Projektas

 

 

ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

SPRENDIMAS

DĖL ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2021 M. GEGUŽĖS 6 D. SPRENDIMO NR. T-167 „DĖL LĖŠŲ, SKIRTŲ ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS VERSLO SUBJEKTŲ MOKYMO IR JAUNIMO VERSLUMO SKATINIMO PROGRAMOMS ĮGYVENDINTI, SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO PAKEITIMO

 

2023 m.                   d. Nr. T-

Šiauliai

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 3 straipsnio 3 dalimi, 10 dalies 2 punktu, 27 straipsnio 2 dalies 3 punktu, 2022 m. birželio 30 d. Lietuvos Respublikos Šiaulių miesto ir Šiaulių rajono savivaldybių teritorijų ribų keitimo įstatymu Nr. XIV-1378, Šiaulių miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

1. Pakeisti Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2021 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. T-167 „Dėl Lėšų, skirtų Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti, skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ 1 punktu, ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

2. Įpareigoti Šiaulių miesto savivaldybės merą patvirtinti Šiaulių miesto savivaldybės verslo subjektų mokymo ir jaunimo verslumo skatinimo programoms įgyvendinti reikalingus teisės aktus.

 

 

 

Savivaldybės meras