Projektas

 

 

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė

 

nutarimas

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2006 M. LIEPOS 4 D. NUTARIMO NR. 674 „DĖL ATITIKTIES VERTINIMO ĮSTAIGŲ PASKYRIMO ATLIKTI TECHNINIUOSE REGLAMENTUOSE NUSTATYTAS ATITIKTIES VERTINIMO PROCEDŪRAS IR NOTIFIKAVIMO BEI NOTIFIKUOTŲJŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PRIEŽIŪROS TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2023 m.                      d. Nr.

Vilnius

 

Lietuvos Respublikos Vyriausybė nutaria:

Pakeisti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. liepos 4 d. nutarimą Nr. 674 „Dėl Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 2.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

2.2. Taisyklių 3.3 papunktyje nurodytas Vyriausybės įgaliotas institucijas ir įstaigą, išskyrus Lietuvos Respublikos aplinkos ministeriją (toliau – įgaliota institucija), atsakingomis už atitikties vertinimo įstaigų, siekiančių būti paskirtomis atlikti atitikties vertinimo procedūras ir notifikuotomis Europos Komisijai, Europos Sąjungos ir kitoms valstybėms, atitikties Taisyklių reikalavimams vertinimą, atitikties vertinimo įstaigų paskyrimą atlikti atitikties vertinimo procedūras ir notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūrą;“.

2Pakeisti nurodytu nutarimu patvirtintas Atitikties vertinimo įstaigų paskyrimo atlikti techniniuose reglamentuose nustatytas atitikties vertinimo procedūras ir notifikavimo bei notifikuotųjų įstaigų veiklos priežiūros taisykles ir 3.3  papunktį išdėstyti taip:

3.3. Vyriausybės įgaliota institucija ar įstaiga (toliau – įgaliota institucija) – institucija, nurodyta Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. gruodžio 27 d. nutarime Nr. 1482 „Dėl institucijų, įgaliotų tvirtinti privalomuosius produktų saugos reikalavimus ir nustatyti jų atitikties vertinimo tvarką, paskyrimo“, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2004 m. gruodžio 24 d. nutarime Nr. 1668 „Dėl geležinkelių transporto objektų ir jų sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo“, kita institucija, kuriai Vyriausybė pavedė atlikti Lietuvos Respublikos atitikties vertinimo įstatymo 5 straipsnyje nurodytas funkcijas, arba viešoji įstaiga Statybos sektoriaus vystymo agentūra, kai ji vykdo Lietuvos Respublikos statybos įstatymo 111 straipsnio 2 dalies 10 ir 11 punktuose nurodytas funkcijas.“.

 

 

Ministras Pirmininkas                                                                    

 

 

Ekonomikos ir inovacijų ministras