Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS

 

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO 2005 M. GEGUŽĖS 30 D. ĮSAKYMO NR. D1-267 „DĖL VERSLINĖS ŽVEJYBOS VIDAUS VANDENYSE, ĮSKAITANT BENDRĄJA DALINE NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIUS VALSTYBEI IR ŪKIO SUBJEKTAMS VANDENS TELKINIUS, IŠSKYRUS PRIVAČIUS VIDAUS VANDENŲ TELKINIUS IR AKVAKULTŪROS TVENKINIUS, TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2022 m.                           d. Nr. D1-

Vilnius

1. P a k e i č i u  Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2005 m. gegužės 30 d. įsakymu Nr. D1-267 „Dėl Verslinės žvejybos vidaus vandenyse, įskaitant bendrąja daline nuosavybės teise priklausančius valstybei ir ūkio subjektams vandens telkinius, išskyrus privačius vidaus vandenų telkinius ir akvakultūros tvenkinius, tvarkos aprašo patvirtinimo“:

1.1. Pripažįstu netekusiu galios 6.4 papunktį.

1.2. Pakeičiu 10 punktą ir jį išdėstau taip:

10. Žvejyba vidaus vandenyse, išskyrus Žvejybą polderiuose ir didesniuose kaip 200 ha Telkiniuose, specializuotąją seliavų, stintų, upinių nėgių, migruojančių ungurių Žvejyba ir Žvejybą gaudyklėmis, draudžiama.“

1.3. Pripažįstu netekusiais galios 15.7.6 ir 15.7.7 papunkčius.

1.4. Pakeičiu 15.8.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

15.8.1. traukiamųjų tinklų ir gaudyklių, naudojamų specializuotai Žvejybai:

 

Žuvies rūšis

Žvejybos įrankio pavadinimas

Akių dydis, mm

Eil. Nr.

maišas (gaudyklėse - venteris)

jungiamoji dalis

sparnai

1.

aukšlių, pūgžlių, dyglių, upinių nėgių

nėginė (pūgžlinė-dyglinė) gaudyklė

510

 

1016

 

1216

 

2.

stintų

stintinė gaudyklė

12

14

1620

3.

stintų (upėse)

traukiamas tinklas

 

1214

1216

4.

ežerinių stintų

traukiamas tinklas

58

810

1024

5.

ungurių

ungurinė gaudyklė (naudojama upėse)

16

 

18

6.

visų rūšių žuvų

 

ežerinė gaudyklė, traukiamas tinklas, marinė gaudyklė

1624

2428 (Žvejybai Kuršių mariose)

1830 (Žvejybai Kuršių mariose)

1628

2830 (Žvejybai Kuršių mariose)

2030 (Žvejybai Kuršių mariose)

 

30 ir daugiau (Žvejybai Kuršių mariose)

2834 (Žvejybai Kuršių mariose)

7.

karšių, sterkų, lydekų, vėgėlių

stambiaakė gaudyklė (varta) (Žvejybai Kuršių mariose)

3032

3036

4045

8.

nėgių

bučiukai

 

 

 

9.

stintų

bučiukai

1214“

 

 

 

1.5. Pakeičiu 15.8.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

„15.8.2. statomųjų tinklaičių, naudojamų specializuotai Žvejybai:

Eil.

 

Nr.

Žuvies rūšis

Akių dydis, mm

1.

stintelių 

1012

2.

stintų, strimelių

1620 (Žvejybai Vištyčio ežere)

3.

seliavų

1830 (1630Žvejybai Vištyčio ežere)

4.

kuojų, ešerių

4550

5.

karšių, sterkų

7080“

 

1.6. Pripažįstu netekusiu galios 16.2 papunktį.

1.7. Pakeičiu 18.4 papunktį ir jį išdėstau taip:

„18.4. Žvejojant Kuršių mariose marinėmis gaudyklėmis ungurių, kurių ilgis nuo 35 iki 44 cm (įskaitytinai) ne daugiau kaip 10% visų sugautų ungurių skaičiaus. Unguriai, mažesni kaip 35 cm, turi būti nedelsiant gyvi paleidžiami į tą patį vandens telkinį. Šio punkto nuostatos netaikomos Aprašo 183 papunktyje nurodytu atveju.“

1.8. Pripažįstu netekusiu galios 21 punktą.

1.9. Pakeičiu 22 punktą ir jį išdėstau taip:

22. Draudžiama gaudyti šias žuvis:

22.1. šlakius, lašišas, sykus ir į Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašą, patvirtintą Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. 504 „Dėl Lietuvos Respublikos saugomų gyvūnų, augalų ir grybų rūšių sąrašo patvirtinimo“, įrašytas žuvis ištisus metus;

22.2. lydekas nuo vasario 1 d. iki balandžio 30 d.;

22.3. sterkus – nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.;

22.4. siauražnyplius vėžius nuo spalio 15 d. iki liepos 15 d.;

22.5. karšius – nuo balandžio 20 d. iki gegužės 20 d., išskyrus Žvejybą Nemuno deltos regioniniame parke esančiuose polderiuose;

22.6. vėgėles – nuo lapkričio 15 d. iki gruodžio 31 d.“

1.10. Pakeičiu 24 punktą ir jį išdėstau taip:

24. Žuvis yra verslinio dydžio, jei jos ilgis lygus arba viršija bet kurį (l) ar (L) dydį:

Eil. Nr.

Žuvies rūšis

Žuvies ilgis (l), cm

Žuvies ilgis (L), cm

1.

šamas

70

75

2.

salatis

45

52

3.

vėgėlė

45

49

4.

ūsorius

40

47

5.

sterkas

40

46

6.

ungurys

 

45

7.

lydeka

35 (45 žuvų verslinis dydis Kuršių mariose)

45 (50 žuvų verslinis dydis Kuršių mariose )

8.

meknė

40

45

9.

sykas

32

36

10.

kiršlys

30

35

11.

upėtakis

30

34

12.

karšis

29

35

13.

ožka

28

32

14.

žiobris

26

30

15.

lynas

25

30

16.

karosas

18

22

17.

kuoja

15

18

18.

raudė

15

18

19.

ešerys

15

18

20.

siauražnyplis vėžys

10

 

Žuvies dydis (l) nustatomas matuojant nuo snukio pradžios iki uodegos vidurinių spindulių pagrindo.

Žuvies dydis (L) nustatomas matuojant nuo snukio pradžios iki uodegos peleko galo.

Vėžys matuojamas nuo snukio pradžios iki uodegos plokštelės galo.“

1.11. Pripažįstu netekusiu galios 26.2.4 papunktį.

1.12. Pakeičiu 27 punktą ir jį išdėstau taip:

27. Specializuota stintų Žvejyba jų migracijos metu Nemuno žemupyje vykdoma nustatytose vietose ir nustatytais įrankiais, patvirtintais Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. D1-1077 „Dėl stintų žvejybos vietų ir įrankių limitų valstybiniuose vidaus vandenyse patvirtinimo“. Sugautos stintos įskaitomos į Kuršių marioms nustatytą šių žuvų sugavimo limitą.“

1.13. Pakeičiu 32.1.1 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.1.1. Kniaupo įlankoje ir Kuršių marių dalyje tarp Ventės rago švyturio ir Skirvytės farvaterio mažesniu kaip 2 km atstumu nuo kranto.“

1.14. Pripažįstu netekusiu galios 32.1.2 papunktį.

1.15. Pakeičiu 32.1.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.1.3. Klaipėdos sąsiauryje nuo šiaurinio molo iki 16 žūklės baro šiaurinės ribos;“

1.16. Pakeičiu 32.2 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.2. nuo balandžio 1 d.:

32.2.1.  4050 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais iki rugpjūčio 31 d.;

32.2.2.  7080 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais iki liepos 15 d.;

32.2.3.  traukiamaisiais tinklais iki rugpjūčio 31 d.;

32.2.4. stambiaakėmis gaudyklėmis (vartomis) iki liepos 15 d.;

32.2.5. stintinėmis gaudyklėmis iki lapkričio 15 d. (išskyrus jų naudojimą upinių nėgių Žvejyboje);“

1.17. Pakeičiu 32.3 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.3. marinėmis gaudyklėmis nuo sausio 1 d. iki balandžio 30 d., išskyrus Ežios seklumą (koordinatės: N 55º15'3", E 21º10'28"; N 55º16'41", E 21º11'29"; N 55º16'42", E 21º13'38"; N 55º15'00", E 21º13'00"), kur šiomis gaudyklėmis draudžiama žvejoti nuo spalio 1 d. iki liepos 15 d.“.

1.18. Pripažįstu netekusiais galios 32.5 ir 32.6 papunkčius.

1.19. Pripažįstu netekusiais galios 32.10 ir 32.11 papunkčius.

1.20. Pakeičiu 32.13 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.13. Kuršių marių 6–12 Žvejybos baruose nuo vakarinio Kuršių marių kranto iki farvaterio statomaisiais tinklaičiais nuo liepos 15 d. iki spalio 31 d.“

1.21. Pakeičiu 32.14 papunktį ir jį išdėstau taip:

32.14. 4550 mm akių dydžio statomaisiais tinklaičiais nuo rugsėjo 1 d. iki rugsėjo 30 d.“

1.22. Pakeičiu 33 punktą ir jį išdėstau taip:

33. Masinės žiobrių migracijos metu nuo spalio 11 d. iki spalio 31 d. draudžiama žvejoti 4550 mm akytumo statomaisiais tinklaičiais, išskyrus 32, 33, 3639 žvejybos barus.

1.23. Pripažįstu netekusiu galios 34 punktą.

1.24. Pakeičiu 36 punktą ir jį išdėstau taip:

36. Žvejyba leidžiama tik didesniuose kaip 200 ha bendrąja daline nuosavybės teise valstybei ir ūkio subjektams priklausančiuose vidaus vandenyse (toliau – Privatus vandens telkinys) ir tik statomaisiais tinklaičiais.“

1.25. Pripažįstu netekusiu galios 37 punktą.

1.26. Pakeičiu 38 punktą ir jį išdėstau taip:

38. Žvejybos limitai Privačiame vandens telkinyje nustatomi atsižvelgiant į jame atliktų žuvų išteklių tyrimų rezultatus“.

1.27. Pripažįstu netekusiu galios 39 punktą.

1.28. Pakeičiu 42 punktą ir jį išdėstau taip:

42. Žvejojant Žvejybos įrankiais Privačiuose vandens telkiniuose, Žvejybos vietoje būtina turėti ir nustatyta tvarka pildyti Žvejybos žurnalą Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų pildymo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2000 m. gegužės 1 d. įsakymu Nr. 180 „Dėl Žvejybos padalinių žvejybos žurnalų pildymo taisyklių patvirtinimo“, nustatyta tvarka.“

1.29. Pripažįstu netekusiu galios 44 punktą.

2. N u s t a t a u, kad šis įsakymas įsigalioja 2022 m. gegužės 1 d.

 

 

Aplinkos ministras