LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJA

 

 

 

Biudžetinė įstaiga, A. Volano g. 2, 01516 Vilnius, tel. (8 5) 219 1225/219 1152, faks. (8 5) 261 2077,

el. p. [email protected], http://www.smm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188603091.

Atsisk. sąsk. LT30 7300 0100 0245 7205 „Swedbank“, AB, kodas 73000

 

____________________________________________________________________________________________________________________

Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministerijai

 

El. p. [email protected]

 

 

 

Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai

 

El. p. [email protected]

 

 

 

Lietuvos Respublikos Finansų ministerijai

 

El. p. [email protected]

 

 

 

Centrinei projektų valdymo agentūrai

 

El. p. [email protected]

 

 

 

Lietuvos Respublikos konkurencijos tarybai

 

El. p. [email protected]

 

2022    -     Nr.

 

     

 

 

 

 

DĖL ĮSAKYMO „DĖL 2021–2030 METŲ LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO, MOKSLO IR SPORTO MINISTERIJOS ŠVIETIMO PLĖTROS PROGRAMOS PAŽANGOS PRIEMONĖS NR. 12-003-03-01-02 „SKAITMENINĖ ŠVIETIMO TRANSFORMACIJA (EDTECH)“ APRAŠO PATVIRTINIMO              

 

 

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto ministerija (toliau – ministerija) teikia švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymo projektą „Dėl 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-02 „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ aprašo patvirtinimo“, kuriuo skelbiamas 2021–2030 metų Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr.12-003-03-01-02 „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ aprašas (toliau – pažangos priemonė) pastaboms ir pasiūlymams.

Informacinių technologijų plėtrą paspartinusi pandemija tik dar labiau išryškino būtinybę stiprinti pedagogų ir dėstytojų skaitmenines kompetencijas, sukurti skaitmeninių mokymosi priemonių rinkinį mokykloms, kuris garantuotų, kad įvairių mokymosi poreikių turintys mokiniai galėtų sėkmingai mokytis pasinaudodami informacinių technologijų teikiama nauda, o Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams būtų prieinamos aukštos kokybės, šiuolaikiškos studijos, skatinančios ne tik veiksmingą technologijų ir skaitmeninių sprendimų naudojimą, bet ir įgalinančios juos kūrybiškai plėtoti įvairiose srityse. Pandemijos laikotarpiu mokyklų aprūpinimas kompiuteriais ir kitomis techninėmis priemonėmis stipriai pasistūmėjo, pedagogų baziniai skaitmeniniai įgūdžiai taip pat pagerėjo, vis dėlto, siekiant užtikrinti spartesnį ir veiksmingesnį skaitmeninių technologijų naudojimą bendrajame ugdyme ir studijose, teikiamoje pažangos priemonėje numatoma spręsti šiuos iššūkius:

1) vangus švietimo institucijų įsitraukimas į mokymui ir mokymuisi kuriamų skaitmeninių sprendimų kūrimo ir išbandymo procesą ir tiesiogiai su tuo susijęs nepakankamas esamų skaitmeninių priemonių naudojimas ugdymo procese ir studijose. Tam įtaką daro naujovių baimė, nepasitikėjimas, institucinės pagalbos pradedantiesiems nebuvimas. Sudarius sąlygas mokykloms ir paskatinus jas bendradarbiauti su inovacijų kūrėjais, mokyklos labiau atsivertų naujovėms, įgytų daugiau pasitikėjimo jas naudoti ir prisidėtų prie švietimo inovacijų kūrimo;  

2) siekiant, kad skaitmeninių technologijų naudojimas kurtų pridėtinę vertę visam ugdymo procesui, būtina, kad pedagogai kuo geriau orientuotųsi naujovėse bei gebėtų jas pritaikyti konkretaus dalyko mokymui ir mokinių kompetencijoms ugdyti. Tam būtina labai gerai išmanyti dalyko didaktiką ir suprasti, kaip skaitmeniniai sprendimai sklandžiai integruojasi su dalyko turiniu ir taip sąveikaudami padeda mokiniui mokytis. Tyrimai rodo, kad tik nedidelė dalis mokytojų prasmingai taiko skaitmenines technologijas pamokoje, o jų naudojamos mokymo strategijos vis dar atitinka tradicinės pamokos supratimą. Todėl būtina toliau auginti mokytojų profesinį kapitalą, stiprinant jų skaitmeninius įgūdžius bei kartu plėtojant naujausias nuotoliniam ugdymui, mišriam ugdymui, hibridiniam ugdymui pritaikytas didaktikas;

3) sėkmingai švietimo įstaigų skaitmenizacijai būtinos reikiamos priemonės, tačiau, nepaisant nemažų investicijų į mokyklų aprūpinimą technologijomis per pastaruosius metus, jų vis dar trūksta, ir ypač trūksta įvairios įrangos nuotolinei ar hibridinei pamokai organizuoti, kamerų, mikrofonų, ausinių, ekranų ir kt. Priemonėje numatyta padėti bendrojo ugdymo ir aukštosioms mokykloms apsirūpinti reikiama technologine įranga. Taip pat didelį vaidmenį mokymosi procesui turi mokymosi šaltiniai ir priemonės, kurių šiandien nepakanka, jie dengia tik tam tikrus Bendrųjų programų fragmentus ir neužtikrina nuoseklumo bei kokybės. Be to, šiuo metu atnaujinamas Bendrojo ugdymo turinys ir tik dalis ankstesnių mokymosi priemonių bus tinkamos, kitas reikės atnaujinti. Siekiama sudaryti sąlygas mokykloms naudotis skaitmeninėmis mokymosi priemonėmis, kurios būtų parengtos pagal atnaujintas Bendrąsias programas ir kurios būtų prieinamos visiems mokiniams ir mokytojams, pritaikomos įvairių poreikių besimokantiesiems, įtraukiančios, motyvuojančios ir padedančios siekti aukštesnių rezultatų.

Pažangos priemonėje numatytoms problemoms spręsti buvo pasiūlytos trys alternatyvos: 1) EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platformos kūrimas, skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, mokymo išteklių ir įrangos bazės švietimo įstaigose sukūrimas; 2) ekspertų tinklo savivaldybėse kūrimas, skaitmeninių priemonių licencijų pirkimas ir studijų krepšelio skyrimas; 3) pagalbos švietimo inovatoriams modelis, skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, mokymo išteklių ir įrangos bazės švietimo įstaigose sukūrimas. Alternatyvų palyginimas atliktas taikant sąnaudų ir naudos analizę, pasirenkant efektyvumo analizės principą bei taikant 20 metų ataskaitinio laikotarpio trukmę. Atlikta analizė parodė, kad alternatyva  „EdTech inovacijų kūrimo ir išbandymo platformos kūrimas, skaitmeninių kompetencijų stiprinimas, mokymo išteklių ir įrangos bazės švietimo įstaigose sukūrimas“ remiantis alternatyvų palyginamųjų rodiklių reikšmėmis ir atsižvelgiant į jos poveikį geriausiai prisidės prie iškeltų iššūkių sprendimo. Prašome pasiūlymus ir pastabas dėl pažangos priemonės pateikti iki 2022 m. vasario 25 d.

 

PRIDEDAMA:

1. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr.12-003-03-01-02 „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ aprašo projektas, 15 lapų;

2. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr.12-003-03-01-02 „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ aprašo patvirtinimo“ projekto 1 priedas (Projektų finansavimo sąlygų aprašas), 5 lapai;

3. Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos švietimo plėtros programos pažangos priemonės Nr. 12-003-03-01-02 „Skaitmeninė švietimo transformacija (EdTech)“ aprašo patvirtinimo“ projekto 2 priedas (Stebėsenos rodiklių aprašymo kortelės), 13 lapų.

 

 

 

 

 

Švietimo, mokslo ir sporto viceministrė

Agnė Kudarauskienė

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Irena Raudienė, tel. (8 5)  219 1250, el. p. [email protected]