Projektas

 

 

Lietuvos respublikos

valstybės herbo, kitų herbų ir heraldinių ženklų įstatymo Nr. I-130 3 ir 8 straipsnių pakeitimo

įstatymas

 

2023 m.                                    d. Nr.

Vilnius

 

1 straipsnis. 3 straipsnio pakeitimas

Papildyti 3 straipsnio 3 dalį ir ją išdėstyti taip:

3. Herbuose, herbinėse vėliavose, herbiniuose ženkluose, herbiniuose antspauduose negali būti simbolių ar kitokių ženklų, kurie yra susiję su tautinės, rasinės, religinės, socialinės ar kitokios nesantaikos ar neapykantos skleidimu, taip pat prieštarauja moralei ar viešajai tvarkai, visuomenės dorovės normoms. Kuriant apskrities, savivaldybės, etnografinio regiono, miesto, miestelio ar kaimo heraldinius projektus būtina užtikrinti, kad jų simbolių aktualumas subjektui ar teritorijai, kuriai kuriamas heraldinis projektas, būtų pagrįstas istorine medžiaga, o patys simboliai būtų priimtini vietos bendruomenei, kurios nuomonė išreiškiama per jai atstovaujančias visuomenines organizacijas, savivaldos ar valstybės institucijas.“

 

2 straipsnis. 8 straipsnio pakeitimas

Papildyti 8 straipsnio 5 dalį ir ją išdėstyti taip:

5. Etnografinio regiono herbas yra Lietuvos etnografinių regionų – Aukštaitijos, Dzūkijos (Dainavos), Suvalkijos (Sūduvos), Žemaitijos ir Mažosios Lietuvos – nematerialusis turtas. Lietuvos etnografiniai regionai teisę į etnografinio regiono herbą įgyvendina per jų teritorijoje, kurios ribas nustato Etninės kultūros globos taryba, veikiančias savivaldybes. Etnografinio regiono herbo naudojimo tvarką nustato Etninės kultūros globos taryba.“

 

Skelbiu šį Lietuvos Respublikos Seimo priimtą įstatymą.

 

Respublikos Prezidentas

 

 

Teikia

Seimo nariai:

 

Arvydas Pocius                 

Ričardas Juška

Andrius Bagdonas

Valdas Rakutis

Rasa Petrauskienė

Stasys Tumėnas

Jurgita Sėjonienė

Robertas Šarknickas

Jonas Varkalys

Jonas Gudauskas

Audrius Petrošius

Romualdas Vaitkus

Eugenijus Gentvilas