Projektas Nr. TSP-31   

KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL LĖŠŲ, 2021 METAIS SKIRTŲ KONSULTACIJOMS MOKINIAMS, UGDOMIEMS SAVIVALDYBĖS MOKYKLOSE PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS IR PATIRIANTIEMS SUNKUMŲ DĖL NUOTOLINIO MOKYMO PROCESO ORGANIZAVIMO BŪDO, PERSKIRSTYMO KRITERIJŲ NUSTATYMO

 

2021 m. vasario       d. Nr. TS-

Kupiškis

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro 2021 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. V-208 „Dėl konsultacijų mokiniams, patiriantiems mokymosi sunkumų, finansavimo 2021 metais tvarkos aprašo patvirtinimo ir lėšų skyrimo savivaldybėms ir valstybinėms mokykloms‘‘, 6 punktu ir atsižvelgdama į Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos 2020 m. vasario 4 d. raštą Nr. SR-442, Kupiškio rajono savivaldybės taryba  nusprendžia:

1. Nustatyti Lėšų, 2021 metais skirtų konsultacijoms mokiniams, ugdomiems Savivaldybės mokyklose pagal bendrojo ugdymo programas ir patiriantiems sunkumų dėl nuotolinio mokymo proceso organizavimo būdo, perskirstymo kriterijus pagal šio sprendimo priedą.

2. Paskelbti šį sprendimą Teisės aktų registre ir Kupiškio rajono savivaldybės interneto svetainėje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas per šešis mėnesius nuo skunde nurodytų pažeidimų paaiškėjimo asmeniui dienos Kupiškio rajono savivaldybės tarybai  (Vytauto g. 2, Kupiškis) Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatymo nustatyta tvarka arba per vieną mėnesį nuo jo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotai šaliai dienos Lietuvos administracinių ginčų komisijos Panevėžio apygardos skyriui Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka, Regionų apygardos administracinio teismo Panevėžio rūmams (Respublikos g. 62, Panevėžys) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

Savivaldybės meras

 

Parengė

Kultūros, švietimo ir sporto skyriaus vedėja

Jurgita Trifeldienė