Projektas

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL pritarimo linksmakalnio kaimo bendruomenės projektui

ir jo bendro finansavimo

 

 

2019 m. birželio 27 d. Nr. TS-

Kaunas

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 6 straipsnio 8 punktu, Projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“
(01 001 01 03 09) sąrašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2019 m. birželio
5 d. įsakymu Nr. 3D-342 „Dėl projektų, kuriems skiriama valstybės parama pagal 2019 metų žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonę „Parama kaimo bendruomenėms“ (01 001 01 03 09), sąrašo patvirtinimo“,
Kauno rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a: 

1.  Pritarti Linksmakalnio kaimo bendruomenės projektui „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“.

2.  Skirti projektui bendrai finansuoti 500,00 Eur.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas savo pasirinkimu Lietuvos Respublikos administracinių ginčų komisijos Kauno apygardos skyriui (Laisvės al. 36, LT-44240 Kaunas) Lietuvos Respublikos ikiteisminio administracinių ginčų nagrinėjimo tvarkos įstatymo nustatyta tvarka arba Regionų apygardos administracinio teismo Kauno rūmams (A. Mickevičiaus g. 8A, LT-44312 Kaunas) Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka per vieną mėnesį nuo šio sprendimo paskelbimo arba įteikimo suinteresuotam asmeniui dienos.

 

 

Savivaldybės meras

 

 

 

 

 

Artūras Pupalė, mob. tel. (8 615) 55 937, el. p. arturas.pupale@krs.lt

 

KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

EKONOMIKOS SKYRIUS

 

SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO

DĖL pritarimo linksmakalnio kaimo bendruomenės projektui ir jo bendro finansavimo“ PROJEKTO

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

 

2019 m.           birželio 12 d.

Kaunas

 

1. Sprendimo projekto rengimą paskatinusios priežastys, tikslai.

Sprendimo projekto rengimą paskatino Linksmakalnio kaimo bendruomenės 2019 m. birželio 11 d. prašymas Nr. S-11 „Dėl projekto „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“ Linksmakalnio kaime“.

2. Teisinis reglamentavimas (kaip šiuo metu reguliuojami sprendimo projekte aptariami klausimai).

Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 1 d. sprendimu Nr. TS-1 „Dėl Kauno rajono savivaldybės 2019–2021 m. strateginio veiklos plano patvirtinimo“ patvirtinta 2019–2021 m. Kauno rajono savivaldybės strateginio veiklos plano 03 Kauno rajono verslo plėtros ir investicijų programos 03.01.05. priemonė „Prisidėti prie bendruomenių centrų projektų įgyvendinimo“.

3. Galimi sprendimo priėmimo padariniai (teigiami ir (ar) neigiami).

Neigiamų padarinių dėl priimto sprendimo projekto nenumatoma. Pritarus sprendimo projektui bus sudaryta galimybė Linksmakalnio bendruomenės centrui įgyvendinti projektą.

Projektas prisidės prie Kauno rajono savivaldybės 2013–2020 m. strateginio plėtros plano C prioriteto – „Švari ir saugi aplinka“, C2 tikslo – „Gerinti pirminės sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumą ir kokybę ir užtikrinti saugią gyvenamąją aplinką“, C.2.3 uždavinio – „Skatinti bendruomenės socialinį aktyvumą“, C.2.3.2 priemonės – „Naujų inovatyvių vietos gyventojų bendruomenės iniciatyvų, nukreiptų į gyvenimo aplinkos ir kokybės gerinimą, skatinimas“.

4. Keičiamo ar pripažįstamo netekusiu galios Savivaldybės tarybos sprendimo pakeitimų sąrašas.

Nėra.

5. Lėšos sprendimui įgyvendinti, jų šaltiniai.

Linksmakalnio kaimo bendruomenės projektui „Vaikų žaidimo aikštelės įrengimas“ skirta parama 4980,00 Eur. Bendram projekto finansavimui prašoma skirti reikalingą sumą,
t. y. 500,00 Eur. Projekto tikslas – įrengti vaikų žaidimo aikštelę su įrenginiais.

6. Būtinumas skelbti sprendimą Teisės aktų ir kituose registruose. Viešinimas.

Nebūtina.

7. Antikorupcinis vertinimas.

Vertinti nereikia.

8. Numatomo teisinio reguliavimo poveikio vertinimo rezultatai.

Vertinti nereikia.

9. Kiti, sprendimo iniciatorių nuomone, reikalingi pagrindimai ir paaiškinimai.

Nėra.

10. Sprendimo projekto rengėjai. Asmuo, atsakingas už sprendimo įvykdymą.

Sprendimo projektą parengė Ekonomikos skyriaus vyriausioji specialistė Dainė Dapkienė. Už biudžetinio finansavimo sutarčių parengimą atsakingas Biudžeto ir finansų skyrius.

 

 

Ekonomikos skyriaus vedėjas                                                                         Artūras Pupalė