Projektas

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

MOKSLO IR STUDIJŲ ĮSTATYMO NR. XI-242 2, 4 IR 49 STRAIPSNIŲ PAPILDYMO

ĮSTATYMAS

 

2018 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 2 straipsnio papildymas

Papildyti 2 straipsnį 3 dalimi:

3. Lietuvos Respublikos Vyriausybė ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministras, priimdami šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus, gali aukštosioms mokykloms, veikiančioms priverstinėje emigracijoje (egzilyje), nustatyti specialias studijų krypčių vertinimo ir akreditavimo, aukštųjų mokyklų išorinio vertinimo, realiųjų išteklių  vertinimo, leidimo vykdyti studijas ir su studijomis susijusią veiklą suteikimo ir jo panaikinimo procedūras, kriterijus, rodiklius, vertinamąsias sritis.“

 

2 straipsnis. 4 straipsnio papildymas

Papildyti 4 straipsnį 41 dalimi:

41 . Aukštoji mokykla priverstinėje emigracijoje (egzilyje) – Lietuvos aukštoji mokykla, kurios akademinės laisvės kilmės šalyje buvo apribotos, studentų galimybės į aukštąjį mokslą suvaržytos, o pačios institucijos veikla nutraukta  dėl politinių priežasčių. Aukštosios mokyklos priverstinėje emigracijoje (egzilyje) statusą suteikia Lietuvos Respublikos Vyriausybė Užsienio reikalų ministro teikimu. “.

 

 

3 straipsnis. 49 straipsnio papildymas

Papildyti 49 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Aukštosios mokyklos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialo išorinis vertinimas yra jo veiklos kokybės nustatymas, remiantis aukštosios mokyklos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialo atliktos savianalizės ir stebėsenos duomenimis, įtraukiant išorinius ekspertus iš užsienio šalių. Aukštosios mokyklos ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialo išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras. Aukštųjų mokyklų priverstinėje emigracijoje (egzilyje) išorinį vertinimą organizuoja Studijų kokybės vertinimo centras Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pagal 2 straipsnio 3 dalyje numatytas sąlygas. Kunigų seminarijų išorinį vertinimą pagal Europos aukštojo mokslo kokybės užtikrinimo gaires ir nuostatas atlieka Šventojo Sosto bažnytinių universitetų ir fakultetų kokybės vertinimo ir skatinimo agentūra (AVEPRO). Išorinio vertinimo rezultatai skelbiami viešai. Aukštoji mokykla ar užsienio valstybės aukštosios mokyklos filialas įgyvendina išorinio vertinimo metu pateiktas rekomendacijas. Aukštųjų mokyklų ir užsienio valstybių aukštųjų mokyklų filialų išorinio vertinimo ir akreditavimo tvarkos aprašą, vertinamąsias sritis ir rodiklius tvirtina švietimo ir mokslo ministras.“     

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia:

 

Seimo nariai                                                                                            Linas Linkevičius

Andrius Kubilius

Gintaras Steponavičius

Arūnas Gelūnas

Eugenijus Jovaiša