Projektas                                                                                                     

 

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

ŽEMĖS ĮSTATYMO NR. I-446 13, 23, 40 IR 42 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO

ĮSTATYMAS

 

2022 m.                d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 13 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 13 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Perduotuose naudotis ar išnuomotuose valstybinės žemės sklypuose jų patikėtinių ir naudotojų lėšomis atliekami žemės sklypų formavimo (išskyrus šio Įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytą atvejį), žemės tvarkymo darbai, būtini šių žemės sklypų naudojimui pagal teritorijų planavimo dokumentuose ar žemės valdos projektuose nustatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį (kelių tiesimas, melioracijos sistemų rekonstrukcija ir kiti darbai).“

 

2 straipsnis. 23 straipsnio pakeitimas

Papildyti 23 straipsnio 2 dalį 8 punktu:

8) valstybinės žemės sklypams, taip pat savivaldybių ir privačios žemės sklypams, jeigu šiuos valstybinės žemės sklypus išnuomojant, perduodant neatlygintinai naudotis ar patikėjimo teise valdyti, o savivaldybių ir privačios žemės sklypus – perleidžiant iš valstybės į savivaldybės ar privačią nuosavybę bei atkuriant nuosavybės teises, teritorijų planavimo dokumente ar žemės valdos projekte nebuvo suprojektuoti sprendiniai dėl patekimo per šiuos žemės sklypus į kitą žemės sklypą ar statinį, arba sprendiniai buvo suprojektuoti, tačiau nebuvo priimti administraciniai aktai, reikalingi šiems sprendiniams įgyvendinti. Savivaldybių ir privatiems žemės sklypams servitutai administraciniu aktu nustatomi tik tada, kai servitutas negali būti  nustatomas  laisvos valstybinės žemės fondo žemei (tais atvejais, kai viešpataujančiuoju tampantis daiktas nesiriboja su laisvos valstybinės žemės fondo žeme arba ribojasi, bet dėl laisvoje valstybinėje žemėje esančių šlaitų, griovų, užpelkėjimo, miško ar kitų vietovės ypatumų servituto nustatymas šiai žemei neužtikrintų tinkamo viešpataujančiuoju tampančio daikto naudojimo pagal paskirtį). Servitutai administraciniu aktu šiame punkte nurodytais atvejais nustatomi tik tada, kai pateiktas viešpataujančiuoju tampančio daikto savininko prašymas ir  Nacionalinės žemės tarnybos vadovas arba jo įgaliotas teritorinio padalinio vadovas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka nustato, kad nenustačius servituto viešpataujančio  žemės sklypo ar statinio savininkas neturės galimybės   naudoti jam priklausantį žemės sklypą ar statinį  pagal žemės sklypo, statinio  paskirtį. Teritorijų planavimo dokumentų arba žemės valdos projektų ir žemės sklypų planų rengimas šiame punkte numatytais atvejais finansuojamas valstybės ir (ar) savivaldybių lėšomis Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka. Fizinių  ir (ar) juridinių asmenų pageidavimu teritorijų planavimo dokumentai arba žemės valdos projektai ir žemės sklypų planai rengiami jų lėšomis.“

 

3 straipsnis. 40 straipsnio pakeitimas

Papildyti 40 straipsnio 1 dalį 8 punktu:

8) kai nustatomi servitutai.“

 

4 straipsnis 42 straipsnio pakeitimas

Pakeisti 42 straipsnio 2 dalį ir ją išdėstyti taip:

2. Valstybinės ir savivaldybės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami projektą inicijavusių asmenų lėšomis. Valstybinės žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai Vyriausybės nustatytais atvejais rengiami asmenų, naudojančių arba pageidaujančių įsigyti žemės sklypus ar norinčių naudotis šiais žemės sklypais, lėšomis. Privačių žemės sklypų formavimo ir pertvarkymo projektai rengiami žemės sklypų savininkų lėšomis, išskyrus šio įstatymo 23 straipsnio 2 dalies 8 punkte nustatytą atvejį.“

 

5 straipsnis. Įstatymo įsigaliojimas, įgyvendinimas ir taikymas

1. Šis įstatymas, išskyrus šio straipsnio 2 dalį, įsigalioja 2023 m. balandžio 1 d.

2. Lietuvos Respublikos Vyriausybė, žemės ūkio ministras ir aplinkos ministras iki 2023 m. kovo 31 d. priima šio įstatymo įgyvendinamuosius teisės aktus.

3. Iki šio įstatymo įsigaliojimo dienos pradėtos procedūros dėl teritorijų planavimo dokumentų, žemės valdos projektų ir žemės sklypų planų, susijusių su servituto nustatymu, rengimo, tęsiamos iki šio įstatymo įsigaliojimo nustatyta tvarka.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

Respublikos Prezidentas

 

 

 

 

Teikia:

Seimo nariai                                                                                                                   Jonas Gudauskas

 

Andrius Vyšniauskas

 

Vigilijus Jukna

 

Juozas Baublys

 

Viktoras Pranckietis