Projektas

 

VALSTYBINĖ ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBA

 

NUTARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ENERGETIKOS REGULIAVIMO TARYBOS 2009 M. LIEPOS 8 D.

NUTARIMO NR. O3-96 „DĖL ŠILUMOS KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS“

PAKEITIMO

 

2022 m.                    d. Nr. O3E-

Vilnius

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo 8 straipsnio 11 dalies 2 punktu, Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo 2 straipsnio 35 dalimi ir siekdama tinkamai įgyvendinti  Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo Nr. IX-1565 1, 2, 12, 17, 20, 22, 28, 29, 30, 32 straipsnių pakeitimo ir įstatymo papildymo priedu įstatymo (2022 m. kovo 24 d. įstatymo Nr. XIV-980) nuostatas bei atsižvelgdama į Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos (toliau – Taryba) Šilumos ir vandens departamento Šilumos bazinių kainų skyriaus bei Šilumos kainų ir investicijų skyriaus 2022 m.       d. pažymą Nr. O5E-   „Dėl Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ pakeitimo“ Taryba n u t a r i a:

1. Pakeisti Tarybos 2009 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-96 „Dėl Šilumos kainų nustatymo metodikos“ (toliau – Nutarimas) 2.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.1. skaičiuojant galutines šilumos kainas pagal galiojančias šilumos kainas (kainos dedamąsias), nustatytas vadovaujantis Metodikos redakcija, galiojusia iki 2018 m. gruodžio 31 d., pirktos šilumos kaina apskaičiuojama kaip atitinkamo mėnesio šilumos aukcione (išskyrus šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo) iš nepriklausomų šilumos gamintojų superkamos šilumos vidutinė svertinė kaina. Jeigu šilumos tiekėjas šilumos aukcione atitinkamą mėnesį šilumos iš nepriklausomų šilumos gamintojų nesupirko, t. y. šilumos aukcione iš nepriklausomų šilumos gamintojų supirktas šilumos kiekis yra lygus nuliui, galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma superkamos šilumos kaina, lygi to mėnesio, kuriam skaičiuojama galutinė šilumos kaina, vadovaujantis Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašu, patvirtintu Tarybos 2010 m. spalio 4 d. nutarimu Nr. O3‑202 „Dėl Šilumos gamybos ir (ar) supirkimo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ (toliau – Supirkimo tvarka), apskaičiuotoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms. Šiuo atveju Metodikos 82 punktas netaikomas;“;

2. Pakeisti Nutarimu patvirtintą Šilumos kainų nustatymo metodiką (toliau – Metodika):

2.1. Pakeisti Metodikos 27.4 papunktį ir jį išdėstyti taip:

27.4. Šilumos gamybos ir kuro kiekių pagal katilines suvestinę (Metodikos 7 priedas). Šį priedą teikia šilumos tiekėjai, kurių aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje neveikia NŠG. Šilumos tiekėjai, kurių aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia NŠG, šiame priede nurodo CŠT sistemų, kuriose nėra veikiančių NŠG, duomenis ir CŠT sistemų, kuriose veikia NŠG, šilumos gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais duomenis;“;

2.2. Papildyti Metodiką nauju 27.10 papunkčiu:

27.10. Ūkio subjekto šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo ataskaitą (Metodikos 18 priedas);“;

2.3. Buvusius Metodikos 27.10 ir 27.11 papunkčius laikyti atitinkamai 27.11 ir 27.12 papunkčiais;

2.4. Pakeisti Metodikos 55.1.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

55.1.2. šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) bazinės vienanarės kainos kintamoji dedamoji:

 

 

(31)

 

 

(32)

 

 

(33)

 

 

(34)

 

 

(35)

 

 

(36)

 

kur:

VCH – kintamųjų sąnaudų suma per metus šilumai pagaminti (įsigyti), Eur/metams;

VCHG, PR – kintamųjų sąnaudų, priskirtinų šilumos gamybai šilumos tiekėjo gamybos įrenginiuose QHG,PR kiekiui pagaminti, apimtis, Eur/metams;

VCHG, PC – kintamųjų sąnaudų, priskirtinų šilumos gamybai šilumos poreikio piko pajėgumais QHG, PC, kiekiui pagaminti, apimtis, Eur/metams;

CHP – kintamosios sąnaudos šilumos kiekiui šilumos aukcione įsigyti, Eur/metams;

CF, HG, PR – kintamosios sąnaudos kurui, šilumos kiekiui QHG, PR pagaminti šilumos tiekėjo gamybos įrenginiuose, Eur/metams;

CE, HG ,PR – kintamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PR pagaminti, Eur/metams;

CW, HG ,PR – kintamosios vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PR pagaminti, Eur/metams;

CATL, HG ,PR – kintamosios ATL įsigijimo sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PR pagaminti, Eur/metams;

CO, HG ,PR – kitos kintamosios sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PR pagaminti, Eur/metams;

qf, HG, PR – kuro rūšies f kiekis šilumos kiekiui QHG,PR kiekiui pagaminti, MWh;

pf, HG, PR – kuro rūšies f įsigijimo kaina, apskaičiuojama pagal Metodikos 81 punktą, Eur/MWh;

f – kuro rūšis;

qE, HG, PR – elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį QHG,PR, kWh;

pE, HG, PR – elektros energijos kaina, ct/kWh;

qW, HG, PR – vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį QHG,PR, m3;

pW, HG, PR – vandens kaina, Eur/m3;

qATL, HG, PR – ATL kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį QHG,PR, vnt.;

pATL, HG, PR – ATL kaina, Eur/vnt.;

CF, HG, PC – kintamosios sąnaudos kurui, šilumos kiekiui QHG, PC pagaminti šilumos tiekėjo gamybos įrenginiuose, Eur/metams;

CE, HG ,PC – kintamosios elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PC pagaminti, Eur/metams;

CW, HG ,PC – kintamosios vandens technologinėms reikmėms įsigijimo ir nuotekų tvarkymo sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PC pagaminti, Eur/metams;

CATL, HG ,PC – kintamosios ATL įsigijimo sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PC pagaminti, Eur/metams;

CO, HG ,PC – kitos kintamosios sąnaudos, šilumos kiekiui QHG, PC pagaminti, Eur/metams;

qHG, PC, f – kuro rūšies f kiekis šilumos kiekiui QHG, PC pagaminti, MWh;

pHG, PC, f – kuro rūšies f įsigijimo kaina, apskaičiuojama pagal Metodikos 81 punktą, Eur/MWh;

f – kuro rūšis, nustatoma pagal Supirkimo tvarkoje nustatytą tvarką;

qE, HG, PC – elektros energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį QHG, PC, kWh;

pE, HG, PC – elektros energijos kaina, ct/kWh;

qW, HG, PC – vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį QHG, PC, m3;

qW, HG, PC – vandens kaina, Eur/m3;

qATL, HG, PC – ATL kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį QHG, PC, vnt.;

pATL, HG, PC – ATL kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį QHG, PC, vnt.;

pHP – vidutinė svertinė šilumos įsigijimo šilumos aukcione (išskyrus šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo) kaina, apskaičiuojama pagal Metodikos 36 formulę, ct/kWh;

QHP, n – šilumos aukcione (išskyrus šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo) iš konkretaus Ūkio subjekto supirktos šilumos kiekis, kWh;

pHP, n – šilumos aukcione (išskyrus šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo) iš konkretaus Ūkio subjekto supirktos šilumos kaina, ct/kWh;“;

2.5. Pakeisti Metodikos 63.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

63.5. Šilumos gamybos ir kuro kiekių pagal katilines suvestinę (Metodikos 7 priedas). Šį priedą teikia šilumos tiekėjai, kurių aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje neveikia NŠG. Šilumos tiekėjai, kurių aptarnaujamoje šilumos tiekimo teritorijoje veikia NŠG, šiame priede nurodo tik CŠT sistemų, kuriose nėra veikiančių NŠG, duomenis ir CŠT sistemų, kuriose veikia NŠG, šilumos gamybos šilumos poreikio piko pajėgumais duomenis. Priedas teikiamas tuo atveju, kai šilumos kainų dedamųjų perskaičiavimo metu keičiama kuro struktūra;“;

2.6. Papildyti Metodiką nauju 63.8 papunkčiu:

63.8. Ūkio subjekto šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo ataskaitą (Metodikos 18 priedas);“;

2.7. Buvusį Metodikos 63.8 papunktį laikyti 63.9 papunkčiu;

2.8. Pakeisti Metodikos 65.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

65.1. efektyvumo koeficientą, kuris nustatomas kaip pusė Lietuvos statistikos departamento skelbiamo šilumos kainos perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio infliacijos dydžio (infliacijos dydžiu laikomas vidutinis metinis vartotojų kainų indekso pokytis):

 

(53)

kur:

IEF, y – efektyvumo koeficientas, vnt. dalimis;

y – metai po šilumos bazinės kainos nustatymo (y = 2,...,5);

VKIy – vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis metais y, vnt. dalimis, apskaičiuojamas kaip perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indekso ir paskutinio perskaičiavimo metu naudoto vartotojų kainų indekso santykis. Perskaičiuojant šilumos kainą pirmą kartą po šilumos bazinės kainos nustatymo efektyvumo koeficiento skaičiavimuose naudojamas šilumos bazinės kainos nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas;

65.1.1. efektyvumo koeficiento įtaka perskaičiuojamoms sąnaudoms nustatoma pagal formulę:

 

(54)

 

kur:

∆FCEF, i, y – sąnaudų pokytis, priskirtas atitinkamai paslaugai (produktui) metais y dėl efektyvumo koeficiento, Eur;

– pagal Energetikos įstatymą mokami mokesčiai, įvertinti šilumos bazinės kainos pastoviojoje dedamojoje, Eur;“;

2.9. Pakeisti Metodikos 65.4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

65.4.1. taikant atitinkamai paslaugai (produktui) priskirtą reguliuojamo turto likutinę vertę (mažmeninio aptarnavimo verslo vienetui – pastoviąsias sąnaudas), nustatytą šilumos bazinės kainos skaičiavimo metu;“;

2.10. Pakeisti Metodikos 70.51.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.51.2. patyrė papildomų sąnaudų, papildomos sąnaudos kompensuojamos šilumos tiekėjo naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 761 punktu;“;

2.11. Pakeisti Metodikos 70.6 papunktį ir jį išdėstyti taip:

70.6. nustatant praėjusiais kalendoriniais metais faktiškai patirtas sąnaudas kurui, įvertinama, ar šilumos tiekėjas laikėsi Energijos išteklių rinkos įstatyme ir Įstatyme numatytų įpareigojimų. Sąnaudų įtraukimo į šilumos kainą ribojimas pagal vidutinę biokuro biržos kainą ir (ar) vidutinę gamtinių dujų biržos kainą nėra taikomas tais atvejais, kai energijos išteklių biržoje ir (ar) gamtinių dujų biržoje dėl objektyvių priežasčių nebuvo galima įsigyti reikalingo atitinkamos biokuro rūšies ir (ar) gamtinių dujų kiekio ar jo dalies. Šilumos tiekėjui neįvykdžius Įstatyme numatyto reikalavimo įsigyti biokuro biržos produktą, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, į šilumos kainą įtraukiamos sąnaudos apribotos vidutine biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kaina;“;

2.12. Papildyti Metodiką 70.10 papunkčiu:

70.10. atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai įsigyti skirtumo vertinimą, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus vadovaujantis Metodikos 762 punktu apskaičiuotos dedamosios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai įsigyti skirtumo taikymo laikotarpiui, įvertinamas teigiamo skirtumo kompensavimas vartotojų naudai ir (ar) neigiamo skirtumo kompensavimas šilumos tiekėjo naudai.“;

2.13. Papildyti Metodiką 701 punktu:

701. Jeigu šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti dydis per Metodikos 701.4 papunktyje nurodytą laikotarpį neatitiko šilumos tiekėjo faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti dydžio, šis skirtumas įvertinamas šilumos bazinių kainų dedamųjų nustatymo ar jų perskaičiavimo metu:

701.1. teigiamas skirtumas (kai surinkta daugiau pajamų nei patirta sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti) kompensuojamas vartotojų naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 761 punktu;

701.2. neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti) kompensuojamas šilumos tiekėjo naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 761 punktu;

701.3 elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų ar pajamų neatitikimas nustatomas pagal formulę:

 

(991)

 

kur:

ΔRE,i,y, y – elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo sąnaudų neatitikimas, metams y, Eur;

– šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti dydis atitinkamu laikotarpiu, Eur;

CE,i,y– faktiškai patirtos sąnaudos elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti atitinkamu laikotarpiu, apskaičiuotos vadovaujantis Metodikos 701.6 papunkčiu, Eur; 

701.4. šilumos bazinės kainos perskaičiavimo metu įvertinamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumas, susidaręs nuo ankstesniame šilumos kainos perskaičiavime vertinto laikotarpio pabaigos iki paskutinių finansinių metų, už kuriuos pateiktos reguliuojamosios veiklos ataskaitos su reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada, pabaigos. Šilumos bazinės kainos nustatymo metu minėtam sąnaudų skirtumui apskaičiuoti įvertinamas laikotarpis nuo paskutiniame šilumos bazinės kainos perskaičiavime vertinto laikotarpio pabaigos iki paskutinių finansinių metų, už kuriuos pateiktos reguliuojamosios veiklos ataskaitos su nepriklausomo auditoriaus išvada ar reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada, pabaigos;

701.5. šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu šilumos tiekėjo prašymu šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumas gali būti vertinamas už ilgesnį nei Metodikos 701.4 papunktyje nurodytą laikotarpį. Tokiu atveju, artimiausio šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu Reguliuojančioji institucija pakartotinai įvertina paskutinio šilumos bazinės kainos nustatymo ar perskaičiavimo metu atliktus šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo skaičiavimus už ilgesnį nei Metodikos 701.4 papunktyje nurodytą laikotarpį. Jeigu nustatomi skaičiavimuose pateiktų duomenų neatitikimai reguliuojamosios veiklos ataskaitoje su reguliuojamosios veiklos ataskaitų patikros ataskaita ir (ar) išvada pateiktiems duomenims, ir dėl to šilumos tiekėjas:

701.5.1. gavo papildomų pajamų, gautos papildomos pajamos kompensuojamos vartotojų naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 761 punktu;

701.5.2. patyrė papildomų sąnaudų, papildomos sąnaudos kompensuojamos šilumos tiekėjo naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, apskaičiuotą vadovaujantis Metodikos 761 punktu;

701.6. šilumos bazinės kainos nustatymo metu apskaičiuotas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumas įvertinamas nustatant pirmųjų šilumos bazinės kainos galiojimo metų šilumos kainą;

701.7. skaičiuojant šilumos kainoje įskaitytų ir faktinių sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti dydžio skirtumą, faktinis sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti dydis ribojamas šilumos kainoje nustatytais elektros energijos technologinėms reikmėms sąnaudų lyginamaisiais rodikliais (Metodikos 40.3 papunktis).

701.8. Metodikos 701.1 ir 702.2 papunkčiai netaikomi Reguliuojamiems NŠG ir šilumos tiekėjams CŠT sistemų, kuriose veikia bent vienas NŠG, šilumos aukciono būdu parduotinos šilumos atveju. Šilumos tiekėjams tose CŠT sistemose, kuriose veikia bent vienas NŠG, įvertinamas šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų šilumos poreikio piko pajėgumų ir rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti dydžių skirtumas;

701.9. atliekant šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo vertinimą, atsižvelgus į faktiškai realizuotą šilumos kiekį, pasibaigus vadovaujantis Metodikos 762 punktu apskaičiuotos dedamosios dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo taikymo laikotarpiui, įvertinamas teigiamo skirtumo kompensavimas vartotojų naudai ir (ar) neigiamo skirtumo kompensavimas šilumos tiekėjo naudai.“;

2.14. Pakeisti Metodikos 72 punkto pirmąją pastraipą ir išdėstyti ją taip:

72. Šilumos bazinės kainos ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų nustatymo metu vertinama Ūkio subjektui šilumą parduodant šilumos aukciono būdu susidaręs faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo (toliau – Pajamų skirtumas) neatitikimas Ūkio subjektui nustatytai investicijų grąžai, įskaičiuotai į leistiną gauti pajamų apimtį:“;

2.15. Pakeisti Metodikos 72.2.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

72.2.1. daugiau kaip 2 proc., bet ne daugiau kaip 6 proc. (pirmoji riba), 50 proc. skirtumo kompensuojama vartotojų naudai. Ūkio subjekto šilumos (produkto) gamybos papildomos pajamos, gautos dalyvaujant šilumos aukcione, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

 

(104)

 

 

(105)

 

 

(106)

 

kur:

– Ūkio subjekto šilumos (produkto) gamybos papildomos pajamos, gautos dalyvaujant šilumos aukcione, atitinkamoje CŠT sistemoje s, Eur;

– leistina gauti pajamų apimtis, atitinkamoje CŠT sistemoje s, Eur. Šilumos (produkto) gamybos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža atitinka Reguliuojančiosios institucijos nustatytą apimtį. Šilumos (produkto) gamybos kintamosios sąnaudos apskaičiuojamos pagal šilumos aukciono rezultatus pagamintam šilumos kiekiui, taikant nustatytoje šilumos (produkto) gamybos kainos kintamojoje dedamojoje užfiksuotus šilumos gamybos efektyvumo rodiklius, ir kuro kainas, apskaičiuotas vadovaujantis Metodikos 81 punktu, ir atitinkamų mėnesių faktines elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo kainas;

ROIHA, PR, s, y –  investicijų grąža priskirtina šilumos gamybai Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniais, atitinkamoje CŠT sistemoje s, Eur. Kai vertinamu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios, apskaičiuojant konkretaus mėnesio leistiną gauti pajamų apimtį, atitinkamoje šilumos kainoje įskaičiuota investicijų grąža dalinama iš 12 mėnesių;

RHA, PR, s, y – Ūkio subjekto šilumos (produkto) gamybos pajamos, gautos dalyvaujant šilumos aukcione, atitinkamoje CŠT sistemoje s, Eur;

FCHA, PR, s, y – pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų šilumos gamybai Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniais, apimtis atitinkamoje CŠT sistemoje s, Eur. Kai vertinamu laikotarpiu galiojo skirtingos šilumos kainų dedamosios, apskaičiuojant konkretaus mėnesio leistiną gauti pajamų apimtį, atitinkamoje šilumos kainoje įskaičiuotos pastoviosios sąnaudos ir investicijų grąža dalinamos iš 12 mėnesių;

VCHA, PR, s, y – kintamųjų sąnaudų, priskirtinų šilumos gamybai Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniais apimtis, apskaičiuota vadovaujantis Metodikos 81 punktu ir taikant atitinkamų mėnesių faktines elektros energijos technologinėms reikmėms įsigijimo kainas, atitinkamoje CŠT sistemoje s, Eur;

QHA, PR, s, m – Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pagamintas ir pagal atitinkamo mėnesio šilumos aukciono rezultatus supirktas šilumos kiekis, atitinkamoje CŠT sistemoje s, kWh;

THA, PR, s, m – Ūkio subjekto šilumos gamybos šaltiniuose pagamintos ir pagal atitinkamo mėnesio šilumos aukciono rezultatus supirktos šilumos kaina, atitinkamoje CŠT sistemoje s, ct/kWh;“;

2.16. Pakeisti Metodikos 72.2.2 papunktį ir išdėstyti jį taip:

72.2.2. daugiau kaip 6 proc. (antroji riba), vartotojų naudai kompensuojama visa faktinių pajamų neatitiktis virš antrosios ribos ir 50 proc. investicijų grąžos viršijimo sumos virš pirmosios ribos. Ūkio subjekto šilumos (produkto) gamybos papildomos pajamos, gautos dalyvaujant šilumos aukcione, apskaičiuojamos pagal formulę:

 

 

 

(107)

 

2.17.  Pakeisti Metodikos 761 punktą ir išdėstyti jį taip:

„761. Vadovaujantis Metodikos 70, 701, 71, 73, 731, 74, 741, 77 punktais apskaičiuotos papildomai gautos pajamos ir (ar) patirtos sąnaudos, taip pat vadovaujantis Metodikos 76 punktu apskaičiuotos palūkanos, išskyrus kai palūkanos apskaičiuojamos nuo vadovaujantis Metodikos 72 punktu apskaičiuotų papildomų pajamų, įvertinamos nustatant bendrą papildomą šilumos kainos dedamąją:

761.1. teigiamas skirtumas (kai surinkta daugiau pajamų, nei patirta sąnaudų) kompensuojamas vartotojų naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, mažinančią šilumos kainą (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui);

761.2. neigiamas skirtumas (kai surinkta mažiau pajamų, nei patirta sąnaudų) kompensuojamas šilumos tiekėjo naudai, nustatant papildomą šilumos kainos dedamąją, didinančią šilumos kainą, išdėstant skirtumą 12 mėnesių laikotarpiui (skirtumą paskirstant baziniam realizuotinos šilumos kiekiui).“;

2.18. Papildyti Metodiką 762 punktu:

762. Šilumos tiekėjas gali taikyti papildomą (pridėtinę) galutinę šilumos kainą mažinančią arba didinančią dedamąją:

762.1. šilumos kainą mažinanti papildoma (pridėtinė) dedamoji gali būti taikoma atsižvelgiant į papildomai gautas pajamas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo, susidariusio ne anksčiau kaip nuo galiojančioje šilumos kainoje įvertinto laikotarpio pabaigos, arba šilumos kainoje įvertintos investicijos grąžos sąskaita;

762.2. šilumos kainą didinanti papildoma (pridėtinė) dedamoji gali būti taikoma atsižvelgiant į nepadengtas sąnaudas dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo, susidariusio ne anksčiau kaip nuo galiojančioje šilumos kainoje įvertinto laikotarpio pabaigos;

762.3. Papildoma (pridėtinė) galutinę šilumos kainą mažinanti arba didinanti dedamoji gali būti taikoma tik tuo atveju, jeigu savivaldybės institucija arba Įstatymo numatytais atvejais – šilumos tiekėjas tam pritarė. Tokiu atveju šilumos tiekėjas Reguliuojančiai institucijai kartu su galutinių šilumos kainų skaičiavimais turi pateikti:

762.3. 1. pritarimą dėl šilumos kainą mažinančios arba didinančios dedamosios taikymo;

762.3.2. dedamosios apskaičiavimą pagrindžiančius dokumentus, nurodant konkretų papildomos (pridėtinės) dedamosios dydį ir taikymo laikotarpį;

762.3.3. investicijos grąžos sąskaita šilumos kainą mažinanti papildoma (pridėtinė) dedamoji negali viršyti šilumos kainų dedamosiose įvertintos investicijų grąžos apimties;

762.3.4. taikant papildomą (pridėtinę) dedamąją dėl šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai ir (ar) elektros energijai technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo nurodomas laikotarpis, už kurį šios papildomai gautos pajamos ar nepadengtos sąnaudos apskaičiuotos.“;

2.19. Pakeisti Metodikos 79.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

79.1. vienanarės kainos atveju kaip Metodikos 55.1, 56.1, 57.1 papunkčiuose ir 742, 761, 762, 771 punktuose nurodytų dedamųjų suma;“;

2.20. Pakeisti Metodikos 79.2.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

79.2.3. papildoma dedamoji kaip Metodikos 742, 761, 762 ir 771 punktuose nurodytų dedamųjų suma.“;

2.21. Pakeisti Metodikos 80.1 papunktį ir išdėstyti jį taip:

80.1. vienanarės kainos atveju kaip Metodikos 68.2.1, 68.3.1, 68.4.1, 69.3, 69.5 papunkčiuose ir 742, 761, 762 punktuose nurodytų dedamųjų suma;“;

2.22. Pakeisti Metodikos 80.2.3 papunktį ir išdėstyti jį taip:

80.2.3. papildoma dedamoji kaip Metodikos 742, 761, 762 punktuose nurodytų dedamųjų suma.“;

2.23. Pakeisti Metodikos 81.4 papunktį ir išdėstyti jį taip:

81.4. vidutinė gamtinių dujų (žaliavos) rinkos kaina nustatoma vadovaujantis Tarybos 2020 m. rugpjūčio 31 d. nutarimu Nr. O3E-762 „Dėl Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vidutinės gamtinių dujų biržos kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašu. Vidutinė biokuro kaina, vidutinė biokuro biržos kaina ir biokuro biržos produkto, kurio gamybai kaip žaliava naudojamos miško kirtimo liekanos, kaina nustatoma vadovaujantis Tarybos 2013 m. gruodžio 27 d. nutarimu Nr. O3-759 „Dėl Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašo patvirtinimo“ patvirtintu Vidutinės biokuro kainos nustatymo tvarkos ir sąlygų aprašu. Kito kuro vidutinė kaina apskaičiuojama kaip geometrinis svertinis Ūkio subjektų per praėjusį mėnesį, per kalendorinius metus arba, kai finansiniai metai prasideda atitinkamų kalendorinių metų spalio 1 d. ir baigiasi kitų kalendorinių metų rugsėjo 30 d., per paskutinius 12 mėnesių, pirkto atitinkamos rūšies (žaliavos) kuro kainų vidurkis. Nustatant vidutinę atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) rinkos kainą atmetamos atitinkamo laikotarpio ekstremalios vertės (atitinkamos kuro rūšies didžiausia ir mažiausia kaina atitinkamu laikotarpiu), esant daugiau kaip 3 atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) pirkimams per laikotarpį, kai vidutinė kaina apskaičiuojama vadovaujantis per praėjusį mėnesį pirkto atitinkamos rūšies (žaliavos) kuro duomenimis ir esant daugiau kaip 48 atitinkamos kuro rūšies (žaliavos) pirkimams per laikotarpį, kai vidutinė kaina apskaičiuojama vadovaujantis per kalendorinius metus arba per paskutinius 12 mėnesių pirkto atitinkamos rūšies (žaliavos) kuro duomenimis;“;

2.24. Pakeisti Metodikos 82 punktą ir jį išdėstyti taip:

82. Aktuali šilumos aukciono būdu superkamos šilumos kaina, taikoma galutinės šilumos kainos skaičiavimuose, nustatoma:

82.1. pagal Metodikos 36 formulę, kaip vidutinė svertinė šilumos aukcione (išskyrus šilumos aukcione dėl balansavimo šilumos kiekio supirkimo) supirktos šilumos kaina, pagal to mėnesio, kuriam skaičiuojama galutinė šilumos kaina, šilumos aukciono rezultatus. Šilumos supirkimo aukcione superkamos šilumos kaina negali būti didesnė, nei vadovaujantis Supirkimo tvarka apskaičiuotos palyginamosios šilumos gamybos sąnaudos;

82.2. jeigu šilumos tiekėjas šilumos aukcione atitinkamą mėnesį šilumos nesupirko, t. y. šilumos aukcione supirktas šilumos kiekis yra lygus nuliui, galutinės šilumos kainos skaičiavimuose taikoma superkamos šilumos kaina, lygi to mėnesio, kuriam skaičiuojama galutinė šilumos kaina, vadovaujantis Supirkimo tvarka apskaičiuotoms palyginamosioms šilumos gamybos sąnaudoms.“;

2.25. Pakeisti Metodikos 7 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.26. Pakeisti Metodikos 8 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.27. Pakeisti Metodikos 9 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.28. Pakeisti Metodikos 11 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.29. Pakeisti Metodikos 12 priedą ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama);

2.30. Papildyti Metodiką 18 priedu (pridedama).

3. Nustatyti, kad:

3.1. šio nutarimo 2.11 papunkčiu patvirtinta Metodikos 70.6 papunkčio redakcija taikoma atliekant nuo 2023 m. sausio 1 d. šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti skirtumo vertinimą. Atliekant šilumos kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti ir faktiškai patirtų sąnaudų kurui ir šilumai įsigyti skirtumo vertinimą už laikotarpį iki 2022 m. gruodžio 31 d., taikoma Metodikos 70.6 papunkčio redakcija, galiojusi iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

3.2. šio nutarimo 2.13 papunktis taikomas atliekant nuo 2021 m. ir vėlesnių laikotarpių šilumos kainoje įskaitytų ir faktiškai patirtų sąnaudų elektros energijos technologinėms reikmėms įsigyti skirtumo vertinimą. Šis vertinimas gali būti atliekamas šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektams, pateiktiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos;

3.3. šio nutarimo 2.15 papunktis taikomas nuo 2021 m. ir vėlesnių laikotarpių ūkio subjektui šilumą parduodant šilumos aukciono būdu susidariusį faktiškai gautų pajamų ir leistinos gauti pajamų apimties skirtumo neatitikimą ūkio subjektui nustatytai investicijų grąžai, įskaičiuotai į leistiną gauti pajamų apimtį;

3.4. šio nutarimo 2.18 papunktyje nurodytos papildomos galutinę šilumos kainą mažinančios arba didinančios dedamosios taikymas Tarybos nutarimuose, savivaldybių sprendimuose ir (ar) šilumos tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka priimtuose sprendimuose numatomas artimiausio šilumos kainų dedamųjų nustatymo metu. Šio nutarimo 2.18 papunktyje nurodyta papildoma galutinę šilumos kainą mažinanti arba didinanti dedamoji gali būti taikoma iki jos nustatymo Tarybos nutarimuose, savivaldybių sprendimuose ir (ar) šilumos tiekėjo įstatuose nustatyta tvarka priimtuose sprendimuose, jeigu dedamoji atitinka Metodikos 762 punkte nurodytus kriterijus;

3.5. šilumos bazinių kainų ir perskaičiuotų šilumos kainų dedamųjų projektams, pateiktiems iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, taikomos Metodikos redakcijos, galiojusios iki šio nutarimo įsigaliojimo dienos, nuostatos, išskyrus šio nutarimo 3.2–3.4 papunkčiuose nustatytus atvejus;

3.6. šis nutarimas įsigalioja 2022 m. birželio 1 d.

 

 

 

Tarybos pirmininkas