naudoti turtui įsigyti ir investicijų projektams, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

2)     perskirstyti asignavimus turtui įsigyti ir juos naudoti investicijų projektams, taip pat perskirstyti asignavimus investicijų projektams ir juos naudoti turtui įsigyti, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

3)     naudoti paliekamus 3 mėnesių išlaidų dydžio pereinamuosius 2018 metų lėšų likučius, esančius tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas;

4)     naudoti 2018 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, ginklų ir karinės įrangos ir karinių atsargų įsigijimo, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas toms sutartims vykdyti;

5)     naudoti neliečiamosioms atsargoms kaupti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas 2018 metais nepanaudotus valstybės biudžeto asignavimus, jeigu dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 20 straipsnio nuostatos.

6.  Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai suteikiama teisė įgalioti Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą vykdyti lėšų susigrąžinimą pagal įgyvendintas asignavimų valdytojo programas, kuriose buvo numatytos lėšos 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektams.

7.  Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai suteikiama teisė skirti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo lėšų 15 000 tūkst. eurų projektui „Valstybinės reikšmės magistralinio kelio A1 Vilnius–Kaunas–Klaipėda ruožo nuo 89,40 iki 107,00 km rekonstravimas“, 2 500 tūkst. eurų projektui „Valstybinės reikšmės krašto kelio Nr. 206 Šilutė–Rusnė ruožo nuo 2,401 iki 7,363 km rekonstravimas ir estakados šio kelio užliejamajame ruože (6,190–6,940 km) nauja statyba“, 5 000 tūkst. eurų projektui „Dviejų lygių sankryžos Vilniuje, Žirnių g., Liepkalnio g. ir Minsko pl., rekonstravimas“, projektų vykdymo priežiūrai ir darbų atlikimui finansuoti, netaikant Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 4 ir 5 dalyse nustatytų procentinių dydžių.

8Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai, Švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai suteikiama teisė teikti dotacijas užsienio subjektams užsienio lietuvių, jų bendruomenių, organizacijų ir įstaigų kultūros, švietimo veiklai finansuoti ir infrastruktūrai gerinti, tautiniam tapatumui išsaugoti, lietuvių kultūrai puoselėti ir pristatyti pasauliui, bendruomeniškumui stiprinti, prisidėti užtikrinant lietuvių kultūrai reikšmingo paveldo užsienyje priežiūrą, įsitraukimo į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir kitai veiklai finansuoti iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų.

9Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai suteikiama teisė:

1)   skirti lėšas investuotojams, vykdant įsipareigojimus, nustatytus investicijų sutartyse, sudarytose vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punktu, iš Ūkio ministerijos asignavimuose tam tikslui numatytų lėšų;

2)   įgalioti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Ūkio ministerijos vykdyti pagal 2007–2013 metų Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“ įgyvendintų projektų lėšų susigrąžinimą.

10. Užsienio reikalų ministerijai, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė naudoti paliekamus vieno mėnesio išlaidų dydžio pereinamuosius 2018 metų lėšų likučius, esančius Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

11. Asignavimų valdytojams, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viršplanines įmokas į biudžetą naudoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

 

14 straipsnis.                 Asignavimų valdytojo teisė prisiimti įsipareigojimus naudoti biudžeto lėšas

1.   Susisiekimo ministerija 2019 metų mokėjimams iš Kelių priežiūros ir plėtros programos gali naudoti 26 498 tūkst. eurų mažesnę sumą, negu 2019 metais į valstybės biudžetą įmokėta lėšų šiai programai finansuoti.

2.   Aplinkos ministerija 2019 metų mokėjimams iš Klimato kaitos specialiosios programos gali naudoti 2019 metais ir (arba) ankstesniais metais į valstybės biudžetą įmokėtų lėšų bendrą sumą, kuri negali viršyti 2019 metais į valstybės biudžetą įmokėtų šios programos pajamų sumos. Lėšas, viršijančias nurodytą leistiną mokėjimams sumą, Aplinkos ministerija gali naudoti papildomai suderinusi su Finansų ministerija ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 10 ir 20 straipsnių nuostatos.

3.   Aplinkos ministerija 2019 metų mokėjimams iš Bendrųjų miškų ūkio reikmių finansavimo programos gali naudoti 1 000 tūkst. eurų mažesnę sumą, negu 2019 metais į valstybės biudžetą įmokėta lėšų šiai programai finansuoti.

 

15 straipsnis.                 Valstybės investicijų 2019–2021 metų programos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama Valstybės investicijų 2019–2021 metų programa (7 priedas).

 

16 straipsnis.                 Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2019 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmata (8 priedas).

 

17 straipsnis.                 Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2019 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmata (9 priedas).

 

18 straipsnis.                 Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2019 metų Garantinio fondo lėšų sąmata (10 priedas).

 

19 straipsnis.                 Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2019 metų Ilgalaikio darbo išmokų fondo lėšų sąmata (11 priedas).

 

20 straipsnis.                 Vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus balanso rodiklio užduotys

1.   Nustatomas ne blogesnis negu 0,4 procento BVP 2019 metų valdžios sektoriaus balanso rodiklis.

2.   Vidutiniu laikotarpiu bus siekiama perteklinio valdžios sektoriaus.

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS

 

Tūkst. Eur

Pajamos

Iš viso

PAJAMOS

8 540 378

MOKESČIAI

8 018 762

Pajamų ir pelno mokesčiai

2 483 681

Gyventojų pajamų mokestis

1 744 683

Pelno mokestis

738 998

Turto mokesčiai

2 600

Nekilnojamojo turto mokestis

2 600

Prekių ir paslaugų mokesčiai

5 421 581

Pridėtinės vertės mokestis

3 850 464

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

27 000

Akcizai

1 504 823

Loterijų ir lošimų mokesčiai

16 900

Transporto priemonių mokesčiai

15 200

Mokesčiai už aplinkos teršimą

7 194

Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

110 900

 

 

KITOS PAJAMOS

521 616

Turto pajamos

237 138

Palūkanos už paskolas

7 408

Palūkanos už indėlius, depozitus, sąskaitų likučius ir vertybinius popierius

172

Lietuvos banko pelno įmokos

8 000

Dividendai ir valstybės įmonių pelno įmokos

192 378

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

18 246

Angliavandenilių išteklių mokestis

3 273

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

7 661

Pajamos už prekes ir paslaugas

220 464

Biudžetinių įstaigų pajamos už prekes ir paslaugas

90 636

Pajamos už ilgalaikio ir trumpalaikio materialiojo turto nuomą

4 570

Konsulinis mokestis

23 452

Žyminis mokestis

10 000

Rinkliavos

37 588

Kitos pajamos

54 218

Pajamos iš baudų, konfiskuoto turto ir kitų netesybų

53 365

Kitos neišvardytos pajamos

10 649

 

SANDORIŲ DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO, FINANSINIO TURTO SUMAŽĖJIMO IR FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMO PAJAMOS

124 748

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

122 898

Žemės realizavimo pajamos

35 700

Kito materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

87 198

Finansinio turto sumažėjimo pajamos (finansinio turto pardavimo pajamos / grįžusios finansinės investicijos)

1 850

Akcijos ir kitos gautinos sumos

1 850

IŠ VISO

8 665 126

 

 

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

1 921 550

 

 

IŠ VISO

10 586 676


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

I. RESPUBLIKOS  PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

5 751

5 505

3 839

246

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

30 783

29 775

22 857

1 008

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

27 988

27 958

1 018

30

iš jų: asignavimai politinėms partijoms

5 502

5 502

0

0

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

1 130

1 120

985

10

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

9 272

9 119

7 983

153

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

872

872

343

0

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

2 264

2 184

1 707

80

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

191

191

118

0

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

909

909

754

0

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

362

362

312

0

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

900

830

585

70

Nacionalinė sveikatos taryba

62

62

60

0

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

511

511

432

0

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

408

408

357

0

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

280

275

245

5

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

15 036

14 659

6 998

377

iš jų: kompensacijai už Lietuvos žydų religinių bendruomenių nekilnojamąjį turtą

3 620

3 620

0

0

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 250

3 212

2 443

38

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1 848

1 815

1 633

33

Etninės kultūros globos taryba

217

217

167

0

Viešųjų pirkimų tarnyba

3 015

2 807

1 931

208

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

31 795

25 560

22 787

6 235

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

11 887

10 141

8 889

1 746

II. MINISTERIJOS

Aplinkos ministerija

394 266

392 494

38 961

1 772

Energetikos ministerija

193 876

193 454

3 744

422

Finansų ministerija

1 245 916

1 165 633

109 875

80 283

iš jų:

 

 

 

 

Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

97 809

97 809

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas

1 448

1 448

 

 

Lietuvos Respublikos įnašas į Europos stabilumo mechanizmą

65 440

 

 

65 440

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms

806

806

 

 

Krašto apsaugos ministerija

948 009

564 575

282 482

383 434

Kultūros ministerija

209 221

195 420

47 084

13 801

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

3 141 250

3 137 792

89 679

3 458

Susisiekimo ministerija

822 328

603 437

18 386

218 891

Sveikatos apsaugos ministerija

767 022

756 480

57 566

10 542

Švietimo ir mokslo ministerija

1 245 910

1 239 231

143 618

6 679

Teisingumo ministerija

95 068

94 118

68 766

950

Ūkio ministerija

155 172

152 892

17 832

2 280

Užsienio reikalų ministerija

79 967

76 438

25 335

3 529

Vidaus reikalų ministerija

477 078

459 304

173 775

17 774

Žemės ūkio ministerija

957 021

952 778

43 298

4 243

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos statistikos departamentas

9 310

8 600

7 204

710

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

7 157

6 312

5 499

845

Lietuvos nacionalinis muziejus

8 747

4 118

3 493

4 629

Lietuvos dailės muziejus

5 764

5 642

4 599

122

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

3 028

2 627

2 120

401

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

11 418

10 378

8 226

1 040

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

4 354

2 759

2 595

1 595

Nacionalinis Kauno dramos teatras

2 069

2 069

1 686

0

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 831

4 811

3 807

20

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

3 008

2 938

2 076

70

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

2 741

2 741

107

0

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

41 649

35 949

13 900

5 700

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

11 758

8 008

5 297

3 750

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

1 008

1 008

272

0

SVEIKATOS APSAUGOS  MINISTRO VALDYMO SRITIS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

733

733

659

0

ŠVIETIMO IR MOKSLO  MINISTRO VALDYMO SRITIS

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

42 105

39 867

4 361

2 238

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

1 120

1 109

763

11

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybės tarnybos departamentas

1 244

1 244

1 006

0

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

235 861

228 309

184 490

7 552

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

27 867

27 505

18 218

362

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

2 158

2 142

1 867

16

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

35 028

34 717

31 966

311

Nacionalinė teismų administracija

8 609

5 971

1 514

2 638

Teismai

81 097

81 039

73 679

58

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2 638

2 505

1 743

133

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

142

142

90

0

Lietuvos administracinių ginčų komisija

1 514

1 504

1 237

10

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

495

485

415

10

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

8 537

6 195

4 351

2 342

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

Vilniaus universitetas

53 406

53 151

0

255

iš jų: valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto bibliotekos veiklai užtikrinti

2 670

2 415

 

255

Vytauto Didžiojo universitetas

21 167

20 954

0

213

Kauno technologijos universitetas

26 876

26 697

0

179

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

19 676

19 251

0

425

Klaipėdos universitetas

6 526

6 526

0

0

Mykolo Romerio universitetas

5 184

5 056

0

128

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

24 009

22 396

0

1 613

Vilniaus dailės akademija

5 761

5 583

0

178

Lietuvos sporto universitetas

2 567

2 567

0

0

Šiaulių universitetas

2 995

2 995

0

0

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

5 100

5 100

0

0

Lietuvos energetikos institutas

4 145

4 115

3 328

30

Nacionalinis vėžio institutas

1 730

1 399

914

331

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

1 059

1 059

910

0

Lietuvos istorijos institutas

1 941

1 941

1 658

0

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1 422

1 422

1 223

0

Lietuvių kalbos institutas

1 247

1 247

1 115

0

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

556

546

468

10

Lietuvos teisės institutas

437

437

414

0

Lietuvos socialinių tyrimų centras

804

804

600

0

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1 429

1 404

1 129

25

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

7 948

7 598

5 617

350

Gamtos tyrimų centras

4 807

4 737

3 746

70

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

10 014

9 914

7 378

100

Lietuvos mokslų akademija

4 265

2 949

2 462

1 316

Lietuvos mokslo taryba

19 072

19 072

2 135

0

Kauno kunigų seminarija

89

89

0

0

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

23

23

0

0

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

136

136

0

0

IŠ VISO:

11 681 216

10 883 133

1 627 181

798 083

 


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

3 priedas

 

2019 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS, NUTARIMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų

valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

iš viso

iš jų: pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

1

1

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

90

90

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

150

150

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

900

900

900

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

12

12

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 250

3 250

3 250

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

35

35

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

5

5

Aplinkos ministerija

104 985

102 950

2 035

Energetikos ministerija

150

150

Finansų ministerija

100 668

97 809

2 859

Krašto apsaugos ministerija

456

456

Kultūros ministerija

30 004

19 671

10 333

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

25 602

1 267

24 335

Susisiekimo ministerija

479 132

477 461

1 671

Sveikatos apsaugos ministerija

7 544

3 087

4 457

Švietimo ir mokslo ministerija

8 841

8 841

Teisingumo ministerija

1 931

300

1 631

Ūkio ministerija

1 250

720

530

Užsienio reikalų ministerija

13

13

Vidaus reikalų ministerija

7 616

7 616

Žemės ūkio ministerija

645

115

530

Lietuvos statistikos departamentas

20

20

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

187

187

Lietuvos nacionalinis muziejus

200

200

Lietuvos dailės muziejus

330

330

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

130

130

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1 600

1 600

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

300

300

Nacionalinis Kauno dramos teatras

521

521

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

540

540

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

400

400

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

554

554

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

15 213

13 662

1 551

Valstybės tarnybos departamentas

2

2

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

312

312

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2 500

2 500

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

6

6

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

13

13

Nacionalinė teismų administracija

36

36

Teismai

77

77

iš jų:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

5

5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

1

1

Lietuvos apeliacinis teismas

13

13

Vilniaus apygardos teismas

3

3

Kauno apygardos teismas

1

1

Klaipėdos apygardos teismas

7

7

Šiaulių apygardos teismas

1

1

Panevėžio apygardos teismas

1

1

Vilniaus miesto apylinkės teismas

7

7

Kauno apylinkės teismas

9

9

Klaipėdos apylinkės teismas

3

3

Šiaulių apylinkės teismas

1

1

Panevėžio apylinkės teismas

2

2

Alytaus apylinkės teismas

2

2

Marijampolės apylinkės teismas

1

1

Tauragės apylinkės teismas

2

2

Utenos apylinkės teismas

1

1

Vilniaus regiono apylinkės teismas

1

1

Vilniaus apygardos administracinis teismas

15

15

Regionų apygardos administracinis teismas

1

1

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

200

200

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

7 171

7 171

7 164

Lietuvos energetikos institutas

1 150

1 150

Nacionalinis vėžio institutas

670

670

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

25

25

Lietuvos istorijos institutas

23

23

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

30

30

Lietuvių kalbos institutas

29

29

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

43

43

Lietuvos teisės institutas

15

15

Lietuvos socialinių tyrimų centras

29

29

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

250

250

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

3 963

3 963

Gamtos tyrimų centras

600

600

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

1 800

1 800

Lietuvos mokslų akademija

29

29

Iš viso:

812 248

717 042

95 206

11 314


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

4 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI TEISMAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

iš jų

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

4 610

4 607

4 264

3

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

2 671

2 669

2 470

2

Lietuvos apeliacinis teismas

4 184

4 177

3 911

7

Vilniaus apygardos teismas

5 699

5 693

5 290

6

Kauno apygardos teismas

4 431

4 429

4 088

2

Klaipėdos apygardos teismas

2 732

2 728

2 549

4

Šiaulių apygardos teismas

2 020

2 019

1 874

1

Panevėžio apygardos teismas

2 023

2 022

1 891

1

Vilniaus miesto apylinkės teismas

9 437

9 434

8 544

3

Kauno apylinkės teismas

7 936

7 933

7 187

3

Klaipėdos apylinkės teismas

3 841

3 836

3 512

5

Šiaulių apylinkės teismas

4 917

4 915

4 170

2

Panevėžio apylinkės teismas

3 804

3 802

3 440

2

Alytaus apylinkės teismas

2 978

2 977

2 676

1

Marijampolės apylinkės teismas

2 650

2 649

2 390

1

Plungės apylinkės teismas

1 727

1 726

1 552

1

Tauragės apylinkės teismas

1 877

1 874

1 697

3

Telšių apylinkės teismas

1 837

1 836

1 669

1

Utenos apylinkės teismas

2 658

2 657

2 410

1

Vilniaus regiono apylinkės teismas

3 934

3 932

3 378

2

Vilniaus apygardos administracinis teismas

2 547

2 541

2 360

6

Regionų apygardos administracinis teismas

2 584

2 583

2 357

1

IŠ VISO:

81 097

81 039

73 679

58

 


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

5 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Dotacijos paskirties pavadinimas

Iš viso

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

duomenims į Suteiktos valstybės pagalbos ir nereikšmingos pagalbos registrą teikti

 

35

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

59

iš jų:

piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti

30

valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti

29

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją, demobilizaciją, priimančiosios šalies paramą

570

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

562

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

92 386

iš jų:

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

14 761

būsto nuomos mokesčio daliai kompensuoti

802

socialinei paramai mokiniams

22 046

socialinėms paslaugoms

44 132

jaunimo teisių apsaugai

834

savivaldybių patvirtintoms užimtumo didinimo programoms įgyvendinti

7 760

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

2 051

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

23 682

iš jų:

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

23 436

neveiksnių asmenų būklės peržiūrėjimui užtikrinti

246

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

703 779

iš jų:

ugdymo reikmėms finansuoti

iš jų:

etatinio mokytojų darbo apmokėjimo II etapui įgyvendinti nuo 2019 m. rugsėjo 1 d.

683 210

 

 

11 000

savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

 

 

 

20 569

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

2 596

iš jų:

civilinės būklės aktams registruoti

2 009

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

540

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti

47

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

 

26 891

 

iš jų:

 

 

civilinei saugai

1 455

 

priešgaisrinei saugai

24 769

 

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

667

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

21 541

iš jų:

savivaldybėms priskirtos valstybinės žemės ir kito valstybės turto valdymui, naudojimui ir disponavimui juo patikėjimo teise užtikrinti

118

žemės ūkio funkcijoms atlikti

8 441

valstybei nuosavybės teise priklausančių melioracijos ir hidrotechnikos statinių valdymui ir naudojimui patikėjimo teise užtikrinti

 

11 482

 

savivaldybėms priskirtiems geodezijos ir kartografijos darbams (savivaldybių erdvinių duomenų rinkiniams tvarkyti) organizuoti ir vykdyti

1 500 

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

1 517

IŠ VISO

 

873 618

 

 


 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

6 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2019 METŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS SKIRIAMOS GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO DALYS (PROCENTAIS)

 

Tūkst. Eur

Savivaldybės pavadinimas

Prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius

iš jų:

Gyventojų pajamų mokesčio

dalis (procentais)

gyventojų pajamų

mokestis

iš jo naudojamos sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti

2018 metų sumos kintamajai gyventojų pajamų mokesčio daliai (procentais) apskaičiuoti

valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymui laipsniškai įgyvendinti

minimaliajai mėnesinei algai padidinti

kultūros darbuotojų darbo užmokesčiui padidinti

pareiginės algos (atlyginimo) baziniam dydžiui padidinti

perduotos lėšos VĮ Registrų centrui dėl neatlygintino duomenų teikimo

savivaldybių biudžetų prognozuojamų pajamų mažėjimui kompensuoti

Skalvijos vaikų globos namų veiklai užtikrinti

Vilniaus miesto

347 754

296 052

7 029

1 304

1 441

61

1 367

-105

19,296

Alytaus miesto

32 508

30 709

4 303

103

122

24

149

-29

1 544

2,001

Birštono

5 370

5 204

2 796

40

32

10

40

-19

0,339

Druskininkų

12 915

10 653

728

73

69

12

61

-16

0,694

Kauno miesto

182 916

161 952

3 522

803

636

121

813

-161

1 173

10,555

Klaipėdos miesto

100 804

88 906

2 970

489

405

56

516

-63

156

5,795

Marijampolės

29 936

27 066

1 237

184

197

44

168

-38

853

1,764

Neringos

6 589

6 061

130

29

9

10

37

-21

0,395

Palangos miesto

13 451

10 295

736

84

90

16

79

-24

101

0,671

Panevėžio miesto

53 104

48 444

1 072

327

358

78

275

-86

3 164

3,157

Šiaulių miesto

61 953

56 876

2 079

312

296

49

334

-38

1 152

3,707

Visagino

15 321

15 153

2 913

109

145

16

91

-13

1 027

0,988

Akmenės rajono

13 553

12 877

3 046

92

63

20

79

-24

281

0,839

Alytaus rajono

13 567

12 789

565

70

44

25

44

-12

0,834

Anykščių rajono

15 432

14 627

2 343

95

77

39

87

-17

275

0,953

Biržų rajono

13 879

12 922

595

96

95

33

87

-18

365

0,842

Ignalinos rajono

10 207

9 712

1 509

78

58

22

62

-23

270

0,633

Jonavos rajono

26 422

25 276

3 121

127

155

33

127

-30

1,647

Joniškio rajono

13 246

11 616

1 227

84

85

25

74

-22

5

0,757

Jurbarko rajono

15 100

14 348

1 133

92

131

33

90

-10

314

177 

0,935

Kaišiadorių rajono

16 913

14 893

959

103

100

33

90

-15

374

0,971

Kauno rajono

49 864

47 524

944

225

282

43

211

-57

3,097

Kėdainių rajono

25 779

23 961

733

177

202

41

148

-28

741

1,562

Kelmės rajono

16 585

16 041

2 488

97

84

36

98

-27

410

1,045

Klaipėdos rajono

28 978

26 598

781

189

208

42

185

-38

1,734

Kretingos rajono

19 444

18 107

493

118

110

38

107

-35

449

1,18

Kupiškio rajono

10 046

9 424

905

65

73

27

58

-6

194

0,614

Lazdijų rajono

11 292

10 857

1 306

50

62

28

52

-26

262

0,708

Mažeikių rajono

30 437

28 685

1 695

227

246

39

192

-43

1 589

1,87

Molėtų rajono

10 292

9 888

711

69

79

25

62

-13

208

0,645

Pakruojo rajono

12 207

10 556

1 017

93

115

26

78

-11

0,688

Panevėžio rajono

19 275

18 382

470

145

158

40

120

-22

330

1,198

Pasvalio rajono

14 178

12 948

851

107

99

37

89

-18

312

0,844

Plungės rajono

18 051

17 091

477

116

119

28

111

-26

509

1,114

Prienų rajono

13 984

13 114

644

97

93

26

88

-21

263

0,855

Radviliškio rajono

20 953

19 039

1 930

155

171

38

121

-30

1,241

Raseinių rajono

17 227

16 212

753

88

91

34

92

-30

457

1,057

Rokiškio rajono

16 849

15 941

1 169

128

154

40

109

-46

311

1,039

Skuodo rajono

10 156

9 630

972

59

60

23

62

-10

284

0,628

Šakių rajono

15 627

14 256

510

127

155

31

101

-11

242

0,929

Šalčininkų rajono

17 304

16 787

1 527

131

174

30

101

-25

306

1,094

Šiaulių rajono

21 124

19 827

608

132

214

31

120

-41

174

1,292

Šilalės rajono

13 348

12 833

1 186

103

93

30

79

-16

295

0,836

Šilutės rajono

21 534

20 679

623

133

149

27

124

-44

589

1,348

Širvintų rajono

8 594

8 092

265

61

55

22

51

-7

128

0,527

Švenčionių rajono

13 116

12 560

329

80

56

29

71

-14

683

0,819

Tauragės rajono

20 707

19 313

496

118

108

36

105

-25

440

1,259

Telšių rajono

22 297

21 579

1 175

144

175

36

125

-52

620

1,406

Trakų rajono

18 337

17 206

473

124

97

24

97

-30

483

1,121

Ukmergės rajono

19 401

18 076

1 259

116

154

36

111

-35

506

1,178

Utenos rajono

20 216

18 893

942

155

142

37

126

-23

445

1,231

Varėnos rajono

13 033

12 628

1 287

84

87

38

84

-18

230

0,823

Vilkaviškio rajono

20 260

19 494

1 648

124

126

33

118

-22

968

1,271

Vilniaus rajono

51 947

48 062

1 281

308

431

51

240

-119

3,132

Zarasų rajono

10 492

10 063

1 768

58

65

27

57

-15

128

0,656

Elektrėnų

15 105

13 540

396

96

92

18

93

-18

854

0,882

Kalvarijos

5 920

5 756

644

39

31

12

35

-8

154

0,376

Kazlų Rūdos

6 082

5 642

148

33

45

10

33

-11

103

0,368

Pagėgių

5 243

4 517

297

46

45

9

34

-8

0,294

Rietavo

4 293

4 078

216

32

41

8

29

-10

67

0,266

IŠ VISO

1 690 517

1 534 310

79 430

9 143

9 549

1 946

8 587

-1 823

24 788

177

100

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

7 priedas

 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2019–2021 METŲ PROGRAMA

(PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)

 

Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti 2019–2021 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos:

 

 

 

 

Tūkst. Eur

Sritis

2019

metams

2020

metams

2021

metams

Valstybės valdymas

23 358

20 617

12 818

Krašto apsauga

106 718

90 559

150 517

Viešoji tvarka

2 309

9 334

19 354

Švietimas

128 241

131 762

131 187

Sveikatos apsauga

44 845

50 985

55 943

Socialinė apsauga

20 171

27 922

23 695

Aplinkos apsauga

116 278

113 722

59 203

Kultūra

77 213

58 741

57 353

Žemės ūkis

23 792

18 008

17 352

Visuomenės apsauga

134 127

113 136

106 503

Transportas ir ryšiai

411 341

540 125

486 409

Kita veikla

13 488

39 362

20 362

IŠ VISO

1 101 881

1 214 273

1 140 696

 


 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

8 priedas

 

2019 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATA

Tūkst. Eur

 

1.     Numatomas lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.

257 195

 

2.     Įplaukos 2019 metais

97 809

 

2.1.  50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, įstatymų nustatyta tvarka privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus

300

 

2.2.  50 procentų gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą dividendų

77 076

 

2.3.  50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus viešo aukciono būdu įstatymų nustatyta tvarka valstybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus

2 583

 

2.4.  50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus valstybinės žemės sklypus

17 850

 

3.     Išlaidos 2019 metais

1 275

 

iš jų:

 

Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo išlaidos

1 275

 

4.     Lėšos, kurios gali būti naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) iki 2020 m. gruodžio 31 d.

300 000

 

5.     Numatomas lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d. (1 + 2 – 3)

353 729

 

 


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

9 priedas

 

2019 METŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.

189

2.

Įplaukos 2019 metais:

 

2.1.

Lėšos, gautos už valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą

1 850

2.2.

Kitos lėšos*

Iš viso įplaukų

3 789

5 639

 

3.

 

Išlaidos 2019 metais:

 

3.1.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams įgyvendinti

1 055

3.2.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti

3 237

3.3.

Neigiamiems socialiniams ir ekonominiams valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padariniams Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regione sušvelninti

1 466

3.4.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo išlaidoms padengti

63

3.5.

Kitos išlaidos**

Iš viso išlaidų

7

5 828

4.

 

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d.

 

0

* Priemonių vykdytojų grąžintos nepanaudotos arba netinkamai panaudotos praeitų metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšos, Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės ir pirkimo kainos skirtumas ir kitos lėšos.

** Mokėjimo pavedimų užsienio valiuta išlaidos, komisinis mokestis Vyriausybės vertybiniams popieriams įsigyti ir saugoti, valiutos keitimo paslaugų išlaidos, Vyriausybės vertybinių popierių nominaliosios vertės ir pirkimo kainos skirtumas, palūkanų išlaidos ir kitos išlaidos.


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

10 priedas

 

2019 METŲ GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.

58 940

2.

Pajamos ir įplaukos

 

2.1.

Darbdavių įmokos

24 055

2.2.

 

 

2.3.

 

2.4.

Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti

 

Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas

 

Kitos teisėtai gautos lėšos

 

 

1 000

 

0

 

200

 

3.

Iš viso pajamų ir įplaukų

25 255

4.

Išlaidos

 

4.1.

Išmokos darbuotojams

9 150

4.2.

Paraiškų parengimo ir banko operacijų apmokėjimo išlaidos

60

4.3.

Garantinio fondo administravimo išlaidos

326

4.4.

Laikinai laisvų Garantinio fondo lėšų investavimo išlaidos

50

5.

Iš viso išlaidų

9 586

6.

Numatomas lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d.

74 609

 


 

 

Lietuvos Respublikos

2019 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

11 priedas

 

2019 METŲ ILGALAIKIO DARBO IŠMOKŲ FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2019 m. sausio 1 d.

61 651

 

2.

Pajamos ir įplaukos

 

2.1.

Darbdavių įmokos

 

24 055

 

2.2.

 

2.3.

Pajamos už laikinai investuotas laisvas lėšas

 

Kitos teisėtai gautos lėšos

0

 

0

 

3.

Iš viso pajamų ir įplaukų

24 055

 

4.

 

Išlaidos

 

 

4.1.

 

Išmokos darbuotojams

7 357

 

 

4.2.

Ilgalaikio darbo išmokų fondo administravimo išlaidos

185

4.3.

Laikinai laisvų lėšų investavimo išlaidos

65

 

5.

Iš viso išlaidų

7 607

6.

Numatomas lėšų likutis 2020 m. sausio 1 d.

78 099