Projektas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO IR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ PATVIRTINIMO

ĮSTATYMAS

 

2015 m.                       d. Nr.

Vilnius

 

 

Preambulė

 

Lietuvos Respublikos Seimas,

atsižvelgdamas į Lietuvos Respublikos fiskalinės sutarties įgyvendinimo konstituciniame įstatyme ir 1997 m. liepos 7 d. Tarybos reglamente (EB) Nr. 1466/97 dėl biudžeto būklės priežiūros stiprinimo ir ekonominės politikos priežiūros bei koordinavimo (OL 2004 m. specialusis leidimas, 10 skyrius, 1 tomas, p. 84) fiskalinę drausmę reglamentuojančias nuostatas, kurias vykdant ribojamas struktūrinis valdžios sektoriaus deficitas ir negali būti viršyta didžiausia leistina valdžios sektoriaus išlaidų didėjimo riba;

įvertindamas tai, kad 2014 metais Lietuva pasiekė vidutinio laikotarpio tikslą, 2015 metais nuo vidutinio laikotarpio tikslo (1 proc. BVP struktūrinio valdžios sektoriaus deficito) numatoma nenukrypti;

atsižvelgdamas į tai, kad 2016 metams prognozuojamas neigiamas produkcijos atotrūkis nuo potencialo, yra tikslinga vykdyti anticiklinę, ekonomiką skatinančią, fiskalinę politiką kartu laikantis fiskalinės drausmės, dėl to 2016 metais numatoma nenukrypti nuo vidutinės trukmės tikslo ir išlaikyti struktūrinį valdžios sektoriaus deficitą artimą 1 proc. BVP, neįskaitant dėl Lietuvos pensijų reformos, kurią Europos statistikos tarnyba (Eurostat) pripažino kaip sisteminę, 2016 metų etapo patiriamų kaštų,

atsižvelgdamas į tai, kad nukrypimas nuo vidutinio laikotarpio tikslo padidintų valdžios sektoriaus skolą ir keltų riziką ilgalaikiam valdžios sektoriaus finansų tvarumui ir padidintų skolinimosi finansų rinkose palūkanų normas;

reaguodamas į kintančią geopolitinę ir saugumo padėtį Europoje ir tai, kad dėl to neigiama rizika dėl ekonominės raidos scenarijaus išlieka, taip pat poreikį vykdyti narystės NATO ir kitose tarptautinėse organizacijose įsipareigojimus;

įvertindamas tai, kad šio įstatymo, taip pat įstatymų, reglamentuojančių Valstybinio socialinio draudimo fondo ir Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetų finansinius rodiklius, rengimo metu turimais duomenis formuojami valdžios sektoriaus finansų rodikliai 2016 metais atitinka nacionaliniais ir Europos Sąjungos teisės aktais nustatytas fiskalinės drausmės taisykles,

p r i i m a šį įstatymą.

 

1 straipsnis.    Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžeto pajamų ir asignavimų patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinamas Lietuvos Respublikos 2016 metų valstybės biudžetas – 8 003 716 tūkst. eurų pajamų, 8 655 219 tūkst. eurų asignavimų išlaidoms ir turtui įsigyti (asignavimai viršija pajamas 651 503 tūkst. eurų) (1, 2, 3 priedai).

 

2 straipsnis.    Lietuvos Respublikos 2016 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai

1.   Šiuo įstatymu patvirtinami šie 2016 metų savivaldybių biudžetų finansiniai rodikliai:

1)   gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), tenkanti visų savivaldybių biudžetams nuo šio mokesčio pajamų į konsoliduotus valstybės biudžetą ir savivaldybių biudžetus, – 75,49 procento;

2)   gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), skiriama Vilniaus miesto savivaldybės biudžetui – 45,95 procento;

3)   gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), skiriama Kauno miesto savivaldybės biudžetui – 76,85 procento;

4)   gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), skiriama Klaipėdos miesto savivaldybės biudžetui – 87,32 procento;

5)   gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), skiriama Neringos savivaldybės biudžetui – 59,04 procento;

6)   gyventojų pajamų mokesčio dalis (procentais), skiriama visų kitų savivaldybių biudžetams – 100 procentų;

7)   valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 722 381 tūkst. eurų (4 priedas);

8) prognozuojamos valstybės biudžeto specialios tikslinės dotacijos savivaldybių biudžetams – 159 266 tūkst. eurų (5 priedas);

9) valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijos savivaldybių biudžetams – 64 443 tūkst. eurų (6 priedas).

2.   Šiuo įstatymu numatomas savivaldybių biudžetų finansinis rodiklis – prognozuojamos pajamos, kuriuo savivaldybės vadovaujasi rengdamos savo biudžetus (7 priedas).

 

3 straipsnis.    Mokinio krepšelio dydis ir specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti naudojimas

1.   Mokinio krepšelis – mokymo lėšos, skirtos vienam sutartiniam mokiniui, apskaičiuojamos ir paskirstomos pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau – Vyriausybė) patvirtintą metodiką.

2.   Mokinio krepšelio dydis 2016 metais – 998 eurai.

3.   Klasės (grupės) krepšelis – tai vienai sąlyginei klasei (grupei) metams ugdymo planui įgyvendinti skiriamos lėšos, kurių dydis priklauso nuo sąlyginio klasės (grupės) dydžio tam tikrame mokinių sraute, apskaičiuojamas, paskirstomas ir naudojamas pagal Vyriausybės patvirtintą Eksperimentinę mokymo lėšų apskaičiavimo, naudojimo ir paskirstymo metodiką.

4.   Savivaldybės specialios tikslinės dotacijos mokinio (klasės, grupės) krepšeliui lėšų dalį, nurodytą Vyriausybės patvirtintoje metodikoje, savo nustatyta tvarka naudoja Vyriausybės patvirtintoje metodikoje numatytoms mokymo reikmėms.

 

4 straipsnis.    Valstybės biudžeto dotacijų savivaldybių biudžetams paskirstymas ir pervedimas

1.   Šio įstatymo 4 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos per 3 darbo dienas nuo šio įstatymo įsigaliojimo dienos specialias tikslines dotacijas, nustatytas 4 priede, paskirsto savivaldybėms, apie tai joms praneša ir šias dotacijas, atsižvelgdamos į lėšų poreikį, perveda savivaldybėms.

2.   Šio įstatymo 5 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas, nurodytas šio įstatymo 5 priede, paskirsto savivaldybėms, apie tai joms praneša ir šias dotacijas, atsižvelgdamos į lėšų poreikį, perveda savivaldybėms. Šio įstatymo 5 priede prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti Vyriausybė arba šio įstatymo 5 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos paskirsto savivaldybėms ir investicijų projektams, apie tai šio įstatymo 5 priede nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos praneša savivaldybėms ir šias dotacijas, atsižvelgdamos į faktiškai atliktus darbus, suteiktas paslaugas ir įsigytas prekes, nurodytas valstybės institucijoms ir įstaigoms savivaldybių teikiamose paraiškose, perveda savivaldybėms.

3.   Lietuvos Respublikos finansų ministerija (toliau – Finansų ministerija) perveda savivaldybėms šio įstatymo 6 priede nustatytas valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybių biudžetams sumas.

4.   Šio įstatymo 4 ir 5 prieduose nurodytos valstybės institucijos ir įstaigos padidina arba sumažina savivaldybėms skiriamas dotacijas, jeigu biudžetiniais metais teisės aktų nustatyta tvarka priimami sprendimai dėl papildomų lėšų skyrimo arba lėšų sumažinimo savivaldybėms tikslams, kuriems yra skiriamos šio įstatymo 4 ir 5 prieduose nurodytos dotacijos. Savivaldybėms skiriamos dotacijos didinamos arba mažinamos ta pačia tvarka kaip ir paskirstomos.

5.   Savivaldybės, atsižvelgdamos į iš valstybės institucijų ir įstaigų gautas dotacijas, įskaitant Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšas, atitinkamai patikslina savo patvirtintus biudžetus.

6.   Savivaldybės gautas ir nepanaudotas šio įstatymo 4 ir 5 prieduose nurodytas dotacijų sumas grąžina šio įstatymo 4 ir 5 prieduose nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms.

 

5 straipsnis.    Valstybės biudžeto asignavimų perskirstymas, asmeniui keičiant studijų programą

1.   Asmeniui, kurio studijos yra valstybės finansuojamos, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymo (toliau – Mokslo ir studijų įstatymas) ir studijų programos keitimo tvarką reglamentuojančių kitų teisės aktų nustatyta tvarka keičiant studijų programą, valstybės biudžeto asignavimų sumos perskirstomos tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų aukštosioms mokykloms suderinus tarpusavyje.

2.   Finansų ministerija valstybės biudžeto asignavimų sumas perskirsto tarp:

1)   valstybinių universitetų, kai asmuo pereina iš vieno valstybinio universiteto į kitą;

2)   valstybinių universitetų ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (toliau – Švietimo ir mokslo ministerija), kai asmuo pereina iš valstybinio universiteto į nevalstybinę aukštąją mokyklą ar atvirkščiai.

3.   Švietimo ir mokslo ministerija asignavimų sumas perskirsto tarp:

1)   kolegijų, kai asmuo pereina iš vienos kolegijos į kitą;

2)   nevalstybinių aukštųjų mokyklų, kai asmuo pereina iš vienos nevalstybinės aukštosios mokyklos į kitą.

 

6 straipsnis.    Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą

2016 metų valstybės biudžeto įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžetą dydis yra 37 procentai užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio ir sudaro 255,7 euro už vieną valstybės lėšomis draudžiamą asmenį.

 

7 straipsnis.    Įmokos į valstybės biudžetą, skiriamos asignavimų valdytojų programoms finansuoti

Šiuo įstatymu patvirtinamos 2016 metų biudžetinių įstaigų pajamų įmokos į valstybės biudžetą, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, pagal asignavimų valdytojus – 685 353 tūkst. eurų (2 priedas).

 

8 straipsnis.    Valstybės garantijų ir valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitai

2016 metais valstybės garantijos gali būti teikiamos:

1)   už valstybės garantuojamų garantijų institucijų prisiimtus įsipareigojimus pagal garantijas. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2016 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 244 926 tūkst. eurų. Į garantijų institucijų prisiimtų įsipareigojimų pagal garantijas limitą neįtraukiama garantijų institucijų įsipareigojimų pagal garantijas dalis, kuri yra pergarantuota finansų institucijų, turinčių aukščiausią kredito reitingą (AAA), suteiktą bent dviejų iš tarptautinių reitingų agentūrų Moody's, Standard & Poor's ir Fitch Ratings;

2)   dėl tarptautinių finansų institucijų teikiamų paskolų valstybės investicijų projektams finansuoti. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2016 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 84 051 tūkst. eurų;

3)   dėl Mokslo ir studijų įstatyme nurodytų valstybės remiamų paskolų. Bendra tokių įsipareigojimų, prisiimtų 2016 ir ankstesniais metais, suma vienu metu negali viršyti 75 000 tūkst. eurų, iš jų per 2016 metus prisiimtų naujų įsipareigojimų suma negali viršyti 20 000 tūkst. eurų.

 

9 straipsnis. Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas

2016 metų Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limitas – 462 000 tūkst. eurų.

 

10 straipsnis.  Valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų skolinimosi limitai

2016 metais valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos gali pasirašyti paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, suteikiančius teisę skolintis ne daugiau kaip 3 000 tūkst. eurų, kurie būtų skirti valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų bendrabučių atnaujinimui pagal patvirtintas programas ir kitoms reikmėms finansuoti. 2016 metais valstybinių aukštųjų mokyklų ir valstybinių profesinio mokymo įstaigų pasiskolintų (išimtų) lėšų pagal 2016 ir ankstesniais metais pasirašytas paskolų sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus limitas – 3 000 tūkst. eurų. Švietimo ir mokslo ministerija paskirsto šiame straipsnyje nurodytus skolinimosi limitus valstybinėms aukštosioms mokykloms ir valstybinėms profesinio mokymo įstaigoms jos nustatyta tvarka. Valstybinės aukštosios mokyklos ir valstybinės profesinio mokymo įstaigos už prisiimtus skolinius įsipareigojimus atsiskaito Švietimo ir mokslo ministerijai jos nustatyta tvarka.

 

11 straipsnis.  Valstybės turtinių įsipareigojimų pagal valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektus limitai

2016 ir ankstesniais metais Vyriausybės sprendimais dėl valdžios ir privataus subjektų partnerystės projektų įgyvendinimo prisiimtų valstybės turtinių įsipareigojimų, kuriuos sudaro projektų kapitalo investicijos (be pridėtinės vertės mokesčio), suma negali viršyti 150 000 tūkst. eurų.

 

12 straipsnis.  Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai ir įsiskolinimų padengimas

1.   Savivaldybių skolos, skolinimosi ir garantijų limitai:

1)   savivaldybės skola (pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis) negali viršyti 70 procentų (Vilniaus miesto savivaldybės – 130 procentų) šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;

2)   savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai viršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali viršyti 15 procentų šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos;

3)   savivaldybė, kurios biudžeto planuojami asignavimai neviršija 0,3 procento praėjusių metų BVP to meto kainomis, metinio grynojo skolinimosi suma negali būti didesnė 1,5 procento biudžeto pajamų;

4)   savivaldybės prisiimti įsipareigojimai pagal garantijas dėl savivaldybės kontroliuojamų įmonių prisiimtų, bet dar neįvykdytų įsipareigojimų grąžinti kreditoriams lėšas pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis, kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įsipareigojimų negali viršyti 10 procentų šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos.

2.   Savivaldybės, kurių skola sudaro daugiau kaip 40 procentų  šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų ir šio įstatymo 6 priede nurodytų valstybės biudžeto bendrosios dotacijos kompensacijų savivaldybės biudžetui sumos, 2016 metais gali skolintis tik projektams, finansuojamiems iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos, įgyvendinti, pagal Vyriausybės patvirtintas programas savivaldybių įgyvendinamiems energijos vartojimo efektyvumo didinimo projektams ir paimtoms paskoloms grąžinti.

3.   Į skolinimosi ir skolos limitus neįskaitomos iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui padengti ir trumpalaikės arba ilgalaikės paskolos, kai dėl kredito įstaigų veiklos apribojimo ir (arba) jų licencijų atšaukimo savivaldybės negali disponuoti savo lėšomis ir dėl to trūksta apyvartos lėšų. Savivaldybėms 2011 metais iš valstybės biudžeto suteiktos trumpalaikės paskolos laikinam pajamų trūkumui, susidariusiam dėl akcinės bendrovės banko „Snoras“ veiklos apribojimo ir banko licencijos atšaukimo, laikomos ilgalaikėmis paskolomis, kurios turi būti grąžintos iki 2020 metų gruodžio 31 d.

4.   Vilniaus miesto savivaldybės 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti), palyginti su 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimu (mokėtinomis sumomis, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi sumažėti 15 procentų šio įstatymo 7 priede prognozuojamų savivaldybės biudžeto pajamų.

5.   Visų kitų savivaldybių 2017 m. sausio 1 d. esantis įsiskolinimas (mokėtinos sumos, išskyrus sumas paskoloms grąžinti) turi būti nedidesnis už 2016 m. sausio 1 d. įsiskolinimą (mokėtinas sumas, išskyrus sumas paskoloms grąžinti).

 

13 straipsnis.  Vyriausybės ir kitų institucijų teisės vykdant biudžetą

1.   Vyriausybei arba jos įgaliotai institucijai suteikiama teisė:

1)   paskirstyti tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų vadovybėms lėšas, numatytas Finansų ministerijos asignavimuose tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių, bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir kitoms reikmėms, atsižvelgiant į tradicinių Lietuvos bažnyčių ir religinių organizacijų kanonus ir statutus ir Lietuvos statistikos departamento paskelbtą tikinčiųjų skaičių;

2)   paskirstyti pagal asignavimų valdytojus ir investicijų projektus (investicijų projektų įgyvendinimo programas) Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytas 2016 metų kapitalo investicijoms skirtas lėšas;

3)   paskirstyti savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytas lėšas 2015 metais savivaldybių negautoms pajamoms padengti;

4)   paskirstyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programų ir projektų įgyvendinimo užtikrinimo programai skirtus asignavimus pagal valstybės biudžeto asignavimų valdytojus ir (arba) savivaldybes ir 2016 metais leisti juos naudoti iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų įgyvendinamiems ir (arba) numatomiems įgyvendinti projektams, programoms ir subsidijų schemoms finansuoti;

5)   perskirstyti Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos programoms (priemonėms), projektams ir subsidijų schemoms valstybės biudžete numatytus Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių, atsižvelgiant į programų, projektų ir subsidijų schemų įgyvendinimo duomenis;

6)   perskirstyti Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotų finansų inžinerijos priemonių arba finansinių instrumentų grįžusias lėšas, grąžintas asignavimų valdytojams pagal sudarytas finansų inžinerijos priemonių arba finansinių instrumentų finansavimo sutartis, tarp asignavimų valdytojų tiems patiems tikslams finansuoti, atsižvelgiant į Europos Sąjungos teisės aktus, reglamentuojančius Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų administravimą;

7)   perskirstyti valstybės biudžeto asignavimus tarp asignavimų valdytojų, jų programų, investavimo sričių, valstybės funkcijų ir ekonominės klasifikacijos straipsnių pagal priimtus teisės aktus dėl biudžetinių įstaigų pertvarkymo, reorganizavimo, likvidavimo, funkcijų perdavimo arba biudžetinės įstaigos savininko teisių ir pareigų perdavimo, taip pat tarp valstybės biudžeto asignavimų valdytojų ir savivaldybių;

8)   Teisėjų tarybos teikimu ne dažniau kaip kartą per ketvirtį perskirstyti valstybės biudžeto asignavimus, numatytus šio įstatymo 3 priede, tarp teismų, atsižvelgiant į teismų programų įgyvendinimo duomenis;

9)   paskirstyti asignavimų valdytojams Finansų ministerijos pasiskolintas šio straipsnio 4 dalies 1 punkte nustatytiems tikslams lėšas;

10) perskirstyti Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerijos (toliau – Krašto apsaugos ministerija) asignavimus turtui, įskaitant ginklus, karinę įrangą ir karines atsargas, įsigyti, išskyrus asignavimus investicijų projektams, ir juos naudoti išlaidoms, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant reikiamas prekes, paslaugas ar darbus pajėgoms, kurios atvyksta dalyvauti tarptautinėse operacijose, tarptautinėse karinėse pratybose ir kituose karinio bendradarbiavimo renginiuose arba vyksta tranzitu per Lietuvos Respublikos teritoriją (toliau – priimančiosios šalies parama);

11) paskirstyti asignavimų valdytojams ir savivaldybėms Finansų ministerijos asignavimuose numatytas lėšas Lietuvos Respublikos valstybės tarnybos įstatymui įgyvendinti ir grąžintinai neišmokėto darbo užmokesčio daliai sumokėti (institucijoms ir įstaigoms, perėmusioms likviduotų ar reorganizuotų biudžetinių įstaigų teises ir pareigas).

2.   Valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šio įstatymo 4 priede, suteikiama teisė perskirstyti specialias tikslines dotacijas tarp savivaldybių ir tarp specialių tikslinių dotacijų, nurodytų šio įstatymo 4 priede.

3.   Valstybės institucijoms ir įstaigoms, nurodytoms šio įstatymo 5 priede, suteikiama teisė perskirstyti 5 priede nurodytas prognozuojamas valstybės biudžeto specialias tikslines dotacijas tarp savivaldybių ir tarp dotacijų, o Vyriausybei arba šio įstatymo 5 priede nurodytoms valstybės institucijoms ir įstaigoms Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti – tarp savivaldybių ir tarp investicijų projektų.

4.   Finansų ministerijai suteikiama teisė:

1)   skolintis valstybės vardu esant poreikiui ir laikantis Vyriausybės grynojo skolinių įsipareigojimų pokyčio limito: su valstybės skola susijusioms išlaidoms apmokėti; su priemonių, finansuojamų iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos ir bendrojo finansavimo lėšų, įgyvendinimu susijusioms išlaidoms apmokėti; nenumatytoms įmokoms į Europos Sąjungos biudžetą; nenumatytoms išlaidoms dėl einamaisiais biudžetiniais metais paskelbto referendumo ir/arba pirmalaikių rinkimų; Lietuvos Respublikos įsipareigojimams, susijusiems su Europos Sąjungos politikos įgyvendinimu, vykdyti, įskaitant rezervinių lėšų sukaupimą ir (arba) paskolinimą, kaip tai numatyta Europos Sąjungos teisės aktuose, Europos Sąjungos institucijų ar organizacijų sprendimuose ir (arba) su tuo susijusiose sutartyse ar susitarimuose; nenumatytoms išlaidoms, susijusioms su užsieniečių perkėlimu į Lietuvos Respublikos teritoriją ir jų integracija; pereinamojo laikotarpio nacionalinei paramai Lietuvos žemės ūkio veiklos subjektams mokėti; valstybės paramai teikti įgyvendinant daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) projektus; išlaidoms, susijusioms su atstovavimu Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) užsienio ginčų sprendimo institucijose, įskaitant, bet neapsiribojant teisinių išvadų dėl jų sprendimų apskundimo parengimu, teisinių išvadų dėl sprendimų apskundimo gavimu ir atstovavimu Lietuvos Respublikai (Vyriausybei) atliekant kitus veiksmus, susijusius su Lietuvos Respublikos (Vyriausybės) interesų gynimu, apmokėti; arbitražų ar teismų sprendimams, kuriais priteistos sumos iš Lietuvos valstybės, vykdyti;

2)   leisti įmokėtų biudžetinių įstaigų pajamų, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalies ir kitų lėšų, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamų programoms finansuoti, gautos Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos laikinai laisvas lėšas grąžintinai naudoti valstybės biudžeto reikmėms ir valstybės skoliniams įsipareigojimams vykdyti užtikrinant, kad programų asignavimų dalis, kurią sudaro Europos Sąjungos ir kita tarptautinė finansinė parama, įmokėtos biudžetinių įstaigų pajamos, valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, įstatymais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti, iš valstybės biudžeto būtų finansuojamos laiku;

3)   kompensuoti nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos atstovų kelionių į Europos Sąjungos Tarybos darbo organų susitikimus išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų ir įmokėtą, bet nepanaudotą Europos Sąjungos finansinės paramos lėšų dalį, skirtą šiam tikslui, naudoti viršijant Lietuvos Respublikos Seimo (toliau – Seimas) patvirtintas bendras asignavimų sumas;

4)   kompensuoti nustatyta tvarka 2009–2014 metų Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų programų operatorių ir kitų susijusių institucijų atstovų komandiruočių į patirties mainų renginius, kurių organizavimą remia atsakingos šalių donorių institucijos, išlaidas iš šiam tikslui Finansų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų.

5.   Švietimo ir mokslo ministerijai suteikiama teisė:

1)   paskirstyti pagal aukštąsias mokyklas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas studentų, 2016 metais priimamų studijuoti pagal pirmosios pakopos, vientisųjų, antrosios pakopos ir laipsnio nesuteikiančių studijų programas, ir tiksliniu būdu valstybės finansuojamų studijų programų studentų studijų ir kitoms išlaidoms;

2)   Vyriausybės patvirtintoje metodikoje nustatyta tvarka perskirstyti specialią tikslinę dotaciją mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti tarp savivaldybių, taip pat tarp savivaldybių ir Švietimo ir mokslo ministerijos ir atvirkščiai;

3)   Švietimo ir mokslo ministerijos nustatyta tvarka paskirstyti pagal savivaldybes ir valstybines bendrojo ugdymo mokyklas Švietimo ir mokslo ministerijos asignavimuose numatytas lėšas, skirtas išlaidoms, susijusioms su pedagoginių darbuotojų skaičiaus optimizavimu, apmokėti.

6.   Krašto apsaugos ministerijai, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė:

1)   perskirstyti asignavimus išlaidoms ir juos naudoti turtui, įskaitant ginklus, karinę įrangą ir karines atsargas, įsigyti ir investicijų projektams, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

2)   perskirstyti asignavimus turtui įsigyti ir juos naudoti investicijų projektams, jeigu tai būtina nacionaliniam saugumui užtikrinti ar tarptautiniams įsipareigojimams vykdyti teikiant priimančiosios šalies paramą;

3)   naudoti paliekamus 3 mėnesių išlaidų dydžio pereinamuosius 2015 metų lėšų likučius, esančius tarptautinių operacijų karinio vieneto, dislokuoto užsienio valstybėje, sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas;

4)   naudoti 2015 metais planuotas, bet nepanaudotas valstybės biudžeto asignavimų sumas pagal su užsienio tiekėjais sudarytas sutartis dėl investicijų projektų, ginklų ir karinės įrangos ir karinių atsargų įsigijimo, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas toms sutartims vykdyti.

7.   Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijai (toliau – Aplinkos ministerija) suteikiama teisė įgalioti Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūrą vykdyti lėšų susigrąžinimą pagal įgyvendintas asignavimų valdytojo programas, kuriose buvo numatytos lėšos 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektams.

8.   Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijai (toliau – Susisiekimo ministerija) suteikiama teisė:

1)   įgalioti Transporto investicijų direkciją vykdyti lėšų susigrąžinimą pagal įgyvendintas asignavimų valdytojo programas, kuriose buvo numatytos lėšos 2000–2006 metų Sanglaudos fondo projektams;

2)   įgalioti Informacinės visuomenės plėtros komitetą prie Susisiekimo ministerijos priimti sprendimus dėl projektų finansavimo, vykdyti lėšų mokėjimą ir susigrąžinimą įgyvendinant Susisiekimo ministerijos programas, kuriose numatytos lėšos iš Europos Sąjungos fondų lėšų bendrai finansuojamiems projektams, įgyvendinamiems pagal Ekonomikos augimo veiksmų programos 3 prioritetą „Informacinė visuomenė visiems“, ir vykdyti pagal Lietuvos 2004–2006 metų bendrojo programavimo dokumento 3.3 priemonę „Informacinių technologijų paslaugų ir infrastruktūros plėtra“ įgyvendintų projektų lėšų susigrąžinimą;

3)   skirti iš Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšų 70 000 tūkst. eurų „Valstybinės reikšmės žvyrkelių asfaltavimo kelių atkarpoms, jungiančioms asfaltuotus kelių ruožus“ programai, netaikant Lietuvos Respublikos kelių priežiūros ir plėtros programos finansavimo įstatymo 9 straipsnio 3 ir 4 dalyse nustatytų procentinių dydžių.

9.   Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai (toliau – Kultūros ministerija), Švietimo ir mokslo ministerijai ir Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijai (toliau – Užsienio reikalų ministerija) suteikiama teisė teikti dotacijas užsienio subjektams užsienio lietuvių, jų bendruomenių, organizacijų ir įstaigų kultūros, švietimo veiklai finansuoti, tautiniam tapatumui išsaugoti, lietuvių kultūrai puoselėti ir pristatyti pasauliui, bendruomeniškumui stiprinti, prisidėti užtikrinant lietuvių kultūrai reikšmingo paveldo užsienyje priežiūrą, įsitraukimo į Lietuvos politinį, visuomeninį, ekonominį, kultūrinį gyvenimą ir kitai veiklai finansuoti iš Kultūros ministerijos, Švietimo ir mokslo ministerijos ir Užsienio reikalų ministerijos asignavimuose numatytų lėšų.

10. Lietuvos Respublikos ūkio ministerijai (toliau – Ūkio ministerija) suteikiama teisė skirti lėšas investuotojams, vykdant įsipareigojimus, nustatytus investicijų sutartyse, sudarytose vadovaujantis Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio 1 dalies 6 punktu, iš Ūkio ministerijos asignavimuose tam tikslui numatytų lėšų.

11. Užsienio reikalų ministerijai, suderinus su Finansų ministerija ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 20 straipsnio nuostatos, suteikiama teisė naudoti paliekamus 1 mėnesio išlaidų dydžio pereinamuosius 2015 metų lėšų likučius, esančius Lietuvos Respublikos diplomatinių atstovybių, konsulinių įstaigų, atstovybių prie tarptautinių organizacijų, specialiųjų misijų sąskaitose užsienio kredito įstaigose ar pas atskaitingus asmenis, viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

12. Asignavimų valdytojams, suderinus su Finansų ministerija, suteikiama teisė Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų viršplanines įmokas į biudžetą naudoti viršijant Seimo patvirtintas bendras asignavimų sumas.

 

14 straipsnis.  Biudžetinių įstaigų skolų padengimas ir skolinimasis

1.   Valstybės biudžeto asignavimų valdytojai, biudžetinių įstaigų vadovai ir savivaldybių institucijos išanalizuoja įsiskolinimo (mokėtinų sumų) priežastis ir imasi priemonių įsiskolinimui sumažinti bei, sudarydami ir tvirtindami 2016 metų išlaidų sąmatas, numato reikiamų asignavimų dalį 2016 m. sausio 1 d. esančiam įsiskolinimui padengti.

2.   Iš sutaupytų asignavimų išlaidoms pirmiausia turi būti dengiamas įsiskolinimas (mokėtinos sumos).

3.   Biudžetinės įstaigos savo vardu negali prisiimti jokių skolinių įsipareigojimų pagal įsipareigojamuosius skolos dokumentus, įskaitant, bet neapsiribojant paskolos, finansinės nuomos (lizingo) sutartis.

 

15 straipsnis.  Asignavimų valdytojo teisė prisiimti įsipareigojimus naudoti biudžeto lėšas

1.   Aplinkos ministerija 2016 metų mokėjimams iš Klimato kaitos specialiosios programos 2016 metais gali naudoti ne daugiau lėšų, negu faktiškai įmokėta 2016 metais.

2.   Klimato kaitos specialiosios programos ankstesniais metais sukauptas ir nepanaudotas lėšas Aplinkos ministerija gali naudoti suderinusi su Finansų ministerija ir kai dėl to nėra pažeidžiamos šio įstatymo 9 ir 20 straipsnių nuostatos.

 

16 straipsnis.  Valstybės investicijų 2016–2018 metų programos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama Valstybės investicijų 2016–2018 metų programa (8 priedas).

 

17 straipsnis.  Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2016 metų Rezervinio (stabilizavimo) fondo lėšų sąmata (9 priedas).

 

18 straipsnis.  Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2016 metų Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų sąmata (10 priedas).

 

19 straipsnis.  Garantinio fondo lėšų sąmatos patvirtinimas

Šiuo įstatymu patvirtinama 2016 metų Garantinio fondo lėšų sąmata (11 priedas).

 

20 straipsnis.  Vidutinio laikotarpio valdžios sektoriaus balanso rodiklio užduotys

Vidutiniu laikotarpiu siekiant perteklinio valdžios sektoriaus, šiuo įstatymu nustatomas ne blogesnis nei -1,3 procento BVP 2016 metų valdžios sektoriaus balanso rodiklis.

 

21 straipsnis.  Informacijos apie savivaldybių prisiimamus įsipareigojimus teikimas

1.   Visi naujai prisiimami savivaldybės įsipareigojimai pagal paskolų sutartis, finansinės nuomos (lizingo) sutartis ir kitus įsipareigojamuosius skolos dokumentus turi būti skelbiami savivaldybės interneto svetainėje, nurodant panaudojimo paskirtį.

2.   Savivaldybės, kurių prognozuojamos pajamos 2016 metais (pagal 7 priedą) sudaro 0,05 procento BVP ir daugiau, 2016 metais per 30 darbo dienų metų ketvirčiui pasibaigus Vyriausybės nustatyta tvarka teikia Finansų ministerijai, vykdančiai fiskalinių užduočių įgyvendinimo stebėseną, prognozinę savivaldybės biudžeto vykdymo informaciją ketvirčiais, taip pat prognozinę įsiskolinimų už suteiktas paslaugas, atliktus darbus ir įsigytas prekes pokyčio informaciją ir kitą Vyriausybės nustatytą ir valdžios sektoriaus balanso rodiklio prognozavimui aktualią informaciją.

3.   Vyriausybė turi teisę atidėti valstybės biudžeto dotacijų pervedimus savivaldybėms, kurios per nustatytą terminą nepateikia šio straipsnio 2 dalyje nustatytos informacijos.

 

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

 

Respublikos Prezidentas

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

1 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETAS

 

Tūkst. Eur

Pajamos

Iš viso

PAJAMOS

5 814 949

MOKESČIAI

5 389 970

Pajamų ir pelno mokesčiai

922 014

Gyventojų pajamų mokestis

361 884

Pelno mokestis

560 130

Turto mokesčiai

2 272

Nekilnojamojo turto mokestis

2 272

Prekių ir paslaugų mokesčiai

4 359 684

Pridėtinės vertės mokestis

3 053 577

Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą

26 100

Akcizai

1 161 242

Cukraus sektoriaus mokesčiai

1 080

Loterijų ir azartinių lošimų mokestis

15 500

Transporto priemonių mokesčiai

59 610

Mokesčiai už aplinkos teršimą

10 044

Rinkliavos ir mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą

32 531

Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai

106 000

KITOS PAJAMOS

424 979

Turto pajamos

259 660

Palūkanos už paskolas

160 100

Palūkanos už depozitus ir vertybinius popierius

6 202

Lietuvos banko likutinis pelnas

0

Dividendai

70 404

Mokesčiai už valstybinius gamtos išteklius

9 600

Angliavandenilių išteklių mokestis

6 200

Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise

7 154

Pajamos už prekes ir paslaugas

119 966

Pajamos už patalpų nuomą

6 312

Konsulinis mokestis

27 700

Pajamos už atsitiktines paslaugas

75 553

Žyminis mokestis

7 942

Kitos pajamos

2 459

Pajamos iš baudų ir konfiskacijos

36 420

Kitos neišvardytos pajamos

8 933

SANDORIAI DĖL MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS

77 620

Materialiojo ir nematerialiojo turto realizavimo pajamos

68 601

Žemė

36 600

Kitas materialusis ir nematerialusis turtas

32 001

Finansinio turto pardavimo pajamos (paskolų surinkimas)

9 019

Kitos gautinos sumos

9 019

IŠ VISO

5 892 569

Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšos

2 111 147

IŠ VISO

8 003 716

 

 


 

ASIGNAVIMAI

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų:

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

I. RESPUBLIKOS PREZIDENTUI, SEIMUI, VYRIAUSYBEI ATSKAITINGOS INSTITUCIJOS

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

5 244

4 630

2 551

614

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

30 489

30 212

18 002

277

Lietuvos Respublikos vyriausioji rinkimų komisija

13 768

13 768

495

0

iš jų: asignavimai politinėms partijoms

5 502

5 502

0

0

Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierių įstaiga

1 036

1 026

683

10

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

9 387

9 294

6 114

93

Valstybinė lietuvių kalbos komisija

786

786

220

0

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

1 696

1 696

1 103

0

Lietuvos Respublikos akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

169

169

111

0

Vyriausioji tarnybinės etikos komisija

578

569

396

9

Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnyba

342

342

225

0

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

724

701

464

23

Nacionalinė sveikatos taryba

60

60

43

0

Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaiga

475

475

312

0

Lygių galimybių kontrolieriaus tarnyba

417

417

223

0

Lietuvos Respublikos valstybinė kultūros paveldo komisija

269

269

184

0

Lietuvos Respublikos Vyriausybės kanceliarija

13 028

11 254

4 202

1 774

iš jų: kompensacijai už Lietuvos žydų religinių

bendruomenių nekilnojamąjį turtą

3 620

3 620

0

0

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 231

3 208

1 631

23

Valstybinė atominės energetikos saugos inspekcija

1 814

1 764

1 202

50

Etninės kultūros globos taryba

185

183

100

2

Viešųjų pirkimų tarnyba

1 922

1 810

1 234

112

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

23 082

18 676

12 725

4 406

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

7 105

6 366

4 338

739

II. MINISTERIJOS

Aplinkos ministerija

266 934

264 802

27 111

2 132

Energetikos ministerija

276 577

276 529

1 478

48

Finansų ministerija

1 432 931

1 353 713

80 267

79 218

iš jų:

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos įnašas į Europos stabilumo

mechanizmą

65 440

0

0

65 440

Rezerviniam (stabilizavimo) fondui sudaryti

53 980

53 980

0

0

Lietuvos Respublikos Vyriausybės rezervas

1 448

1 448

0

0

Tradicinių Lietuvos religinių bendruomenių,

bendrijų ir centrų maldos namams atstatyti ir

kitoms reikmėms

637

637

0

0

Krašto apsaugos ministerija

574 040

352 446

125 393

221 594

Kultūros ministerija

127 618

120 872

30 056

6 746

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

1 106 352

1 101 639

53 732

4 713

Susisiekimo ministerija

788 087

593 087

14 440

195 000

Sveikatos apsaugos ministerija

563 936

548 250

34 202

15 686

Švietimo ir mokslo ministerija

955 046

945 605

86 364

9 441

Teisingumo ministerija

99 686

93 526

43 683

6 160

Ūkio ministerija

204 073

201 566

10 335

2 507

Užsienio reikalų ministerija

76 042

72 912

16 802

3 130

Vidaus reikalų ministerija

162 747

159 406

16 641

3 341

Žemės ūkio ministerija

1 030 282

1 024 017

31 358

6 265

III. MINISTRŲ VALDYMO SRIČIŲ INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

ENERGETIKOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

1 878

1 872

1 244

6

FINANSŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos statistikos departamentas

8 967

7 883

5 018

1 084

KULTŪROS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

12 831

5 627

3 699

7 204

Lietuvos nacionalinis muziejus

5 014

3 896

2 381

1 118

Lietuvos dailės muziejus

5 020

4 913

3 035

107

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

3 540

2 426

1 282

1 114

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

11 142

9 435

5 665

1 707

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

2 690

2 676

1 572

14

Nacionalinis Kauno dramos teatras

1 740

1 740

1 187

0

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

4 853

4 513

2 613

340

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

10 439

2 411

1 135

8 028

Viešoji įstaiga Spaudos, radijo ir televizijos rėmimo fondas

2 739

2 739

79

0

Viešoji įstaiga „Lietuvos nacionalinis radijas ir televizija“

33 674

28 595

7 200

5 079

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

8 922

7 134

3 566

1 788

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO VALDYMO SRITIS

Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas

746

746

522

0

TEISINGUMO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija

716

702

459

14

VIDAUS REIKALŲ MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

56 101

55 462

35 993

639

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

86 809

81 865

40 412

4 944

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

30 786

26 502

2 981

4 284

Valstybės tarnybos departamentas

1 419

1 399

756

20

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

207 585

199 760

128 641

7 825

Vadovybės apsaugos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

10 467

9 111

6 111

1 356

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

15 872

15 144

9 808

728

ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO VALDYMO SRITIS

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

28 189

26 604

12 946

1 585

IV. KITOS VALSTYBĖS INSTITUCIJOS IR ĮSTAIGOS

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

2 019

1 835

1 264

184

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

34 944

29 357

20 255

5 587

Nacionalinė teismų administracija

13 832

11 638

1 006

2 194

Teismai

63 733

63 706

45 087

27

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

2 165

1 957

1 038

208

Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams Lietuvoje įvertinti sekretoriatas

133

133

64

0

Vyriausioji administracinių ginčų komisija

290

278

192

12

Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

404

394

274

10

Tautinių mažumų departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

918

906

208

12

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

7 834

5 434

2 900

2 400

V. ŠVIETIMO, KULTŪROS IR MOKSLO ORGANIZACIJOS (INSTITUTAI)

Vilniaus universitetas

40 523

39 733

0

790

iš jų: valstybinės reikšmės Vilniaus universiteto

bibliotekos veiklai užtikrinti

2 704

1 914

0

790

Vytauto Didžiojo universitetas

8 989

8 489

0

500

Kauno technologijos universitetas

20 890

20 756

0

134

Vilniaus Gedimino technikos universitetas

14 549

13 682

0

867

Klaipėdos universitetas

6 141

6 141

0

0

Aleksandro Stulginskio universitetas

4 577

4 377

0

200

Mykolo Romerio universitetas

3 656

3 656

0

0

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas

23 424

22 339

0

1 085

Vilniaus dailės akademija

5 447

5 167

0

280

Lietuvos edukologijos universitetas

6 025

5 525

0

500

Lietuvos sporto universitetas

2 625

2 132

0

493

Šiaulių universitetas

3 862

3 762

0

100

Lietuvos muzikos ir teatro akademija

4 090

4 032

0

58

Lietuvos energetikos institutas

3 717

3 688

2 387

29

Nacionalinis vėžio institutas

1 289

793

399

496

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

781

781

542

0

Lietuvos istorijos institutas

1 174

1 174

794

0

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

1 102

1 102

711

0

Lietuvių kalbos institutas

951

951

626

0

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

563

548

359

15

Lietuvos teisės institutas

468

468

319

0

Lietuvos socialinių tyrimų centras

545

545

352

0

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

1 290

1 285

754

5

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

6 710

6 131

3 536

579

Gamtos tyrimų centras

3 879

3 829

2 239

50

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

7 349

7 264

4 304

85

Lietuvos mokslų akademija

3 103

2 780

1 717

323

Lietuvos mokslo taryba

18 639

18 639

1 066

0

Kauno kunigų seminarija

109

109

0

0

Telšių Vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų seminarija

55

55

0

0

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarija

128

128

0

0

IŠ VISO:

8 655 219

8 024 899

999 118

630 320

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

2 priedas

 

2016 METŲ BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS, NUTARIMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI, PAGAL ASIGNAVIMŲ VALDYTOJUS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos

Iš viso

iš jų:

valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos įstatymais, nutarimais ir kitais teisės aktais skiriamos programoms finansuoti

biudžetinių įstaigų pajamų įmokos

iš viso

iš jų: pagal įstatymus, nutarimus ir kitus teisės aktus

Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija

1

1

Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija

348

348

Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė

5

5

Lietuvos radijo ir televizijos komisija

724

724

724

Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija

3 231

3 231

3 231

Lietuvos Respublikos valstybės saugumo departamentas

23

23

Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba

3

3

Aplinkos ministerija

49 510

47 699

1 811

Finansų ministerija

56 939

53 980

2 959

Krašto apsaugos ministerija

307

307

Kultūros ministerija

24 775

15 727

9 048

Socialinės apsaugos ir darbo ministerija

19 704

2 988

16 716

Susisiekimo ministerija

474 432*

471 633*

2 799

Sveikatos apsaugos ministerija

5 580

1 285

4 295

Švietimo ir mokslo ministerija

8 469

8 469

Teisingumo ministerija

2 487

232

2 255

Ūkio ministerija

1 778

1 369

409

Užsienio reikalų ministerija

25

25

Vidaus reikalų ministerija

3 320

3 320

Žemės ūkio ministerija

694

694

6

Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos

290

290

Lietuvos statistikos departamentas

15

15

Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka

127

127

Lietuvos nacionalinis muziejus

290

290

Lietuvos dailės muziejus

290

290

Nacionalinis M. K. Čiurlionio dailės muziejus

72

72

Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

1 600

1 600

Lietuvos nacionalinis dramos teatras

463

463

Nacionalinis Kauno dramos teatras

492

492

Koncertinė įstaiga Lietuvos nacionalinė filharmonija

580

580

Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai

330

330

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

480

480

Valstybės sienos apsaugos tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

115

115

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

3 254

3 254

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

6 642

6 116

526

Valstybės tarnybos departamentas

2

2

Policijos departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

459

459

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos

55

55

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba

2 462

2 462

Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas

2

2

Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra

17

17

Nacionalinė teismų administracija

26

26

Teismai

103

103

iš jų:

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

5

5

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

1

1

Lietuvos apeliacinis teismas

13

13

Vilniaus apygardos teismas

4

4

Kauno apygardos teismas

2

2

Klaipėdos apygardos teismas

7

7

Šiaulių apygardos teismas

2

2

Panevėžio apygardos teismas

1

1

Vilniaus miesto apylinkės teismas

7

7

Kauno apylinkės teismas

8

8

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

2

2

Šiaulių apylinkės teismas

1

1

Panevėžio miesto apylinkės teismas

1

1

Druskininkų miesto apylinkės teismas

1

1

Palangos miesto apylinkės teismas

1

1

Alytaus rajono apylinkės teismas

2

2

Biržų rajono apylinkės teismas

1

1

Joniškio rajono apylinkės teismas

1

1

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

1

1

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

1

1

Lazdijų rajono apylinkės teismas

1

1

Marijampolės rajono apylinkės teismas

1

1

Mažeikių rajono apylinkės teismas

1

1

Molėtų rajono apylinkės teismas

1

1

Rokiškio rajono apylinkės teismas

1

1

Skuodo rajono apylinkės teismas

5

5

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

1

1

Šilutės rajono apylinkės teismas

1

1

Švenčionių rajono apylinkės teismas

1

1

Tauragės rajono apylinkės teismas

1

1

Telšių rajono apylinkės teismas

1

1

Trakų rajono apylinkės teismas

1

1

Utenos rajono apylinkės teismas

1

1

Varėnos rajono apylinkės teismas

1

1

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

3

3

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1

1

Vilniaus apygardos administracinis teismas

16

16

Kauno apygardos administracinis teismas

1

1

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

1

1

Šiaulių apygardos administracinis teismas

1

1

Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras

104

104

Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba

7 300

7 300

7 293

Lietuvos energetikos institutas

1 100

1 100

Nacionalinis vėžio institutas

420

420

Lietuvos kultūros tyrimų institutas

15

15

Lietuvos istorijos institutas

31

31

Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas

29

29

Lietuvių kalbos institutas

29

29

Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas

58

58

Lietuvos teisės institutas

29

29

Lietuvos socialinių tyrimų centras

29

29

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras

100

100

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras

3 600

3 600

Gamtos tyrimų centras

700

700

Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras

1 200

1 200

Lietuvos mokslų akademija

88

88

Iš viso:

685 353

601 029

84 324

11 254

 

* Iš šių lėšų skiriama bendroms biudžeto reikmėms:

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos – 50 439 tūkst. eurų (iš Kelių priežiūros ir plėtros programos). Nepasitvirtinus pajamų surinkimo prognozėms, proporcingai mažinama šių lėšų suma.

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

3 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO ASIGNAVIMAI TEISMAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Iš viso

iš jų:

asignavimai išlaidoms

asignavimai turtui įsigyti

iš viso

iš jų darbo užmokesčiui

Lietuvos Aukščiausiasis Teismas

3 592

3 592

2 611

0

 

Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas

1 981

1 981

1 423

0

 

Lietuvos apeliacinis teismas

3 364

3 351

2 448

13

 

Vilniaus apygardos teismas

4 681

4 681

3 313

0

 

Kauno apygardos teismas

3 575

3 575

2 557

0

 

Klaipėdos apygardos teismas

2 160

2 160

1 569

0

 

Šiaulių apygardos teismas

1 650

1 648

1 180

2

 

Panevėžio apygardos teismas

1 602

1 602

1 172

0

 

Vilniaus miesto apylinkės teismas

7 345

7 345

5 147

0

 

Kauno apylinkės teismas

4 379

4 379

3 091

0

 

Klaipėdos miesto apylinkės teismas

2 464

2 462

1 763

2

 

Šiaulių apylinkės teismas

1 937

1 937

1 376

0

 

Panevėžio miesto apylinkės teismas

1 643

1 642

1 152

1

 

Druskininkų miesto apylinkės teismas

340

340

237

0

 

Palangos miesto apylinkės teismas

273

273

190

0

 

Akmenės rajono apylinkės teismas

328

328

230

0

 

Alytaus rajono apylinkės teismas

1 013

1 013

713

0

 

Anykščių rajono apylinkės teismas

341

341

237

0

 

Biržų rajono apylinkės teismas

354

354

248

0

 

Ignalinos rajono apylinkės teismas

342

342

245

0

 

Jonavos rajono apylinkės teismas

598

598

427

0

 

Joniškio rajono apylinkės teismas

281

281

190

0

 

Jurbarko rajono apylinkės teismas

335

335

233

0

 

Kaišiadorių rajono apylinkės teismas

470

470

323

0

 

Kėdainių rajono apylinkės teismas

588

588

421

0

 

Kelmės rajono apylinkės teismas

315

315

218

0

 

Klaipėdos rajono apylinkės teismas

484

484

335

0

 

Kretingos rajono apylinkės teismas

375

375

267

0

 

Kupiškio rajono apylinkės teismas

258

258

181

0

 

Lazdijų rajono apylinkės teismas

321

321

214

0

 

Marijampolės rajono apylinkės teismas

943

943

664

0

 

Mažeikių rajono apylinkės teismas

595

595

417

0

 

Molėtų rajono apylinkės teismas

277

277

190

0

 

Pakruojo rajono apylinkės teismas

292

292

201

0

 

Pasvalio rajono apylinkės teismas

338

338

233

0

 

Plungės rajono apylinkės teismas

466

466

321

0

 

Prienų rajono apylinkės teismas

379

379

266

0

 

Radviliškio rajono apylinkės teismas

470

470

336

0

 

Raseinių rajono apylinkės teismas

343

343

240

0

 

Rokiškio rajono apylinkės teismas

416

416

293

0

 

Skuodo rajono apylinkės teismas

248

247

170

1

 

Šakių rajono apylinkės teismas

339

339

232

0

 

Šalčininkų rajono apylinkės teismas

413

413

289

0

 

Šilalės rajono apylinkės teismas

276

276

189

0

 

Šilutės rajono apylinkės teismas

601

601

420

0

 

Širvintų rajono apylinkės teismas

265

265

185

0

 

Švenčionių rajono apylinkės teismas

329

329

231

0

 

Tauragės rajono apylinkės teismas

631

631

440

0

 

Telšių rajono apylinkės teismas

458

458

324

0

 

Trakų rajono apylinkės teismas

556

556

380

0

 

Ukmergės rajono apylinkės teismas

443

443

313

0

 

Utenos rajono apylinkės teismas

568

568

405

0

 

Varėnos rajono apylinkės teismas

335

335

233

0

 

Vilkaviškio rajono apylinkės teismas

431

428

300

3

 

Vilniaus rajono apylinkės teismas

1 031

1 031

596

0

 

Visagino miesto apylinkės teismas

341

341

242

0

 

Zarasų rajono apylinkės teismas

287

287

201

0

 

Vilniaus apygardos administracinis teismas

2 107

2 102

1 520

5

 

Kauno apygardos administracinis teismas

793

793

557

0

 

Klaipėdos apygardos administracinis teismas

520

520

371

0

 

Šiaulių apygardos administracinis teismas

474

474

344

0

 

Panevėžio apygardos administracinis teismas

379

379

273

0

 

IŠ VISO:

63 733

63 706

45 087

27

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

4 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Dotacijos paskirties pavadinimas

Iš viso

Lietuvos Respublikos konkurencijos taryba

duomenims Suteiktos valstybės pagalbos registrui teikti

35

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

59

iš jų:

piliečių prašymams atkurti nuosavybės teises į išlikusį nekilnojamąjį turtą nagrinėti ir sprendimams dėl nuosavybės teisių atkūrimo priimti

33

valstybės garantijoms nuomininkams, išsikeliantiems iš savininkams grąžintų gyvenamųjų namų ar jų dalių ir butų, vykdyti

26

Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija

dalyvauti rengiant ir vykdant mobilizaciją

545

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

853

iš jų:

valstybinės kalbos vartojimo ir taisyklingumo kontrolei

560

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

293

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

88 261

iš jų:

socialinėms išmokoms ir kompensacijoms skaičiuoti ir mokėti

13 842

būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijoms

3 852

socialinei paramai mokiniams

23 417

socialinėms paslaugoms

28 326

vaikų ir jaunimo teisių apsaugai

6 665

dalyvauti rengiant ir įgyvendinant darbo rinkos politikos priemones ir gyventojų užimtumo programas

7 756

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

4 403

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

13 233

iš jų:

visuomenės sveikatos priežiūros funkcijoms vykdyti

9 335

pagal teisės aktus savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

3 898

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

3 375

iš jų:

civilinės būklės aktams registruoti

2 068

valstybės garantuojamai pirminei teisinei pagalbai teikti

563

Gyventojų registrui tvarkyti ir duomenims valstybės registrui teikti

49

gyvenamosios vietos deklaravimo duomenų ir gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitos duomenims tvarkyti

695

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

575 556

iš jų:

mokinio (klasės, grupės) krepšeliui finansuoti

558 119

savivaldybių mokykloms (klasėms arba grupėms), skirtoms šalies (regiono) mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, ir kitoms savivaldybėms perduotoms įstaigoms išlaikyti

17 437

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos

20 480

iš jų:

civilinei saugai

1 360

priešgaisrinei saugai

19 120

Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija

18 559

iš jų:

savivaldybėms priskirtai valstybinei žemei ir kitam valstybės turtui valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise

71

žemės ūkio funkcijoms atlikti

8 017

melioracijai

10 471

Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba

savivaldybėms priskirtiems archyviniams dokumentams tvarkyti

1 425

IŠ VISO:

722 381

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

5 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ PROGNOZUOJAMOS VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

Tūkst. Eur

Valstybės institucijos ir įstaigos pavadinimas

Dotacijos paskirties pavadinimas

Iš viso

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija

3 315

iš jų:

atliekų tvarkymo sistemos infrastruktūros plėtrai

1 557

miestų miškų priežiūros, apsaugos ir tvarkymo darbams vykdyti

100

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

1 658

Lietuvos Respublikos finansų ministerija

2 607

iš jų:

piliečių nuosavybės teisėms į išlikusius gyvenamuosius namus, jų dalis, butus, ūkinės-komercinės paskirties pastatus ir jų priklausinius atkurti ir kompensacijoms už išperkamą nekilnojamąjį turtą religinėms bendrijoms išmokėti

2 317

teikti valstybės finansinę paramą parvežant į Lietuvą užsienyje mirusių (žuvusių) Lietuvos Respublikos piliečių palaikus, t. y. kompensuoti savivaldybėms išmokėtas sumas

290

Lietuvos Respublikos kultūros ministerija

10 742

iš jų:

savivaldybių įstaigų kultūros ir meno darbuotojų darbo užmokesčiui  padidinti

3 277

savivaldybių kultūros įstaigų infrastruktūros plėtrai ir kitiems prioritetiniams darbams atlikti

606

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

6 859

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

1 089

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija

savivaldybėms vietinės reikšmės keliams (gatvėms) tiesti, taisyti, prižiūrėti ir saugaus eismo sąlygoms užtikrinti

102 408

iš jų:

einamiesiems tikslams finansuoti

40 415

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

61 993

Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

7 404

Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

21 946

Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

111

Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

500

Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės

Valstybės investicijų 2016–2018 metų programoje numatytoms kapitalo investicijoms finansuoti

9 144

IŠ VISO:

159 266

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

6 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ VALSTYBĖS BIUDŽETO BENDROSIOS DOTACIJOS KOMPENSACIJOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS

 

Tūkst. Eur

Savivaldybės pavadinimas

Iš viso

 

 

 

Alytaus miesto

3 605

 

Birštono

2 641

 

Druskininkų

Kauno miesto

Marijampolės

Neringos

867

4 160

135

634

 

Visagino

1 958

 

Akmenės rajono

4 595

 

Alytaus rajono

781

 

Anykščių rajono

2 332

 

Biržų rajono

815

 

Ignalinos rajono

1 529

 

Jonavos rajono

3 432

 

Joniškio rajono

1 146

 

Jurbarko rajono

1 128

 

Kaišiadorių rajono

922

 

Kėdainių rajono

115

 

Kelmės rajono

2 665

 

Kupiškio rajono

957

 

Lazdijų rajono

Mažeikių rajono

1 452

1 680

 

Molėtų rajono

832

 

Pakruojo rajono

959

 

Panevėžio rajono

985

 

Pasvalio rajono

987

 

Prienų rajono

882

 

Radviliškio rajono

2 602

 

Raseinių rajono

1 752

 

Rokiškio rajono

1 346

 

Skuodo rajono

1 031

 

Šakių rajono

541

 

Šalčininkų rajono

1 638

 

Šiaulių rajono

466

 

Šilalės rajono

1 361

 

Šilutės rajono

Širvintų rajono

626

59

 

Švenčionių rajono

149

 

Tauragės rajono

743

 

Telšių rajono

Trakų rajono

1 489

168

 

Ukmergės rajono

1 470

 

Utenos rajono

723

 

Varėnos rajono

1 284

 

Vilkaviškio rajono

1 457

 

Zarasų rajono

1 785

 

Kalvarijos

737

 

Kazlų Rūdos

222

 

Pagėgių

391

 

Rietavo

209

 

IŠ VISO:

64 443

 

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

7 priedas

 

LIETUVOS RESPUBLIKOS

2016 METŲ SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ PROGNOZUOJAMOS PAJAMOS

 

Tūkst. Eur

Savivaldybės pavadinimas

Prognozuojamos gauti pajamos skaičiuojant savivaldybių biudžetų finansinius rodiklius

iš jų:

gyventojų pajamų mokestis (be pajamų iš valstybės iždo sąskaitos)

 

 

 

Vilniaus miesto

262 354

198 092

Alytaus miesto

20 637

16 553

Birštono

2 064

1 017

Druskininkų

8 803

5 077

Kauno miesto

147 038

113 513

Klaipėdos miesto

81 874

61 755

Marijampolės

22 090

15 200

Neringos

4 956

1 576

Palangos miesto

11 736

5 422

Panevėžio miesto

38 121

31 634

Šiaulių miesto

46 767

37 583

Visagino

9 202

8 050

Akmenės rajono

8 328

4 561

Alytaus rajono

10 347

3 787

Anykščių rajono

10 582

4 272

Biržų rajono

10 387

4 799

Ignalinos rajono

7 101

2 996

Jonavos rajono

16 173

12 404

Joniškio rajono

9 786

5 436

Jurbarko rajono

11 061

5 141

Kaišiadorių rajono

12 947

8 078

Kauno rajono

32 703

25 830

Kėdainių rajono

19 843

13 155

Kelmės rajono

11 328

4 468

Klaipėdos rajono

19 971

15 046

Kretingos rajono

14 764

8 899

Kupiškio rajono

7 347

3 364

Lazdijų rajono

7 970

3 219

Mažeikių rajono

21 680

15 271

Molėtų rajono

7 560

3 305

Pakruojo rajono

8 879

4 322

Panevėžio rajono

14 581

8 019

Pasvalio rajono

10 552

5 325

Plungės rajono

13 545

7 718

Prienų rajono

10 214

4 823

Radviliškio rajono

15 012

8 760

Raseinių rajono

13 127

5 492

Rokiškio rajono

12 269

6 784

Skuodo rajono

7 271

2 959

Šakių rajono

11 864

5 571

Šalčininkų rajono

11 895

5 442

Šiaulių rajono

15 841

8 377

Šilalės rajono

9 640

4 393

Šilutės rajono

16 393

8 336

Širvintų rajono

6 325

3 476

Švenčionių rajono

9 999

5 397

Tauragės rajono

16 065

8 180

Telšių rajono

16 644

8 722

Trakų rajono

13 767

10 557

Ukmergės rajono

14 284

7 737

Utenos rajono

15 047

10 493

Varėnos rajono

9 454

4 555

Vilkaviškio rajono

14 840

7 042

Vilniaus rajono

36 292

28 174

Zarasų rajono

7 196

2 906

Elektrėnų

10 123

7 433

Kalvarijos

4 121

1 431

Kazlų Rūdos

4 644

2 810

Pagėgių

3 684

1 293

Rietavo

3 216

1 381

IŠ VISO:

1 252 304

837 411

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

8 priedas

 

VALSTYBĖS INVESTICIJŲ 2016–2018 METŲ PROGRAMA

(PAGAL INVESTAVIMO SRITIS)

 

Lietuvos Respublikos valstybės remiamų programų investicijų projektams įgyvendinti 2016–2018 metams planuojamos šios Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto ir valstybės vardu pasiskolintos lėšos:

 

Tūkst. Eur

Sritis

2016 metams,

iš viso

iš jų

2017

metams

2018

metams

valstybės biudžetas

valstybės vardu pasiskolintos lėšos

Valstybės valdymas

18 887

18 887

15 250

15 155

Krašto apsauga

86 351

86 351

 

99 649

107 173

Viešoji tvarka

14 727

14 727

7 958

7 833

Švietimas

83 024

77 232

5 792

107 441

184 651

Sveikatos apsauga

63 160

63 160

41 040

60 234

Socialinė apsauga

10 874

10 874

21 352

27 296

Aplinkos apsauga

64 900

64 900

189 079

219 307

Kultūra

60 441

60 441

68 974

88 052

Žemės ūkis

32 233

32 233

27 146

30 354

Visuomenės apsauga

59 899

59 899

95 535

132 722

Transportas ir ryšiai

555 581

555 581

727 737

688 055

Kita veikla

203 330

203 330

208 901

222 995

IŠ VISO:

1 253 407

1 247 615

5 792

1 610 062

1 783 827

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

9 priedas

 

2016 METŲ REZERVINIO (STABILIZAVIMO) FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2016 m. sausio 1 d.

63 074

 

iš jų:

 

 

Lėšos naudojamos valstybės turtiniams įsipareigojimams, susijusiems su valstybės skola, vykdyti (grąžintinai) iki 2016 m. gruodžio 31 d.

57 924

2.

Įplaukos 2016 metais

56 810

2.1.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, įstatymų nustatyta tvarka privatizavus valstybei nuosavybės teise priklausančius akcijų paketus

 

 

2 932

2.2.

50 procentų gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą dividendų

32 165

2.3.

50 procentų lėšų, gautų į Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus viešo aukciono būdu įstatymų nustatyta tvarka valstybės nekilnojamąjį turtą ir kitus nekilnojamuosius daiktus

 

 

583

2.4.

50 procentų lėšų, gautų į  Lietuvos Respublikos valstybės biudžetą, pardavus valstybinės žemės ūkio paskirties žemės sklypus

 

18 300

2.5.

Likutis iš Privatizavimo fondo

2 830

3.

Išlaidos 2016 metais

183

3.1.

Rezervinio (stabilizavimo) fondo valdymo išlaidos

183

4.

Numatomas lėšų likutis 2017 m. sausio 1 d. (1 + 2 – 3)

119 701

 

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

10 priedas

 

2016 METŲ VALSTYBĖS ĮMONĖS IGNALINOS ATOMINĖS ELEKTRINĖS

EKSPLOATAVIMO NUTRAUKIMO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

 

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2016 m. sausio 1 d.

 

3 202

 

 

 

2.

Įplaukos 2016 metais:

 

2.1

Lėšos, gautos už Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės parduotą turtą

1 800

2.2

Palūkanos už Vyriausybės vertybinius popierius

172

 

Iš viso įplaukų:

1 972

 

 

3.

Išlaidos 2016 metais:

 

3.1.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo techniniams projektams įgyvendinti

553

3.2.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės sustabdytų blokų priežiūrai ir fizinei saugai užtikrinti

3 165

3.3

Neigiamiems socialiniams ir ekonominiams valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo padariniams Lietuvos Respublikos Ignalinos atominės elektrinės regione sušvelninti

1 132

3.4.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės radioaktyviosioms atliekoms, įskaitant panaudotą branduolinį kurą, tvarkyti, saugoti ir laidoti

237

3.5.

Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo administravimo išlaidoms padengti

81

3.6.

Kitos išlaidos*

6

 

Iš viso išlaidų:

5 174

 

 

 

4.

Numatomas Valstybės įmonės Ignalinos atominės elektrinės eksploatavimo nutraukimo fondo lėšų likutis 2017 m. sausio 1 d.

0

 

* Mokėjimo pavedimų užsienio valiuta išlaidos, komisinis mokestis Lietuvos Respublikos Vyriausybės vertybiniams popieriams įsigyti ir saugoti, valiutos keitimo paslaugų išlaidos, Vyriausybės vertybinių popierių nominalios vertės ir pirkimo kainos skirtumas, palūkanų išlaidos ir kitos išlaidos.

 

 

 

Lietuvos Respublikos

2016 metų valstybės biudžeto ir

savivaldybių biudžetų finansinių

rodiklių patvirtinimo įstatymo

11 priedas

 

2016 METŲ GARANTINIO FONDO LĖŠŲ SĄMATA

 

Tūkst. Eur

1.

Numatomas lėšų likutis 2016 m. sausio 1 d.

20 000

 

2.

Pajamos ir įplaukos:

 

2.1.

Darbdavių įmokos

13 800

 

2.2.

Lėšos, gautos iš darbdavių Garantinio fondo administratoriaus reikalavimams tenkinti

 

885

 

2.3.

Pajamos už investuotas laikinai laisvas Garantinio fondo lėšas

1 625

 

3.

Iš viso pajamų ir įplaukų

16 310

 

4.

Bendra pajamų, įplaukų ir likučio suma

36 310

 

5.

Išlaidos:

 

5.1.

Išmokos darbuotojams

10 300

 

5.2.

Apmokėjimas už paraiškų parengimą ir banko operacijas

60

 

5.3.

Garantinio fondo administravimo išlaidos

235

5.4.

Laikinai laisvų Garantinio fondo lėšų investavimo išlaidos

5

 

6.

Iš viso išlaidų

10 600

 

7.

Numatomas lėšų likutis 2017 m. sausio 1 d.

25 710